การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
381 นาง บุญเปีย ปานสันเทียะ ส.อ. ปวิธเวศม์ ปานสันเทียะ 205,628 มทบ.21 24 พ.ค. 2561
382 นาง ลำพึง ศิลาพันธ์ ร.ต. อำนาจ ศิลาพันธ์ 201,252 ม.3 24 พ.ค. 2561
383 นาย สมบุญ บุญจง จ.ส.อ. มานพ บุญจง 205,879 พล.ร.9 24 พ.ค. 2561
384 นาง มาลี สุกดิษฐ์ นาง อมรา เวนานนท์ 205,883 พธ.ทบ. 24 พ.ค. 2561
385 นาง เต็ม ภักดีหาญ จ.ส.อ. โอภาส ภักดีหาญ 205,880 ช.2 พัน.201 24 พ.ค. 2561
386 นาย เหงียม สัมพันธวงศ์ จ.ส.อ. วิเชียร สัมพันธวงศ์ 205,882 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 24 พ.ค. 2561
387 นาง นาง อัศจรรย์ ร.ต. ศรีจันทร์ อัศจรรย์ 205,686 ร.13 พัน.3 24 พ.ค. 2561
388 นาง ใส เวียงอินทร์ ร.ต. สิงห์ทอง วรนารถ 205,932 มทบ.39 24 พ.ค. 2561
389 นาย บุญส่ง ชูแสง นาง บัวลอย มิ่งเหลือง 205,931 มทบ.36 24 พ.ค. 2561
390 นาง สำรวย ทิพย์อุปถัมภ์ พ.ท. กฤช ทิพย์อุปถัมภ์ 205,922 มทบ.35 24 พ.ค. 2561