การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
411 นาง อำพร ลิ้มรัตน์ จ.ส.ต. สมคิด ลิ้มรัตน์ 208,777 มทบ.16 27 ก.ย. 2562
412 นาง พิมพา พวงบุบผา พ.ท. สง่า พวงบุบผา 208,778 มทบ.16 27 ก.ย. 2562
413 นาง บุญเกิด คงทอง จ.ส.อ. อนุพงษ์ คงทอง 209,053 พล.ร.4 27 ก.ย. 2562
414 นาย สมปอง พันธุ์นุช จ.ส.อ. ณรงค์เดช เกิดสันเทียะ 209,052 คส.สพ.ทบ. 27 ก.ย. 2562
415 พล.ท. ประจวบ สนิท พ.อ. ภาสกร สนิท 208,812 มทบ.21 26 ก.ย. 2562
416 พ.ท. วิชิต สุภา นาง สำเภา สุภา 208,823 มทบ.210 26 ก.ย. 2562
417 พ.ต. ยุทธพงษ์ เสนาเจริญ นาง วิภารัตน์ เสนาเจริญ 208,809 มทบ.28 26 ก.ย. 2562
418 ร.อ. วิโรจน์ เชนยะวณิช นาง น้ำทิพย์ เชนยะวณิช 208,818 มทบ.17 26 ก.ย. 2562
419 ร.ต. เอนก ดำริห์ นาง บุญนาค ดำริห์ 208,820 มทบ.13 26 ก.ย. 2562
420 ร.ต. ยงยุทธ ธรรมสวัสดิ์ นาง อรัญญา ธรรมสวัสดิ์ 208,811 ช.21 26 ก.ย. 2562