การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
431 พ.อ. บุญนอง สอนวงษา พ.จ.อ.หญิง อุดม สอนวงษา 170,152 มทบ.18 30 ม.ค. 2562
432 พ.อ. บุญนอง สอนวงษา นาย ชาคริต สอนวงษา 37,252 มทบ.18 30 ม.ค. 2562
433 พ.ต. เสน่ห์ เชื้อกุณะ ร.อ. เสนีย์ เชื้อกุณะ 207,382 มทบ.27 30 ม.ค. 2562
434 พ.ต. ชูชาติ นราธร นาง เพ็ญศรี นราธร 207,621 มทบ.22 30 ม.ค. 2562
435 พ.ต. บัณฑิต วงษ์เสน นาง น้ำค้าง วงษ์เสน 207,373 พัน.ซบร.บ.ทบ. 30 ม.ค. 2562
436 ร.อ. สมชาย เรืองธารา นาง จุรีย์ เรืองธารา 207,405 กรม ทพ.46 30 ม.ค. 2562
437 ร.ท. แสงพูน สุดงูเหลือม นาง สุรีย์ สุดงูเหลือม 207,125 พัน.ขส.23 บชร.3 30 ม.ค. 2562
438 ร.ต. เฉลิม โพธิ์ถาวร นาง ระเบียบ โพธิ์ถาวร 207,366 มทบ.41 30 ม.ค. 2562
439 ร.ต. สุริยนต์ วัฒนวงศ์สุโข น.ส. สุวิทัตร วัฒนวงศ์สุโข 207,369 มทบ.15 30 ม.ค. 2562
440 ร.ต. วิชัย สรณตรัย นาง กนกวรรณ เมืองแทน 207,374 ศร. 30 ม.ค. 2562