การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 นาง สำราญ สาขา นาง วาสนา ทองล้วน 211,056 มทบ.24 22 พ.ค. 2563
452 นาย ประยูร บุญสู่ นาง สมหมาย บุญสู่ 211,042 มทบ.22 22 พ.ค. 2563
453 นาง ประเสริฐ ธนะสีรังกูล ร.ต. ทัศนัย ฉินนะโสต 211,050 มทบ.17 22 พ.ค. 2563
454 นาย วีระพันธ์ อนุพันธ์ นาง สังเวียน อนุพันธ์ 211,045 มทบ.12 22 พ.ค. 2563
455 พ.ท. สวัสดิ์ สวัสดิลานนท์ นาย กฤษฎา สวัสดิลานนท์ 211,104 มทบ.42 19 พ.ค. 2563
456 ร.ต. วิโรจน์ หนูนาค นาย ธันย์สร หนูนาค 199,123 มทบ.42 19 พ.ค. 2563
457 ร.ต. อรุณ บัวแพง น.ส. จิตราพร บัวแพง 210,820 มทบ.21 19 พ.ค. 2563
458 ร.ต. ปรีชา ใจมีพร นาง สุรี ใจมีพร 211,094 มทบ.21 19 พ.ค. 2563
459 จ.ส.อ. กิตติพล คนฉลาด นาย เรืองวิทย์ คนฉลาด 12,402 ร.6 พัน.2 19 พ.ค. 2563
460 จ.ส.อ. กิตติพล คนฉลาด นาง วงษ์ทอง คนฉลาด 186,297 ร.6 พัน.2 19 พ.ค. 2563