การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
31 นาย ไตรวรรณ์ งามทวงษ์ ร.ท. สมปอง คงบุญ 202,843 ม.4 พัน.25 รอ. 9 ม.ค. 2562
32 นาง บัวผา แสนจาย พ.ต. พิจิตร แสนจาย 207,562 กสษ.3 กส.ทบ. 9 ม.ค. 2562
33 นาง จารี พัดทรัพย์ ร.ท. สมพร ศรีสวัสดิ์ 207,545 กรม ทพ.47 9 ม.ค. 2562
34 ร.ต. สำเริง ป่านฉะนี้ นาย สำรวย ป่านฉะนี้ 101,087 มทบ.38 8 ม.ค. 2562
35 ร.ต. สำเริง ป่านฉะนี้ นาง ธันยา ป่านฉะนี้ 106,500 มทบ.38 8 ม.ค. 2562
36 จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ พงษ์อุดม นาง กาญจนา พงษ์อุดม 207,595 มทบ.24 8 ม.ค. 2562
37 จ.ส.อ. เผด็จศึก อุตส่าห์ดี นาง อริญชญ์รวี อุตส่าห์ดี 207,333 บชร.2 8 ม.ค. 2562
38 นาง ยู่เซี้ยม จิตต์ศิลป์ จ.ส.อ. สมพิศ จิตต์ศิลป์ 207,325 ศบบ. 8 ม.ค. 2562
39 นาง สายสุนีย์ ชมเงิน น.ส. จริยา จันทร์มา 207,332 รพศ.4 พัน.2 8 ม.ค. 2562
40 นาย แปลง พลีศักดิ์ จ.ส.ต. สำเร็จ ใจดี 207,585 มทบ.27 8 ม.ค. 2562