การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
441 นาย เชื้อน ศรีพล จ.ส.ต. ประยูร ชัยจันทร์ 207,706 มทบ.24 29 ส.ค. 2562
442 พ.อ. ดำรงค์ พิมพ์พงษ์ นาง ภณิดา พิมพ์พงษ์ 201,829 มทบ.45 28 ส.ค. 2562
443 ร.อ. อนุวัชร์ อุตสาลี นาย สมศักดิ์ อุตสาลี 208,010 ร.9 พัน.3 28 ส.ค. 2562
444 จ.ส.อ. ปนิพัฒน์ พงษ์เสือ นาง สำเนียง พงษ์เสือ 207,736 รร.ป.ศป. 28 ส.ค. 2562
445 จ.ส.อ. ธีระเดช วิภาศินนท์ น.ส. มาธินี วิภาศินนท์ 208,000 มทบ.28 28 ส.ค. 2562
446 จ.ส.อ. จ้อย จันทรักษา นาย ทรงพล จันทรักษา 208,004 มทบ.12 28 ส.ค. 2562
447 ส.อ. ตรีธวัช ศรีบุบผา นาง ณัฐนิชา ศรีบุบผา 208,011 มทบ.39 28 ส.ค. 2562
448 ส.ท. ทวีป มูลแก้ว นาง ประทวน มูลแก้ว 208,005 พัน.สท.กส.ทบ. 28 ส.ค. 2562
449 นาง เสาวลักษณ์ บุตรดี พ.ต. ทวีศักดิ์ บุตรดี 208,263 สง.สด.จว.น.พ. 28 ส.ค. 2562
450 นาง จุไรพร ขำเกลี้ยง น.ส. อรุณพร ขำเกลี้ยง 208,000 มทบ.44 28 ส.ค. 2562