การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 พ.อ. ประกอบ อริยเดช นาง สุดาวลัย อริยเดช 20,382 มทบ.16 19 พ.ย. 2562
452 พ.อ. ประกอบ อริยเดช น.ท. ศิริภัทร อริยเดช 20,382 มทบ.16 19 พ.ย. 2562
453 พ.อ. ประกอบ อริยเดช น.ส. ปราณปรียา อริยเดช 170,382 มทบ.16 19 พ.ย. 2562
454 พ.อ. อำนาจ วงศ์พิพัฒน์ทวีป นาง สุดารัตน์ วงศ์พิพัฒน์ทวีป 211,120 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
455 พ.ท. เมษา ประเสริฐสิน นาง ยุพดี ประเสริฐสิน 211,121 มทบ.13 19 พ.ย. 2562
456 พ.ต. เดชา สมบูรณ์ นาง สำเริง สมบูรณ์ 211,115 มทบ.31 19 พ.ย. 2562
457 พ.ต. ประสิทธิ์ กอนมนต์ นาง ผ่องพรรณ กอนมนต์ 211,143 สง.สด.จว.พ.ร. 19 พ.ย. 2562
458 พ.ต. ถวิล นวลมณี นาง บุญรักษ์ ภู่พงษ์ 211,127 มทบ.28 19 พ.ย. 2562
459 ร.อ. สมาน คำศิริ นาง ประเทือง คำศิริ 210,877 มทบ.23 19 พ.ย. 2562
460 ร.อ. สมัย แสนศรีแก้ว นาง บัวลำ แสนศรีแก้ว 211,148 มทบ.21 19 พ.ย. 2562