การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
361 นาย เอียด แม้นปาน จ.ส.อ. อำนาจ แม้นปาน 205,744 ร.14 17 ก.ค. 2561
362 นาย นพพร เพิ่มพูน ส.ท. ปิยะพงษ์ เพิ่มพูน 205,975 ร.14 17 ก.ค. 2561
363 นาง เพิ่มพร อาณัติรักษ์ นาย ณรงค์ อาณัติรักษ์ 205,740 มทบ.42 17 ก.ค. 2561
364 นาง บุญ พรมผอง จ.ส.ต. กัมปนาท พรมผอง 205,972 มทบ.29 17 ก.ค. 2561
365 นาย สัญชัย วงษ์สายตา น.ส. ศิริลักษณ์ วงษ์สายตา 205,965 มทบ.22 17 ก.ค. 2561
366 นาง สุข ชุมกว้าง ร.ต. ประมุข ชุมกว้าง 205,967 มทบ.14 17 ก.ค. 2561
367 นาง อำพร พรมเสน ร.ต. จีรวัฒน์ สลีอ่อน 205,980 ม.2 พัน.10 17 ก.ค. 2561
368 นาง ประไพ หะลีบุตร ร.ต. เกรียงไกร หะลีบุตร 205,751 ช.21 17 ก.ค. 2561
369 นาย สงบ อัมระนันท์ นาง เกสรี อัมระนันท์ 205,957 มทบ.31 17 ก.ค. 2561
370 นาย เสริฐ เหตุเกษ ร.ต. สุเทพ เหตุเกษ 205,956 มทบ.28 17 ก.ค. 2561