การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
411 ส.อ. ปราณี บุตมะ นาง แปลง กุระคำ 17,545 มทบ.27 23 พ.ค. 2561
412 ส.อ. ปราณี บุตมะ นาง สุมาลี บุตมะ 17,545 มทบ.27 23 พ.ค. 2561
413 ส.อ. ปราณี บุตมะ น.ส. สุกรี บุตมะ 118,145 มทบ.27 23 พ.ค. 2561
414 ส.อ. ปราณี บุตมะ นาย ศักดิ์ศรี บุตมะ 17,545 มทบ.27 23 พ.ค. 2561
415 ส.อ. ปราณี บุตมะ นาง บุญมี แก้วสง่า 17,545 มทบ.27 23 พ.ค. 2561
416 ส.อ. ปราณี บุตมะ นาง ทองสุข ศรีรัตน์ 17,545 มทบ.27 23 พ.ค. 2561
417 ส.ท. ธงชัย ไชยสูงเนิน นาย ประมวล ไชยสูงเนิน 205,832 ร.12 พัน.1 รอ. 23 พ.ค. 2561
418 น.ส. สมหวัง ตั้งพงศ์พันธุ์ จ.ส.อ. พัลลภ ใจวงค์ 197,501 ศบบ. 23 พ.ค. 2561
419 นาง สุรีย์ วงศ์จันทร์ ร.ต. ชัยวัฒน์ วงศ์จันลา 205,830 มทบ.34 23 พ.ค. 2561
420 นาง พเยาว์ เดชกระจ่าง นาย อำนาจ เดชกระจ่าง 28,976 มทบ.13 23 พ.ค. 2561