การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
461 จ.ส.อ. สถิตย์ อัมโร นาง ละออง อัมโร 207,149 พัน.พัฒนา 4 23 ส.ค. 2561
462 จ.ส.อ. สนั่น จันทรชิต นาง ปราณี จันทรชิต 207,083 มทบ.16 23 ส.ค. 2561
463 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ทองขาว น.ส. วริศรา ทองขาว 140,000 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
464 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ทองขาว น.ส. ทองสุข ทองขาว 67,073 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
465 ส.อ. ศุภชัย ปล้องทัพ นาย สมนึก ปล้องทัพ 206,896 ร.15 พัน.1 23 ส.ค. 2561
466 พล.อส. สุดทัย สุกใส นาง บรรจง สุกใส 207,096 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
467 อส.ทพ. จรินทร์ อาจหาญ นาง สุพันทอง อาจหาญ 187,596 กรม ทพ.26 23 ส.ค. 2561
468 นาง บัวพันธ์ ปัญจะแก้ว จ.ส.ท. อนุวัฒน์ ปัญจะแก้ว 207,090 สง.สด.จว.ร.อ. 23 ส.ค. 2561
469 นาง ศิริ ทุมมากรณ์ พ.อ. อดุลย์ ทุมมากรณ์ 207,098 มทบ.22 23 ส.ค. 2561
470 นาง ละมุล ปักกาโร นาง พรทิพย์ ชนะสาย 207,093 มทบ.21 23 ส.ค. 2561