การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
431 นาง บุญปั๋น พรหมวรรณา ร.ต. จันทร์แก้ว ยอดคำ 211,339 มทบ.35 11 ก.พ. 2563
432 นาง ทองหลาง โคตมงคล นาง หนู ผ่องจันทึก 211,336 มทบ.22 11 ก.พ. 2563
433 นาย แอ ยีมูดา พ.ท. สามารถ ยีมูดา 211,337 มทบ.13 11 ก.พ. 2563
434 นาย อภิชัย ฐิติวัฒนา นาง สุภาภรณ์ บุญล้อม 25,275 มทบ.13 11 ก.พ. 2563
435 นาย อภิชัย ฐิติวัฒนา นาง สุพัตรา ปิยะวงศ์ 25,275 มทบ.13 11 ก.พ. 2563
436 นาย อภิชัย ฐิติวัฒนา น.ส. ภคินี ฐิติวัฒนา 25,275 มทบ.13 11 ก.พ. 2563
437 นาย อภิชัย ฐิติวัฒนา นาง พัชริดา บุญสยมภู 135,275 มทบ.13 11 ก.พ. 2563
438 นาง เพียร บุษภาค จ.ส.อ. เสถียร บุษภาค 211,340 ม.5 รอ. 11 ก.พ. 2563
439 นาย เชื่อง หวลหอม จ.ส.อ. ประวิทย์ ห่อทอง 211,337 ป.3 พัน.103 11 ก.พ. 2563
440 นาง บัวผัน สนธิ จ.ส.อ. บรรชา สนธิ 211,115 ศร.พัน.2 11 ก.พ. 2563