การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
461 ร.ต. พิทักษ์ ทินราช นาย พินิจ ทินราช 56,784 มทบ.33 27 เม.ย. 2561
462 ร.ต. ประสิทธิ์ บุญรอด นาง ปราณี บุญรอด , นาย อัมพล บุญรอด , น.ส. เกษศิรินทร์ บุญรอด 205,815 มทบ.25 27 เม.ย. 2561
463 ร.ต. พิทักษ์ ทินราช นาย ทัศพล ทินราช 149,000 มทบ.33 27 เม.ย. 2561
464 ว่าที่ ร.ต. บุญจิตต์ สุขเกิดผล นาง สุนทรี จันทร์ส่งเสริม 205,786 มทบ.15 27 เม.ย. 2561
465 จ.ส.อ. ชวนชม สุขสินไชย นาง วรรณประภา สุขสินไชย 205,797 มทบ.33 27 เม.ย. 2561
466 จ.ส.อ. นำศักดิ์ แจ่มสุริยา นาย ล้อม แจ่มสุริยา 205,796 มทบ.45 27 เม.ย. 2561
467 จ.ส.ต. สมบูรณ์ ศิริโรจน์กูล นาง นากะ ปัญบือ 205,535 ร.7 พัน.2 27 เม.ย. 2561
468 ส.ท. รัชพล แหลมสวาท น.ส. สมคิด โล่ลา 205,810 ม.6 พัน.6 27 เม.ย. 2561
469 ส.ต. ชวลิต วุฒิ นาง ทาย รัตน์เนตร์ 205,573 มทบ.46 27 เม.ย. 2561
470 นาย พิศพงษ์ จันทรา นาง ขนิษฐา จันทรา 204,127 รพ.ค่ายสุรนารี 27 เม.ย. 2561