การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
421 นาง สนอง สนธิทิม พ.ต. บรรพต สนธิทิม 205,775 มทบ.39 3 พ.ค. 2561
422 นาง ทิพวรรณ สำเนียงเสนาะ ร.ต. ดิเรก สำเนียงเสนาะ 205,781 มทบ.22 3 พ.ค. 2561
423 นาย สี จันทร์สีดา นาง สมศักดิ์ เพ็ชรบังเกิด 205,777 มทบ.13 3 พ.ค. 2561
424 นาง สมคิด ปาระมี ร.ต. สุเทพ ปาระมี 184,697 มทบ.13 3 พ.ค. 2561
425 นาง ราตรี บุญพันธ์ นาย ธนิต บุญพันธ์ 205,527 มทบ.13 3 พ.ค. 2561
426 นาย อนัน ปันเสาร์ นาง อาทิตย์ จันต๊ะนัง 19,134 มทบ.33 3 พ.ค. 2561
427 นาย อนัน ปันเสาร์ นาย ทวี ปันเสาร์ 19,134 มทบ.33 3 พ.ค. 2561
428 นาย อนัน ปันเสาร์ นาง ชุม ปันเสาร์ 19,134 มทบ.33 3 พ.ค. 2561
429 นาย อนัน ปันเสาร์ นาง กาญจนา ปันเสาร์ 148,134 มทบ.33 3 พ.ค. 2561
430 นาย ไข วิไลศรีประเสริฐ จ.ส.อ. บัณฑิต วิไลศรีประเสริฐ 205,792 มทบ.28 3 พ.ค. 2561