การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
381 นาง ฟูม เนื้อจันทา ร.ต. สบาย เนื้อจันทา 207,671 มทบ.27 16 พ.ค. 2562
382 นาง ทองไหล พลสิทธิ์ ร.ต. คงฤทธิ์ วะรีวัฒน์ 207,659 มทบ.24 16 พ.ค. 2562
383 นาย ไสว ยามชัยภูมิ ร.ต. พงษ์สันต์ เรืองรื่น 199,129 มทบ.21 16 พ.ค. 2562
384 นาง อรุณ สุขศรี ร.ต. เกษม สุขศรี 207,415 พัน.สร.23 บชร.3 16 พ.ค. 2562
385 พ.ท. สุทธินันท์ ศรีปานันท์ นาง จำปี ศรีปานันท์ 207,707 มทบ.13 15 พ.ค. 2562
386 ร.อ. ณรงค์ บุญอาจ นาง บุญญารัศมิ์ บุญอาจ 140,000 มทบ.31 15 พ.ค. 2562
387 ร.อ. ณรงค์ บุญอาจ นาย ธนันท์รัฐ บุญอาจ 67,709 มทบ.31 15 พ.ค. 2562
388 ร.ต. อนันต์ ทรงพันธุ์ นาง งามนิตย์ ทรงพันธุ์ 207,705 มทบ.24 15 พ.ค. 2562
389 ร.ต. โกมล แย้มกลิ่น นาง สิริจันทร์ แย้มกลิ่น 207,706 มทบ.13 15 พ.ค. 2562
390 ร.ต. เอนก พ่อสิชา นาง สมจิตร พ่อสิชา 207,680 มทบ.24 15 พ.ค. 2562