การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
421 นาย บุญมี รินลา จ.ส.อ. บุญช่วย รินลา 204,396 มทบ.36 22 พ.ย. 2560
422 นาง ทองคำ รอดทุกข์ จ.ส.อ. ประดิษฐ์ รอดทุกข์ 204,394 ช.พัน.51 22 พ.ย. 2560
423 นาง ไสว ประดิษฐจา จ.ส.อ. อภิชาติ ประดิษฐจา 203,951 ศอว.ศอพท. 22 พ.ย. 2560
424 ร.อ. สมมาตร วงศ์เกย น.ส. พรทิพย์ วงศ์เกย 204,414 มทบ.210 20 พ.ย. 2560
425 ร.ต. สกุลรัฐ สุโพธิ์คำ นาย ณธพล สุโพธิ์คำ , น.ส. คีตภัทร สุโพธิ์คำ 204,162 มทบ.26 20 พ.ย. 2560
426 ร.ต. เอนก เดือนขึ้น น.ส. ปัทมา เดือนขึ้น 204,406 มทบ.16 20 พ.ย. 2560
427 นาย สุดใจ พุทธเสน ส.อ. โยธิน พุทธเสน 204,409 พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ. 20 พ.ย. 2560
428 นาง วิมล พันธุ์สุวรรณ์ นาย วีระชัย พันธุ์สุวรรณ์ 204,405 มทบ.13 20 พ.ย. 2560
429 นาง บุญมา สุขเกษร จ.ส.อ. สมศักดิ์ สุขเกษร 204,404 มทบ.31 20 พ.ย. 2560
430 นาง ประคองจิตร์ พุทธนิมนต์ น.ท. เกษม พุทธนิมนต์ 204,405 มทบ.16 20 พ.ย. 2560