การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
381 นาย ประแนง บุตรสาศิลป์ ส.อ. รังสันต์ ชำนาญ 201,574 มทบ.22 30 ส.ค. 2562
382 นาง นาง ศรีผา นาง วาสนา เกาะสมบัติ 207,923 มทบ.22 30 ส.ค. 2562
383 นาง อารีย์ ศิริประทุม ร.ต. สุชาติ ศิริประทุม 207,925 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
384 นาย เป็ง เงาะหวาน จ.ส.อ. จารุวิทย์ เงาะหวาน 207,926 พัน.ป.ศป. 30 ส.ค. 2562
385 นาง วิไล สุวรรณสิทธิ์ จ.ส.อ. กอบชัย สุวรรณสิทธิ์ 207,926 ช.21 30 ส.ค. 2562
386 นาย ประจวบ ลายน้ำเงิน จ.ส.อ. พิชัย ลายน้ำเงิน 208,197 ศป. 30 ส.ค. 2562
387 นาง หนูกี กอมณี ร.ต. วิเชียร แก้วกัญญา 207,935 มทบ.22 30 ส.ค. 2562
388 นาง ทองสุข คำหารพล นาง สีดา ศิริจันโท 207,928 สง.สด.จว.ข.ก. 30 ส.ค. 2562
389 นาย ทวี เหง่าศรี นาง ไพวัลย์ กองพล 207,934 มทบ.23 30 ส.ค. 2562
390 นาง นวน จรรยา ร.ต. สวัสดิ์ แร่ทอง 207,935 มทบ.23 30 ส.ค. 2562