การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
371 ร.ต. สมเกียรติ ห้วยจันทร์ ด.ญ. บุษกร ห้วยจันทร์ 21,328 ม.4 รอ. 24 ต.ค. 2562
372 ร.ต. สมเกียรติ ห้วยจันทร์ นาง ธัญรดา ห้วยจันทร์ 166,528 ม.4 รอ. 24 ต.ค. 2562
373 จ.ส.อ. สอาด เกษาพร ร.ต. พรเทพ เกษาพร 209,475 มทบ.39 24 ต.ค. 2562
374 จ.ส.อ. สมพูน จันทร์คล้าย น.ส. วิลาวัลย์ จันทร์คล้าย 41,492 มทบ.27 24 ต.ค. 2562
375 จ.ส.อ. สมพูน จันทร์คล้าย นาง มุกดา จันทร์คล้าย 126,492 มทบ.27 24 ต.ค. 2562
376 จ.ส.อ. สมพูน จันทร์คล้าย นาย พูลทรัพย์ จันทร์คล้าย 41,492 มทบ.27 24 ต.ค. 2562
377 จ.ส.อ. มนตรี ทัศนภาค นาง พรรณี ทัศนภาค 209,484 มทบ.37 24 ต.ค. 2562
378 ส.อ. สมศักดิ์ ตรีขำ นาง สุมาลี ตรีขำ 209,473 มทบ.39 24 ต.ค. 2562
379 นาง ทิพา เข็มเพ็ชร์ จ.ส.อ. ไพโรจน์ จักขุประเสริฐ 209,713 สง.สด.จว.ส.ส. 24 ต.ค. 2562
380 นาย โจม แพงงา นาง นิยม แสงกุดเรือ 209,479 ศฝ.นศท.มทบ.24 24 ต.ค. 2562