การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
381 นาง แอ๊ด พรมทำ จ.ส.อ. สมหวัง ช่างเสนา 204,356 ร.8 พัน.1 28 พ.ย. 2560
382 นาง แต๋ว แก้วแจ่มศรี นาง อรุณรัตน์ จงสูงเนิน 204,357 ศสท.กส.ทบ. 28 พ.ย. 2560
383 นาง จินตนา สีหมากสุก พ.อ. สุเทพ สีหมากสุก 204,325 มทบ.16 28 พ.ย. 2560
384 นาง สมสินธ์ ศรีมุกดา ว่าที่ ร.ต. ปราโมทย์ เงาคูขันธ์ 204,326 มทบ.29 28 พ.ย. 2560
385 นาง สันทนา เผือกพงษ์ นาง ปุณยนุช ศรีจารุวิจิตร 204,086 มทบ.29 28 พ.ย. 2560
386 นาง บุญปั๋น เวียงนาค ร.ต. อิสริยะ มีเค้า 204,087 มทบ.36 28 พ.ย. 2560
387 นาย จันทณี วงษ์ปลั่ง จ.ส.อ. ภุชงค์ พรมงาม 204,328 มทบ.36 28 พ.ย. 2560
388 นาง สมกวน ใยไม้ ส.ต. ปิยพล คำพร 204,093 ม.พัน.28 พล.ม.1 28 พ.ย. 2560
389 นาย จรินทร์ พรมมินทร์ ส.อ. สุวรรณลภ พรมมินทร์ 204,131 ทพ.12 28 พ.ย. 2560
390 นาง สมยา ไข่ศรีทศ พล.ต.หญิง พเยาว์ ไข่ศรีทศ 204,371 มทบ.21 28 พ.ย. 2560