การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 ร.ต. มนูญ เกษาพันธุ์ นาง ศิริพร เกษาพันธุ์ 207,095 มทบ.22 23 ส.ค. 2561
452 ร.ต. หวาน บุญเทียม นาง สายหยุด บุญเทียม 207,081 มทบ.16 23 ส.ค. 2561
453 ร.ต. ประโยชน์ ธรรมาชีพ นาง ผ่องศรี ธรรมาชีพ 144,490 มทบ.16 23 ส.ค. 2561
454 ร.ต. ประโยชน์ ธรรมาชีพ น.ส. ต้องตา ธรรมาชีพ 62,590 มทบ.16 23 ส.ค. 2561
455 ร.ต. สำราญ สิงห์ทา นาย อัคเรศ สิงห์ทา 207,065 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
456 ร.ต. เถาว์ ทับทิมทอง นาง วัน ทับทิมทอง 207,083 มทบ.16 23 ส.ค. 2561
457 จ.ส.อ. จวน กิจมี ร.ต. เจิด กิจมี 207,148 มทบ.35 23 ส.ค. 2561
458 จ.ส.อ. จรัญ จันทร์ทิพย์ น.ส. ศุภราภรณ์ จันทร์ทิพย์ 33,582 มทบ.27 23 ส.ค. 2561
459 จ.ส.อ. จรัญ จันทร์ทิพย์ นาง ทองจูม จันทร์ทิพย์ 139,982 มทบ.27 23 ส.ค. 2561
460 จ.ส.อ. จรัญ จันทร์ทิพย์ นาง จิรวรรณ สีหราช 33,582 มทบ.27 23 ส.ค. 2561