การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 จ.ส.อ. พลศักดิ์ ภูครองตา นาย ปฎิพล ภูครองตา 207,674 ศฝ.นศท.มทบ.12 15 พ.ค. 2562
392 จ.ส.อ. วรชาติ เม่งรักษ์ นาง นันทญา เม่งรักษ์ 207,704 พัน.บร.กบร.ศบบ. 15 พ.ค. 2562
393 ส.ต. กณิศ อินทร์วิเศษ นาย สุรพศ อินทร์วิเศษ 140,000 มทบ.43 15 พ.ค. 2562
394 ส.ต. กณิศ อินทร์วิเศษ พระ วีระ อินทร์วิเศษ 67,461 มทบ.43 15 พ.ค. 2562
395 นาง สมปอง ฉ่ำชะเอม จ.ส.อ. ชาญณรงค์ สิงห์โสภณ 207,694 ศป. 15 พ.ค. 2562
396 นาย ล้อม ตั้งขุนทด พ.ท. คมพิสิฐ ธนาพิตรพิบูลกุล 207,443 รร.สพศ.ศสพ. 15 พ.ค. 2562
397 นาง ติ้ม กระเป๋าทอง จ.ส.อ. กรรณญา กระเป๋าทอง 207,454 รพศ.1 พัน.1 15 พ.ค. 2562
398 นาย บุญล้อม ศรีแพน จ.ส.อ. ถวิล ศรีแพน 202,095 ร.31 พัน.2 รอ. 15 พ.ค. 2562
399 นาง ถนอมศรี เฟื่องสังข์ พ.อ. อธิวัฒน์ เฟื่องสังข์ 207,683 มทบ.41 15 พ.ค. 2562
400 นาง หนูพิศ หิรัญรัตน์ ร.ต. เกื้อ หิรัญรัตน์ 207,680 มทบ.21 15 พ.ค. 2562