การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
441 นาง ยู่ จิตพยัค นาง เทียมตา จิตพยัค 211,102 สง.สด.จว.พ.ร. 22 พ.ย. 2562
442 นาง เจร วรรณเกตุ จ.ส.อ. พนมชัย แสงไทย 203,378 ส.พัน.11 พล.ม.1 22 พ.ย. 2562
443 นาง สัมฤทธิ์ เดิมสันเทียะ ร.ต. วชิรวิชญ์ เดิมสันเทียะ 211,098 ร.23 22 พ.ย. 2562
444 นาง มณฑิยา ดวงฤทธิ์ ร.ต. อดุลย์ ดวงฤทธิ์ 211,103 มทบ.33 22 พ.ย. 2562
445 นาย มวล ขจรภพ ร.ต. อุไร ขจรภพ 211,102 มทบ.28 22 พ.ย. 2562
446 นาย สีโห บุญอภัย นาง บาสี ครองกลาง 211,110 มทบ.24 22 พ.ย. 2562
447 นาง แตง พลยศ นาง รำเพย กาบบัวงาม 211,101 มทบ.24 22 พ.ย. 2562
448 นาง วาสนา คำเวียงคำ นาย ณัฐวุฒิ คำเวียงคำ 211,103 มทบ.24 22 พ.ย. 2562
449 นาย สมบูรณ์ กันทะ ร.ท. บรรจง กันทะ 211,112 กรม ทพ.33 22 พ.ย. 2562
450 นาง แข ทุ่งกลาง จ.ส.อ. ประเสริฐ แต่งเมือง 211,354 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 22 พ.ย. 2562