การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
371 นาย บุญเจน อาจหาญ ส.อ. พงษ์ศักดิ์ อาจหาญ 197,103 รพศ.1 7 ก.พ. 2562
372 นาย สี ประนามเก ร.ท. ณัฐวุฒิ ประนามเก 207,059 ร.3 พัน.2 7 ก.พ. 2562
373 นาย พูลสวัสดิ์ นครชัย พ.ต. ครรชิต นครชัย 207,293 ร.13 7 ก.พ. 2562
374 นาย ประสาท รับงาน จ.ส.อ. ณัฐพล รับงาน 207,289 มทบ.34 7 ก.พ. 2562
375 นาย ปรีชา วังเฮงยะฤทธิ์ นาง เปรมกมล นุราช 28,651 มทบ.32 7 ก.พ. 2562
376 นาย ปรีชา วังเฮงยะฤทธิ์ นาง ศรีประกาย พยาราช 28,651 มทบ.32 7 ก.พ. 2562
377 นาย ปรีชา วังเฮงยะฤทธิ์ น.ส. ณัฐนรี นุราช 149,500 มทบ.32 7 ก.พ. 2562
378 นาง ตุ้ย ฤทธิ์บำรุง พ.ท. เฉลิมเกียรติ ฤทธิ์บำรุง 207,288 มทบ.310 7 ก.พ. 2562
379 นาย จำแลง แจงประดิษฐ์ พ.ท. ประสพชัย ไชยโชค 207,060 มทบ.23 7 ก.พ. 2562
380 นาง หนู กัญญะโสภา ร.ต. วิชัย กัญญะโสภา 207,291 มทบ.23 7 ก.พ. 2562