การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
381 ส.อ. จิรพงษ์ แก้วเมฆ นาง ชุม แก้วเมฆ 207,277 กรม ทพ.44 29 พ.ย. 2561
382 พล.อส. นพคุณ สุขแปง ร.ต. ยรรยงค์ สุขแปง 207,281 มทบ.26 29 พ.ย. 2561
383 อส.ทพ. เงิน บุญกุศล น.ส. สุปราณีย์ บุญกุศล 33,989 กรม ทพ.26 29 พ.ย. 2561
384 อส.ทพ. เงิน บุญกุศล นาง คำ กล้าจริง 162,775 กรม ทพ.26 29 พ.ย. 2561
385 นาง สมบุญ แก้วศรี นาย ศิริชัย แก้วศรี 207,449 รร.จปร. 29 พ.ย. 2561
386 นาย แดง สกุลเอื้อ จ.ส.อ. นิวัฒน์ สกุลเอื้อ 207,437 ร.31 พัน.1 รอ. 29 พ.ย. 2561
387 นาย ลบ อินทะสิงห์ พ.ท. คำรณ อินทะสิงห์ 206,925 มทบ.34 29 พ.ย. 2561
388 นาง น้อย ฉากครบุรี นาง เพ็ญศิริ ภูมะลี 207,188 มทบ.21 29 พ.ย. 2561
389 นาย หวัง ชุ่มมา นาง ทิติดา ชุ่มมา 207,193 มทบ.13 29 พ.ย. 2561
390 นาย ยุทธศาสตร์ รักนาค น.ส. สุภาวดี รักนาค 207,197 มทบ.13 29 พ.ย. 2561