การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
401 จ.ส.อ. ประหยัด เตชะวงค์ นาย อภิรักษ์ เตชะวงค์ 195,240 มทบ.32 8 ก.ค. 2562
402 จ.ส.อ. ศุภโชค จอมมณีวงษ์ นาง พรธิภา จอมมณีวงษ์ 207,146 มทบ.18 8 ก.ค. 2562
403 จ.ส.อ. บุญช่วย ชุ่มยิ้ม นาง ทองชุบ ชุ่มยิ้ม 207,626 มทบ.13 8 ก.ค. 2562
404 ส.อ. เอนก ฤทธิจักร์คำ น.ส. อรจิรา ฤทธิจักร์คำ 207,345 มทบ.33 8 ก.ค. 2562
405 อส.ทพ. บุญมี งามสิงห์ น.ส. เบญจมาศ งามสิงห์ 207,341 กรม ทพ.14 8 ก.ค. 2562
406 นาง ประภัทสร ศรีถาวรณ์ นาง ปิยะวดี รัชอินทร์ 168,314 ร.8 พัน.1 8 ก.ค. 2562
407 นาง สมพงษ์ คำชนะ นาย เฉลิมพล คำชนะ 207,603 มทบ.39 8 ก.ค. 2562
408 นาง บุญเกิด อ่อนศรี ร.ต. บุญรุ่ง แย้มปรางค์ 207,592 มทบ.31 8 ก.ค. 2562
409 นาย บุญ คำสอน ร.ต. บุญจันทร์ คำสอน 207,591 มทบ.23 8 ก.ค. 2562
410 นาง ทองมา ละเหลา ร.ต. สุริยนต์ ละเหลา 207,594 มทบ.23 8 ก.ค. 2562