การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
371 นาง สำรอง จันทร์มณี อส.ทพ. ไพรอนันต์ ลิลัน 211,050 กรม ทพ.23 12 ก.พ. 2563
372 นาง เขือง แสนดวง ร.ท. นิสสัน พิมพ์มีลาย 211,310 ร.3 พัน 12 ก.พ. 2563
373 นาง เขือง แสนดวง ร.ท. นิสสัน พิมพ์มีลาย 211,310 ร.3 พัน.1 12 ก.พ. 2563
374 นาง ก้อง ยะงาม ร.ต. จำเรียง ยะงาม 211,303 มทบ.29 12 ก.พ. 2563
375 นาย ไกร จิตรมณี ร.ต. เกรียงศักดิ์ มุลาลี 211,309 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
376 นาง สุดใจ ศิริปรีชา พ.ท. ธีรวัฒน์ ขจรศรี 211,305 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
377 นาง สอิ้ง เจริญในเมือง จ.ส.อ. กอบกาญจน์ เจริญในเมือง 211,304 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
378 นาง ปาน มงคลอุทก ร.ต. สมศักดิ์ ทีงาม 211,308 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
379 นาง สมพงษ์ พรหมมา ร.ต. เฉลิม พรหมมา 211,313 มทบ.13 12 ก.พ. 2563
380 นาง ทองหมวย พิลาแดง นาง ลำพูน บุญพา 211,311 มทบ.13 12 ก.พ. 2563