การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
361 นาง ปราณี ปัญญาผัด นาง ธัญญลักษณ์ ช้างรบ 211,007 กรม ทพ.31 28 พ.ค. 2563
362 นาย เฉลียว สุวรรณไพรัตน์ นาย อดูลย์ สุวรรณไพรัตน์ 211,008 รวท.อท.ศอพท. 28 พ.ค. 2563
363 นาง รัชนีกร โคตรพงษ์ (นิสากร อุอนันต์) ส.อ. สมร อุอนันต์ 211,029 ร.16 พัน.3 28 พ.ค. 2563
364 นาง ขาลั้ง แซ่เจ็ง ร.ท. สมศักดิ์ ขำอยู่ 211,010 มทบ.39 28 พ.ค. 2563
365 นาง โสภา ไผ่ป้อง ร.ท. สรยุทธ บุบผาสัง 211,029 มทบ.24 28 พ.ค. 2563
366 นาง จำปา ศรีเมือง นาง มนตรี ร่มเย็น 211,005 มทบ.22 28 พ.ค. 2563
367 นาง ศิวะพร เกตุเผือก น.ส. หรรษธร เกตุเผือก 211,008 มทบ.13 28 พ.ค. 2563
368 นาง รอด ประทุมวัน จ.ส.อ. สมพงษ์ จิระยา 211,028 ช.พัน.4 พล.ร.4 28 พ.ค. 2563
369 น.ส. เนตรนภา อำนวยพาณิชย์ นาง เอื้ออารีย์ อำนวยพาณิชย์ 211,022 มทบ.39 28 พ.ค. 2563
370 นาง ไพเราะ ดอนเคนจุย ร.ต. ประสิทธิ์ ดอนเคนจุย 211,025 มทบ.24 28 พ.ค. 2563