การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
421 นาง น้อย คามบุตร์ ร.ต. ทอง กุลกนก 211,061 มทบ.27 26 ธ.ค. 2562
422 นาง คำเฝือ กากแก้ว ร.ต. พินิจ กากแก้ว 211,059 มทบ.27 26 ธ.ค. 2562
423 นาย แทว ดอกคำ ร.ต. ยอดชาย ดอกคำ 211,057 มทบ.22 26 ธ.ค. 2562
424 นาง อัมพร ปรีเปรม จ.ส.อ. ไพศาล ปรีเปรม 211,064 พล.พัฒนา 3 26 ธ.ค. 2562
425 นาง ยุพิน ปานเกิด จ.ส.อ. ปรเมศวร์ ปานเกิด 211,063 ป.2 พัน.12 รอ. 26 ธ.ค. 2562
426 นาย ชรินทร์ มนทอง นาง เฉลียว มนทอง 211,051 รวท.อท.ศอพท. 26 ธ.ค. 2562
427 นาย สงวน ปู่ปัญจะ จ.ส.อ. จรูญ ปู่ปัญจะ 160,000 ร.23 26 ธ.ค. 2562
428 นาย สงวน ปู่ปัญจะ น.ส. กอบกุล ปู่ปัญจะ 51,051 ร.23 26 ธ.ค. 2562
429 นาง ลำใย ราชแห ร.ต. สมเพ็ชร์ แปงหล้า 211,058 มทบ.39 26 ธ.ค. 2562
430 นาง ทองวัน ปัญญาคำ พ.ต. สุรศักดิ์ ปัญญาคำ 211,058 มทบ.27 26 ธ.ค. 2562