การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
431 นาย ยงยุทธ แสงสุวรรณ ร.ท. วัฒนา แสงสุวรรณ 208,969 มทบ.310 11 ก.ย. 2562
432 นาง เทียบ มูลสาร พ.ท. ศักดิ์ชาย มูลสาร 208,967 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
433 นาย ประจวบ บุญมา จ.ส.อ. จำรัส บุญมา 208,966 มทบ.13 11 ก.ย. 2562
434 นาง สำเภา นาเจริญ จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ นาเจริญ 208,702 ป.2 รอ. 11 ก.ย. 2562
435 นาง วรรยา (สมาพร) สังข์ทอง จ.ส.อ. พัชรพล สังข์ทอง 208,962 ช.11 พัน.111 11 ก.ย. 2562
436 นาย สมศักดิ์ ยืนสุข น.ส. นันธิดา ขันตีนู 150,000 กสษ.2 กส.ทบ. 11 ก.ย. 2562
437 นาย สมศักดิ์ ยืนสุข น.ส. ธีรกานต์ ทัศนัยธีระกุล 58,979 กสษ.2 กส.ทบ. 11 ก.ย. 2562
438 นาย ทองดี ละม่อมอาภรณ์ จ.ส.อ. พีรฑูรณ์ ละม่อมอาภรณ์ 208,728 ศสร. 11 ก.ย. 2562
439 นาง ฟองจันทร์ แสงไทย ส.อ. ณัฐพล แสงไทย 200,240 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 11 ก.ย. 2562
440 นาง หนูกลิ่น ใจเอื้อ นาง ศรีสะอาด เสนาะเสียง 208,993 มทบ.22 11 ก.ย. 2562