การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 ส.อ. ทองคำ พอจิต นาง ชมพูนุท จิตตโสภาวดี 207,391 มทบ.32 30 ม.ค. 2562
452 ส.อ. พงษ์ศิลป์ ศรีสกุล น.ส. สุภาศิริ จันทร์แดง 107,173 มทบ.23 30 ม.ค. 2562
453 ส.อ. พงษ์ศิลป์ ศรีสกุล นาง นงเยาว์ โนพันธ์ 100,000 มทบ.23 30 ม.ค. 2562
454 ส.อ. สุริยันต์ คงเดชา นาง จารึก คงเดชา 86,126 พัน.สห.41 30 ม.ค. 2562
455 ส.อ. สุริยันต์ คงเดชา น.ส. ขวัญนภา พังแพร่ 120,500 พัน.สห.41 30 ม.ค. 2562
456 ส.ต. บุญธรรม จาบไธสง นาย สุวรรณ์ จาบไธสง 207,397 พล.ร.3 30 ม.ค. 2562
457 อส.ทพ. อาซัน แมโด นาง แยนะ สะอิ 50,621 กรม ทพ.11 30 ม.ค. 2562
458 อส.ทพ. อาซัน แมโด น.ส. เจ๊ะรอเม๊าะ เจ๊ะโส 98,000 กรม ทพ.11 30 ม.ค. 2562
459 อส.ทพ. อาซัน แมโด ด.ญ. สมีรา แมโด 50,621 กรม ทพ.11 30 ม.ค. 2562
460 นาย ทองวาส สีละวัน จ.ส.อ. ศิริ เตาะกระโทก 207,393 ศปภอ.ทบ.2 30 ม.ค. 2562