การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 นาง สมสนิท แก้วคำ จ.ส.อ. สันติ นาชัยเงิน 207,661 มทบ.210 5 ก.ค. 2562
452 นาย พร้อม พรั่งขุนทด ร.ต. สมหมาย พรั่งขุนทด 207,662 มทบ.21 5 ก.ค. 2562
453 นาง บังอร สำเร็จ จ.ส.อ. สุชัย สำเร็จ 207,667 มทบ.12 5 ก.ค. 2562
454 นาย ทองสุข นำพา จ.ส.อ. สุพิศ นำพา 206,144 ป.2 พัน.12 รอ. 5 ก.ค. 2562
455 นาย หมิว ใจตา นาง นง่เยาว์ จินายะ 207,640 สง.สด.จว.พ.ร. 5 ก.ค. 2562
456 นาย วันดี ยานุ ร.ต. สุรินทร์ ยานุ 207,648 มทบ.34 5 ก.ค. 2562
457 นาง จันทร์ศรี วังภูผา ร.ต. ละมุล วังภูผา 207,647 มทบ.29 5 ก.ค. 2562
458 นาง หนูกี กันหาเขียว ส.ท. สมศักดิ์ สันพันธ์ 207,351 มทบ.28 5 ก.ค. 2562
459 นาง ตา จันทรี ร.ต. ทัดธน โชติวรอานนท์ 207,670 มทบ.18 5 ก.ค. 2562
460 นาย นคร การอง นาย บดีศร การอง 207,613 ศพปน.พท.ศอพท. 5 ก.ค. 2562