การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
31 นาง จำลอง ศรีพูล จ.ส.อ. อนุรักษ์ ศรีพูล 211,031 ป.4 พัน.4 24 มิ.ย. 2563
32 นาง เถาวัลย์ ม่วงเขียว ร.ต. ปกรณ์ ม่วงเขียว 211,050 ร.7 24 มิ.ย. 2563
33 นาง ไร่ บัวแก้ว ร.ต. เดชชนะ เนียมสวรรค์ 211,046 มทบ.39 24 มิ.ย. 2563
34 นาง พยอม สร้อยสงค์ ร.ต. เจตนิพัทธ์ เมืองสิม 211,048 มทบ.27 24 มิ.ย. 2563
35 นาง พจนีย์ หาญเวช นาง นิรุฬห์พร หาญเวช 211,047 มทบ.27 24 มิ.ย. 2563
36 นาง นาง แสนสม ส.อ. มีชัย แสนสม 211,046 มทบ.24 24 มิ.ย. 2563
37 นาง ใหม่ โสมีชัย ร.ต. สมยศ โสมีชัย 211,045 มทบ.21 24 มิ.ย. 2563
38 นาย จรูญ ผาบชมภู จ.ส.อ. เรวัต ผาบชมภู 211,049 ม.6 พัน.6 24 มิ.ย. 2563
39 ร.ต. พลกฤษณ์ วงษ์ชู นาง เนาวรัตน์ วงษ์ชู 210,555 มทบ.23 23 มิ.ย. 2563
40 จ.ส.อ. สมเกียรติ สิริชววัฒน์ (อินทร์จุล) นาย ประกอบ อินทร์จุล 210,559 มทบ.42 23 มิ.ย. 2563