การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
361 จ.ส.อ. จิระศักดิ์ กองจันทร์ นาง ตรีสุคนธ์ กองจันทร์ 180,341 ศฝ.นศท.มทบ.23 12 ก.พ. 2563
362 จ.ส.อ. จิระศักดิ์ กองจันทร์ น.ส. จิราพร กองจันทร์ 10,241 ศฝ.นศท.มทบ.23 12 ก.พ. 2563
363 จ.ส.อ. จิระศักดิ์ กองจันทร์ ร.ต. กระจ่าง กองจันทร์ 10,241 ศฝ.นศท.มทบ.23 12 ก.พ. 2563
364 จ.ส.อ. วิลักษ์ ปิ่นหอม นาง อำนวย ปิ่นหอม 105,538 มทบ.18 12 ก.พ. 2563
365 จ.ส.อ. วิลักษ์ ปิ่นหอม ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษลินทร์ ปิ่นหอม 105,538 มทบ.18 12 ก.พ. 2563
366 ส.อ. ชูศักดิ์ คะวะนา นาย แก้วมา คะวะนา 211,048 รพศ.2 พัน.1 12 ก.พ. 2563
367 ส.อ. เนรมิตร แขสว่าง นาง บุญมี แขสว่าง 67,900 ร.16 พัน.3 12 ก.พ. 2563
368 ส.อ. เนรมิตร แขสว่าง น.ส. ชรัฐพร เพ็งดี 143,389 ร.16 พัน.3 12 ก.พ. 2563
369 นาย บุญลือ ชัยวงษ์ จ.ส.ท. นิวัฒน์ ชัยวงษ์ 211,288 รพศ.1 พัน.1 12 ก.พ. 2563
370 นาง พยอม นอสูงเนิน ร.ต. ภิภพ นอสูงเนิน 210,290 มทบ.21 12 ก.พ. 2563