การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 นาง จันทร์ทิพย์ พิศิษฎ์สังขกุล นาง อาภรณ์ พิศิษฎ์สังขกุล 204,385 มทบ.32 28 พ.ย. 2560
392 นาง ปัง สมัครคุณ ร.ต. บรรหาญ สมัครคุณ 204,386 มทบ.22 28 พ.ย. 2560
393 นาย ประเสริฐ อุทโท ร.ต. คมสัน โยหาสิทธิ์ 204,385 มทบ.27 28 พ.ย. 2560
394 นาง พิศมัย ศรวงษา นาง ปริศนา สิทธิเสนา 204,133 พัน.สท.กส.ทบ. 28 พ.ย. 2560
395 นาง พรศรี สังขรัศมี จ.ส.อ. กฤษกร สังขรัศมี 198,014 ร.151 พัน.2 28 พ.ย. 2560
396 นาง ปิว รัสมี ร.ต. ภูวดล สร้อยตะคุ 204,393 มทบ.21 28 พ.ย. 2560
397 นาย เฉย แสนมี จ.ส.อ. ทวีทรัพย์ สียางนอก 204,152 มทบ.21 28 พ.ย. 2560
398 นาง ไพบูลย์ สุวรรณเหลา ร.ต. อานพ สุวรรณเหลา 204,097 มทบ.24 28 พ.ย. 2560
399 นาง เขมจิรา ธเนศชาญสิน ร.ต. กฤตกรพรรณ พรรณานิคม 188,503 มทบ.15 28 พ.ย. 2560
400 นาง นิตยา เสาวบุตร พ.ต. สมบุญ เสาวบุตร 204,344 มทบ.34 28 พ.ย. 2560