การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
441 นาง เอ่ง พูลน้อย นาย บุญเลิศ พูลน้อย 21,374 มทบ.35 23 พ.ค. 2561
442 นาง เอ่ง พูลน้อย นาง ณิชารีย์ อินเขียว 21,373 มทบ.35 23 พ.ค. 2561
443 นาง เอ่ง พูลน้อย นาย ฐปกร พูลน้อย 120,374 มทบ.35 23 พ.ค. 2561
444 นาง เอ่ง พูลน้อย นาง จรัสศรี จีนย้าย 21,374 มทบ.35 23 พ.ค. 2561
445 นาง ศรีสวัสดิ์ สุขเจริญ นาง สมพิธ แดงกองโค 206,199 มทบ.35 23 พ.ค. 2561
446 นาง หนูสิน ศรีสวัสดิ์ ร.ต. เชิดสกุล ศรีสวัสดิ์ 205,865 มทบ.22 23 พ.ค. 2561
447 นาง บังอร พรหมสาขา ณ สกลนคร พ.ท. สุเทพ วงศ์อุดม 205,872 มทบ.210 23 พ.ค. 2561
448 นาง สายบัว แก้วจอหอ นาง สุภาพร ปลั่งกลาง 205,865 มทบ.21 23 พ.ค. 2561
449 นาง ทองคูณ ศรีเมือง นาง ยุพิน นพคุณ 205,860 มทบ.19 23 พ.ค. 2561
450 นาง สมศรี ลับดีพะเนาว์ จ.ส.อ. อดุล ลับดีพะเนาว์ 205,871 ม.7 พัน.8 23 พ.ค. 2561