การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
381 นาย สุดใจ คำจริง จ.ส.อ. อนันต์นิตย์ แก้วพินิจ 211,069 ทภ.3 12 ก.พ. 2563
382 นาง ต่วน คุณสมบัติ จ.ส.อ. เอกลักษณ์ คุณสมบัติ 211,305 มทบ.29 12 ก.พ. 2563
383 นาย เสวียน หล้ามาชน ร.ต. พายัพ รอดศิลา 211,303 มทบ.24 12 ก.พ. 2563
384 นาง ลม ทองโชติ น.ส. อังศุมาลิน พฤกษชาติ 211,304 มทบ.24 12 ก.พ. 2563
385 นาย พรต แสนอุบล ร.ต. บุญธรรม แสนอุบล 211,308 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
386 นาง ลำยวน คล้ายแท้ นาง นิภา ศรีอุดร 211,302 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
387 นาง ทอน ชมขุนทด ร.ต. วีระพันธ์ ชมขุนทด 211,306 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
388 นาง สมบูรณ์ วรรณะ จ.ส.อ. ยงยุทธ ผลาผล 211,319 ศฝ.นศท.มทบ.33 12 ก.พ. 2563
389 นาย ช้อย มาตทวงษ์ พ.อ.อ.หญิง นงนุช มาตทวงษ์ 211,317 รวท.อท.ศอพท. 12 ก.พ. 2563
390 นาง วาสนา แจ้งสว่าง จ.ส.อ. ปรีชา แจ้งสว่าง 211,316 มทบ.39 12 ก.พ. 2563