การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
381 นาง เร็ด รักยิ่ง นาย พยัคฆ์ รักยิ่ง 181,573 กรม ทพ.23 7 ก.พ. 2562
382 นาง บุญยงค์ พงษ์สุระ ส.อ. วีระ พงษ์สุระ 197,360 ร.12 พัน.1 รอ. 7 ก.พ. 2562
383 นาง ทองนาค วงชารี ร.ต. สุรี แสนสุข 207,310 มทบ.27 7 ก.พ. 2562
384 นาย ปิ่น พันธุ์ใหม่ นาง พงษ์ผกาพรรณ พันธุ์ใหม่ 207,320 มทบ.13 7 ก.พ. 2562
385 นาย ทองหล่อ มณีทอง ร.ต. ณรงค์ มณีทอง 207,318 มทบ.13 7 ก.พ. 2562
386 นาง แพ ผาสงค์ นาง นงค์เนตร ผาสงค์ 207,319 มทบ.13 7 ก.พ. 2562
387 นาง ทองใส ดวงมณี จ.ส.อ. สุวัฒน์ ดวงมณี 207,322 ช.พัน.3 พล.ร.3 7 ก.พ. 2562
388 ร.อ. สุนทร เสนาธง นาย โกวิทย์ เสนาธง 207,113 มทบ.23 5 ก.พ. 2562
389 ร.ต. สมศักดิ์ กัญจนกาญจน์ นาง สมบูรณ์ กัญจนกาญจน์ 207,326 มทบ.45 5 ก.พ. 2562
390 ร.ต. จำนงค์ คล้ายกิ่ง นาย เจนณรงค์ คล้ายกิ่ง 104,210 มทบ.29 5 ก.พ. 2562