การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
361 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ดาทุมมา นาง วรนิตย์ ดาทุมมา 67,900 ร.16 พัน.3 30 พ.ค. 2561
362 จ.ส.อ. ชัยพร เพชรเชย นาง กัลยา เพชรเชย 205,779 มทบ.41 30 พ.ค. 2561
363 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ ทองดีนอก นาง ศรีใส ทองดีนอก 149,460 พัน.สห.21 30 พ.ค. 2561
364 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ ทองดีนอก ร.ต. ทวี ทองดีนอก 56,314 พัน.สห.21 30 พ.ค. 2561
365 นาง ตุ๊ กิเกียน จ.ส.อ. ชาติ กิเกียน 205,771 มทบ.36 30 พ.ค. 2561
366 นาง คำสุข องคะเส ว่าที่ ร.ต. สมบัติ ชมภูน้อย 205,771 มทบ.35 30 พ.ค. 2561
367 นาง สมบูรณ์ วงค์ปุกแก้ว ร.ต. บุญสืบ วงค์ปุกแก้ว 205,773 มทบ.32 30 พ.ค. 2561
368 นาง วิลัย บัพพคุต น.ส. นันทนา บัพพคุต 205,780 มทบ.22 30 พ.ค. 2561
369 นาง เตียง เสมียนชัย ร.ต. สิทธิพงษ์ เสมียนชัย 205,778 มทบ.17 30 พ.ค. 2561
370 นาย เสฐียร เปรื่องกระโทก นาง เสา เปรื่องกระโทก 205,773 พัน.สท. 30 พ.ค. 2561