การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
461 ร.ต. ชีพ ไชยสาลี นาง อบ ไชยสาลี 126,115 มทบ.42 16 ก.ค. 2561
462 ร.ต. ชีพ ไชยสาลี นาง หนูวิน ไชยสาลี 79,588 มทบ.42 16 ก.ค. 2561
463 จ.ส.อ. ทองอยู่ ศรีใส นาง ประทวน ศรีใส 205,753 สง.สด.จว.น.ย. 16 ก.ค. 2561
464 จ.ส.อ. นำพล แสนสกุล น.ส. เนตรนพิณ แสนสกุล 205,532 ร.7 16 ก.ค. 2561
465 จ.ส.อ. สฤษดิ์ นันทศรี จ.ส.อ. ต๋า นันทศรี 205,965 มทบ.37 16 ก.ค. 2561
466 จ.ส.อ. ประวิทย์ ศิลปราคม นาง ลำยอง ทองมาก 205,995 มทบ.42 16 ก.ค. 2561
467 จ.ส.ท. วิษณุพงษ์ ปกติ นาย ภูวนารถ ปกติ 205,962 พัน.รพศ.ศสพ. 16 ก.ค. 2561
468 จ.ส.ท. สุจิณ สุวรรณชาตรี นาย เอื้อม สุวรรณชาตรี 66,218 พล.ร.15 16 ก.ค. 2561
469 จ.ส.ท. สุจิณ สุวรรณชาตรี นาง ศิรานี สุวรรณชาตรี 139,500 พล.ร.15 16 ก.ค. 2561
470 นาย บุญศรี บุญทรง พ.ท. ชูพงษ์ ชาจุหวัน 205,980 รร.ร.ศร. 16 ก.ค. 2561