การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
371 จ.ส.อ. พิชัย พันธุหงษ์ น.ส. กำไร พรมดา 207,951 มทบ.19 30 ส.ค. 2562
372 จ.ส.ต. ไชยะรักษ์ ลำเจียก นาง พรหทัย ลำเจียก 207,922 มทบ.22 30 ส.ค. 2562
373 ส.อ. ธนวัฒน์ ยังพุ่ม นาง วิภานันท์ ยังพุ่ม 198,723 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
374 ส.ท. สามยอด วงศ์ราษฎร์ นาง แต๋ง วงศ์ราษฎร์ 207,950 มทบ.37 30 ส.ค. 2562
375 อส.ทพ. วิศนุ สายวาศ นาง สุมรินทร์ ผกาพันธ์ 207,667 กรม ทพ.14 30 ส.ค. 2562
376 นาง ทองเจือ อ่อนละมัย ร.ท. สมเกียรติ อ่อนละมัย 208,177 สง.สด.จว.อ.ท. 30 ส.ค. 2562
377 นาง คำป้อ สิทธิกิจ พ.ต. ปรีชา กาบเอื้อง 208,177 สง.สด.จว.ช.ม. 30 ส.ค. 2562
378 นาง อำพร ยามา จ.ส.ต. อภิชาติ ยามา 207,927 รพศ.5 พัน.2 30 ส.ค. 2562
379 นาง ทองล้วน อาสนาทิพย์ ร.ต. ชูชาติ บัวนาค 207,923 มทบ.37 30 ส.ค. 2562
380 นาย มนัส พวงเงิน ร.ต. สุชาติ พวงเงิน 207,922 มทบ.22 30 ส.ค. 2562