การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
371 นาง สี ศิริแก้ว พ.ท. เมธีรศักดิ์ วิสมกา 211,027 มทบ.38 27 พ.ย. 2562
372 นาย ผาย จี้รัตน์ ร.ต. เกรีกเกียรติ อินตา 211,029 มทบ.33 27 พ.ย. 2562
373 นาง วรรณิภา เทพวงค์ พ.ต. สุรชัย เทพวงค์ 211,027 มทบ.31 27 พ.ย. 2562
374 นาย จรัส คำนึงผล พ.ท. เนาวรัตน์ คำนึงผล 211,030 มทบ.21 27 พ.ย. 2562
375 นาง วรวรรณ วิชิตะกุล ร.ต. วิชิต วิชิตะกุล 211,030 มทบ.21 27 พ.ย. 2562
376 นาย ทองอินทร์ จันทพันธ์ จ.ส.อ. สุวัชชัย ทองสุข 206,272 ม.7 พัน.8 27 พ.ย. 2562
377 นาง หมิก ลิดี นาง ธนการ ดิลกโศภณ 210,785 มทบ.35 27 พ.ย. 2562
378 นาง มะลิ แก้วเนตร นาง กัญชลี แอลเล็บ 211,042 มทบ.35 27 พ.ย. 2562
379 นาง คำพาด อ้นเอี่ยม ร.ต. อดิศักดิ์ อ้นเอี่ยม 211,043 บชร.2 27 พ.ย. 2562
380 นาย นิพล วงษ์ทะ นาง มิ่งมิตร วงษ์ทะ 211,038 มทบ.38 27 พ.ย. 2562