การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
31 นาย ไข่ ยศบุรี จ.ส.อ. สายัณห์ ยศบุรี 204,684 มทบ.32 29 ธ.ค. 2560
32 นาย มวญ บุญทศ ร.ท. สัญญา ฉัตรเงิน 204,444 มทบ.15 29 ธ.ค. 2560
33 นาง สมัย ทองมาก จ.ส.อ. สุพจน์ ฉายกล้า 204,437 มทบ.22 29 ธ.ค. 2560
34 นาง ด้วง ราชบรรเทา พ.ท. พยุง ละครบุญ 204,441 มทบ.21 29 ธ.ค. 2560
35 นาย สำราญ มั่นคง นาง วรณัน มั่นคง 204,443 มทบ.13 29 ธ.ค. 2560
36 นาง สง่า ยาโน ร.ท. ผดุงศักดิ์ ยาโน 204,442 มทบ.13 29 ธ.ค. 2560
37 นาง ธนพร แสงพลาย จ.ส.อ. เรวัตร แสงพลาย 194,148 มทบ.12 29 ธ.ค. 2560
38 นาง พัน เกษณีย์บุตร ร.ท. ธีระศักดิ์ พรรณลึก 204,445 พล.ช. 29 ธ.ค. 2560
39 นาง อนงค์ ชนะบุญ จ.ส.อ. สมพงษ์ ชนะบุญ 204,387 มทบ.23 29 ธ.ค. 2560
40 นาง ผ่าน ปัญญาสุ ร.ต. สงวน ไชยเลิศ 204,390 มทบ.37 29 ธ.ค. 2560