การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
441 นาง สมจิต จันทบูรณ์ จ.ส.อ. มาโนช จันทบูรณ์ 205,942 ศอว.ศอพท. 16 ก.ค. 2561
442 นาง ปราณี หรรษไพบูลย์ พระ พิเชฐ หรรษไพบูลย์ 33,096 มทบ.35 16 ก.ค. 2561
443 นาง ปราณี หรรษไพบูลย์ พระมหา พงศกร หรรษไพบูลย์ 172,856 มทบ.35 16 ก.ค. 2561
444 นาย สวาท ปานด้วง นาง รัตนาภรณ์ สดกำปัง 205,953 มทบ.18 16 ก.ค. 2561
445 นาง วงเดือน อุนาริเณ จ.ส.อ. สุภาพ อุนาริเณ 205,949 มทบ.18 16 ก.ค. 2561
446 นาง สุวรรณ ฟองแก้ว นาง สุดา รุ่งสอาด 205,945 มทบ.14 16 ก.ค. 2561
447 นาง คำเอ้ย สุวรรณวงค์ จ.ส.อ. นรินทร์ศักดิ์ บุญประสิทธิ์ 196,386 ม.3 พัน.13 16 ก.ค. 2561
448 นาง จำเรือน แสงทอง ร.ต. นิเวศน์ กาศมณี 205,945 พัน.ขส.23 บชร.3 16 ก.ค. 2561
449 นาง ละมัย อนุกูล นาง อาษากิจ วิมุกติพันธ์ 14,729 มทบ.13 16 ก.ค. 2561
450 นาง ละมัย อนุกูล นาง สมภัสสร อนุกูล 14,729 มทบ.13 16 ก.ค. 2561