การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 นาง สว่าง ประเสริฐ นาง ณัญตญา นนทวงษ์ 33,599 มทบ.13 29 พ.ย. 2561
392 นาง สว่าง ประเสริฐ ร.ต. จำเริญ ประเสริฐ 173,599 มทบ.13 29 พ.ย. 2561
393 นาง ทวาย พวกสันเทียะ ร.ต. สนองศักดิ์ พวกสันเทียะ 207,200 ช.พัน.15 พล.ร.15 29 พ.ย. 2561
394 นาง ทองดี เศษวงศ์ ร.ท. เจริญ เศษวงศ์ 207,186 ช.2 พัน.202 29 พ.ย. 2561
395 นาย สรกฤช เดชาสินธุ์ ร.ท. วิโรจน์ คำเหม็ง 207,280 มทบ.35 29 พ.ย. 2561
396 นาง เข็มทราย สุขนอก นาง อารีย์รัตน์ ชากะจะ 207,271 มทบ.21 29 พ.ย. 2561
397 นาง พิมพา สิงหะดี จ.ส.อ. หนูไพร สิงหะดี 207,275 ป.6 พัน.6 29 พ.ย. 2561
398 นาง บุบผา พลอยกลาง จ.ส.อ. วินัย พลอยกลาง 207,274 ช.2 พัน.202 29 พ.ย. 2561
399 พ.ท. สนัด ไชยกุหลาบ นาง อัจฉราภรณ์ ไชยกุหลาบ 207,250 มทบ.37 27 พ.ย. 2561
400 ร.ต.อ. หาญ เพ่งสุวรรณ จ.ส.อ. จิรายุ เพ่งสุวรรณ 207,485 ป.2 พัน.102 รอ. 27 พ.ย. 2561