การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
421 จ.ส.อ. ดาบชัย คำโสภา น.ส. เนตรทราย คำโสภา 13,065 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 16 ก.ค. 2561
422 จ.ส.อ. ดาบชัย คำโสภา นาย เจษฎาวุฒิ คำโสภา 13,065 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 16 ก.ค. 2561
423 จ.ส.อ. ดาบชัย คำโสภา นาง พิมล คำโสภา 166,365 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 16 ก.ค. 2561
424 จ.ส.อ. ดาบชัย คำโสภา น.ส. จิรชยา คำโสภา 13,065 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 16 ก.ค. 2561
425 จ.ส.อ. ธวัชชัย เกิดเอกี นาง สมจิตร เกิดเอกี 205,770 ช.พัน.3 พล.ร.3 16 ก.ค. 2561
426 ส.ท. กฤษดา ปิ่นมงคล นาย สุชินท์ ปิ่นมงคล 95,902 ศร.พัน.2 16 ก.ค. 2561
427 ส.ท. กฤษดา ปิ่นมงคล น.ส. บุศรินทร์ ปิ่นมงคล 109,650 ศร.พัน.2 16 ก.ค. 2561
428 นาย สุดใจ รอดคำ ร.ท. เกียรติศักดิ์ รอดคำ 205,770 สง.สด.จว.พ.ง. 16 ก.ค. 2561
429 นาง ไพบูลย์ ศรีโปฎก นาง อรุณี เรือนคำจันทร์ 205,991 มทบ.310 16 ก.ค. 2561
430 นาง สมหมาย กาละเหลา จ.ส.อ. วิเจียน ทองวงสา 205,995 ช.2 พัน.201 16 ก.ค. 2561