การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
381 จ.ส.อ. ดาบชัย คำโสภา น.ส. เนตรทราย คำโสภา 13,065 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 16 ก.ค. 2561
382 จ.ส.อ. ดาบชัย คำโสภา นาย เจษฎาวุฒิ คำโสภา 13,065 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 16 ก.ค. 2561
383 จ.ส.อ. ดาบชัย คำโสภา นาง พิมล คำโสภา 166,365 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 16 ก.ค. 2561
384 จ.ส.อ. ดาบชัย คำโสภา น.ส. จิรชยา คำโสภา 13,065 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 16 ก.ค. 2561
385 จ.ส.อ. ธวัชชัย เกิดเอกี นาง สมจิตร เกิดเอกี 205,770 ช.พัน.3 พล.ร.3 16 ก.ค. 2561
386 ส.ท. กฤษดา ปิ่นมงคล นาย สุชินท์ ปิ่นมงคล 95,902 ศร.พัน.2 16 ก.ค. 2561
387 ส.ท. กฤษดา ปิ่นมงคล น.ส. บุศรินทร์ ปิ่นมงคล 109,650 ศร.พัน.2 16 ก.ค. 2561
388 นาย สุดใจ รอดคำ ร.ท. เกียรติศักดิ์ รอดคำ 205,770 สง.สด.จว.พ.ง. 16 ก.ค. 2561
389 นาง ไพบูลย์ ศรีโปฎก นาง อรุณี เรือนคำจันทร์ 205,991 มทบ.310 16 ก.ค. 2561
390 นาง สมหมาย กาละเหลา จ.ส.อ. วิเจียน ทองวงสา 205,995 ช.2 พัน.201 16 ก.ค. 2561