การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
31 น.ส. ศิริอุบล พิมเสน จ.ส.ต. กิตติพันธ์ วรรณะ 207,326 ป.72 พัน.723 6 ก.ย. 2561
32 นาง เลี่ยม สุขสบาย จ.ส.อ. สำเนียง สุขสบาย 207,330 บชร.2 6 ก.ย. 2561
33 นาง ตล่อม จีนหลักร้อย พ.ท. สมศักดิ์ จีนหลักร้อย 207,104 กรม ทพ.35 6 ก.ย. 2561
34 นาย สมหมาย พวงลำใย นาง ณัฐภัชษร รักกะเปา 207,330 กรม ทพ.14 6 ก.ย. 2561
35 นาย ชาย ดียะซุย ร.ต. แสวง ก่ำบุญมา 207,312 ร.8 6 ก.ย. 2561
36 นาง สุมาลี สงวนพรรค ร.อ. ปนัตชัย ชัยเจริญวรรณ 207,311 ร.31 พัน.1 รอ. 6 ก.ย. 2561
37 นาย ทอน พริ้งเพราะ จ.ส.อ. เอกฉันท์ พริ้งเพราะ 207,313 ร.23 พัน.3 6 ก.ย. 2561
38 นาง ประทุม บุญเพ็ชรรัตน์ พ.ต. สำเนียง บุญเพ็ชรรัตน์ 207,309 มทบ.39 6 ก.ย. 2561
39 นาง สิริ แสงสุวรรณ ร.ท. วัฒนา แสงสุวรรณ 207,313 มทบ.310 6 ก.ย. 2561
40 นาง พัน ครองบุญ จ.ส.อ. สมคิด ครองบุญ 207,309 ม.4 พัน.25 รอ. 6 ก.ย. 2561