การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
401 นาย ไตรรงค์ ทองงาม ร.ต. มณเฑียร จันทร 205,999 มทบ.13 7 พ.ค. 2561
402 พ.ท. ธนาพล เพ็ชร์งาม นาง บุญมา เพ็ชร์งาม 205,544 รร.ป.ศป. 3 พ.ค. 2561
403 พ.ท. สุพจน์ สอนโสติ นาง นิตยา สอนโสติ 205,796 มทบ.19 3 พ.ค. 2561
404 พ.ต. นิพนธ์ ศรีโปฎก จ.ส.ต. ธเรศ ศรีโปฎก 191,763 มทบ.39 3 พ.ค. 2561
405 ร.ต. อนุวัติ ฝ่ายขันธุ์ น.ส. วัลวิภา ฝ่ายขันธุ์ 39,260 มทบ.24 3 พ.ค. 2561
406 ร.ต. อนุวัติ ฝ่ายขันธุ์ นาง วิไลลักษณ์ ฝ่ายขันธุ์ 166,120 มทบ.24 3 พ.ค. 2561
407 ร.ต. โสภณ เพียรการ น.ส. โสภิตา เพียรการ 18,605 มทบ.38 3 พ.ค. 2561
408 ร.ต. โสภณ เพียรการ จ.ส.อ. สรพงษ์ เพียรการ 168,605 มทบ.38 3 พ.ค. 2561
409 ร.ต. โสภณ เพียรการ น.ส. นาถพร เพียรการ 18,605 มทบ.38 3 พ.ค. 2561
410 ร.ต. เดชา สุขเจริญ นาง อรฐญา สุขเจริญ 177,899 มทบ.31 3 พ.ค. 2561