การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
461 ร.ต. อนุภัทร ไทยมอญ นาง ละเอียด ไทยมอญ 204,459 มทบ.17 13 พ.ย. 2560
462 ร.ท. ทองสุก พุกพิกุล นาย ภราดร พุกพิกุล 204,489 มทบ.13 13 พ.ย. 2560
463 จ.ส.อ. ชนะ ยลประสงค์ นาง สำอางค์ ยลประสงค์ 204,256 มทบ.33 13 พ.ย. 2560
464 จ.ส.อ. สมชาติ จันทร์กระจ่าง นาง ประมวล จันทร์กระจ่าง 204,213 มทบ.29 13 พ.ย. 2560
465 จ.ส.อ. อิทธิพัทธ์ โพธิ์ธนธรรม นาง ดวงใจ โพธิ์ธนธรรม , นาย เกียรติฉัตร โพธิ์ธนธรรม 204,221 ร.4 พัน.3 13 พ.ย. 2560
466 จ.ส.อ. ชัยยศ ไชยนันทน์ นาง สุนันท์ ไชยนันทน์ 204,011 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 13 พ.ย. 2560
467 จ.ส.อ. พิทยา มาแสวง พ.ต. ภานุวัฒน์ มาแสวง 204,242 พัน.ปจว. 13 พ.ย. 2560
468 จ.ส.อ. คำรณ รัตนเสวก นาย ไพโรจน์ รัตนเสวก 204,242 ม.2 พัน.7 13 พ.ย. 2560
469 จ.ส.ท. สุวิทย์ นุ้ยฉิม นาง เปลก นุ้ยฉิม 204,226 กส.ทบ. 13 พ.ย. 2560
470 ส.ท. วีรวัฒน์ ชูชีพ จ.ส.ต. เกรียงศักดิ์ ชูชีพ 204,494 มทบ.33 13 พ.ย. 2560