การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
431 ร.อ. สมาน หลุนเลิศผล นาย ชวัญชัย หลุนเลิศผล 208,148 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
432 ร.ต. คนึง สัมฤทธิ์ นาง ชนิภรณ์ ยอดสุวรรณ 208,154 มทบ.37 7 ส.ค. 2562
433 ร.ต. สุเมธ นิลฟู นาย มติชน นิลฟู 208,116 มทบ.16 7 ส.ค. 2562
434 ร.ต. ศิริ มาลัย พ.ต. สาโรจน์ มาลัย 208,115 มทบ.12 7 ส.ค. 2562
435 ร.ต. อำนวย รางแดง นาย อำพล รางแดง 51,970 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
436 ร.ต. อำนวย รางแดง นาย ศรัทธา รางแดง 51,970 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
437 ร.ต. อำนวย รางแดง น.ส. จิราภรณ์ รางแดง 51,970 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
438 ร.ต. อำนวย รางแดง นาง จันแรม รางแดง 51,970 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
439 ว่าที่ ร.ต. อุดม เนตรสว่าง นาง กัญญา เนตรสว่าง 207,877 มทบ.15 7 ส.ค. 2562
440 ด.ต. สิทธิชัย เกิดแสงสุริยงค์ ร.ต. อภิชาติ เกิดแสงสุริยงค์ 170,800 ร.151 พัน.1 7 ส.ค. 2562