การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
411 จ.ส.ท. ธีร์ธวัช เขียนดี นาง สุนีพร ชื่นเย็น 210,831 ร.5 พัน.1 22 พ.ค. 2563
412 ส.อ. ไชโย โพธิ์ศรี นาง สมควร โพธิ์ศรี 211,070 มทบ.27 22 พ.ค. 2563
413 ส.อ. วรวุฒิ ไชยบุบผา จ.ส.อ. สมุทร ไชยบุบผา 211,042 พัน.บ.21 22 พ.ค. 2563
414 นาง ณัฎฐ์ผะดา สุทธิมรรคานนท์ นาย พัชรวัฒน์ สุทธิมรรคานนท์ 211,068 สง.สด.จว.ล.พ. 22 พ.ค. 2563
415 นาง วิไล ศิริโสม ร.ต. จเรศักดิ์ ดาเชิงเขา 209,124 สง.สด.จว.ย.ส. 22 พ.ค. 2563
416 นาง แกร หงษ์นคร จ.ส.อ. เอนก หงษ์นคร 211,065 รพ.อ.ป.ร. 22 พ.ค. 2563
417 นาง อาภรณ์ มูลทอง นาย ไพฑูรย์ มูลทอง 210,682 มทบ.33 22 พ.ค. 2563
418 นาง คำมูล กันยาวุธ จ.ส.ท. ผดุงศักดิ์ ทุมคำ 181,068 มทบ.29 22 พ.ค. 2563
419 นาง คำมูล กันยาวุธ น.ส. จณัญญา บุญมา 30,000 มทบ.29 22 พ.ค. 2563
420 นาย หัต มุสิกบุญเลิศ ร.ต. สมภาร มุสิกบุญเลิศ 211,056 มทบ.24 22 พ.ค. 2563