การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
401 ร.ท. ถวิล เจตธรรม นาง มารีอา แต้วัฒนา 199,179 มทบ.41 27 พ.ย. 2561
402 ร.ต. ธีระพงษ์ นันแก้ว น.ส. กัญนิภา นันแก้ว 207,234 มทบ.34 27 พ.ย. 2561
403 ร.ต. สุทิน อุ่นตา นาง เนียรนิภา อุ่นตา 149,800 ร.7 27 พ.ย. 2561
404 ร.ต. สุทิน อุ่นตา น.ส. สลิลทิพย์ อุ่นตา 57,192 ร.7 27 พ.ย. 2561
405 ร.ต. สมเดช ปิ่นเจริญ นาง ชินารส ปิ่นเจริญ 207,242 มทบ.14 27 พ.ย. 2561
406 ร.ต. ปิยะ วงศ์คำมา นาง ลำดวน วงศ์คำมา 207,265 มทบ.33 27 พ.ย. 2561
407 ร.ต. สุพจน์ อินทรักษ์ นาง ดวงฤดี อินทรักษ์ 207,269 มทบ.21 27 พ.ย. 2561
408 ร.ต. ชวลิต จินดาสมุทร์ นาง รำไพ จินดาสมุทร์ 207,263 มทบ.21 27 พ.ย. 2561
409 จ.ส.อ. เดชา มิ่งขวัญ นาง พรรณพิศ มิ่งขวัญ 207,239 มทบ.28 27 พ.ย. 2561
410 จ.ส.อ. เสถียร นนตะ น.ส. เสาวคนธ์ นนตะ 28,558 มทบ.24 27 พ.ย. 2561