การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
401 ร.ต. บุญเลิศ มโนวงศ์ นาย บุญรบ มโนวงศ์ 211,069 มทบ.37 22 พ.ค. 2563
402 ร.ต. เจริญ อุดหนุน น.ส. จันทนา อุดหนุน 211,066 มทบ.13 22 พ.ค. 2563
403 จ.ส.อ. พนม ทองภิรมย์ นาง สุชาดา ทองภิรมย์ 211,057 มทบ.39 22 พ.ค. 2563
404 จ.ส.อ. อภินันท์ หิรัญรัตน์ นาง นิตยา หิรัญรัตน์ 211,058 มทบ.12 22 พ.ค. 2563
405 จ.ส.อ. วันชัย พิมยะมาตร นาง ไพวัน พิมยะมาตร 45,100 พัน.สร.22 บชร.2 22 พ.ค. 2563
406 จ.ส.อ. วันชัย พิมยะมาตร น.ส. พรพรรณ พิมยะมาตร 165,380 พัน.สร.22 บชร.2 22 พ.ค. 2563
407 จ.ส.อ. สมชาย ครูเกษตร นาง ลาวัลย์ ครูเกษตร 211,069 มทบ.29 22 พ.ค. 2563
408 จ.ส.อ. สมจิตร ศาสตร์ใหม่ นาง หนูทิพย์ ศาสตร์ใหม่ 211,071 มทบ.21 22 พ.ค. 2563
409 จ.ส.อ. พิน พลายอินทร์ น.ส. ลูกอินทร์ พลายอินทร์ 211,073 มทบ.13 22 พ.ค. 2563
410 จ.ส.ท. สิริวัฒน์ วิสุนทร นาง มลฑา วิสุนทร 210,778 ร.15 พัน.1 22 พ.ค. 2563