การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
31 ส.อ. ประศาสน์ ทุมบาล น.ส. กนกพัชร ทุมบาล 208,940 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
32 จ.ส.อ. สนอง แช่มสา นาง นิ่มนวล แช่มสา 208,951 มทบ.12 11 ก.ย. 2562
33 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ สุขแย้ม น.ส. เพลินพิศ สุขแย้ม 208,988 มทบ.31 11 ก.ย. 2562
34 จ.ส.อ. ฉลอง ใจดี น.ส. นิภาพร ใจดี 208,731 ป.21 11 ก.ย. 2562
35 จ.ส.อ. ต้นคูณ สนุ่น (คูณ สนุ่น) นาง บุญตา บุญผูก 208,729 กรม ทพ.26 11 ก.ย. 2562
36 จ.ส.อ. ฤทัย เจ๊กแตงพะเนาว์ นาง ทองคำ เจ๊กแตงพะเนาว์ 208,968 มทบ.13 11 ก.ย. 2562
37 จ.ส.อ. อนุสรณ์ เกิดศรี น.ส. ปรียาภา เนียมอ่อน 208,700 ศฝยว.ทบ. 11 ก.ย. 2562
38 จ.ส.อ. บุญส่ง นวลพลกรัง จ.ส.อ. ศุภกฤต โทษาธรรม 150,000 มทบ.29 11 ก.ย. 2562
39 จ.ส.อ. บุญส่ง นวลพลกรัง นาง บัวเรียน โทษาธรรม 58,956 มทบ.29 11 ก.ย. 2562
40 ส.อ. นิติพงษ์ คงชน น.ส. ธัญญภัสร์ คงชน 208,730 ช.พัน.15 พล.ร.15 11 ก.ย. 2562