การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
401 ร.อ. สวัสดิ์ สองศรี นาง อุไร ชมภูนิมิตร 16,269 มทบ.24 11 ก.พ. 2563
402 ร.อ. สวัสดิ์ สองศรี นาง รัชนี สองศรี 16,269 มทบ.24 11 ก.พ. 2563
403 ร.อ. สวัสดิ์ สองศรี นาง จันทร์เพ็ญ อินทะสร้อย 16,269 มทบ.24 11 ก.พ. 2563
404 ร.อ. สวัสดิ์ สองศรี นาง คำพันธ์ สองศรี 162,269 มทบ.24 11 ก.พ. 2563
405 ร.ต. เหลี่ยม โพธิ์พัฒน์ นาง สุพิศ ม่วงทอง 211,339 มทบ.39 11 ก.พ. 2563
406 ร.ต. เสกสิทธิ์ เทพจันทร์ นาง บังอร เทพจันทร์ 211,338 มทบ.39 11 ก.พ. 2563
407 ร.ต. ธวัชชัย แววฉิมพลี นาง ศรีวัย แววฉิมพลี 211,352 สง.สด.จว.พ.ร. 11 ก.พ. 2563
408 ร.ต. บำรุง สวนฟัก นาง โสภา กระดานราช 211,354 มทบ.21 11 ก.พ. 2563
409 จ.ส.อ. ราชรถ ยุพยง น.ส. ประทุม ขันทอง 211,095 ร.4 11 ก.พ. 2563
410 จ.ส.อ. ดี ธนูศิลป์ นาง เทพี ธนูศิลป์ 155,538 มทบ.25 11 ก.พ. 2563