การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
361 นาง ผวน มูลสวัสดิ์ จ.ส.อ.หญิง พิมพ์ภัทรา สถานทรัพย์ 193,690 รพ.รร.ปจร. 12 มี.ค. 2561
362 นาง บุญธรรม ทองมั่น นาง จิรพรรณ ศรีอำไพ 205,793 มทบ.13 12 มี.ค. 2561
363 นาย วรชัย จันทราจตุภัทร นาย สำราญ เต็ดไอ 206,018 กสษ.1 กส.ทบ. 12 มี.ค. 2561
364 นาย ประชุม รื่นภาคแดน ร.ต. ก้องเกียรติ รื่นภาคแดน 206,013 มทบ.18 12 มี.ค. 2561
365 นาง บุญยิ่ง ช้างวงศ์ จ.ส.อ. สนอง หมีไพร 206,015 มทบ.16 12 มี.ค. 2561
366 นาง สอน กุละจันทร์เพ็ง ร.ต. สุพจน์ กุละจันทร์เพ็ง 206,026 มทบ.24 12 มี.ค. 2561
367 นาง สมัย วชิรญาโน จ.ส.อ. อานนท์ วชิรญาโน 206,013 มทบ.21 12 มี.ค. 2561
368 นาง มุกดา ดอนไชย ส.อ. ธรณินทร์ สายวรรณะ 206,026 มทบ.33 12 มี.ค. 2561
369 นาง คำน้อย สายสอด ร.ต. เหมือน ใจตุรงค์ 206,027 มทบ.35 12 มี.ค. 2561
370 น.ส. สมบูรณ์ โพธา ร.ต. สมบัติ โพธา 205,809 มทบ.36 12 มี.ค. 2561