การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
371 ร.อ. พสิษฐ์ ทำนักสุข นาง ดารารัตน์ ทำนักสุข 205,933 ร.16 24 พ.ค. 2561
372 ร.ต. บุญเรนท์ ดาวใส นาง สมจิตร ดาวใส 205,878 มทบ.22 24 พ.ค. 2561
373 จ.ส.อ. ประพจน์ เย็นเสนาะ นาง ไข่มุก สุขพรหม 205,877 สง.สด.จว.ร.ย. 24 พ.ค. 2561
374 จ.ส.ต. ธานิติ กันจู นาง เต็มดวง กันจู 205,683 มทบ.39 24 พ.ค. 2561
375 ส.อ. ครองชัย ช่อมะลิ ส.อ. ไกรสร ช่อมะลิ 205,877 ร.4 24 พ.ค. 2561
376 อส.ทพ. ทองคำ บุญจริง นาง สีตีรอเมาะ เบ็ญหามะ 205,379 กรม ทพ.47 24 พ.ค. 2561
377 นาย ชื่น วัฒนยา จ.ส.อ. สำราญ วัฒนยา 205,880 รพ.อ.ป.ร. 24 พ.ค. 2561
378 นาง เป็ง พักผ่อน ร.ต. ธีรยุทธ บุญถึง 205,881 มทบ.33 24 พ.ค. 2561
379 นาง สมเรียม คันทะพรม จ.ส.อ. บัณฑิต แก้วดวงตา 205,875 มทบ.24 24 พ.ค. 2561
380 นาย วัน แก้วคำสอน จ.ส.อ. ศุภชัย แก้วคำสอน 205,881 มทบ.210 24 พ.ค. 2561