การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
461 ส.อ. สมชาย แพงแสน นาง พัชนี กรวยทอง 21,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
462 ส.อ. พีรเดช คุรุกิจกำจร นาย วีรพงษ์ คุรุกิจกำจร 207,852 ม.7 พัน.14 7 ส.ค. 2562
463 นาง บัวขาว โสภาพิศ จ.ส.อ. แกร้วกล้า โสภาพิศ 207,592 ร.6 7 ส.ค. 2562
464 นาย สำรอง กิจสาพรมมา จ.ส.อ. วสันต์ ปิจอุด 207,193 ร.17 พัน.3 7 ส.ค. 2562
465 นาง ละเมียด อัสโม พ.ท. นิยม อัสโม 208,129 มทบ.16 7 ส.ค. 2562
466 นาง สด โพธิ์เดช ร.ต. ทศพร โพธิ์เดช 208,133 พัน.สบร.23 บชร.3 7 ส.ค. 2562
467 นาย ทองปอนด์ พ่วงอิ่ม จ.ส.อ. ประภาช พ่วงอิ่ม 205,954 พัน.ซบร.บ.ทบ. 7 ส.ค. 2562
468 นาย อุดร สาเกตุ ส.อ. ธวัชชัย สียางนอก 194,910 ช.2 พัน.201 7 ส.ค. 2562
469 นาง โอสถ บุญคำ น.ส. ภาวิณี อมูลราช 208,129 สง.สด.จว.ย.ส. 7 ส.ค. 2562
470 นาง สีดา เคแสง (นาง สี เคแสง) ร.ต. วีระพล เคแสง 208,146 มทบ.27 7 ส.ค. 2562