การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
411 นาย มี งามใจ ร.ต. นิติธร งามใจ 204,373 ร.16 27 พ.ย. 2560
412 พ.ท. บัว กลัดสอาด น.ส. จุฑามาศ กลัดสอาด 204,750 มทบ.13 22 พ.ย. 2560
413 ร.ท. ธัญวุฒิ ธัญญาจุฑารัตน์ นาง จันทนา ธัญญาจุฑารัตน์ 204,157 สง.สด.จว.พ.ร. 22 พ.ย. 2560
414 ร.ต. สมหมาย หาญพนม นาง เรียม หาญพนม 204,395 มทบ.21 22 พ.ย. 2560
415 ร.ต. ถวิล วิไลเนตร นาย นพวิทย์ รุ่งรวีอัครนนท์ 204,161 มทบ.13 22 พ.ย. 2560
416 นาง มา ไชยโส ร.ต. กระแส ไชยโส 204,393 มทบ.33 22 พ.ย. 2560
417 นาง เต็ม แสดพรม พ.ต. สิทธิชัย แสดพรม 204,399 สง.สด.จว.ล.ป. 22 พ.ย. 2560
418 นาง ศิริวรรณ วัชราไทย นาง มนัสศิริ วัชราไทย 204,395 มทบ.31 22 พ.ย. 2560
419 นาง เตือนจิต มโนธรรม จ.ส.อ. กัลป์ชัย เชิญขวัญมา 204,394 ช.พัน.4 22 พ.ย. 2560
420 นาง พรรณี เมธาเนตรกุล ร.ท. เดชา หอมขจร 198,727 กรม ทพ.48 22 พ.ย. 2560