การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 นาง ทองอยู่ คำลำภา นาย กฤษฎา คำลำภา 207,934 มทบ.23 30 ส.ค. 2562
392 นาง น้อย ไกรกลาง ร.ต. มานพ ไกรกลาง 207,932 มทบ.15 30 ส.ค. 2562
393 นาง อนงค์ กำจาย นาง วราภรณ์ กำจาย 163,648 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
394 นาง อนงค์ กำจาย นาย พุฒิพงศ์ กำจาย 22,148 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
395 นาง อนงค์ กำจาย นาง กาญจนา อาบสุวรรณ 22,148 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
396 นาง มะลิ ชาคำใส จ.ส.อ. กุมพล ชาคำใส 206,946 ม.5 พัน.24 รอ. 30 ส.ค. 2562
397 นาย รื่น ศิริบุบผา จ.ส.อ. มานพ ศิริบุบผา 207,397 พัน.ซบร.21 บชร.1 30 ส.ค. 2562
398 นาง เด่น ผิวทอง ส.อ. สายชล ผิวทอง 194,753 ช.2 พัน.201 30 ส.ค. 2562
399 นาย บุญธรรม โกสินทร์ ร.ท. สายันต์ โกสินทร์ 207,940 รพศ.5 พัน.2 30 ส.ค. 2562
400 นาย เนิน แพ่งไฉน จ.ส.อ. ศิริพงษ์ แพ่งไฉน 207,672 มทบ.35 30 ส.ค. 2562