การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
361 นาย มา เครือบุญอุ่น ส.อ. อาคม เครือบุญอุ่น 204,376 ศฝ.นศท.มทบ.32 28 พ.ย. 2560
362 นาย ถาวร ภาษิต ส.ต.หญิง อรัญญา ภาษิต 204,386 มทบ.14 28 พ.ย. 2560
363 นาง หนูพร คุณาเมือง ส.อ. เฉลิมพล คุณาเมือง 204,387 มทบ.27 28 พ.ย. 2560
364 นาย ปรีชา บัวลอย นาง ปัญญา บัวลอย 204,391 ทภ.2 28 พ.ย. 2560
365 นาง รัชนี รักษาจันทร์ จ.ส.อ. สุชาติ รักษาจันทร์ 190,130 ป.71 พัน.711 28 พ.ย. 2560
366 นาง มุย อายุวงศ์ ร.ต. วงศกร อายุวงศ์ 204,391 มทบ.21 28 พ.ย. 2560
367 นาง จำเนียร ทาระแพน ร.ต. สุกรรณ์ เสติ 204,392 มทบ.21 28 พ.ย. 2560
368 นาง ทองม้วน ฟ้าครอบ นาง รัชนีย์ เชิดสูงเนิน 204,053 มทบ.23 28 พ.ย. 2560
369 นาง พยอม บุบผาเฮ้า จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ ภูนาแก้ว 204,512 ร.16 พัน.2 28 พ.ย. 2560
370 นาย สมบุญ ยิ้มสงบ ร.ท. ไพฑูรย์ ธรรมสัตย์ 204,294 มทบ.23 28 พ.ย. 2560