การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
361 นาย สนอง ศึกษาการ ร.ต. สุรินทร์ ตรีพล 207,676 มทบ.18 16 พ.ค. 2562
362 นาง พเยาว์ เสตางกูล ร.ต. สมคิด เสตางกูล 207,675 มทบ.18 16 พ.ค. 2562
363 นาย เฉลิม ยอดบุรุษ ส.อ. ฐิติพงษ์ ยอดบุรุษ 207,690 มทบ.13 16 พ.ค. 2562
364 นาง อุดม สาคร ร.ต. มงคล สาคร 207,690 มทบ.13 16 พ.ค. 2562
365 นาง สำรวย เที่ยงพุ่ม นาง มาลี เที่ยงพุ่ม 207,691 มทบ.13 16 พ.ค. 2562
366 นาง วิเชียร หอมขจร นาง เตือนตา เมืองบุญชู 26,422 มทบ.13 16 พ.ค. 2562
367 นาง วิเชียร หอมขจร นาย สายชล หอมขจร 26,422 มทบ.13 16 พ.ค. 2562
368 นาง วิเชียร หอมขจร จ.ส.อ. สมชาย หอมขจร 128,422 มทบ.13 16 พ.ค. 2562
369 นาง วิเชียร หอมขจร ร.ต. ชูชาติ หอมขจร 26,422 มทบ.13 16 พ.ค. 2562
370 นาย ธนชัย ทอดสนิท ส.อ.หญิง เกษร ทอดสนิท 207,672 รพ.อ.ป.ร. 16 พ.ค. 2562