การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 ร.ต. ดิฐคุณ (สุรศักดิ์) บัวพรวน นาง สุชยากร บัวพรวน 211,288 มทบ.36 26 ธ.ค. 2562
392 ร.ต. ประเสริฐ ดีรักษา นาย สมรักษ์ ดีรักษา 211,281 มทบ.29 26 ธ.ค. 2562
393 ร.ต. มณเฑียร จันทร นาง ลักขณา จันทร 211,285 มทบ.13 26 ธ.ค. 2562
394 ร.ต. โยธิน สนิทงาม น.ส. ธัญญาภรณ์ บูรณ์วิวัฒน์ 211,062 มทบ.43 26 ธ.ค. 2562
395 ร.ต. โกวิทย์ หนูเอียด นาย กฤษฏา หนูเอียด 210,812 มทบ.43 26 ธ.ค. 2562
396 จ.ส.อ. อุดม อินทร์เสนา นาง อำนวย อินทร์เสนา 59,390 ม.3 พัน.26 26 ธ.ค. 2562
397 จ.ส.อ. อุดม อินทร์เสนา นาง ศุภนิดา อินทร์เสนา 151,660 ม.3 พัน.26 26 ธ.ค. 2562
398 จ.ส.อ. ทำนุ ม่วงงาม นาง เนตรทราย ม่วงงาม 18,188 ช.1 รอ. 26 ธ.ค. 2562
399 จ.ส.อ. ทำนุ ม่วงงาม ส.อ. อภิศักดิ์ ม่วงงาม 173,948 ช.1 รอ. 26 ธ.ค. 2562
400 จ.ส.อ. ทำนุ ม่วงงาม น.ส. อภิรดา ม่วงงาม 18,188 ช.1 รอ. 26 ธ.ค. 2562