การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
361 ร.ต. ประเวศ อู่ทอง นาง สำรวย อู่ทอง 207,931 มทบ.12 30 ส.ค. 2562
362 ร.ต. เมืองดี พงษ์สุข น.ส. อัชฉรา พงษ์สุข 193,590 มทบ.33 30 ส.ค. 2562
363 ร.ต. พิทักษ์ จิตรอารี นาง ศรีรัตน์ จิตรอารี 207,695 มทบ.17 30 ส.ค. 2562
364 ร.ต. สมเจตน์ สายนาค นาง พรสุวรรณ์ สายนาค 207,964 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
365 จ.ส.อ. อนนท์ ศิลปภักดี น.ส. กันทิมา ศิลปภักดี 195,983 มทบ.41 30 ส.ค. 2562
366 จ.ส.อ. ชาตรี กลิ่นหอม นาง สุรินทร์ กลิ่นหอม 152,700 มทบ.18 30 ส.ค. 2562
367 จ.ส.อ. ชาตรี กลิ่นหอม นาง ทองใบ กลิ่นหอม 55,238 มทบ.18 30 ส.ค. 2562
368 จ.ส.อ. ฉรวย สูงชัยภูมิ นาง เก่ง สูงชัยภูมิ 62,266 ม.5 พัน.24 รอ. 30 ส.ค. 2562
369 จ.ส.อ. ฉรวย สูงชัยภูมิ นาง กัญญา สูงชัยภูมิ 145,400 ม.5 พัน.24 รอ. 30 ส.ค. 2562
370 จ.ส.อ. สุรชาติ เทอดโยธิน นาง โสภี เทอดโยธิน 207,956 มทบ.33 30 ส.ค. 2562