การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 นาย สุชิน ธรรมชาติ น.ส. ชลิตา ธรรมชาติ 209,460 ศร. 24 ต.ค. 2562
392 นาย ยศ งามเผ่า จ.ส.อ. บัวไล งามเผ่า 209,457 รพ.ค่ายสุรสีห์ 24 ต.ค. 2562
393 นาย ควง ข่าทิพย์พาที จ.ส.อ.หญิง วัลยา นามกันยา 209,456 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธฯ 24 ต.ค. 2562
394 นาง วันดี แสนมนตรี ร.ต. สำเร็จ แสนมนตรี 209,456 มทบ.27 24 ต.ค. 2562
395 นาย เหลี่ยม ปัญหาวงค์ จ.ส.อ. เปลี่ยน พ้นภัย 209,459 มทบ.24 24 ต.ค. 2562
396 นาย บุญมี พละแสน พ.ต. ชาติชาย ปิตะสายะ 209,460 มทบ.24 24 ต.ค. 2562
397 นาย อ่อนจันทร์ ทะสังขาร์ ร.ต. ณรงค์ ทะสังขาร์ 209,459 มทบ.23 24 ต.ค. 2562
398 นาง เคน คนใหญ่ ร.ต. ประทิน โพธิสาร 209,458 มทบ.23 24 ต.ค. 2562
399 นาง หนั่น อำผ่อง จ.ส.อ. บุญศิริ อำผ่อง 209,458 ม.5 รอ. 24 ต.ค. 2562
400 นาง บุตร บุญเจริญ ร.ต. ประสงค์ บุญเจริญ 209,213 รพศ.5 พัน.2 24 ต.ค. 2562