การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 นาง เวียง สร้อยนาค นาย สุวิทย์ สร้อยนาค 211,078 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 12 ก.พ. 2563
392 พล.ต. กำพล จารุสาร นาง อรพินท์ จารุสาร 211,113 มทบ.41 11 ก.พ. 2563
393 พ.อ. จรูญ สุกใส ด.ต. อมรฤทธิ์ สุกใส 11,668 มทบ.15 11 ก.พ. 2563
394 พ.อ. จรูญ สุกใส นาง วิมลศิริ สุกใส 11,668 มทบ.15 11 ก.พ. 2563
395 พ.อ. จรูญ สุกใส ร.ท. พัฒนา สุกใส 164,188 มทบ.15 11 ก.พ. 2563
396 พ.อ. จรูญ สุกใส นาง ชญาณิกา พลายสกุล 11,668 มทบ.15 11 ก.พ. 2563
397 พ.อ. จรูญ สุกใส น.ส. จตุพร สุกใส 11,668 มทบ.15 11 ก.พ. 2563
398 พ.ท. อากาศ คำสิทธิ์ น.ส. ศศิธร คำสิทธิ์ 211,350 มทบ.28 11 ก.พ. 2563
399 พ.ต. สงวน ปุณหาวงษ์ นาง สุจินดา เทพวงษ์ 211,338 มทบ.27 11 ก.พ. 2563
400 พ.ต. ชาติธนู ดวงมาลัย นาง นภาพร วิไลกุล 211,075 มทบ.24 11 ก.พ. 2563