การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
431 จ.ส.อ. สุริยันต์ จั่นแก้ว นาง สมบูรณ์ จั่นแก้ว 207,796 มทบ.36 8 พ.ค. 2562
432 จ.ส.อ. ถวิล กันนุช นาง ภูมิพร ฝาชัยภูมิ 207,794 มทบ.21 8 พ.ค. 2562
433 จ.ส.อ. รัชชานนท์ อินทร์สุข น.ส. พัชรินทร์ อินทร์สุข 207,786 มทบ.18 8 พ.ค. 2562
434 ส.อ. ชัยพันธ์ ชะม้ายกลาง นาย ไกรราช ชะม้ายกลาง 207,311 มทบ.24 8 พ.ค. 2562
435 นาง บาล สินเปียง จ.ส.อ. พิชิต สินเปียง 207,793 มทบ.34 8 พ.ค. 2562
436 นาย จีรวัฒน์ จันทะคาด นาง นันทร์ จันทะคาด 207,544 มทบ.22 8 พ.ค. 2562
437 นาย เภา รองพล ร.ต. อร่าม รองพล 207,795 มทบ.21 8 พ.ค. 2562
438 นาย สาย รายใหม่ ร.ต. ชม พวกกลาง 207,794 มทบ.21 8 พ.ค. 2562
439 นาง สมคิด วงศ์รัตน์ จ.ส.อ. วีระ วงศ์รัตน์ 207,802 มทบ.14 8 พ.ค. 2562
440 นาง อุลัย สิมบุตร น.ส. นันทิชชา สิมบุตร 207,775 มทบ.13 8 พ.ค. 2562