การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 นาย ใจ สีหินกอง น.ส. สุพัตรา สีหินกอง 112,663 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 16 ก.ค. 2561
392 นาย ใจ สีหินกอง นาง สมนึก โค่นบ่อรัง 93,100 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 16 ก.ค. 2561
393 นาย วิชัย คำเคน ส.อ. อนุสรณ์ สังข์สี 206,029 ร.31 รอ. 16 ก.ค. 2561
394 นาง เปร่ง ชำนิ ร.ต. อำนาจ ชำนิ 206,016 ร.2 พัน.1 รอ. 16 ก.ค. 2561
395 นาย อิ๊ว แซ่เอี๊ยว จ.ส.อ. สมหมาย ศรีสมุทร 142,000 ร.111 พัน.2 16 ก.ค. 2561
396 นาย อิ๊ว แซ่เอี๊ยว นาง ศิริเพ็ญ ศรีสมุทร 58,379 ร.111 พัน.2 16 ก.ค. 2561
397 นาย เลย แก้วธรรมานุกูล ร.ต. เอกรัตน์ แก้วธรรมานุกูล 206,013 มทบ.39 16 ก.ค. 2561
398 นาง หล้าย เฉลิมสุข นาง ละม่อม เพ็งหมัด 206,017 มทบ.37 16 ก.ค. 2561
399 นาง จันทร์สม เกษม ร.ต. ดำรงค์ เกษม 206,017 มทบ.37 16 ก.ค. 2561
400 นาง อุดมรัตน์ สำราญพิศ นาย ชาติชาย สำราญพิศ 206,011 ม.5 รอ. 16 ก.ค. 2561