การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
401 ร.ต. ปรีชา ศรีบัวเอี่ยม นาง สมร ศรีบัวเอี่ยม 207,123 มทบ.23 28 ส.ค. 2561
402 ร.ต. สัญญา แก้วกำพล นาง พรพิมล แก้วกำพล 206,812 มทบ.38 28 ส.ค. 2561
403 จ.ส.อ. มีชัย ไตรสูงเนิน นาง สำเรียง ไตรสูงเนิน 207,039 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
404 จ.ส.อ. ออมสิน พรมลา นาง พิศมัย พรมลา 207,129 มทบ.24 28 ส.ค. 2561
405 จ.ส.อ. สมนึก จามพัฒน์ นาง จุฑามาศ พิณวานิช 207,059 มทบ.44 28 ส.ค. 2561
406 จ.ส.อ. สิรภพ อินหอม นาง ชนากานต์ สารเฉวตร 137,859 ช.3 พัน.302 28 ส.ค. 2561
407 จ.ส.อ. สิรภพ อินหอม ด.ช. กันทรากร อินหอม 34,359 ช.3 พัน.302 28 ส.ค. 2561
408 จ.ส.อ. สิรภพ อินหอม ด.ญ. กัญญาภัค อินหอม 34,359 ช.3 พัน.302 28 ส.ค. 2561
409 ส.อ. อรรถไกวัล ภิรมย์ญาณ ด.ช. อรรถวรรธน์ ภิรมย์ญาณ 31,680 ร.9 พัน.1 28 ส.ค. 2561
410 ส.อ. อรรถไกวัล ภิรมย์ญาณ น.ส. วรรณวรา พลายงาม 143,670 ร.9 พัน.1 28 ส.ค. 2561