การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 นาง ประทุม บุญเพ็ชรรัตน์ พ.ต. สำเนียง บุญเพ็ชรรัตน์ 207,309 มทบ.39 6 ก.ย. 2561
392 นาง สิริ แสงสุวรรณ ร.ท. วัฒนา แสงสุวรรณ 207,313 มทบ.310 6 ก.ย. 2561
393 นาง พัน ครองบุญ จ.ส.อ. สมคิด ครองบุญ 207,309 ม.4 พัน.25 รอ. 6 ก.ย. 2561
394 พ.อ. ธวัชชัย ภักดิ์ศรีวงศ์ นาง สมบูรณ์ ภักดิ์ศรีวงศ์ 207,040 มทบ.18 28 ส.ค. 2561
395 พ.ท. สกล โสมนัส นาง รัชนี บุญภักดี 207,469 มทบ.13 28 ส.ค. 2561
396 พ.ต. เมฆ ภูมิคอนสาร นาง หนูสิทธิ์ ภูมิคอนสาร 207,040 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
397 พ.ต. ติสัย จันทะบาล นาง อนงค์ จันทะบาล 207,037 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
398 พ.ต. ทวี โกมลวัฒน์ นาง วัลย์ลิกา โกมลวัฒน์ 192,327 สง.สด.จว.ก.ส. 28 ส.ค. 2561
399 พ.ต. สมคิด สูงตรง นาง วัจนา สูงตรง 207,063 มทบ.39 28 ส.ค. 2561
400 ร.ต. อินทร์ ยศสมบัติ นาง มานิตย์ ยศสมบัติ 207,125 มทบ.35 28 ส.ค. 2561