การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
411 ส.อ. อรรถไกวัล ภิรมย์ญาณ นาง กรกนก อักษรเสือ 31,680 ร.9 พัน.1 28 ส.ค. 2561
412 ส.อ. สุขเกษม ทองลอง นาง เกษรา ทองลอง 207,272 ศม. 28 ส.ค. 2561
413 นาง รำไพ เกตุแก้ว จ.ส.อ. ชาติชาย เกตุแก้ว 194,780 สง.สด.จว.ส.ก. 28 ส.ค. 2561
414 นาย จรวย คงศรีอ่อน จ.ส.อ. เชิดชัย คงศรีอ่อน 207,271 ศม. 28 ส.ค. 2561
415 นาย สวัน นามการ ร.ต. วิเชียร นามการ 207,039 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
416 นาง อุไทย อินทร์มะเริง น.ส. อรษา อินทร์มะเริง 207,037 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
417 นาง ฤดี ศรีโอภาส ร.ต. ประจันทร์ เจ็กนอก 207,038 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
418 นาง บุญศรี รอดแก้ว ส.ท. สุริยัน รอดแก้ว 207,352 มทบ.37 28 ส.ค. 2561
419 นาง ยุพิน วงศ์ดุษฎีกูล ร.ต. พูลศักดิ์ วงศ์ดุษฎีกูล 207,122 มทบ.32 28 ส.ค. 2561
420 นาง แตงอ่อน คำเรือง นาง เฉลียว หลวงอภัย 207,124 มทบ.31 28 ส.ค. 2561