การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 นาง ชูชีพ กาบบัว จ.ส.อ. ประสงค์ กาบบัว 205,929 มทบ.33 24 พ.ค. 2561
392 นาง เพชร อุตนาม จ.ส.อ. ทรงพล อินทศร 205,934 มทบ.29 24 พ.ค. 2561
393 นาย ศรชัย ภักดีวงษ์ นาย ภูรพี ภักดีวงษ์ 197,937 มทบ.22 24 พ.ค. 2561
394 นาง เหลือ สงครินทร์ ร.ต. สุรัตน์ สงครินทร์ 205,932 มทบ.22 24 พ.ค. 2561
395 นาย วิชาญ บุญเกิด จ.ส.อ. ณรงค์ชัย บุญเกิด 205,688 ป.72 พัน.723 24 พ.ค. 2561
396 นาง ลาวัลย์ สุวรรณชะลา จ.ส.อ. รำไพ มโนรินทร์ 205,935 ป.6 พัน.16 24 พ.ค. 2561
397 นาง ทองจันทร์ ไชยวงศ์ ร.ท. สุวิทย์ ไชยวงศ์ 205,935 ป.6 พัน.16 24 พ.ค. 2561
398 นาง คำปัก หิรัญคำ ร.ท. จักรินทร์ หิรัญคำ 205,684 ช.พัน.3 พล.ร.3 24 พ.ค. 2561
399 ร.ท. เจตนิพัทธ์ กานดา นาง วิลเลียม กานดา 205,830 มทบ.310 23 พ.ค. 2561
400 ร.ต. ปรีชา ชำนิหัส นาง ทองชัน ชำนิหัส 192,528 พธ.ทบ. 23 พ.ค. 2561