การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
411 นาย สีพันธ์ อินทะวงค์ ร.ต. พงษ์ศิริ ภูภากร 208,099 มทบ.210 8 ส.ค. 2562
412 นาย สิงห์ทอง วินิจชัย จ.ส.อ. เทพนรินทร์ วินิจชัย 207,839 ช.1 พัน.52 รอ. 8 ส.ค. 2562
413 นาย ชลอ รุ่นเจริญ จ.ส.อ. บุญลือ รุ่นเจริญ 208,089 สง.สด.จว.ส.ท. 8 ส.ค. 2562
414 นาย เอนก วงศ์วิจารณ์ จ.ส.ต. นคร วงศ์วิจารณ์ 202,423 ส.พัน.9 พล.ร.9 8 ส.ค. 2562
415 นาง น้อย บุญสิม นาง สังเวียน พาวุฒิ 208,090 มทบ.27 8 ส.ค. 2562
416 นาย เสริฐ ดอนเตาเหล็ก จ.ส.อ. มนตรี ดอนเตาเหล็ก 208,094 ม.1 พัน.17 รอ. 8 ส.ค. 2562
417 นาย สุวรรณ สร้างคำ ส.อ. ณรงค์เวทย์ สร้างคำ 208,091 ม.1 พัน.17 รอ. 8 ส.ค. 2562
418 นาง จริยา กิจจาดุลยกุล จ.ส.อ. ชวนากร กิจจาดุลยกุล 208,091 พล.ป. 8 ส.ค. 2562
419 นาย ชู วงษา จ.ส.อ. ภิรมย์ ชั้นโรจน์ 208,092 บชร.2 8 ส.ค. 2562
420 นาง ยุพิน สิงหะ นาย อนันต์ สิงหะ 208,095 คส.สพ.ทบ. 8 ส.ค. 2562