การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
441 จ.ส.อ. สงกรานต์ เยี่ยงยงค์ นาง ประคอง เยี่ยงยงค์ 207,378 สง.สด.จว.อ.น. 5 ก.ค. 2562
442 จ.ส.อ. ชนะ แทนพลกรัง นาง เรียน แทนพลกรัง 207,634 มทบ.29 5 ก.ค. 2562
443 จ.ส.อ. กิตติชัย กาชัย นาง สุพัตรา กาชัย 207,365 มทบ.17 5 ก.ค. 2562
444 จ.ส.อ. ประดงนิมิตร รีเรืองชัย นาย สมนึก รีเรืองชัย 87,059 พัน.สบร.21 บชร.1 5 ก.ค. 2562
445 จ.ส.อ. ประดงนิมิตร รีเรืองชัย นาง กัลยา รีเรืองชัย 120,300 พัน.สบร.21 บชร.1 5 ก.ค. 2562
446 จ.ส.ต. สมศักดิ์ สุขสวัสดิ์ นาง พัชร์พิดา สุขสวัสดิ์ 207,377 มทบ.32 5 ก.ค. 2562
447 ส.อ. สุ่น เสนานันท์ น.ส. ธัญรดี เสนานันท์ 207,638 มทบ.16 5 ก.ค. 2562
448 นาง ยุพา เพ็ชรใหม่ นาย อาทร เพ็ชรใหม่ 207,662 สง.สด.จว.น.ย. 5 ก.ค. 2562
449 นาง ทองดี เหล็กเพ็ชร นาง มยุรี เสนปัญจะ 207,630 มทบ.24 5 ก.ค. 2562
450 นาง บัณฑิตา ถึงแสง น.ส. กรกมล ถึงแสง 207,664 มทบ.22 5 ก.ค. 2562