การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
461 นาง สุนา กิติกร จ.ส.อ. ปรีชา กิติกร 211,023 มทบ.33 29 พ.ย. 2562
462 นาง อำไพ พีรี ส.ต. ภานุวัฒน์ พีรี 211,022 ม.3 พัน.13 29 พ.ย. 2562
463 นาย ไพจิตร สุดาเดช ร.ท. ณฤเบศวร์ สุดาเดช 211,016 ป.72 พัน.723 29 พ.ย. 2562
464 นาย อุดร ภูมิ่งเดือน จ.ส.อ. พิทักษ์พงษ์ ภูมิ่งเดือน 211,294 กรม ทพ.11 29 พ.ย. 2562
465 นาย วิชัย พลฤทธิ์ ส.อ. นพพร พลฤทธิ์ 211,005 ร.8 พัน.2 29 พ.ย. 2562
466 นาง เครื่อง ปรีปาน จ.ส.อ. ไกรญาติ เกิดมีมูล 211,017 มทบ.35 29 พ.ย. 2562
467 นาง สิริพรรณ ต้นแก้ว จ.ส.อ. พรชัย ต้นแก้ว 211,005 มทบ.17 29 พ.ย. 2562
468 นาง สมปอง เอี่ยมปา น.ส. ถิรมน เอี่ยมปา 201,917 มทบ.17 29 พ.ย. 2562
469 นาย คูณ อุทปา ร.ต. สมบูรณ์ อุทปา 211,006 ม.5 พัน.24 รอ. 29 พ.ย. 2562
470 นาย ประสิทธิ์ โอภาษี ส.ท. พิทยา โอภาษี 205,997 ป.21 พัน.30 29 พ.ย. 2562