การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
431 จ.ส.อ. สาโรจน์ ภู่พูล นาง พรรณี ภู่พูล 204,636 มทบ.13 28 ก.พ. 2561
432 นาง แว่น งามแก้ม น.ส. ยุวธิดาพร ดอนประสิม 204,632 มทบ.23 28 ก.พ. 2561
433 นาง ลำเอียง แก้วบ้านเหล่า นาย นิกร แก้วบ้านเหล่า 204,632 มทบ.23 28 ก.พ. 2561
434 นาย หล่า ปิ่นสุวรรณ ร.ท. อาวุธ ชาติชนะ 204,636 กรมพัฒนา 2 28 ก.พ. 2561
435 นาง ทุเรียน พุ่มสว่าง ร.ต. สัมฤทธิ์ พุ่มสว่าง 204,631 มทบ.39 28 ก.พ. 2561
436 พ.อ. ศิลปชัย ไชยสิทธิ์ นาย กมลศิลป์ ไชยสิทธิ์ , นาย กิตติชัย ไชยสิทธิ์ 204,423 มทบ.15 22 ก.พ. 2561
437 พ.อ. ทิพย์ มณีรัตน์ นาง ทิพยวรรณ พันธ์ฟัก 204,652 มทบ.37 22 ก.พ. 2561
438 พ.ท. สนอง ไกรเพียร นาง รัตนา ไกรเพียร 204,613 ศบบ. 22 ก.พ. 2561
439 พ.ต. สุวรรณ สีดาพาลี นาง ไพบูลย์ สีดาพาลี 204,652 มทบ.22 22 ก.พ. 2561
440 พ.ต. เสรี เสาวยงค์ นาง สิริลักษณ์ เวชกิจ 204,639 มทบ.23 22 ก.พ. 2561