การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
381 พล.ต. นันทรังสรรค์ จินตนสนธิ นาง นันทวัน เพ็ชรธงไชย 211,074 มทบ.13 22 พ.ค. 2563
382 พ.อ. สมศักดิ์ ทองสุขเจริญ ด.ญ. ศุทธหทัย ทองสุขเจริญ 20,397 มทบ.12 22 พ.ค. 2563
383 พ.อ. สมศักดิ์ ทองสุขเจริญ น.ส. วรรณา แย้มพวง 20,397 มทบ.12 22 พ.ค. 2563
384 พ.อ. สมศักดิ์ ทองสุขเจริญ นาง วนาลี สุดประเสริฐ 170,000 มทบ.12 22 พ.ค. 2563
385 พ.อ. จำเนียร โฉมนาค นาง มณฑา โฉมนาค 211,096 กช. 22 พ.ค. 2563
386 พ.ท. ศุภกร (สมัชญ์) เสือทิม นาง ทรงกลด เสือทิม 210,779 ทภ.4 22 พ.ค. 2563
387 พ.ต. อำไพ คุ้มนุ้ย น.ส. ชนาธิป คุ้มนุ้ย 211,050 มทบ.45 22 พ.ค. 2563
388 พ.ต.หญิง ปัญจณา สุขสงวน น.ส. ปาริฉัตร์ สุขสงวน 211,032 มทบ.13 22 พ.ค. 2563
389 ร.อ. มานิตย์ ยงกระสัน นาง จินตนา ยงกระสัน 211,057 มทบ.12 22 พ.ค. 2563
390 ร.ท. บรรลังก์ คนคง นาง สิมมา คนคง 210,779 ศสพ. 22 พ.ค. 2563