การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
431 นาย สมเพ็ชร เรือนสิริลักษณ์ ส.ต. เอกพล เรือนสิริลักษณ์ 194,077 ร.14 23 พ.ค. 2561
432 นาง เหมย อาโน พ.ท. วิชัย ตันศิริ 205,835 มทบ.38 23 พ.ค. 2561
433 นาง บัวลา สมหวัง ส.อ. ธานี ผิวนวล 205,849 มทบ.22 23 พ.ค. 2561
434 นาง คำเพียร บุญล้น ร.ต. จิระศักดิ์ มาลี 205,835 มทบ.22 23 พ.ค. 2561
435 นาย เลื่อน สวัสดิ์ทิม ร.ต. ประคอง สวัสดิ์ทิม 205,836 มทบ.14 23 พ.ค. 2561
436 นาย ละเมียด เรืองโรจน์ จ.ส.อ. ธีระพจน์ เรืองโรจน์ 205,850 พล.ร.2 รอ. 23 พ.ค. 2561
437 นาย สนิท รอดเมือง นาง สมพร เหล่าทวีคุณ 205,836 พธ.ทบ. 23 พ.ค. 2561
438 นาย สมอาจ หงษ์ทอง ร.ต. ชนธัญ ส่งเสริม 205,837 บชร.2 23 พ.ค. 2561
439 นาย จิรายุ ต๊ะศิริ จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ ต๊ะศิริ 205,864 ร.7 23 พ.ค. 2561
440 นาง เอ่ง พูลน้อย นาง สุวารี มาไชยะ 21,374 มทบ.35 23 พ.ค. 2561