การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
461 นาง นารี เดชอุดม จ.ส.อ. ณรงค์ เดชอุดม 207,388 มทบ.38 30 ม.ค. 2562
462 นาย อินทร์ โตเขียว ร.ต. บุญมี กิติ 207,381 มทบ.34 30 ม.ค. 2562
463 นาง อรุณี เชื้อมหาวัน น.ส. ปุณรดา เชื้อมหาวัน 149,800 มทบ.33 30 ม.ค. 2562
464 นาง อรุณี เชื้อมหาวัน พระ ชวลิต เชื้อมหาวัน 57,573 มทบ.33 30 ม.ค. 2562
465 นาย จรัญ เขียนงาม นาง เล็ก เขียนงาม 206,925 มทบ.31 30 ม.ค. 2562
466 นาง บัวเลิง มะลาศรี นาง สมควร มะลาศรี 7,898 มทบ.23 30 ม.ค. 2562
467 นาง บัวเลิง มะลาศรี นาย ลำดวย มะลาศรี 7,898 มทบ.23 30 ม.ค. 2562
468 นาง บัวเลิง มะลาศรี นาย ประมวล มะลาศรี 7,898 มทบ.23 30 ม.ค. 2562
469 นาง บัวเลิง มะลาศรี นาย ดำรงค์ มะลาศรี 7,898 มทบ.23 30 ม.ค. 2562
470 นาง บัวเลิง มะลาศรี นาง ชลดา บัวลา 167,898 มทบ.23 30 ม.ค. 2562