การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
361 นาง วาสนา ปั้นเขียนดี จ.ส.อ. จำเนียร ปั้นเขียนดี 207,312 มทบ.21 7 ก.พ. 2562
362 นาง พรทิพย์ พนมเสริฐ พ.ท. ทรงฤทธิ์ พนมเสริฐ 207,311 มทบ.21 7 ก.พ. 2562
363 นาง จำรูญ นราเทียม นาง นภักษร จรจันทึก 207,080 มทบ.21 7 ก.พ. 2562
364 นาย ศักรินทร์ เปรมสุข นาง มินตรา อ่อนคำ 80,317 มทบ.13 7 ก.พ. 2562
365 นาย ศักรินทร์ เปรมสุข นาง ดวงพร เปรมสุข 127,000 มทบ.13 7 ก.พ. 2562
366 นาย จันทร์ ศิริพัฒนางกูร จ.ส.อ. สานิตย์ ศิริพัฒนางกูร 207,313 มทบ.13 7 ก.พ. 2562
367 นาง สำเนา เรืองรุ่ง นาง เพชรา อาสมาน 207,301 มทบ.39 7 ก.พ. 2562
368 นาย เหว่า เอี่ยมสอาด ร.ต. ถวิล เอี่ยมสอาด 207,295 มทบ.31 7 ก.พ. 2562
369 นาย สมบุญ เพียรสมผล จ.ส.อ. เสรี วงษ์เลิศ 207,309 มทบ.25 7 ก.พ. 2562
370 นาง สอน ปฎิโยเก จ.ส.อ. สฤทธิ์ ปฎิโยเก 207,073 พัน.ซบร.กรม สน.2 7 ก.พ. 2562