การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
381 นาย แดง สิทธิมล ส.ท. วิชัย สิทธิมล 206,001 มทบ.37 12 มี.ค. 2561
382 นาง บุญเสริม ไทยใหญ่ ร.ต. ฉัตรชัย ไทยใหญ่ 206,004 พล.พัฒนา 1 12 มี.ค. 2561
383 นาง วงศ์ ภูดีทิพย์ พ.ท. อรรถวิทย์ ภูดีทิพย์ 206,004 รร.จปร. 12 มี.ค. 2561
384 นาย กิ่ง ไตรยขันธ์ จ.ส.ต. ศตวรรษ ไตรยขันธ์ 206,006 มทบ.23 12 มี.ค. 2561
385 นาย สีลา วงแก้ว นาง แสง วงแก้ว 206,006 มทบ.23 12 มี.ค. 2561
386 นาย เฟื่อง ไชยช่อฟ้า ร.ต. เสกสรรค์ ปัญญาวงศ์ 206,007 มทบ.38 12 มี.ค. 2561
387 นาย พจน์ มณีรัตน์ ร.ท. พรศักดิ์ มณีรัตน์ 205,799 มทบ.15 12 มี.ค. 2561
388 นาย สมดี แพงด้วง จ.ส.อ. คงเดช แพงด้วง 206,029 ม.พัน.19 พล.ร.9 12 มี.ค. 2561
389 นาง ประยูร ซีกพุดซา ร.ต. สุพจน์ ธรศรี 205,805 มทบ.21 12 มี.ค. 2561
390 นาง ลัดดาวัลย์ ทิพย์กรแก้ว ร.อ. พรพิทักษ์ เทียมทัน 205,805 มทบ.39 12 มี.ค. 2561