การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
361 นาย แถว ศรีหาวงษ์ นาง สมัย ยอดสง่า 207,198 มทบ.23 30 พ.ย. 2561
362 นาง เสริม แสนแก้ว พ.อ. ฉลอง มาเพชร 207,206 มทบ.23 30 พ.ย. 2561
363 น.ส. ผ่อง โดดเนียม จ.ส.อ.หญิง เยาวเรศ ศิริสมบูรณ์ 206,282 มทบ.19 30 พ.ย. 2561
364 นาง สมคาด อินทร์เรืองศรี จ.ส.อ. ธนิต อินทร์เรืองศรี 207,197 มทบ.13 30 พ.ย. 2561
365 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาย อดิศร ธรสินธุ์ 10,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
366 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาย สักรินทร์ ธรสินธุ์ 160,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
367 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาง รังษิณี คอทอง 10,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
368 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาย พฤฒิรัตน์ ธรสินธุ์ 10,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
369 พ.ท. ไพโรจน์ เปล่งศรี นาง เจือจันทน์ ญาติสมบูรณ์ 174,726 สง.สด.จว.ช.ย. 29 พ.ย. 2561
370 พ.ท. ไพโรจน์ เปล่งศรี ร.อ. สิริกร เปล่งศรี 16,276 สง.สด.จว.ช.ย. 29 พ.ย. 2561