การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
391 นาง เทียม กระจ่างโพธิ์ จ.ส.อ. วราวุฒิ แก้วคุ้ม 205,805 มทบ.21 12 มี.ค. 2561
392 นาง สีดา พรหมงาม ร.ท. ทองคำ พันคำ 205,792 มทบ.22 12 มี.ค. 2561
393 นาง บุญเย็น วงศ์กันตา ร.ต. นภดล วงศ์กันตา 205,797 มทบ.38 12 มี.ค. 2561
394 นาง เลน เกิดผิวดี จ.ส.อ. สมชาย เกิดผิวดี 205,793 มทบ.25 12 มี.ค. 2561
395 นาง จำเนียร กางกรณ์ ร.ต. ชาญชัย กางกรณ์ 205,797 มทบ.13 12 มี.ค. 2561
396 พล.อ. นิวัติชัย ถนอมธรรม นาง จิรายุ ถนอมธรรม 205,811 มทบ.39 7 มี.ค. 2561
397 พ.ท. บุญชอบ ศรีสุข นาง ประชุม ศรีสุข 205,807 มทบ.17 7 มี.ค. 2561
398 พ.ต. ชูเกียรติ วงศ์กำภู นาง วันเพ็ญ วงศ์กำภู 205,804 มทบ.17 7 มี.ค. 2561
399 ร.ท. สมศักดิ์ จันทร์เผือก นาง สมควร จันทร์เผือก 205,791 มทบ.13 7 มี.ค. 2561
400 ร.ต. จักรพงษ์ ประสารรส นาง แตะ ประสารรส 205,555 มทบ.25 7 มี.ค. 2561