การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
371 พ.ท. ไพโรจน์ เปล่งศรี นาย ยุทธศาสตร์ เปล่งศรี 16,276 สง.สด.จว.ช.ย. 29 พ.ย. 2561
372 ร.ต. สมหมาย ไชยณรงค์ นาง โอภาส ไชยณรงค์ 207,019 มทบ.44 29 พ.ย. 2561
373 จ.ส.อ. สุคนย์ ศรีพาย นาย นพดล ศรีพาย 207,188 สง.สด.จว.ร.อ. 29 พ.ย. 2561
374 จ.ส.อ. สุมิตร ฉิมวัย นาง สันติสุข ฉิมวัย 207,198 มทบ.17 29 พ.ย. 2561
375 จ.ส.อ. นิรันดร์ ธ.น.มูล นาง อัมพร ลักษิตานนท์ 76,611 รร.ช.กช. 29 พ.ย. 2561
376 จ.ส.อ. นริศ ลักษิตานนท์ พ.อ. อร่าม ลักษิตานนท์ 130,411 รร.ช.กช. 29 พ.ย. 2561
377 จ.ส.อ. เปลี่ยน วีระชัยสันติกุล น.ส. บุญส่ง วีระชัยสันติกุล 207,693 มทบ.21 29 พ.ย. 2561
378 จ.ส.ต. ณัฐกิตติ์ ลุพรหมมา นาย สังวาลย์ ลุพรหมมา 207,280 รพ.ค่ายศรีสองรัก 29 พ.ย. 2561
379 ส.อ. ณรงค์ ตุลาพันธุ์ นาง อรพินทร์ เทพบุญ 207,279 มทบ.32 29 พ.ย. 2561
380 ส.อ. สุกฤต โกยทอง นาง ไข่มุข โกยทอง 207,018 ช.3 29 พ.ย. 2561