การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
401 ร.ต. สมโภชน์ มุสิกาชัย นาง สุพักตร์ มุสิกาชัย 205,572 มทบ.24 7 มี.ค. 2561
402 ร.ต. สุพัฒน์ น้อยเขมา นาง นิพัทธ์ เกษาพร 205,807 มทบ.39 7 มี.ค. 2561
403 จ.ส.อ. ลิขิต พระโสภา นาง สำเนียง พระโสภา 205,811 มทบ.35 7 มี.ค. 2561
404 นาง สมบูรณ์ จีรัตน์ จ.ส.อ. วิศิษฐ์ จีรัตน์ 205,796 มทบ.38 7 มี.ค. 2561
405 นาง สาย สิงห์แก้ว นาง สุทัศนีย์ จำปา 205,791 มทบ.22 7 มี.ค. 2561
406 นาย ตี๋ เพิดขุนทด นาง ศิริวรรณ เพิดขุนทด 205,806 มทบ.21 7 มี.ค. 2561
407 นาง บัวผัด ดาวเวียงกัน ส.อ. อุ่นเรือน ดาวเวียงกัน 205,808 มทบ.33 7 มี.ค. 2561
408 นาง บุญธรรม เทพดวง นาง บัวทอง จมพรม 205,810 มทบ.36 7 มี.ค. 2561
409 พ.ท. ชิตณรงค์ บัวทองคำ นาง สำโรย บัวทองคำ 204,634 มทบ.39 26 ก.พ. 2561
410 ร.ต. พรรษา สุวรดี นาง เนตร สุวรดี 204,630 มทบ.21 26 ก.พ. 2561