การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
431 นาง สำลี คำจุมพล พ.ต. ธีรวัชร แนวเงินดี 211,006 กรม สน.พล.ร.15 3 ธ.ค. 2562
432 นาย คำสา แสนมาโนช จ.ส.อ. ชาญชัย ไชยเดขช 211,010 กรม ทพ.23 3 ธ.ค. 2562
433 นาง จำนง สมนึก อส.ทพ. นิพนธ์ สมนึก 196,011 กรม ทพ.23 3 ธ.ค. 2562
434 นาย บุญมี หัมพา นาย เสถียร หัมพา 211,261 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 3 ธ.ค. 2562
435 พ.อ. ประดิษฐ์ ชาติทองคำ พ.อ.หญิง เปรมกมล นอบไทย 17,752 มทบ.13 29 พ.ย. 2562
436 พ.อ. ประดิษฐ์ ชาติทองคำ นาง สุกานดา ชาติทองคำ 157,752 มทบ.13 29 พ.ย. 2562
437 พ.อ. ประดิษฐ์ ชาติทองคำ นาย ผดุงเกียรติ ชาติทองคำ 17,752 มทบ.13 29 พ.ย. 2562
438 พ.อ. ประดิษฐ์ ชาติทองคำ นาง กรรณิการ์ ชาติทองคำ 17,752 มทบ.13 29 พ.ย. 2562
439 พ.ท. เสน่ห์ บุญขำมี น.ส. ภัทธานิษฐา ศรีชัยนิธิวุฒิ 59,778 มทบ.14 29 พ.ย. 2562
440 พ.ท. เสน่ห์ บุญขำมี นาย กฤษฎา บุญขำมี 136,093 มทบ.14 29 พ.ย. 2562