การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
421 นาย ชวด สีสุวอ นาง สมภร อิ่มวงษ์ 207,280 กสษ.1 กส.ทบ. 12 ก.พ. 2562
422 นาย สมพงษ์ ไกรมาส นาง สุนีย์ ไกรมาส 207,037 มทบ.31 12 ก.พ. 2562
423 นาย สุคิด วงศ์ราษี น.ส. สมใจ ตามเมืองปัก 207,268 มทบ.21 12 ก.พ. 2562
424 นาย บุญเลิศ ประสงค์สันติ ร.ต. ธีรภัทร์ ก้อนมณี 207,269 มทบ.21 12 ก.พ. 2562
425 นาง แก่น แย้มชัยภูมิ ร.ต. สเลมาลย์ คิดการ 207,037 มทบ.21 12 ก.พ. 2562
426 นาง ทองแถม ไชยคุณ นาง พรพิมล สนทอง 207,273 มทบ.21 12 ก.พ. 2562
427 นาง เชื้อ ไกรทอง นาง ชื่นสุมน บุญกลิ่น 207,272 มทบ.18 12 ก.พ. 2562
428 นาง นุสา อำมะพะ นาง มยุรี ยอดคุณ 207,265 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. 12 ก.พ. 2562
429 นาย ผล ดวงแก้ว จ.ส.อ. มานพ ดวงแก้ว 207,265 ช.พัน.4 พล.ร.4 12 ก.พ. 2562
430 นาย หนูกัน ศรีบุญเรือง จ.ส.อ. มิตรสันต์ ศรีบุญเรือง 207,040 กสษ.3 กส.ทบ. 12 ก.พ. 2562