การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
401 นาง ประสงค์ สิงห์เถื่อน จ.ส.อ. สมจิตร อนุโชติ 207,674 มทบ.18 15 พ.ค. 2562
402 นาง แววตา ดีอินทร์ พ.ท. พันมหา จันทร์ไขโคตร 207,710 มทบ.39 15 พ.ค. 2562
403 นาย คง อักษร นาย โสภณ อักษร 207,707 มทบ.31 15 พ.ค. 2562
404 นาย ทองสุน นคร ร.ต. เกษม แสงจันทร์ 207,708 มทบ.27 15 พ.ค. 2562
405 นาง ทองพูล สุดวิลัย ร.ต. สำราญ สุลักษณ์อนวัช 207,710 มทบ.27 15 พ.ค. 2562
406 นาง ทองขันธ์ โพธิ์งาม นาง วาสนา อินทร์ฉาย 207,708 มทบ.27 15 พ.ค. 2562
407 นาย แสวง จรรยาธรรม ร.ต. สุวิทย์ ชาญศรี 207,709 มทบ.19 15 พ.ค. 2562
408 นาง บาง ก๋งหลัก ร.ท. ธนกร ก๋งหลัก 207,701 ม.6 พัน.6 15 พ.ค. 2562
409 น.ส. รัศมี วิลัยสุทธิ์ จ.ส.อ. สุกรี วิลัยสุทธิ์ 207,457 พล.ร.3 15 พ.ค. 2562
410 นาง คำตา วิเศษชู นาง สง่า วรรณทวี 28,967 มทบ.24 15 พ.ค. 2562