การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 จ.ส.อ. ชุณ พหุลรัต นาง สมหมาย พหุลรัต 204,648 มทบ.21 22 ก.พ. 2561
452 จ.ส.อ. กนก แจ่มกลาง นาง ระเบียบ แจ่มกลาง 204,649 มทบ.21 22 ก.พ. 2561
453 จ.ส.อ. เสถียร ปะฎิเก น.ส. รัชฎาภรณ์ ปะฎิเก , นาย ฐิระวัฒน์ ปะฎิเก 204,613 มทบ.26 22 ก.พ. 2561
454 อส.ทพ. คงเดช มะโนวงศ์ น.ส. สายบัวทอง มะโนวงศ์ 204,854 กรม ทพ.35 22 ก.พ. 2561
455 นาง พยอม สนิทกลาง พ.อ. สากล คันศร 203,647 มทบ.21 22 ก.พ. 2561
456 นาย ธนู เขตจัตุรัส จ.ส.อ. วรวุฒิ เขตจัตุรัส 204,398 ศสพ. 22 ก.พ. 2561
457 นาง ไว บุญยืน ร.ท. นิกร บุญยืน 204,655 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 22 ก.พ. 2561
458 นาง ไย อูปแก้ว ร.ต. ทองใบ อุปแก้ว 204,661 มทบ.24 22 ก.พ. 2561
459 นาย สมชาย ถาบุตร นาง คำมาย วาร์เนอร์ 204,421 มทบ.24 22 ก.พ. 2561
460 นาย เพิ่ม กระจ่างสังข์ นาง สุวรรณ์ กระจ่างสังข์ 204,662 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 22 ก.พ. 2561