การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
441 นาย เทียน ดวงสลัด จ.ส.อ. ตั๋น ดวงสลัด 207,270 กรม ทพ.21 27 พ.ย. 2561
442 พ.อ. พงศ์ศักดิ์ โสลัดดา นาง ฉลวย โสลัดดา 207,047 ศบบ. 20 พ.ย. 2561
443 พ.ท. วัลลภ กรรษา ร.ท. รุ่งศักดิ์ กรรษา 207,298 มทบ.13 20 พ.ย. 2561
444 ร.อ. สายันห์ อรุณ จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ อรุณ 207,298 มทบ.13 20 พ.ย. 2561
445 ร.ท. ณัฐสิทธิ์ ปานกุล นาง นันท์หทัย ปานกุล 207,046 ร.152 พัน.2 20 พ.ย. 2561
446 ร.ต. ศักดิ์ดา ผิวฟัก นาง ทันสมัย ผิวฟัก 207,292 มทบ.29 20 พ.ย. 2561
447 ร.ต. มานพ เอื้อฐานะดิษฐ์ นาง ประนอมจิต อยู่คง 207,285 มทบ.22 20 พ.ย. 2561
448 ร.ต. สถาพร สุขเสริมศาล นาย ศุภลักษณ์ สุขเสริมศาล 207,284 มทบ.16 20 พ.ย. 2561
449 ร.ต. ชวีป เรืองฤทธิ์ นาง ชลธิชา ศรีประภา 200,279 มทบ.16 20 พ.ย. 2561
450 ร.ต. สมจิตร์ ช้างเนียม น.ส. ปณิตา ช้างเนียม 165,148 มทบ.21 20 พ.ย. 2561