การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
411 จ.ส.อ. มาโนช มงคลศรี นาง บังอร มงคลศรี , น.ส. นุชจรินทร์ มงคลศรี , ด.ช. สงกรานต์ มงคลศรี 204,136 มทบ.19 26 ก.พ. 2561
412 จ.ส.อ. ณรงค์ พันธุ์ไพโรจน์ นาง พัสนันท์ พันธุ์ไพโรจน์ , นาย ธนภัทร พันธุ์ไพโรจน์ 204,383 พธ.ทบ. 26 ก.พ. 2561
413 จ.ส.อ. ประวิทย์ อุดมเวช นาง แฉล้ม วิสมล 204,631 มทบ.14 26 ก.พ. 2561
414 จ.ส.อ. อภิวัฒน์ ศรีบุญเรือง นาง จินดาวรรณ วิรัติธัม 204,630 มทบ.21 26 ก.พ. 2561
415 จ.ส.ต. ณัฐพล งานวิชา นาย สมพงษ์ งานวิชา 204,617 ม.2 พัน.10 26 ก.พ. 2561
416 นาง กรองศรี วงศ์สมบัติ น.ส. พนิดา วงศ์สมบัติ 204,621 มทบ.22 26 ก.พ. 2561
417 นาง ปาริฉัตร ภาประเวช ร.อ. วงประชา ภาประเวช 204,622 มทบ.24 26 ก.พ. 2561
418 นาง ฟองแก้ว อินคำเชื้อ นาง พนิดา อินคำเชื้อ 204,624 ร้อย.ฝรพ.3 26 ก.พ. 2561
419 นาง องุ่น นามทับ จ.ส.อ. ฟุ้ง นามทับ 204,618 ช.21 26 ก.พ. 2561
420 นาย อนันต์ จันกัน ร.ต. นิรุทธิ์ จันกัน 204,622 มทบ.21 26 ก.พ. 2561