การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
31 นาย เพียง ขันธะจันทร์ จ.ส.อ. มนตรี ขันธะจันทร์ 211,211 กรม ทพ.22 13 มี.ค. 2563
32 นาย เพียง ขันธะจันทร์ จ.ส.อ. มนตรี ขันธะจันทร์ 211,211 กรม ทพ.22 13 มี.ค. 2563
33 นาย สมชัย สูงรัง นาง บัวทอง สูงรัง 211,228 มทบ.24 13 มี.ค. 2563
34 นาง มัจฉา ชนยุทธ นาง เอมอร นรินทร์ 211,229 มทบ.23 13 มี.ค. 2563
35 นาง อุไรพร (อุไรภรณ์) กระตุดนาค นาย มงคล ม้ากระโทก 210,750 มทบ.21 13 มี.ค. 2563
36 พ.อ. บวร ประมูลศุข นาง วรลักษณ์ ศักดิ์สูง 211,238 มทบ.33 9 มี.ค. 2563
37 พ.ท. คำพัน จารุการ น.ส. ขนิษฐา จารุการ 211,233 มทบ.24 9 มี.ค. 2563
38 พ.ต. ศิริวัฒน์ อัฐฐิศิลป์เวท น.ส. นวลศรี อัฐฐิศิลป์เวท 211,007 รพศ.5 พัน.2 9 มี.ค. 2563
39 พ.ต. สมหมาย สุขวิญญาณ์ นาง ทิพวรรณ สุขวิญญาณ์ 210,981 มทบ.31 9 มี.ค. 2563
40 ร.อ. วีระ จุลศักดิ์เมธี พ.ต. สันธาน จุลศักดิ์เมธี 211,001 มทบ.21 9 มี.ค. 2563