การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
401 นาง เกลียว ศรีพรม จ.ส.อ. นิรันต์ ศรีพรม 209,485 มทบ.39 24 ต.ค. 2562
402 นาง รักซ้อน สิงห์เรือง นาง ละเอียด สิงห์เรือง 209,472 มทบ.39 24 ต.ค. 2562
403 นาง มี ลือโฮ้ง จ.ส.อ. พันธ์ อาจารย์ 209,487 มทบ.38 24 ต.ค. 2562
404 นาง ลำจวน อุดมทวี นาง เกษศิรินทร์ อุดมทวี 209,490 มทบ.35 24 ต.ค. 2562
405 นาง จงใจ วงศ์ยอด จ.ส.อ. ชัยยุทธ วงศ์ยอด 209,473 มทบ.35 24 ต.ค. 2562
406 นาง บุญเลี้ยง ศักดิ์สถาพร พ.ท. ศิริพงษ์ ศักดิ์สถาพร 209,472 มทบ.21 24 ต.ค. 2562
407 นาง เล็ก รุ่งกลาง พ.ท. วรัตถ์ รุ่งกลาง 209,483 ทภ.2 24 ต.ค. 2562
408 นาง มัลลิกา นิจแสวง นาย ไพฑูรย์ นิจแสวง 209,484 กสษ.1 กส.ทบ. 24 ต.ค. 2562
409 นาง สมจิต อำไพพันธุ์ จ.ส.อ. บุญเลิศ อำไพพันธุ์ 209,478 มทบ.41 24 ต.ค. 2562
410 นาง สวิท ชูชื่น ร.ต. ปราโมทย์ ตั้งใจ 209,478 มทบ.39 24 ต.ค. 2562