การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
431 นาง เอี่ยม มาวิเศษ ร.ต. จิรศักดิ์ มาวิเศษ 211,072 มทบ.24 22 พ.ค. 2563
432 นาง ฮุ่ง กลางนอก นาง ทิพวรรณ ศรีตันติประวิทย์ 211,072 มทบ.24 22 พ.ค. 2563
433 นาง บุษบง นามวงศ์ จ.ส.ต. พงษ์ศักดิ์ นามวงศ์ 211,073 มทบ.24 22 พ.ค. 2563
434 นาย ชะอ้อน พฤกษาชีพ พ.ต. ณรงค์ศักดิ์ คงมา 211,074 มทบ.21 22 พ.ค. 2563
435 นาง จี ไพคำนาม ร.ท. พิจิตร ไพคำนาม 211,076 มทบ.21 22 พ.ค. 2563
436 นาย สมพร เรือนแก้ว จ.ส.ท.หญิง หนึ่งฤทัย เรือนแก้ว 198,129 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 22 พ.ค. 2563
437 นาง แตงไทย สีน่วม จ.ส.อ. ประทีป สีน่วม 211,031 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 22 พ.ค. 2563
438 นาง พะเยาว์ ชูสุข นาย ชาญชัย ชูสุข 211,033 มทบ.21 22 พ.ค. 2563
439 นาง ทับทิม พลจันทึก นาย ไพฑูรย์ พลจันทึก 211,031 มทบ.21 22 พ.ค. 2563
440 นาง จินดา ปุริสา พ.ต. อาณัติ ปุริสา 211,032 มทบ.13 22 พ.ค. 2563