การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
411 นาง จำรัส พวงเปลี้ย ร.ต. ประสงค์ สมบัติ 207,347 มทบ.13 5 ก.พ. 2562
412 นาง งึ้ม กุลี จ.ส.อ. วิรัช นรดี 207,094 ร.23 พัน.1 5 ก.พ. 2562
413 นาง เอียด คชหาญ ร.ท. โชคอนันต์ คชหาญ 207,329 ร.19 พัน.3 5 ก.พ. 2562
414 นาย สุคะ พรหมรินทร์ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ คำจำปา 207,325 มทบ.24 5 ก.พ. 2562
415 นาย คำผา สมมี ร.ต. สมพร อุดชาชน 207,326 มทบ.24 5 ก.พ. 2562
416 นาง บัว ทองไทย พ.ท. ณรงค์ ทองไทย 207,322 มทบ.21 5 ก.พ. 2562
417 นาง บุญ สิงห์ตุ้ย นาง สวรรค์ กมล 207,323 มทบ.13 5 ก.พ. 2562
418 นาย วิชิต สวรรค์ราช ร.ต. จิรชัย สวรรค์ราช 207,330 ป.72 พัน.723 5 ก.พ. 2562
419 นาง จำปา พิทยภาณุ นาย ไพโรจน์ พิทยภาณุ 207,098 ป.72 พัน.723 5 ก.พ. 2562
420 พ.อ. สัมพันธ์ สายะสมิต น.ส. ชมนภัส สายะสมิต 207,384 มทบ.22 31 ม.ค. 2562