การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 นาง สำเนียง ทัพส่วย ร.ต. บุญตา ไหมพรม 204,364 มทบ.27 17 พ.ย. 2560
452 นาย นิทัศน์ นาคหาญ ร.ท. กอบศักดิ์ นาคหาญ 204,360 ป.5 พัน.25 17 พ.ย. 2560
453 นาย อิน เปาป่า จ.ส.อ. ประสงค์ เมืองเล็น 204,366 ม.2 พัน.15 17 พ.ย. 2560
454 นาง อนงค์ ภู่ตัน ร.ต. ชั้น ภู่ตัน 204,360 สง.สด.จว.ส.ห. 17 พ.ย. 2560
455 นาง สมปอง เนตรภักดี ร.ต. สง่า เนตรภักดี , นาย ธีระเดช เนตรภักดี 204,372 รพ.ค่ายศรีสองรัก 17 พ.ย. 2560
456 นาย มี งามใจ ร.ต. นิติธร งามใจ 204,373 ร.16 17 พ.ย. 2560
457 พ.ต. สมาน ปินใจ นาง ศิริมา ปินใจ 204,498 มทบ.31 13 พ.ย. 2560
458 ร.ต. สุชาติ อิ่มวงษ์ นาง ศรีวรรณ อิ่มวงษ์ 204,255 มทบ.31 13 พ.ย. 2560
459 ร.ต. ทนงศักดิ์ บัวแก้ว นาง สกุณา บัวแก้ว 204,450 มทบ.24 13 พ.ย. 2560
460 ร.ต. บุญจันทร์ ศรีบรม นาง บุญรอด ศรีบรม 204,466 ศบบ. 13 พ.ย. 2560