การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
401 นาง จันทร์เป็ง ทวีสมบัติ ร.ท. โสภณ ศักดิ์สิทธิ์ 204,346 มทบ.37 28 พ.ย. 2560
402 นาง น้อย เวชพิทักษ์ จ.ส.อ. พานิตย์ เวชพิทักษ์ 204,352 มทบ.23 28 พ.ย. 2560
403 นาง ละไม ขุนศักดา ร.ต. ประกอบศิลป์ เรืองเอี่ยม 204,341 มทบ.21 28 พ.ย. 2560
404 นาย ทองสุข กรีรัมย์ ส.อ. ธีระยุทธ กรีรัมย์ 200,352 พัน.สบร.21 บชร.1 28 พ.ย. 2560
405 นาง สมจิตต์ หนองแสง ร.ต. ประพัฒน์ หนองแสง 204,347 มทบ.14 28 พ.ย. 2560
406 นาง สมาน แจ่มกลาง ร.ต. ประเสริฐศักดิ์ แจ่มกลาง 204,355 พัน.ปจว. 28 พ.ย. 2560
407 นาง เจริญ วงษ์จันทร์ จ.ส.อ. สนั่น นิลกรณ์ 204,355 ม.4 พัน.25 รอ. 28 พ.ย. 2560
408 นาย เรืองยุทธ พูลพุทธา น.ส. ปุญชรัสมิ์ กิจกลาง 204,354 ศสท.กส.ทบ. 28 พ.ย. 2560
409 นาง ขันคำ กิติวัง จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ ประเสริฐ 204,348 มทบ.37 28 พ.ย. 2560
410 นาง สำริด บำรุงศรี นาย ไพโรจน์ บำรุงศรี 204,111 มทบ.31 28 พ.ย. 2560