การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
371 นาง หยึง พิลาฤทธิ์ ร.ท. สุรพล พิลาฤทธิ์ 205,957 มทบ.28 17 ก.ค. 2561
372 นาง ยุพิน สิงห์ลา ร.ต. นิวัฒน์ สิงห์ลา 205,954 มทบ.27 17 ก.ค. 2561
373 นาง สมนึก มากำเนิด ร.ท. ใจเพชร มากำเนิด 205,724 ช.2 พัน.202 17 ก.ค. 2561
374 นาง อรุณ ทับทิม นาย คงศักดิ์ ทับทิม 205,971 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 17 ก.ค. 2561
375 พ.อ. บุญชู พริกทิม นาง ประจวบ พริกทิม 206,013 มทบ.39 16 ก.ค. 2561
376 พ.ต. อวบ เตโช นาง คำพวง เตโช 206,014 มทบ.22 16 ก.ค. 2561
377 ร.อ. ประสิทธิ์ เดชแห้ว นาย ธีรพงษ์ เดชแก้ว 203,742 มทบ.45 16 ก.ค. 2561
378 ร.อ. ณรงค์ จิลละธาน นาง รุ่งนภา จิลละธาน 205,996 มทบ.38 16 ก.ค. 2561
379 ร.ต. อำนวย แพร่งสุวรรณ น.ส. อรอนงค์ แพร่งสุวรรณ 205,992 มทบ.210 16 ก.ค. 2561
380 จ.ส.อ. สุพรรณ์ อะโนชัย นาง สายพิณ อะโนชัย 206,022 มทบ.45 16 ก.ค. 2561