การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
421 นาย คำ หันทิพย์ ร.อ. วิรัตน์ หันทิพย์ 204,624 กรม ทพ.12 26 ก.พ. 2561
422 นาง ทัศนีย์ วงศ์มล จ.ส.ต. สมศักดิ์ วงศ์มล 204,383 กรม ทพ.12 26 ก.พ. 2561
423 นาง จำรัส นาคำ ร.ท. วิศิษย์ ประเสริฐสิทธิ์ , ร.ต.หญิง วราภรณ์ ประเสริฐสิทธิ์ 204,617 พล.ป. 26 ก.พ. 2561
424 นาง สวิง สร้อยสุก ส.อ. สมศักดิ์ สร้อยสุก 204,294 มทบ.38 26 ก.พ. 2561
425 น.ส. เนตรดาว โพธิ์ศรี จ.ส.อ. โกศล ขันโสม 204,635 มทบ.23 26 ก.พ. 2561
426 นาง ทองปน ขำหินตั้ง จ.ส.อ. โชคชัย ขำหินตั้ง 204,635 ป.3 พัน.3 26 ก.พ. 2561
427 พ.ต. อิทธิพล ท่าโพธิ์ นาง จงจิตร ท่าโพธิ์ 204,633 มทบ.39 28 ก.พ. 2561
428 ร.ท. สุวัฒน์ ไล้เลิศ ร.ท. ธีรวัฒน์ ไล้เลิศ , นาง ทิวา อู่อ้น 205,799 กช. 28 ก.พ. 2561
429 ร.ต. สมพงษ์ ศุกรวัติ นาง พาณี ศุกรวัติ 194,537 มทบ.46 28 ก.พ. 2561
430 จ.ส.อ. ธีระศักดิ์ คงถือมั่น นาง บุปผา คงถือมั่น , น.ส. วันดี สาสนานนท์ 204,637 ร.12 พัน.1 รอ. 28 ก.พ. 2561