การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
431 พ.ต. ยัง หล้าหนัก น.ส. ศศิธร เพิ่มทรัพย์ไพศาล 188,567 มทบ.33 17 พ.ย. 2560
432 ร.ต. ประทุม สุมาลี จ.ส.อ. ประธานวิทย์ สุมาลี 204,410 มทบ.39 17 พ.ย. 2560
433 ร.ต. อุษา สุภาพ นาย วิษณุ สุภาพ 204,359 มทบ.43 17 พ.ย. 2560
434 จ.ส.อ. สำราญ ขันทอง นาง ปรารถนา ขันทอง 204,411 มทบ.39 17 พ.ย. 2560
435 จ.ส.อ. ประสาท สายสวาสดิ์ นาง ณปภัช สายสวาสดิ์ 204,411 มทบ.39 17 พ.ย. 2560
436 จ.ส.อ. องอาจ องคสิงห นาง กัลยา องคสิงห 204,205 มทบ.34 17 พ.ย. 2560
437 จ.ส.อ. ประกาษิต โกพลรัตน์ นาง เขมจุฑา จันทวลี 204,446 มทบ.21 17 พ.ย. 2560
438 ส.อ. สมคิด สอนธรรม นาง ปราณี สอนธรรม 204,437 มทบ.33 17 พ.ย. 2560
439 ส.อ. รังสรร ลาภสาร นาง สุบรรณ์ ลาภสาร 204,365 ร.3 พัน.3 17 พ.ย. 2560
440 อส.ทพ. นที ใจวงษ์ น.ส. นรภัทร วีระศิริ 204,372 กรม ทพ.11 17 พ.ย. 2560