การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 ร.ต. สมพงษ์ ชำนิกุล ร.ท. ธีรชาติ ชำนิกุล 211,123 พธ.ทบ. 6 ก.พ. 2563
452 ร.ต. อาลัย ยอดแคล้ว นาง อุทัยวรรณ ธะนะคำมา 40,573 มทบ.23 6 ก.พ. 2563
453 ร.ต. อาลัย ยอดแคล้ว นาง วรรณวิไล พุทธมาตย์ 170,573 มทบ.23 6 ก.พ. 2563
454 ร.ต. แฉล้ม ปั้นมูล นาย กรัณฑ์ ปั้นมูล 211,385 มทบ.15 6 ก.พ. 2563
455 ร.ต. ประหยัด เกิดสมบูรณ์ นาง ทองใส เกิดสมบูรณ์ 210,763 มทบ.21 6 ก.พ. 2563
456 ร.ต. ศักดิ์ชัย วงษ์ไม่น้อย นาง ลาติน วงษ์ไม่น้อย 186,097 มทบ.17 6 ก.พ. 2563
457 ร.ต. ศักดิ์ชัย วงษ์ไม่น้อย นาง กองรบ วงษ์ไม่น้อย 12,632 มทบ.17 6 ก.พ. 2563
458 ร.ต. ศักดิ์ชัย วงษ์ไม่น้อย น.ส. กรองกาญจน์ วงษ์ไม่น้อย 12,632 มทบ.17 6 ก.พ. 2563
459 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา (ประสิทธิ์) เกษรบัว นาย วิเชียร เกษรบัว 116,000 ร.23 พัน.3 6 ก.พ. 2563
460 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา (ประสิทธิ์) เกษรบัว นาง จุฬารัตน์ เสริมสมบูรณ์ 95,131 ร.23 พัน.3 6 ก.พ. 2563