การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 ร.ต. จำนงค์ คล้ายกิ่ง นาย สมโภชน์ คล้ายกิ่ง 14,210 มทบ.29 5 ก.พ. 2562
392 ร.ต. จำนงค์ คล้ายกิ่ง นาง นิเวท คล้ายกิ่ง 74,210 มทบ.29 5 ก.พ. 2562
393 ร.ต. จำนงค์ คล้ายกิ่ง น.ส. ฉัตรสรวง คล้ายกิ่ง 14,210 มทบ.29 5 ก.พ. 2562
394 ร.ต. ณทชัย ศิรมุนินท์ นาย กฤษฎ์ ศิรมุนินท์ 207,093 มทบ.21 5 ก.พ. 2562
395 ร.ต. โสภณ นามสุข นาง ละมัย นามสุข 207,099 กรมพัฒนา 4 5 ก.พ. 2562
396 จ.ส.อ. สรรเพชญ เย็นเหลือ นาย นัฐวิทย์ เย็นเหลือ 207,343 มทบ.21 5 ก.พ. 2562
397 จ.ส.อ. สัญญา ยศสมบัติ นาง แสงอรุณ ยศสมบัติ 103,665 ศพปน.พท.ศอพท. 5 ก.พ. 2562
398 จ.ส.อ. สัญญา ยศสมบัติ นาง เบญจพรรณ คุณดา 103,665 ศพปน.พท.ศอพท. 5 ก.พ. 2562
399 อส.ทพ. สมนึก สามณฑา นาง จีระนันท์ สามณฑา 207,094 กรม ทพ.14 5 ก.พ. 2562
400 นาง พยุง จันทร์ยวง ร.ต. พงษ์ศักดิ์ ลาภจิตร 207,344 มทบ.35 5 ก.พ. 2562