การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
431 นาง ลำดวน มีทรัพย์ นาง มนต์ภัสสร ศิริวิราช 147,498 ม.พัน.22 ศม. 27 พ.ย. 2561
432 นาย เรียน ศรีราม นาง นงค์นุช ศรีราม 206,991 พธ.ทบ. 27 พ.ย. 2561
433 นาง สุทิน เลิศงาม จ.ส.อ. วินัย คงประเสริฐ 207,266 ช.1 รอ. 27 พ.ย. 2561
434 นาย เสาร์แก้ว พินิจ ร.ท. ไมตรี พินิจ 207,265 มทบ.37 27 พ.ย. 2561
435 นาย บุญเสาร์ โคตรวงษา นาย สงัด สมฤทธิ์ 207,258 มทบ.28 27 พ.ย. 2561
436 นาง ธรรมมา แพนธานี น.ส. จุฑามาศ แพนธานี 207,266 มทบ.27 27 พ.ย. 2561
437 นาย ดนตรี ประเสริฐศรี ร.ต. ทองม้วน เทียมทัศ 207,264 มทบ.22 27 พ.ย. 2561
438 นาง กองศรี หนูค่าย จ.ส.อ. เฉลิมพล เขียนเสือ 207,262 มทบ.210 27 พ.ย. 2561
439 นาย วีรจิตร แก้วสิมมา นาง สุวัฒนา แก้วสิมมา 207,261 มทบ.21 27 พ.ย. 2561
440 นาง สิน พัดจันทึก นาย สายันต์ พัดจันทึก 207,270 มทบ.21 27 พ.ย. 2561