การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 ร.ต. เพิ่มศักดิ์ ร่วมศรี นาง สังวาลย์ ร่วมศรี 209,521 มทบ.25 11 ต.ค. 2562
452 ร.ต. วิษณุ เนาท่าแค นาง ภรณ์มาตา เนาท่าแค 209,524 มทบ.13 11 ต.ค. 2562
453 จ.ส.อ. ประจักษ์ เจริญสุข นาง อมรรัตน์ แสงทอง 209,524 มทบ.13 11 ต.ค. 2562
454 ส.อ. วนัตส์ คนหลัก น.ส. จำปี ธนาคุณ 39,296 ช.พัน.51 11 ต.ค. 2562
455 ส.อ. วนัตส์ คนหลัก น.ส. กาญจนา คนหลัก 170,000 ช.พัน.51 11 ต.ค. 2562
456 นาง อุดม คำพานิช ส.อ. สำราญ คำพานิช 209,519 พัน.สห.12 11 ต.ค. 2562
457 นาย เกษม วัฒนสุนทร จ.ส.อ. ต่อกฤต วัฒนสุนทร 209,249 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 11 ต.ค. 2562
458 นาง ชุน อินทร์เปลี่ยน ร.ต. วิชัย อินทร์เปลี่ยน 209,518 กช. 11 ต.ค. 2562
459 นาย ดวงจันทร์ ตีรณฐิตาภร พ.อ. กานต์ ตีรณฐิตาภร 209,554 สง.สด.จว.พ.ร. 11 ต.ค. 2562
460 นาง แช่มช้อย วัฒนศัพท์ ร.ต. ชุด เปี่ยมทัพ 209,522 มทบ.36 11 ต.ค. 2562