การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
381 นาย สุรัตน์ เกตุเขียว นาง หนึ่งฤทัย พรมจีน 85,003 พัน.ปพ. 6 ก.ย. 2561
382 นาย สุรัตน์ เกตุเขียว จ.ส.อ. สิทธิชัย พรมจีน 122,100 พัน.ปพ. 6 ก.ย. 2561
383 นาย สมบัติ มั่นคง พ.ท. ธีรวัฒน์ กุลจักร์ 203,693 พล.รพศ.1 6 ก.ย. 2561
384 น.ส. ศิริอุบล พิมเสน จ.ส.ต. กิตติพันธ์ วรรณะ 207,326 ป.72 พัน.723 6 ก.ย. 2561
385 นาง เลี่ยม สุขสบาย จ.ส.อ. สำเนียง สุขสบาย 207,330 บชร.2 6 ก.ย. 2561
386 นาง ตล่อม จีนหลักร้อย พ.ท. สมศักดิ์ จีนหลักร้อย 207,104 กรม ทพ.35 6 ก.ย. 2561
387 นาย สมหมาย พวงลำใย นาง ณัฐภัชษร รักกะเปา 207,330 กรม ทพ.14 6 ก.ย. 2561
388 นาย ชาย ดียะซุย ร.ต. แสวง ก่ำบุญมา 207,312 ร.8 6 ก.ย. 2561
389 นาง สุมาลี สงวนพรรค ร.อ. ปนัตชัย ชัยเจริญวรรณ 207,311 ร.31 พัน.1 รอ. 6 ก.ย. 2561
390 นาย ทอน พริ้งเพราะ จ.ส.อ. เอกฉันท์ พริ้งเพราะ 207,313 ร.23 พัน.3 6 ก.ย. 2561