การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
411 นาย เหล็ก วิทาทาน ร.ต. มังกร วิทาทาน 211,284 มทบ.23 26 ธ.ค. 2562
412 นาง จำรอง พวงบุญ ร.ต. เดชา พวงบุญ 211,287 มทบ.18 26 ธ.ค. 2562
413 นาง สังวาลย์ ร้อยหมื่น นาง กอบกุล เทพประสาร 211,277 มทบ.33 26 ธ.ค. 2562
414 นาง สี สามิลา พ.ต. ปัญญา สามิลา 211,277 มทบ.22 26 ธ.ค. 2562
415 นาย แฉล้ม วงศ์ทวี ร.ต. จำนงค์ วงค์ทวี 211,275 มทบ.21 26 ธ.ค. 2562
416 นาง ทองสุข สุนทรเกษตร น.ส. เสาวณี สุนทรเกษตร 211,273 มทบ.21 26 ธ.ค. 2562
417 นาย เสถียร แก้ววิเชียร พ.ท. อุเทน แก้ววิเชียร 201,356 มทบ.17 26 ธ.ค. 2562
418 นาง วดา ทบนอก จ.ส.อ. วิทูร ปวงประชัง 100,000 พัน.ซบร.21 บชร.1 26 ธ.ค. 2562
419 นาง วดา ทบนอก นาง จิราภา ปวงประชัง 111,028 พัน.ซบร.21 บชร.1 26 ธ.ค. 2562
420 นาง รัชนีย์ สุทน จ.ส.อ. วิชาติ สุทน 211,278 ทน.3 26 ธ.ค. 2562