การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
31 นาย ทองสุข ราชเพียแก้ว ร.ท. สุวัฒน์ ราชเพียแก้ว 209,501 ส.พัน.23 ทภ.3 17 ต.ค. 2562
32 นาง สวาด คำฟู จ.ส.อ. สันติชัย คำฟู 209,489 มทบ.41 17 ต.ค. 2562
33 นาง เกษร เกษาพร ร.ต. พรเทพ เกษาพร 209,504 มทบ.39 17 ต.ค. 2562
34 นาง สุรัตน์ สังข์จันทร์ ร.ต. เสถียร สังข์จันทร์ 209,490 มทบ.35 17 ต.ค. 2562
35 นาง ละมูล เสาวภาคย์ พ.อ.หญิง กนกพร มาลีเลิศ 209,502 มทบ.21 17 ต.ค. 2562
36 นาง บู่ ทองอิ่ม จ.ส.อ. สมบัติ ทองอิ่ม 209,488 พัน.ซบร.กรม สน.12 17 ต.ค. 2562
37 นาย วารี ผาอ่อน ร.ท. ธนรัฐ สระแก้ว 203,218 ป.1 พัน.31 รอ. 17 ต.ค. 2562
38 น.ส. ชนากานต์ สุทธกุล จ.ส.อ. พนาดร เย็นจิตร 209,489 บชร.2 17 ต.ค. 2562
39 นาง ทูน พลขันธ์ จ.ส.อ. จินดา แสงศรีเรือง 209,503 ช.พัน.8 พล.ม.1 17 ต.ค. 2562
40 นาง พิมพ์ไสว ชาวนาเลี้ยงชีพ (ศิริสมบูรณ์) ส.อ. วิสิทธิ์ ศิริสมบูรณ์ 209,501 ช.11 17 ต.ค. 2562