การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
441 พ.ท. อุดมเดช วิชากุล นาง รัตนาภรณ์ วิชากูล 207,066 มทบ.24 23 ส.ค. 2561
442 พ.ท. ดิลกรัตน์ ควรสมาคม นาง บานชื่น ควรสมาคม 207,082 มทบ.33 23 ส.ค. 2561
443 ร.อ. เสกสรร วรรณา นาง รุจี วรรณา 207,078 มทบ.36 23 ส.ค. 2561
444 ร.ท. ถวิล สิทธิขวา นาง อรุณ สิทธิขวา 207,091 สง.สด.จว.ม.ค. 23 ส.ค. 2561
445 ร.ท. ทวีป กุลหกูล นาย ไพบูลย์ กุลหกูล 12,253 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
446 ร.ท. ทวีป กุลหกูล พ.ท. เกียรติศักดิ์ กุลหกูล 157,603 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
447 ร.ท. ทวีป กุลหกูล นาง อนุกูล เขียวคล้าย 12,253 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
448 ร.ท. ทวีป กุลหกูล นาง ประทุม ดิษบรรจง 12,253 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
449 ร.ท. ทวีป กุลหกูล จ.ส.อ. ชาติชัย กุลหกูล 12,253 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
450 ร.ท. สุธน จันทรบูรณ์ นาง จำเนียร จันทรบูรณ์ 207,073 มทบ.15 23 ส.ค. 2561