การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 นาง รัตนาภรณ์ หาญฤทธิ์ จ.ส.อ. สำราญ หาญฤทธิ์ 192,259 ม.5 พัน.23 รอ. 10 พ.ค. 2562
452 นาง สุรีย์ อินทรกำแหง จ.ส.อ. พิสิทธิ์ อินทรกำแหง 207,561 บชร.2 10 พ.ค. 2562
453 นาง ตุ้งหลิง เกิดโภคา ร.ต. ไกรสรวง พุ่มใจดี 207,318 ช.1 พัน.112 รอ. 10 พ.ค. 2562
454 นาย สันต์ รัตน์นาม ส.อ. อำนาจ รัตน์นาม 201,309 กรม ทพ.32 10 พ.ค. 2562
455 นาง เฉลา พัฒนศิริ นาง ศิริรัตน์ แก้วแกมขุน 207,502 ศสท.กส.ทบ. 10 พ.ค. 2562
456 นาย แฉล้ม เวชกระเวน จ.ส.อ. สุชาติ เวชกระเวน 207,743 ศป. 10 พ.ค. 2562
457 นาง เนาว์ ญาบัณฑิต นาง พัชรินทร์ ญาบัณฑิต 207,250 มทบ.24 10 พ.ค. 2562
458 นาง ประดับ โคพระ จ.ส.อ. ธนเสฎฐ์ โคพระ 207,492 มทบ.19 10 พ.ค. 2562
459 นาง สมจิตร์ เชิงขุนทด จ.ส.อ. สงัด เชิงขุนทด 207,742 ม.3 พัน.26 10 พ.ค. 2562
460 นาง ฉลองรัฐ อินทร ร.ต. เฉลิมพล อินทร 207,251 พล.ม.1 10 พ.ค. 2562