การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
421 นาง บัวแก้ว จันทนุปาน ร.ต. สมเกียรติ สุวรรณเดช 207,767 มทบ.33 8 พ.ค. 2562
422 นาย ธงชัย แหยมร่าเริง จ.ส.อ. ธีรศักดิ์ แหยมร่าเริง 207,525 บชร.2 8 พ.ค. 2562
423 นาง หนู บูระพา ร.ต. จิรณัท บูระพา 207,765 บชร.2 8 พ.ค. 2562
424 นาย ประครอง หาญอาษา จ.ส.อ. อิทธิพล ศรีวริสาร 207,530 ช.พัน.6 พล.ร.6 8 พ.ค. 2562
425 พ.ต. วรภัสร์ ปทานนท์ นาง สุณีย์ ปทานนท์ 207,787 มทบ.18 8 พ.ค. 2562
426 พ.ต. ปราณีต เสนีย์ นาง โสภี เสนีย์ 207,792 มทบ.18 8 พ.ค. 2562
427 ร.ท. แว่ว วงษ์รอด จ.ส.อ. เบ็ญจางค์ วงษ์รอด 207,777 มทบ.39 8 พ.ค. 2562
428 ร.ต. อำนาจ แก่นแก้ว นาง บังอร แก่นแก้ว 207,776 มทบ.13 8 พ.ค. 2562
429 ร.ต. จำลอง กำเนิดเพชร นาง สมศรี กำเนิดเพชร 197,163 มทบ.16 8 พ.ค. 2562
430 จ.ส.อ. จำรัส กะวิสาร นาย นัฐชัย กะวิสาร 207,528 สง.สด.จว.พ.ร. 8 พ.ค. 2562