การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
401 นาย เสียน สีสว่าง นาง สุราณี ยาทิพย์ 207,948 มทบ.21 30 ส.ค. 2562
402 นาย สุข จิตต์จันทึก นาง จำลอง โคตรทิพย์ 207,945 มทบ.21 30 ส.ค. 2562
403 นาย ชูศักดิ์ สุวรรณมณี นาง วราภรณ์ สุวรรณมณี 207,948 มทบ.21 30 ส.ค. 2562
404 นาง ละมูล ทองแย้ม ร.ต. สัมฤทธิ์ ทองแย้ม 207,949 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
405 นาย วีระ บัวอินทร์ ร.ท. กาวิน บัวอินทร์ 207,942 ม.พัน.28 พล.ม.1 30 ส.ค. 2562
406 นาย จันทร์วัลย์รพ แก้ววรรณา จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ แก้ววรรณา 207,950 ป.71 พัน.712 30 ส.ค. 2562
407 นาย สมจิต อมรวงศ์ จ.ส.อ. สุพล ทุมมากรณ์ 208,203 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ส.ค. 2562
408 นาง สิริพร ชมภูนุช พ.ท. วิเชษฐ ชมภูนุช 207,957 มทบ.39 30 ส.ค. 2562
409 นาง สมบุญ คร้ามมี นาง สมหมาย หุ่นฉัตร 207,957 มทบ.39 30 ส.ค. 2562
410 นาง วาสนา ศรีสวัสดิ์ ร.ต. อภินันท์ ศรีสวัสดิ์ 207,956 มทบ.39 30 ส.ค. 2562