การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
31 นาง ลิ้นจี่ คงจิ๋ว นาง วันเพ็ญ คงจิ๋ว 211,122 พธ.ทบ. 6 ก.พ. 2563
32 นาย วันลา แสงอาจ จ.ส.ต. วีระชาติ แสงอาจ 211,373 ส.พัน.15 พล.ร.15 6 ก.พ. 2563
33 นาง บัวเลี้ยว เทพรักษ์ พ.ต. สัมภาสน์ เทพรักษ์ 211,388 มทบ.21 6 ก.พ. 2563
34 นาง ลี้ เทียนงาม พ.ต. ธงชัย นาคแนม 211,386 มทบ.15 6 ก.พ. 2563
35 นาง จวน กิจหงวน พ.ท. กอบเกียรติ กาญจนวราภรณ์ 211,386 มทบ.15 6 ก.พ. 2563
36 นาง บุญ หล่าบุตรศรี จ.ส.อ. ประมวล หล่าบุตรศรี 211,149 ม.3 พัน.18 6 ก.พ. 2563
37 นาย พรมมา พลมั่น นาง บานเย็น มุ่งงาม 64,454 พล.ร.6 6 ก.พ. 2563
38 นาย พรมมา พลมั่น จ.ส.อ. นิติธร มุ่งงาม 142,900 พล.ร.6 6 ก.พ. 2563
39 พ.อ. เอกชัย พงษ์สุพรรณ นาย อิทธิพจน์ พงษ์สุพรรณ 211,394 มทบ.35 4 ก.พ. 2563
40 พ.ท. มณฑนธรรม อินทยุง นาง พัชณี อินทยุง 211,139 มทบ.18 4 ก.พ. 2563