การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
371 นาง จูมพร กริชพิทักษ์เงิน จ.ส.อ. ชลวิชช์ จำปาแพง 205,818 พัน.ขส.24 บชร.4 12 มี.ค. 2561
372 นาง สุมาลี ศรีบวรธนา นาง ส้มลิ้ม กองโพธิ์ 205,579 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. 12 มี.ค. 2561
373 นาย วีระ แสวงผล จ.ส.อ. ปรีชา แสวงผล 206,056 พัน.สร.1 พล.1 รอ. 12 มี.ค. 2561
374 นาง ดอก แสงอรุณประดิษฐ ร.ท. จรัล แสงอรุณประดิษฐ 205,817 พัน.สต.กส.ทบ. 12 มี.ค. 2561
375 นาง นงเยาว์ เรือนสิริลักษณ์ ส.ต. เอกพล เรือนสิริลักษณ์ 198,968 ร.14 12 มี.ค. 2561
376 นาง สมใจ สัทธานนท์ น.อ. วิษณุ สัทธานนท์ 205,575 ศพปน.พท.ศอพท. 12 มี.ค. 2561
377 นาง มานิตย์ หงษ์น้อย น.ส. วันทนา หงษ์น้อย 206,310 มทบ.31 12 มี.ค. 2561
378 นาย ไสว มะธิมา นาย ประเสริฐศักดิ์ มะธิมา 206,000 สง.สด.จว.ส.น. 12 มี.ค. 2561
379 นาง บุญเรือง สนิทรักษา ส.อ. ภัทรดนัย สนิทรักษา 205,763 ช.11 12 มี.ค. 2561
380 นาง สุภาพ นิยมทอง ร.ต. พิรุณ นิยมทอง 206,002 มทบ.25 12 มี.ค. 2561