การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
461 จ.ส.อ. กิตติพล คนฉลาด น.ส. พิชญาวี คนฉลาด 12,402 ร.6 พัน.2 19 พ.ค. 2563
462 จ.ส.อ. สัญญา ศรีอุบล น.ส. สาวิตรี ศรีอุบล 13,314 ช.11 พัน.602 19 พ.ค. 2563
463 จ.ส.อ. สัญญา ศรีอุบล นาย สัมฤทธิ์ ศรีอุบล 13,314 ช.11 พัน.602 19 พ.ค. 2563
464 จ.ส.อ. สัญญา ศรีอุบล น.ส. พัทธนันท์ คุณานนท์อนันต์ 157,574 ช.11 พัน.602 19 พ.ค. 2563
465 จ.ส.อ. สัญญา ศรีอุบล น.ส. พรทิวา วงศ์วิริยานนท์ 13,314 ช.11 พัน.602 19 พ.ค. 2563
466 จ.ส.อ. สัญญา ศรีอุบล นาย ชิษณุพงศ์ ศรีอุบล 13,314 ช.11 พัน.602 19 พ.ค. 2563
467 ส.อ. เสกสรรค์ กมล นาง รัตติกาล กมล 210,549 มทบ.13 19 พ.ค. 2563
468 นาง บัวถา ยิ่งสุจา จ.ส.อ. วรกฤต สหัสเตชากร 211,090 มทบ.39 19 พ.ค. 2563
469 นาย อ้าย อารีย์ นาย สนั่น อารีย์ 211,095 มทบ.37 19 พ.ค. 2563
470 นาย วิจิตร ต้องถือดี นาง ภัณฑิรา เกิดผิวดี 211,095 มทบ.25 19 พ.ค. 2563