การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 ร.ต. สมบูรณ์ สุ่มมาตย์ ร.ต. ศักดา สุ่มมาตย์ 211,091 มทบ.21 22 พ.ค. 2563
392 ร.ต. ไพรงณ์ มณีโชติ น.ส. ศุภมาส มณีโชติ 23,499 มทบ.46 22 พ.ค. 2563
393 ร.ต. ไพรงณ์ มณีโชติ นาง วันเพ็ญ มณีโชติ 163,499 มทบ.46 22 พ.ค. 2563
394 ร.ต. ไพรงณ์ มณีโชติ นาย พงศ์ภัค มณีโชติ 23,499 มทบ.46 22 พ.ค. 2563
395 ร.ต. สุรินทร์ เดชา นาย มนต์ชัย เดชา 210,936 มทบ.21 22 พ.ค. 2563
396 ร.ต. ไพศาล พะยอม น.ส. สุพิชญ์นันท์ เพ็ชรจำรัส 210,264 กรม ทพ.42 22 พ.ค. 2563
397 ร.ต. จรัส ผ่องเพชรอำไพ นาย เจริญ ผ่องเพชรอำไพ 16,812 มทบ.15 22 พ.ค. 2563
398 ร.ต. จรัส ผ่องเพชรอำไพ นาง วันทนา ผ่องเพชรอำไพ 16,812 มทบ.15 22 พ.ค. 2563
399 ร.ต. จรัส ผ่องเพชรอำไพ นาย วัชรพงษ์ ผ่องเพชรอำไพ 159,812 มทบ.15 22 พ.ค. 2563
400 ร.ต. จรัส ผ่องเพชรอำไพ นาย ธนวัฒน์ ผ่องเพชรอำไพ 16,812 มทบ.15 22 พ.ค. 2563