การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
361 นาง ทองนาค เสาร์งาม ร.ต. เฉลิมพล กองศรี 209,371 มทบ.28 31 ต.ค. 2562
362 นาง หมั่น ญาติชัยภูมิ ร.ต. วินัย อภัยบุรี 209,369 มทบ.21 31 ต.ค. 2562
363 นาง กรณี สวนสินไทย ร.ต. มนตรี สวนสินไทย 209,369 มทบ.21 31 ต.ค. 2562
364 นาง นวน เสนาม ร.ต. ปั่น เสนาม 209,634 พัน.สบร.22 บชร.2 31 ต.ค. 2562
365 นาย เขียน พรหมปลอด จ.ส.อ. จรัญ พรหมปลอด 209,102 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 31 ต.ค. 2562
366 นาง เจน นิ่มทอง จ.ส.อ. บุญเจิด นิ่มทอง 209,374 ช.3 พัน.302 31 ต.ค. 2562
367 นาง เสงี่ยม เก๋ดี นาย อภิชาติ เก๋ดี 36,243 มทบ.32 31 ต.ค. 2562
368 นาง เสงี่ยม เก๋ดี น.ส. พัชยา เก๋ดี 172,590 มทบ.32 31 ต.ค. 2562
369 นาย เพียร สุธรรมรังษี ส.อ. ทัศพร สุธรรมรังษี 209,372 พล.ร.6 31 ต.ค. 2562
370 นาง ประทุม ธรรมพิธี นาง บังอร ธรรมพิธี 209,364 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 31 ต.ค. 2562