การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
421 จ.ส.อ. นริศ ลักษิตานนท์ พ.อ. อร่าม ลักษิตานนท์ 130,411 รร.ช.กช. 29 พ.ย. 2561
422 จ.ส.อ. เปลี่ยน วีระชัยสันติกุล น.ส. บุญส่ง วีระชัยสันติกุล 207,693 มทบ.21 29 พ.ย. 2561
423 จ.ส.ต. ณัฐกิตติ์ ลุพรหมมา นาย สังวาลย์ ลุพรหมมา 207,280 รพ.ค่ายศรีสองรัก 29 พ.ย. 2561
424 ส.อ. ณรงค์ ตุลาพันธุ์ นาง อรพินทร์ เทพบุญ 207,279 มทบ.32 29 พ.ย. 2561
425 ส.อ. สุกฤต โกยทอง นาง ไข่มุข โกยทอง 207,018 ช.3 29 พ.ย. 2561
426 ส.อ. จิรพงษ์ แก้วเมฆ นาง ชุม แก้วเมฆ 207,277 กรม ทพ.44 29 พ.ย. 2561
427 พล.อส. นพคุณ สุขแปง ร.ต. ยรรยงค์ สุขแปง 207,281 มทบ.26 29 พ.ย. 2561
428 อส.ทพ. เงิน บุญกุศล น.ส. สุปราณีย์ บุญกุศล 33,989 กรม ทพ.26 29 พ.ย. 2561
429 อส.ทพ. เงิน บุญกุศล นาง คำ กล้าจริง 162,775 กรม ทพ.26 29 พ.ย. 2561
430 นาง สมบุญ แก้วศรี นาย ศิริชัย แก้วศรี 207,449 รร.จปร. 29 พ.ย. 2561