การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
421 นาง บรรหา ราชคำ ร.ต. ประพันธ์ กัลยาเลิศ 208,955 มทบ.29 11 ก.ย. 2562
422 นาง เนียม สินสอน ร.ต. คำพัน สินสอน 208,957 มทบ.25 11 ก.ย. 2562
423 นาง อุไร มุทิตานนท์ น.ส. นิจนิรันดร์ มุทิตานนท์ 208,957 มทบ.25 11 ก.ย. 2562
424 นาย คำมาตย์ ศรีทาพุฒ ร.ต. บัญญัติ ไตรยวงค์ 208,958 มทบ.24 11 ก.ย. 2562
425 นาง อั้ว ภูธรรมมา น.ส. นัยนา สิงห์สิทธิ์ 208,959 มทบ.24 11 ก.ย. 2562
426 นาง คำผาย ฮาตระวัง นาง รุ่งทิวา ฮาตระวัง 208,958 มทบ.24 11 ก.ย. 2562
427 นาง สมนึก ชัยพิพัฒน์ จ.ส.อ. เจนณรงค์ ชัยพิพัฒน์ 208,959 มทบ.17 11 ก.ย. 2562
428 นาง ประคอง สากระแสร์ พ.ต. สุชาติ สากระแสร์ 208,701 ช.3 พัน.302 11 ก.ย. 2562
429 นาง เสวย อุปพงษ์ จ.ส.อ. เอกลักษณ์ คุณสมบัติ 208,980 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 11 ก.ย. 2562
430 นาง มอญ อักษรไชย ร.ท. ดำรงศักดิ์ อักษรไชย 208,969 มทบ.36 11 ก.ย. 2562