การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
431 นาง เชื้อ เต็งโล่ง พ.ต. กิตติวัช ดีอินทร์ 205,755 รพศ.3 16 ก.ค. 2561
432 นาง พร จุลปาน นาย โอเรียน หนองคู 205,979 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 16 ก.ค. 2561
433 นาง บุญธรรม มณีวงษ์ ร.อ. สานิตย์ มณีวงษ์ 205,755 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 16 ก.ค. 2561
434 นาง ผิน แสงคำ น.ส. ณัฎฐ์ปัณชญา แสงคำ 205,982 มทบ.37 16 ก.ค. 2561
435 นาย สุพรรณ บุญงาม นาง ผกากรอง วุฒิสินธ์ 205,538 มทบ.22 16 ก.ค. 2561
436 นาย ประเทือง ทรัพย์หิรัญ ร.ท. สมนึก ทรัพย์หิรัญ 205,981 มทบ.13 16 ก.ค. 2561
437 นาง เกษม จุมพรม จ.ส.อ. เมธีร์ จุมพรม 201,473 ร.9 พัน.1 16 ก.ค. 2561
438 นาง ยุพา ไชยบาล จ.ส.อ. ถะเกิง ไชยบาล 205,961 มทบ.41 16 ก.ค. 2561
439 นาง สุพรรณ จ้ำแพงจันทร์ นาง รัศมี จันทรุสอน 205,963 มทบ.36 16 ก.ค. 2561
440 นาย ถาวร สัตถาผล นาย ณัฐพล สัตถาผล 205,976 มทบ.21 16 ก.ค. 2561