การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
31 พ.ท. บัญชา บุญอินทร์ ร.ท. ธงชัย บุญอินทร์ 207,112 ศบบ. 18 ต.ค. 2561
32 พ.ท. โอภาส เกาะชัย นาง บังอร เกาะชัย 207,168 มทบ.13 18 ต.ค. 2561
33 พ.ต. อดิศัย แสงมาลา น.ส. อธิตา วัฒนะเวชศักดิ์ 141,900 พล.พัฒนา 1 18 ต.ค. 2561
34 พ.ต. อดิศัย แสงมาลา นาง ปุณญาดา แสงรัตนสิทธิ์ 65,039 พล.พัฒนา 1 18 ต.ค. 2561
35 ร.ต. เอี่ยม ไกรกาศ นาง อัญชลี เปาริก 207,381 มทบ.31 18 ต.ค. 2561
36 จ.ส.อ. ผจญ บุญรักษา นาง จุรีรัตน์ บุญรักษา 207,102 สง.สด.จว.พ.ร. 18 ต.ค. 2561
37 จ.ส.อ. ธิวัฒน์ นูกอง นาง วงเดือน นูกอง 207,102 มทบ.22 18 ต.ค. 2561
38 ส.อ. ณรงค์ บุญศิริ นาง จำรัส บุญศิริ 207,166 สง.สด.จว.น.ย. 18 ต.ค. 2561
39 นาง ไปล่ ชาเทพ นาง รัตน์ดา เที่ยงผดุง 207,380 มทบ.35 18 ต.ค. 2561
40 นาย พิรักษ์ อภิวงค์งาม นาย อภิสิทธิ์ อภิวงค์งาม 58,332 มทบ.33 18 ต.ค. 2561