การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
31 พ.ท. สมนึก คีรินทร์นนท์ นาย เลอสรรค์ คีรินทร์นนท์ 28,897 มทบ.41 15 มี.ค. 2562
32 พ.ท. สมนึก คีรินทร์นนท์ นาง ประดับ คีรินทร์นนท์ 178,897 มทบ.41 15 มี.ค. 2562
33 พ.ต. ราเชนต์ เมืองมา น.ส. สาวิตรา เมืองมา 207,810 มทบ.32 15 มี.ค. 2562
34 ร.ต. สมหมาย ธำรงโชติ นาง บุษบา เอมะสุวรรณ 207,788 มทบ.16 15 มี.ค. 2562
35 ร.ต. สุเมธ อรุณรัตน์ นาง จรรยา อรุณรัตน์ 207,787 มทบ.13 15 มี.ค. 2562
36 ร.ต. สำรอง ศรีระธุ นาย สงกรานต์ ศรีระธุ 207,793 มทบ.13 15 มี.ค. 2562
37 ร.ต. สุทธิรักษ์ นนท์ทอง นาง ทิพยา นนท์ทอง 207,800 มทบ.17 15 มี.ค. 2562
38 ร.ต. ทรงกลด ชนะชัย นาง สำราญ ชนะชัย 207,805 มทบ.23 15 มี.ค. 2562
39 ร.ต. ผดุงศักดิ์ แดงทน นาย สุชาติ แดงทน 207,806 มทบ.22 15 มี.ค. 2562
40 จ.ส.อ. พีระ ประเสริฐกุล น.ส. ปนิดา ประเสริฐกุล 194,986 มทบ.16 15 มี.ค. 2562