การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
441 พ.ต. ธีรชัย งามเขตต์ นาง โสภิษฐา งามเขตต์ 204,665 สด.จว.ล.พ. 22 ก.พ. 2561
442 ว่าที่ พ.ต. อรรณพ โสภาศรี นาง สำราญ โสภาศรี 204,431 มทบ.33 22 ก.พ. 2561
443 ร.อ. หลอม ทัพเนตร ส.อ. ภานุวัฒน์ ทัพเนตร 202,563 มทบ.24 22 ก.พ. 2561
444 ร.ต. วิชาญ ผ่องแผ้ว นาง ปานทิพย์ ผ่องแผ้ว , น.ส. ธวัลรัตน์ ผ่องแผ้ว , ด.ช. จตุภัทร ผ่องแผ้ว 204,644 มทบ.16 22 ก.พ. 2561
445 ร.ต. สราวุธ เอมเอี่ยม นาง สมหมาย เอมเอี่ยม 204,650 มทบ.21 22 ก.พ. 2561
446 ร.ต. ประสิทธิ์ มูลจันดา นาง รุ่งทิวา มูลจันดา 204,611 มทบ.19 22 ก.พ. 2561
447 ร.ต. เล็ก กลั่นจันทร์ นาง ศิริรัตน์ กลั่นจันทร์ 204,379 มทบ.24 22 ก.พ. 2561
448 จ.ส.อ. นที วงค์พยัคฆ์ น.ส. วิราพร โพธิ์กลาง 204,666 ป.3 พัน.8 22 ก.พ. 2561
449 จ.ส.อ. ไกรสร สุทธิเวช นาง หยก สุทธิเวช 204,672 มทบ.33 22 ก.พ. 2561
450 จ.ส.อ. ทวี ตะวันกุลกิตติ นาง สุรดา ตะวันกุลกิตติ 204,639 ร.6 พัน.1 22 ก.พ. 2561