การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
361 ส.อ. เลื่อน อุนาภาค นาง บัวทอง อุนาภาค 171,541 มทบ.26 6 ก.ย. 2561
362 ส.ท. ชาญณรงค์ เผ่าภูทร นาย สุพล เผ่าภูทร 207,101 มทบ.27 6 ก.ย. 2561
363 น.ส. ประทุม จันทรพันธ์ จ.ส.อ. พิชิต เพ็ชรแจ่ม 207,119 รร.นส.ทบ. 6 ก.ย. 2561
364 นาง สุรินทร์ สืบชัย จ.ส.อ. มนตรี สืบชัย 207,349 ร.16 พัน.2 6 ก.ย. 2561
365 นาง ศรีนวล กำแพงแก้ว จ.ส.อ. กิตติ กำแพงแก้ว 207,118 ร.12 พัน.1 รอ. 6 ก.ย. 2561
366 นาง พวน ปฎิมาสวัสดิ์ จ.ส.อ. ประเทือง ปฎิมาสวัสดิ์ 207,115 มทบ.26 6 ก.ย. 2561
367 นาง ทองพูน สัตยารักษ์ นาง พนารัตน์ โสมประยูร 207,116 มทบ.24 6 ก.ย. 2561
368 นาง นิธยา ราชนิธยากร พ.ท. วันชัย วงษ์ไทย 207,121 มทบ.16 6 ก.ย. 2561
369 นาง เปล่ง พงษ์เสน่ห์ ร.อ. มานะชัย พงษ์เสน่ห์ 207,121 ม.พัน.28 พล.ม.1 6 ก.ย. 2561
370 นาง สาคร บำรุงกิจ จ.ส.อ. เฉลิมรัตน์ จำปาขาว 207,316 ร.31 พัน.3 รอ. 6 ก.ย. 2561