การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
361 นาง ดง วิชาดี ส.อ. นิตินัย วรรณทอง 207,580 มทบ.22 9 ก.ค. 2562
362 นาย เรือง สุขสวัสดิ์ จ.ส.อ. รังสฤษฎ์ สุขสวัสดิ์ 207,323 พัน.พัฒนา 2 9 ก.ค. 2562
363 นาย วิรัตน์ ขจรภพ จ.ส.ต. วิทวัส ขจรภพ 67,587 ป.6 พัน.16 9 ก.ค. 2562
364 นาย วิรัตน์ ขจรภพ นาง ถาวร ขจรภพ 140,000 ป.6 พัน.16 9 ก.ค. 2562
365 นาง เหลือ รักสนิท จ.ส.อ. สุรัตน์ รักสนิท 207,587 ช.2 9 ก.ค. 2562
366 นาง ปาว ทองหล้า จ.ส.อ. ตั๋น ดวงสลัด 207,596 กรม ทพ.21 9 ก.ค. 2562
367 นาง สุพัน ไชยวังเย็น ส.อ. อภิเษก วงค์สาย 207,582 มทบ.32 9 ก.ค. 2562
368 น.ส. จันทร์ดี วงค์เสนาะ ร.ต. ชูชาติ วงค์เสนาะ 207,576 มทบ.32 9 ก.ค. 2562
369 นาย ลิ ธงภักดิ์ ร.ต. สุรชัย ธงภักดิ์ 207,579 มทบ.24 9 ก.ค. 2562
370 นาง เล็ก จันธรรม จ.ส.อ. ฆ้องศีล ศรีเทพ 207,578 มทบ.24 9 ก.ค. 2562