การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
421 นาง แจ่ม แว่นพิมาย นาง เจียมใจ ฤทธิ์ฤาชัย 207,123 มทบ.29 28 ส.ค. 2561
422 นาย สม โคแสง พ.ต. อรุณ โคแสง 205,968 มทบ.24 28 ส.ค. 2561
423 นาง จันดี สาครเจริญ ร.ต. สมควร กิติอาษา 207,125 มทบ.24 28 ส.ค. 2561
424 นาง บัวผัน เอี่ยมสุวรรณ์ นาง รัตนา เกษามูล 207,128 มทบ.31 28 ส.ค. 2561
425 นาง บุญเทียม มุ่งกั้นกลาง นาง อรุณรัตน์ มุ่งกั้นกลาง 207,124 มทบ.29 28 ส.ค. 2561
426 นาง บุญศรี ทองผลา ส.อ. วิเศษ ทองผลา 207,129 มทบ.29 28 ส.ค. 2561
427 นาง เหวิน เหล่ากุดบอด นาย จิตรกร ชุมตรีนอก 175,398 มทบ.26 28 ส.ค. 2561
428 นาง ลำปวน ชาวสวย นาง สุวรรณา ชาวสวย 207,126 มทบ.24 28 ส.ค. 2561
429 นาง ทิพย์ ทองสันเทียะ ร.ท. สุริยันต์ จันทร์ทัน 207,127 มทบ.23 28 ส.ค. 2561
430 นาง ฉลวย จันทร์เพ็ง ร.ต. ธนัท จันทร์เพ็ง 207,126 บชร.3 28 ส.ค. 2561