การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
411 จ.ส.อ. เสถียร นนตะ น.ส. สุวิมล นนตะ 149,858 มทบ.24 27 พ.ย. 2561
412 จ.ส.อ. เสถียร นนตะ นาง จีรวรรณ นนตะ 28,558 มทบ.24 27 พ.ย. 2561
413 จ.ส.อ. มงคล เสลานอก นาง วิไล เสลานอก 207,243 ช.พัน.3 พล.ร.3 27 พ.ย. 2561
414 จ.ส.อ. เทียร รัฐถาวร นาย อินทรัตน์ รัฐถาวร 207,249 มทบ.23 27 พ.ย. 2561
415 จ.ส.อ. ปรุง การไทย นาง แฉล้ม การไทย 166,574 มทบ.18 27 พ.ย. 2561
416 จ.ส.อ. ปรุง การไทย จ.ส.อ. สามารถ การไทย 40,674 มทบ.18 27 พ.ย. 2561
417 จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ ชมภูบุตร นาง วาจา ชมภูบุตร 207,262 มทบ.210 27 พ.ย. 2561
418 จ.ส.อ. พูลศักดิ์ หอมจันทร์ นาง ทวีคูณ หอมจันทร์ 207,267 ป.3 พัน.13 27 พ.ย. 2561
419 ส.อ. พัฒนพิศิษฎ์ เรือนจันทร์ นาง อรวินทินี เรือนจันทร์ 207,233 ม.4 พัน.11 รอ. 27 พ.ย. 2561
420 ส.ท. สิทธิโชค โชคสวัสดิ์ภิญโญ นาง แสงฟ้า โชคสวัสดิ์ภิญโญ 207,007 พัน.สร.1 27 พ.ย. 2561