การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
371 นาง หอม อดทน จ.ส.อ. บูรณะ อดทน 204,295 มทบ.23 28 พ.ย. 2560
372 นาง ทิม มะหิงพันธ์ ร.ต. สมัย มะหิงพันธ์ 204,294 มทบ.21 28 พ.ย. 2560
373 นาง แสวง ใจดี จ.ส.อ. วิโรจน์ ใจดี 204,059 รพศ.3 28 พ.ย. 2560
374 นาง พลอยไพลิน กวยตะคุ พ.ต. สุรจิตร กวยตะคุ 204,332 มทบ.23 28 พ.ย. 2560
375 นาง สงกรานต์ เคยเห็น จ.ส.อ. ทนัน เคยเห็น 204,336 สง.สด.จว.ส.ท. 28 พ.ย. 2560
376 นาย กุ วาฤทธิ์ ร.ต. อาณัติ วาฤทธิ์ 204,334 มทบ.38 28 พ.ย. 2560
377 นาง อุดร โฉมจิตร ร.ต. วันชัย โฉมจิตร 204,335 พธ.ทบ. 28 พ.ย. 2560
378 นาง น้อย แบบศรี ร.ต. ประเสริฐ แบบศรี 204,340 มทบ.17 28 พ.ย. 2560
379 นาง ทองเพชร อภัย จ.ส.อ. นิคม อภัย 204,352 มทบ.23 28 พ.ย. 2560
380 นาย อุดร แสนทวีสุข อส.ทพ. พีรพล บุญทา 201,168 กรม ทพ.26 28 พ.ย. 2560