การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
411 ร.อ. ซัพวิชญ์ คำเจริญ น.ส. ราตรี เมืองแสน 121,031 ร.19 พัน.3 16 ก.ค. 2561
412 ร.ต. สุรพงศ์ ไกรไทสง นาย เรวัต ไกรไทสง 205,983 มทบ.23 16 ก.ค. 2561
413 ร.ต. อ้าย เพียวสูงเนิน นาง กิ้ง เพียวสูงเนิน 205,749 มทบ.21 16 ก.ค. 2561
414 ร.ต. ไฉน พุ่มเจริญ นาง สิริกร ยอแซฟ 205,752 มทบ.16 16 ก.ค. 2561
415 ร.ต. สุรัตน์ รอกระโทก นาง ละออ ผาน้อย 40,365 มทบ.23 16 ก.ค. 2561
416 ร.ต. สุรัตน์ รอกระโทก ร.อ. ประทีป วงศ์พิริยโยธา 40,365 มทบ.23 16 ก.ค. 2561
417 ร.ต. สุรัตน์ รอกระโทก นาง บังอร รอกระโทก 125,000 มทบ.23 16 ก.ค. 2561
418 ร.ต. นิวัฒน์ รามมะเริง นาง สายชล รามมะเริง 205,963 ช.2 พัน.201 16 ก.ค. 2561
419 ร.ต. ศุภชัย ชูสังข์ นาย กุลชาติ ชูสังข์ 205,951 สง.สด.จว.ต.ง. 16 ก.ค. 2561
420 ร.ต. ประเสริฐ นาคสีเมฆ นาง มะณีวัน นาคสีเมฆ 205,716 มทบ.24 16 ก.ค. 2561