การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
441 ร.ต. สุริยา ช่วยปลอด นาง ยินดี ช่วยปลอด 207,375 มทบ.45 30 ม.ค. 2562
442 ร.ต. สิทธิพงษ์ วงศ์ศิริ นาง นพพร วงศ์ศิริ 207,390 มทบ.22 30 ม.ค. 2562
443 ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ วัฒนา นาง สมปอง วัฒนา 207,371 มทบ.15 30 ม.ค. 2562
444 ร.ต. อัญเชิญ ศรีชัย นาง อัมพา ศรีชัย 207,398 มทบ.33 30 ม.ค. 2562
445 จ.ส.อ. สาทิตย์ ยาปะนะ นาง สุวรรณี ยาปะนะ 207,134 มทบ.33 30 ม.ค. 2562
446 จ.ส.อ. สมพงษ์ แสงสีงาม นาง วิชชุดา แสงสีงาม 207,374 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. 30 ม.ค. 2562
447 จ.ส.อ. เสกสรรค์ วรรณทิพย์ นาง ศรีเมือง วรรณทิพย์ 207,432 มทบ.31 30 ม.ค. 2562
448 จ.ส.อ. สมโชค ผายวัฒน์ นาง ประกาย ผายวัฒน์ 107,434 มทบ.31 30 ม.ค. 2562
449 จ.ส.อ. สมโชค ผายวัฒน์ นาง บังอร ผายวัฒน์ 100,000 มทบ.31 30 ม.ค. 2562
450 จ.ส.อ. ชะโอน รุ่งสว่าง นาง เอี่ยม รุ่งสว่าง 207,399 มทบ.16 30 ม.ค. 2562