การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
411 นาง คำตา วิเศษชู นาง พวงเพชร ชมมี 149,767 มทบ.24 15 พ.ค. 2562
412 นาง คำตา วิเศษชู นาง จันทร์เพ็ญ รักสุทธี 28,967 มทบ.24 15 พ.ค. 2562
413 นาง จุไร บุญญาลงกรณ์ นาง ปิยธิดา บุญญาลงกรณ์ 207,705 มทบ.15 15 พ.ค. 2562
414 นาง มาดี อุ่นน้ำใจ จ.ส.อ. ชูศักดิ์ อุ่นน้ำใจ 207,704 มทบ.13 15 พ.ค. 2562
415 นาง ทองหล่อ วงษานิจ อส.ทพ. อาจหาญ วงษานิจ 207,703 มทบ.13 15 พ.ค. 2562
416 นาง ทวี ศัพทเสวี จ.ส.อ. บุญเกื้อกูล ศัพทเสวี 207,703 มทบ.13 15 พ.ค. 2562
417 นาง ป้าน เสนวิรัช น.ส. ปัจน์ธนวันต์ เสนวิรัช 207,706 ม.พัน.12 พล.ม.1 15 พ.ค. 2562
418 นาย วันดี อามาตย์ จ.ส.อ. ประยูร อามาตย์ 207,702 พัน.สพ.กระสุน 21 15 พ.ค. 2562
419 นาย จันทร์ ทับมูลตุ่น ร.ต. สงกรานต์ ทับมูลตุ่น 207,716 บชร.2 15 พ.ค. 2562
420 นาย ทองย้อย คำพร นาย สามารถ คำพร 207,702 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 15 พ.ค. 2562