การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
461 นาง ใบ หงษ์พงษ์ จ.ส.อ. ธนวัฒน์ หงษ์พงษ์ 207,493 ป.2 พัน.12 รอ. 10 พ.ค. 2562
462 นาง สำเภา ประมวลทรัพย์ จ.ส.อ. ดำรงค์ ประมวลทรัพย์ 207,501 ช.2 10 พ.ค. 2562
463 นาย บุญช่วย รู้หลัก นาง ชัญญานุช รู้หลัก 140,000 มทบ.23 10 พ.ค. 2562
464 นาย บุญช่วย รู้หลัก ร.ต. กวี แพงสุดโท 67,785 มทบ.23 10 พ.ค. 2562
465 นาง ไค ต้นดา ร.ต. สุวิมล พลเชียงสา 207,552 มทบ.23 10 พ.ค. 2562
466 นาง สะไบ คนตรง จ.ส.อ. นพดล คนตรง 207,784 มทบ.23 10 พ.ค. 2562
467 นาง คูณ สิงห์มนต์ พ.ต. สมบูรณ์ บุญแย้ม 207,797 มทบ.22 10 พ.ค. 2562
468 นาง อุไร วลัยศรี นาง วราภรณ์ ยาทา 207,793 มทบ.21 10 พ.ค. 2562
469 นาง สุบิล ฤทธิ์เดช ร.ต. ศักตินนท์ ฤทธิ์เดช 41,951 มทบ.13 10 พ.ค. 2562
470 นาง สุบิล ฤทธิ์เดช นาย ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์เดช 41,951 มทบ.13 10 พ.ค. 2562