การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
431 นาง นิตยา สมบูณ์สุข ร.ต. อดิศักดิ์ สมบูรณ์สุข 207,041 สง.สด.จว.น.ย. 28 ส.ค. 2561
432 นาง ฉลวย ศรีอำไพวราภรณ์ พ.อ. อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ 207,273 มทบ.39 28 ส.ค. 2561
433 นาง สิน พรมเพ็ชร ร.อ. สวน พรมเพ็ชร 207,042 ม.2 พัน.7 28 ส.ค. 2561
434 นาย ทองอาน บุญห่อ จ.ส.อ. ขวัญชัย บุญห่อ 207,055 รร.นส.ทบ. 28 ส.ค. 2561
435 นาง สอาด บุญแก้ว ร.ต. ศุภชาติ บุญแก้ว 207,063 มทบ.39 28 ส.ค. 2561
436 นาง พงศ์เพ็ชร แหลมหลวง พ.ต. ธิติวัฒน์ ยาวิไชย 207,062 มทบ.39 28 ส.ค. 2561
437 นาย ประสิทธิ์ แสนโภชน์ จ.ส.อ. ปิยวิทย์ แคว้นคอนฉิม 207,103 มทบ.24 28 ส.ค. 2561
438 นาย สมปอง ใจซื่อ ส.อ. ปิยวัฒน์ ตั้งตระกูล 207,057 มทบ.22 28 ส.ค. 2561
439 นาย เฟื้อย น้อยสีมุม นาง ขันแก้ว วงค์ศรีชา 207,055 มทบ.210 28 ส.ค. 2561
440 พ.ท. เลื่อน พิณนุวัฒนานนท์ นาง จำเนียร พิณนุวัฒนานนท์ 207,100 มทบ.13 23 ส.ค. 2561