การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
31 นาง เรียง พันธ์ศรีแหล้ ร.ต. ยุทธจิตร พันธ์ศรีแหล้ 205,877 มทบ.29 12 มิ.ย. 2561
32 นาง สุพิศ สิงห์โต พ.อ. วิทยา สิงห์โต 205,881 มทบ.22 12 มิ.ย. 2561
33 นาง ผั่น บุญสิทธิ์ พ.ท. ปราณีต นนท์ประเสริฐ 155,876 มทบ.13 12 มิ.ย. 2561
34 นาง ผั่น บุญสิทธิ์ นาย ประยูร บุญสิทธิ์ 50,000 มทบ.13 12 มิ.ย. 2561
35 นาง สมหมาย ภูริโสภิษฐ์ จ.ส.อ. ประชุม ระเบียบโพธิ์ 205,880 บชร.2 12 มิ.ย. 2561
36 น.ส. พรปวีย์ ประทุมภา น.ส. ฐิติรัตน์ ดอกดวง 205,871 กรม ทพ.22 12 มิ.ย. 2561
37 พ.ต. อรุณ ศุกลสกุล น.ส. รวิวรรณ ศุกลสกุล 205,903 มทบ.44 5 มิ.ย. 2561
38 ร.ต. เกิด โชติกลาง จ.ส.อ. จักรกฤษ โชติกลาง 205,719 มทบ.21 5 มิ.ย. 2561
39 ร.ต. อาคม จันทสิทธิ์ พ.ต.หญิง พจมาน แสงจันทร์ไทย 120,017 มทบ.17 5 มิ.ย. 2561
40 ร.ต. อาคม จันทสิทธิ์ นาง กรุณา จันทสิทธิ์ 85,700 มทบ.17 5 มิ.ย. 2561