การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
401 ส.อ. โรจน์ศักดิ์ ภูคะฮาด ร.ท. นิคม ภูคะฮาด 93,457 ช.1 พัน.52 รอ. 3 ธ.ค. 2562
402 ส.ต. เอกพล วงษเปรียว นาย วิเชียร วงษเปรียว 79,407 ช.1 พัน.52 รอ. 3 ธ.ค. 2562
403 ส.ต. เอกพล วงษเปรียว น.ส. มาริสา แสงทอง 130,540 ช.1 พัน.52 รอ. 3 ธ.ค. 2562
404 อส.ทพ. มาโนต ดำรงค์กูล นาง สงกรานต์ ดำรงค์กูล 211,238 มทบ.17 3 ธ.ค. 2562
405 นาง กิมเหน่ย วันอยู่ ร.ต. ปริญ ศิริรักษ์ถากุล 133,288 ศร. 3 ธ.ค. 2562
406 นาง กิมเหน่ย วันอยู่ นาง ฌณปภา ศิริรักษ์ถากุล 77,701 ศร. 3 ธ.ค. 2562
407 นาง ช้อน รุ่นอุ่น ร.ต. วิเชียร รุ่นอุ่น 211,235 มทบ.35 3 ธ.ค. 2562
408 นาย สาม ประสิทธิ์สุวรรณ นาง นิภา ประสิทธิ์สุวรรณ 211,236 มทบ.21 3 ธ.ค. 2562
409 นาย คำเบา อินทะมาตย์ ร.ต. สุวรรณ อินทะมาตย์ 211,238 มทบ.21 3 ธ.ค. 2562
410 นาง สมนึก โตสกุล ร.ต. สำเริง โตสกุล 211,236 มทบ.13 3 ธ.ค. 2562