การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
461 จ.ส.อ. โกศล ขำละเอียด นาง สายฝน ขำละเอียด 208,851 มทบ.13 24 ก.ย. 2562
462 จ.ส.อ. เขียน นวนนุ่ม น.ส. ดวงมณี นวนนุ่ม 208,851 มทบ.13 24 ก.ย. 2562
463 จ.ส.อ. มินทยา ทัพมงคล นาง สุภาพร ชมประสพ 208,852 มทบ.13 24 ก.ย. 2562
464 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี น.ส. อุบล ศรีภูมิ 164,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
465 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี ด.ญ. สุทธิรักษ์ แก้วมณี 14,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
466 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี น.ส. ศิริลักษณ์ แก้วมณี 14,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
467 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี ด.ญ. พรสิริ แก้วมณี 14,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
468 จ.ส.อ. อัมรินทร์ สิงห์สถิตย์ นาย พยุง สิงห์สถิตย์ 208,844 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
469 จ.ส.อ. มิน เขียวตี๋ นาง เง็กล้วน เขียวตี๋ 208,871 มทบ.39 24 ก.ย. 2562
470 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม น.ส. อัญญารัตน์ บรรจุงาม 18,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562