การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
381 นาง พลอย โสจันทึก ร.ต. ไตรรัตน์ โสจันทึก 211,230 มทบ.21 6 ธ.ค. 2562
382 นาง สนอง ต่ายหัวดง จ.ส.อ. ไพโรจน์ ศรีดาว 211,226 ม.พัน.28 พล.ม.1 6 ธ.ค. 2562
383 นาง ทองจันทร์ จำปาแดง จ.ส.อ. กิตติชัย จำปาแดง 211,225 พัน.สพ.กระสุน 22 6 ธ.ค. 2562
384 นาง เกร็ดเพชร โสมย์ไพศาลศิลป์ จ.ส.อ. ชนาธิป โสมย์ไพศาลศิลป์ 199,430 พัน.สบร.21 บชร.1 6 ธ.ค. 2562
385 พ.ท. สุรินทร์ บัวทอง นาง อรุณี บัวทอง 201,285 มทบ.16 3 ธ.ค. 2562
386 พ.ต. ประวิทย์ บัวชัยนาท นาง วนิดา บัวชัยนาท 161,067 มทบ.13 3 ธ.ค. 2562
387 พ.ต. ประวิทย์ บัวชัยนาท น.ส. ภัทรวดี บัวชัยนาท 24,967 มทบ.13 3 ธ.ค. 2562
388 พ.ต. ประวิทย์ บัวชัยนาท น.ส. ธัญพร บัวชัยนาท 24,967 มทบ.13 3 ธ.ค. 2562
389 ว่าที่ ร.อ. สละ เจริญทรัพย์ นาง เซี้ยง เจริญทรัพย์ 195,957 มทบ.15 3 ธ.ค. 2562
390 ร.ท. ถาวร ศรีจันทร์ นาย อนุชิต ศรีจันทร์ 211,244 มทบ.18 3 ธ.ค. 2562