การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
401 นาง คล้าย มุ่งดี ร.ต. ประสิทธิ์ มุ่งดี 207,342 มทบ.27 5 ก.พ. 2562
402 นาย จรูญ เจริญคุณ ร.ต. พลชัย โยควัฒน์ 207,340 มทบ.24 5 ก.พ. 2562
403 นาง แสงจันทร์ สวัสดิ์ ร.ต. สมัย โคตะแก่นทราย 207,344 มทบ.23 5 ก.พ. 2562
404 นาย สอน กลิ่นหอม ร.ท. สมาน โอกาพันธ์ 207,342 มทบ.22 5 ก.พ. 2562
405 นาง สุพัฒน์ ประเสริฐศรี น.ส. ประภาพรรณ ประเสริฐศรี 207,115 มทบ.22 5 ก.พ. 2562
406 นาง สารภี วรรณูปถัมภ์ ร.ต. เรือชู วรรณูปถัมภ์ 62,000 มทบ.21 5 ก.พ. 2562
407 นาง สารภี วรรณูปถัมภ์ นาย ศักดิ์นาวี วรรณูปถัมภ์ 145,341 มทบ.21 5 ก.พ. 2562
408 นาง สนอง งามสมโสตร นาย ณัฐพล งามสมโสตร 207,346 มทบ.18 5 ก.พ. 2562
409 นาง ธมกร ตันติทิพวรรณ นาย ธนกฤต ตันติทิพวรรณ 207,116 มทบ.18 5 ก.พ. 2562
410 นาง น้อย สิงห์คราม ร.ต. บุญทา ริมไธสง 207,341 มทบ.13 5 ก.พ. 2562