การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
31 จ.ส.ท. สมพร จันโทมา นาง จันทนา จันโทมา 110,475 พล.รพศ.1 1 ก.ค. 2562
32 ส.อ. ปุณสิทธิ์ โพธิ์รุ่ง นาย ธนวัฒน์ โพธิ์รุ่ง 207,653 ร.19 พัน.3 1 ก.ค. 2562
33 ส.อ. สุชาติ ดวงใจ นาง ประทุมวัน ดวงใจ 207,174 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 1 ก.ค. 2562
34 นาง เสงี่ยม เมืองทอง นาย เอกลักษณ์ เสือเลี้ยง 207,653 ศบบ. 1 ก.ค. 2562
35 นาง ธาราทิพย์ นาคสวัสดิ์ จ.ส.อ. สมคะเณ นาคสวัสดิ์ 207,371 ร.25 พัน.2 1 ก.ค. 2562
36 นาย สมภาร แก้วสมบัติ จ.ส.อ. บุญส่ง เชียงทอง 207,664 มทบ.28 1 ก.ค. 2562
37 นาง สอิ้ง สีหานาม พ.ท.หญิง อุษณีย์ อรรคบุตร 207,652 มทบ.25 1 ก.ค. 2562
38 นาง กิมไน้ เชื้อเพ็ชร์ นาง นพรัตน์ ปริยาพร 207,942 มทบ.16 1 ก.ค. 2562
39 นาง อารีรักษ์ ชาวเวียง จ.ส.อ. สราวุธ ชาวเวียง 207,392 ม.พัน.22 ศม. 1 ก.ค. 2562
40 นาย เอนก คำทวี จ.ส.อ. พงศ์เพชร คำทวี 207,634 ป.6 พัน.16 1 ก.ค. 2562