การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
381 นาง เอม ญวนแม ส.อ. สุรเดช นารถสมบูรณ์ 207,655 ป.6 พัน.23 30 ต.ค. 2562
382 นาง ละมูล คชเพต น.ส. พรพิศ คชเพต 209,402 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 ต.ค. 2562
383 นาง ขม ลาดบาศรี ร.ท. ประเสริฐ ลาดบาศรี 209,668 ร.152 พัน.3 30 ต.ค. 2562
384 นาย จำนงค์ วงศ์ปินตา นาง อารีย์ วงศ์ปินตา 209,403 มทบ.37 30 ต.ค. 2562
385 นาย เกิด เขตสระน้อย ร.ต. วสันต์ เขตต์กุฎี 209,404 มทบ.22 30 ต.ค. 2562
386 นาง สุพรรณพร มุ่งหมาย จ.ส.ต. จีระศักดิ์ มุ่งหมาย 209,404 มทบ.22 30 ต.ค. 2562
387 ร.อ. นิพนธ์ ไชยฤกษ์ นาง นงรัตน์ ไชยฤกษ์ 209,428 มทบ.41 29 ต.ค. 2562
388 ร.ต. กิตติกร การงาน น.ส. ฐิติพร การงาน 209,425 มทบ.38 29 ต.ค. 2562
389 ร.ต. พิทักษ์ชัย ทวีพัฒน์ นาง คำมวล ทวีพัฒน์ 209,420 มทบ.22 29 ต.ค. 2562
390 ร.ต. ชารี แข้โส น.ส. มิ่งขวัญ แข้โส 209,419 มทบ.23 29 ต.ค. 2562