การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 ร.ต. อภิรมย์ จันทิมา นาย พนาย จันทิมา 33,804 ป.6 พัน.16 8 ก.ค. 2562
392 ร.ต. อภิรมย์ จันทิมา นาง ประภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 140,000 ป.6 พัน.16 8 ก.ค. 2562
393 จ.ส.อ. ธีรวุธ ผานาค นาง ยุพา ผานาค 193,233 มทบ.23 8 ก.ค. 2562
394 จ.ส.อ. สมศักดิ์ อ่อนสี นาง สำเนียง อ่อนสี 207,602 กรม ทพ.14 8 ก.ค. 2562
395 จ.ส.อ. วัชระ กลิ่นสุธา นาง สุชยา เข็มตรง 206,916 รร.ร.ศร. 8 ก.ค. 2562
396 จ.ส.อ. โชติ พันธุ์พยัคฆ์ นาย สมชัย พันธุ์พยัคฆ์ 207,942 มทบ.39 8 ก.ค. 2562
397 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ศิริโชติไพบูลย์ นาย ยุทธนากร ศิริโชติไพบูลย์ 207,585 มทบ.39 8 ก.ค. 2562
398 จ.ส.อ. สุจิตย์ จันใต้ นาง ดาหวัน ประโพเทติ 207,605 มทบ.27 8 ก.ค. 2562
399 จ.ส.อ. สุรเดช กลีบกมล นาง พรเพ็ญ กลีบกมล 207,380 พัน.บริการ.กบร.ศร. 8 ก.ค. 2562
400 จ.ส.อ. เด่นชัย ปัดป้อง นาง สหัส ผลขาว 207,356 กรม ทพ.23 8 ก.ค. 2562