การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
441 นาย สมัคร ดวงทิพย์ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ดวงทิพย์ 204,413 พัน.ป.ศป. 17 พ.ย. 2560
442 นาง ส้มลิ้ม ประยูรคำ ส.อ. กฤชชัย ประยูรคำ 204,416 พล.ม.1 17 พ.ย. 2560
443 นาง ประยูร พันธรักษา จ.ส.อ. วิลัย พันธรักษา 204,413 ช.2 พัน.201 17 พ.ย. 2560
444 นาง เถาวัลย์ ไชยชะนะ นาง วิไลลักษณ์ ไกรหาญ 204,417 มทบ.21 17 พ.ย. 2560
445 นาง วิไล ภูมิภาค นาย ชัยสิทธิ์ สุทธิประภา 204,417 มทบ.27 17 พ.ย. 2560
446 นาง สุรัตน์ บุญมี นาง สุพรรณา ปัญญารัตน์ 204,438 ศฝ.นศท.มทบ.32 17 พ.ย. 2560
447 นาง ดวงตา นุตรักษ์ พ.ต.หญิง รชยา นุตรักษ์ 204,438 มทบ.16 17 พ.ย. 2560
448 นาง พัชรินทร์ มานันตา จ.ส.อ. ประเสริฐ หล้าวิเศษ 204,445 มทบ.21 17 พ.ย. 2560
449 นาง นารี วิไล นาง บุญกอง วิไล 204,365 มทบ.22 17 พ.ย. 2560
450 นาง สายหยุด คงยิ้ม ร.ท. ทวี คงยิ้ม 204,364 ม.5 พัน.23 รอ. 17 พ.ย. 2560