การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
461 นาง ขันแก้ว พินิจ ร.ท. ไมตรี พินิจ 204,655 มทบ.37 22 ก.พ. 2561
462 นาย เต็ม รัตนแพทย์ ร.ต. ภุมรินทร์ รัตนแพทย์ 204,656 พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ. 22 ก.พ. 2561
463 นาง สวง ฤทธิ์ประเสริฐ จ.ส.อ. ภูมิปัฎฐา วงษ์ละม้าย 204,654 มทบ.13 22 ก.พ. 2561
464 นาง แปง ศรีจันทร์ นาง ทัศนีย์ ดิษฐ์ประพัฒน์ 204,664 มทบ.34 22 ก.พ. 2561
465 นาย สุทิน จิณะเสน จ.ส.อ. ผล จิณะเสน 204,664 มทบ.34 22 ก.พ. 2561
466 นาง ทองคูณ เพียเพ็ง นาง วารินทร์ คุ้มทรัพย์ 204,425 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 22 ก.พ. 2561
467 นาง จันทร์ มิตรอุดม น.ส. รุ่งรัชญา มิตรอุดม 204,672 มทบ.22 22 ก.พ. 2561
468 นาย ลือชัย ไชยุชิต นาง ปราณี ไชยุชิต 204,673 ศสท.กส.ทบ. 22 ก.พ. 2561
469 นาง รพ วิชาผา น.ส. รุ่งรัตน์ วิชาผา 204,653 มทบ.23 22 ก.พ. 2561
470 นาง กี โคตรัตน์ ร.ต. จำรัส โคตรัตน์ 204,651 มทบ.21 22 ก.พ. 2561