การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
31 นาง บัวเขียว กิติลังการ์ จ.ส.อ. ชุติพนธ์ แก้วโม่ง 205,883 ม.2 10 เม.ย. 2561
32 นาง ยุพดี ธรรมพิทักษ์ ร.ต. แสวง ธรรมพิทักษ์ 204,593 มทบ.37 10 เม.ย. 2561
33 นาง ปราณี ไกรทิพย์ ร.ต. อาคม สุวรรณวงศ์ 205,906 มทบ.17 10 เม.ย. 2561
34 นาง สมัย เลี่ยมอยู่ นาย จิระนคร เลี่ยมอยู่ 205,657 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
35 นาย เกษม ป้อมสุวรรณ์ นาง ละม่อม ป้อมสุวรรณ์ 205,905 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
36 นาง คำหมาย บัวโค้ง ร.ต. รณชัย บัวโค้ง 205,907 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
37 นาง บัวไข เพียรการ พ.ต. อุทัย เพียรการ 205,915 สง.สด.จว.พ.ย. 10 เม.ย. 2561
38 นาย วินัย โลหิตโยธิน นาง จันทนา ว่องไว 205,914 สง.สด.จว.น.ฐ. 10 เม.ย. 2561
39 นาง สมใจ โลหิตโยธิน นาง จันทนา ว่องไว 205,914 สง.สด.จว.น.ฐ. 10 เม.ย. 2561
40 นาย ณรงค์ เพ็งแสงทอง จ.ส.อ. ภัทรพล เพ็งแสงทอง 205,665 ศปภอ.ทบ.3 10 เม.ย. 2561