การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
451 นาย หนูแก้ว ขวดทอง ร.ต. ณรงค์ ขวดทอง 207,991 มทบ.43 28 ส.ค. 2562
452 นาย มนูศักดิ์ ทิพย์ชะ นาง อำภาพร ทิพย์ชะ 208,001 มทบ.33 28 ส.ค. 2562
453 นาง มุกดา กล้าหาญ นาย สกนธ์ กล้าหาญ 207,990 มทบ.33 28 ส.ค. 2562
454 นาง บัวไหล ทวีชัย ร.ต. ธวัช ทวีชัย 208,001 มทบ.33 28 ส.ค. 2562
455 นาง ดาวเรือง สัมมาวิจิตร นาง ใหมทอง ปัญโญ 207,999 มทบ.33 28 ส.ค. 2562
456 นาง จันทร์ผง จิมารส ร.ต. สนั่น จิมารส 207,991 มทบ.33 28 ส.ค. 2562
457 นาง กมรา บุตรอุดม นาย ยุทธภูมิ บุตรอุดม 208,028 มทบ.24 28 ส.ค. 2562
458 นาง ฉวีวรรณ อินทรสูตร นาง ภาวิณีย์ นิ่มครุธ 208,002 พัน.พัฒนา 4 28 ส.ค. 2562
459 นาง ลำจวน อิ่มเอม จ.ส.อ. คมสัน วงค์ศุภโชค 208,002 ป.72 พัน.721 28 ส.ค. 2562
460 นาย ชัย คำพูน ร.อ. วิชชากร คำพูน 208,005 สง.สด.จว.ช.ร. 28 ส.ค. 2562