การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 นาง เฉลิม เณรปัญหา จ.ส.อ. สมภพ คำพราว 205,858 ม.4 พัน.25 รอ. 23 พ.ค. 2561
452 นาง คำผล ลีดีศรี จ.ส.อ. ฟ้ารุ่ง จันทร์คง 205,620 ช.พัน.8 พล.ม.1 23 พ.ค. 2561
453 พ.ท. ธีระ แสงอากาศ นาย ธนชาติ แสงอากาศ 60,852 มทบ.16 22 พ.ค. 2561
454 พ.ท. ธีระ แสงอากาศ นาง ทองห่อ แสงอากาศ 145,000 มทบ.16 22 พ.ค. 2561
455 พ.ท. ธเนตร์ เผือกฟัก นาง อัญชลี เผือกฟัก 205,867 มทบ.13 22 พ.ค. 2561
456 ร.อ. กมล ศรีพรหม นาง นวลจันทร์ ศรีพรหม 205,873 มทบ.37 22 พ.ค. 2561
457 ร.อ. สงกรานต์ ปอสูงเนิน นาง สำลอง ปอสูงเนิน 205,866 มทบ.21 22 พ.ค. 2561
458 ร.ต. บุญเลิศ สีลาเขต นาง เอิบ สีลาเขต 175,436 มทบ.16 22 พ.ค. 2561
459 ร.ต. บุญเลิศ สีลาเขต พลเรือโท ประพจน์ สีลาเขต 30,436 มทบ.16 22 พ.ค. 2561
460 ร.ต. วิชัย เกิดศิริ นาง เบ็ญจวรรณ เกิดศิริ 205,910 มทบ.17 22 พ.ค. 2561