การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
371 นาง กาสี โคตสุวรรณ์ นาง อุบล สาระขันธ์ 83,596 ร.17 พัน.4 6 ก.ย. 2561
372 นาง กาสี โคตสุวรรณ์ จ.ส.อ. บุรินทร์ สาระขันธ์ 123,500 ร.17 พัน.4 6 ก.ย. 2561
373 นาย ดาว จันทร์แดง ร.ต. สมเกียรติ บริบูรณ์ 207,318 มทบ.13 6 ก.ย. 2561
374 นาย ชำเรือง ชำนาญแท้ พ.ต. สามารถ ชำนาญแท้ 207,319 มทบ.13 6 ก.ย. 2561
375 นาง สวาท พลกนิช นาง ศศิธร สุขะพัฒน์ 207,318 มทบ.13 6 ก.ย. 2561
376 นาง กอง ปราณี จ.ส.อ. ปฎิการ ฉัตรศรี 207,102 สง.สด.จว.ม.ค. 6 ก.ย. 2561
377 นาง ลำปาง เป้าทอง จ.ส.อ. ดวงดี เป้าทอง 202,573 ร.152 พัน.1 6 ก.ย. 2561
378 นาย นาค ใจทน นาย จีรพันธ์ เรียงสันเที๊ยะ 207,328 มทบ.39 6 ก.ย. 2561
379 นาง คำนาง วงษ์หาญ พ.ต. รัชพล วงษ์หาญ 207,331 มทบ.27 6 ก.ย. 2561
380 นาย เส็ง บุตรบาล นาย จรินศักดิ์ บุตรบาล 207,329 มทบ.22 6 ก.ย. 2561