การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 ร.ต. สมจิตร์ ช้างเนียม นาง กาหลง ช้างเนียม 41,716 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
452 จ.ส.อ. สำราญ ทรงกฤษณ์ นาง มัณฑนา อึ่งทอง 100,200 มทบ.16 20 พ.ย. 2561
453 จ.ส.อ. สำราญ ทรงกฤษณ์ นาย ณัฐพล ทรงกฤษณ์ 107,083 มทบ.16 20 พ.ย. 2561
454 จ.ส.อ. เสถียร เดชมา นาง สมจิตร์ เดชมา 207,302 มทบ.39 20 พ.ย. 2561
455 จ.ส.อ. คำรณ ป้องคำ น.ส. วิมล ป้องคำ 58,700 พัน.สบร.23 บชร.3 20 พ.ย. 2561
456 จ.ส.อ. คำรณ ป้องคำ นาง มยุรี ป้องคำ 148,600 พัน.สบร.23 บชร.3 20 พ.ย. 2561
457 ส.อ. ชวลิต เดชเดชา นาง สุบรรณ์ เดชเดชา 207,291 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
458 นาย อิสระพงศ์ ศุภรรัตน์ ร.ต. มานพ ศุภรรัตน์ 207,292 มทบ.29 20 พ.ย. 2561
459 นาย จำเนียร ศิริโยธา นาง จิราวรรณ ศิริโยธา 207,289 มทบ.27 20 พ.ย. 2561
460 นาง ชม ดวงดี นาย สังคม ดวงดี 207,289 มทบ.22 20 พ.ย. 2561