การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
461 นาง บุญช่วย ยิ้มละมัย ร.ต. ศุภชัย ยิ้มละมัย 207,291 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
462 นาง บัวทอง สว่างอารมย์ ร.ต. ธีรพนธ์ เจาะเหมาะ 201,821 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
463 นาง ฉวีวรรณ ท่าสว่าง จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ท่าสว่าง 207,285 มทบ.15 20 พ.ย. 2561
464 นาง นางน้อย นิลไธสง ร.ต. สมบัติ สีหะคลัง 207,303 ร.8 20 พ.ย. 2561
465 นาง ประสงค์ นาวายนต์ พ.ท. ศักดิ์ดา นาวายนต์ 207,293 มทบ.41 20 พ.ย. 2561
466 นาง นิ่ม สร้อยเสนา นาย อุทัย สร้อยเสนา 207,290 มทบ.27 20 พ.ย. 2561
467 นาง แป้น สอดกำปัง นาย วิศวกร บูรำสูงเนิน 57,294 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
468 นาง แป้น สอดกำปัง นาง มงคล สอดกำปัง 150,000 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
469 นาง สมสุข วงษ์แย้ม น.ส. สุทธิดา วงษ์แย้ม 207,288 มทบ.18 20 พ.ย. 2561
470 นาย เสริม คุ้มครอง พ.ต. ธวัชภูมิ คุ้มครอง 207,288 มทบ.14 20 พ.ย. 2561