การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 นาง ละมัย อนุกูล นาง พรรณบุปผา ชาญปรีชา 14,729 มทบ.13 16 ก.ค. 2561
452 นาง ละมัย อนุกูล นาง กาญจนา ภักดีพินิจ 162,129 มทบ.13 16 ก.ค. 2561
453 นาง ถนอม แสนอุ้ม จ.ส.อ. อำนาจ แสนอุ้ม 205,931 ม.พัน.12 พล.ม.1 16 ก.ค. 2561
454 นาง ประมุข เผื่อนงูเหลือม นาย เลียบ ขอร่มกลาง 13,934 พัน.รพศ.ศสพ. 16 ก.ค. 2561
455 นาง ประมุข เผื่อนงูเหลือม น.ส. สุชาดา เผื่อนงูเหลือม 164,134 พัน.รพศ.ศสพ. 16 ก.ค. 2561
456 นาง ประมุข เผื่อนงูเหลือม นาง ละมุล ขอร่มกลาง 13,934 พัน.รพศ.ศสพ. 16 ก.ค. 2561
457 นาง ประมุข เผื่อนงูเหลือม นาย ขจรศักดิ์ เผื่อนงูเหลือม 13,934 พัน.รพศ.ศสพ. 16 ก.ค. 2561
458 พ.ท. พิชัย หรรษไพบูลย์ พระมหา พงศกร หรรษไพบูลย์ 206,002 มทบ.35 11 ก.ค. 2561
459 พ.ท. สมจิตต์ สงวนวงษ์ นาง พิกุล สงวนวงษ์ 206,052 สง.สด.จว.ส.ห. 11 ก.ค. 2561
460 พ.ต. สุรพล ป้อมกฤษณ์ นาง สนอง ป้อมกฤษณ์ 205,799 มทบ.21 11 ก.ค. 2561