การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
371 นาย สนอง ศรีมณฑา จ.ส.อ. เบญจพล ศรีมณฑา 207,676 มทบ.36 16 พ.ค. 2562
372 นาง สมนึก พิมพ์พวง นาง สุพัตรา คุ้มแถว 127,000 มทบ.22 16 พ.ค. 2562
373 นาง สมนึก พิมพ์พวง จ.ส.ต. สารัช นาถ้ำนาค 80,677 มทบ.22 16 พ.ค. 2562
374 นาง บุญมี ปาทาสู นาง วิจิตต์ ขัมภรัตน์ 207,677 มทบ.22 16 พ.ค. 2562
375 นาง ชนิพร สิงห์ชาลี จ.ส.อ. สมคิด โพธิ์ทอง 207,678 มทบ.22 16 พ.ค. 2562
376 นาง บุญหลาย หงษาทร พ.อ. เฉลิมพล เทพสุริยานนท์ 207,687 มทบ.21 16 พ.ค. 2562
377 นาง สุภาวรรณ จาดเกิด ร.ท. ประสิทธิ์ จาดเกิด 207,675 มทบ.18 16 พ.ค. 2562
378 นาย นิตย์ เรืองฤทธิ์ จ.ส.อ. สมคิด เรืองฤทธิ์ 207,688 มทบ.17 16 พ.ค. 2562
379 นาง สวิง สายธนู ร.ต. อุดมศักดิ์ สายธนู 207,688 มทบ.13 16 พ.ค. 2562
380 นาง มัง วงศ์ผ่อง จ.ส.อ. ประพันธ์ วงศ์ผ่อง 207,679 ป.3 พัน.8 16 พ.ค. 2562