การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
441 จ.ส.ท. สนธยา แสวงรัมย์ นาง ธุ แสวงรัมย์ 207,533 ร.111 พัน.1 10 พ.ค. 2562
442 ส.อ. คมสัน จันแก้ว นาง บุณฑริก จันแก้ว 207,568 ปตอ.1 พัน.3 10 พ.ค. 2562
443 ส.อ. อุทัย เหมโส นาง นิลวรรณ เหมโส 207,788 มทบ.24 10 พ.ค. 2562
444 พระครู พิทักษ์สันติธรรม (ลำใย ชูทอง) ร.ต. บุญส่ง ชูทอง 207,774 มทบ.13 10 พ.ค. 2562
445 นาง หวัน พุทธขันธ์ นาง พิบลยา บุปผาดา 207,560 สง.สด.จว.อ.บ. 10 พ.ค. 2562
446 นาย รวม สืบเหล่ารบ ร.ต. กฤษณะ สืบเหล่ารบ 207,798 มทบ.36 10 พ.ค. 2562
447 นาง ทองพับ สุขโข น.ส. ประภาวดี สุขโข 207,778 มทบ.32 10 พ.ค. 2562
448 นาย ทศ ธรรมมาพา จ.ส.อ. เฉลิม ธรรมมาพา 207,798 มทบ.28 10 พ.ค. 2562
449 นาง สีดา ชื่นชม ร.ต. สุวัฒน์ ชื่นชม 207,799 มทบ.27 10 พ.ค. 2562
450 นาง เลื่อน ทรทึก นาง พรรณี ศรีโทโคตร 207,785 มทบ.23 10 พ.ค. 2562