การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 น.ส. ทองสุข ทองขาว น.ส. วริศรา ทองขาว 207,297 มทบ.13 20 พ.ย. 2561
472 นาย อุทัย รบไพรี ร.ต. คธาวุธ รบไพรี 207,045 ศบบ. 20 พ.ย. 2561
473 นาย ประยงค์ คงเกษม จ.ส.อ. ณรงค์ คงเกษม 207,306 ศบบ. 20 พ.ย. 2561
474 นาง ศิริวรรณ บุญจันทร์ จ.ส.อ. ชำนาญ บุญจันทร์ 207,307 ศบบ. 20 พ.ย. 2561
475 นาย บุญยัง เขียวทอง จ.ส.อ. วรวุฒิ เขียวทอง 198,469 ร.14 พัน.3 20 พ.ย. 2561
476 นาง ศรีประภา กังวาล น.ส. กัลยา กล้ายบุญณะ 207,301 มทบ.39 20 พ.ย. 2561
477 นาย เพียร ศรีโอษฐ์ จ.ส.อ. พีรพงศ์ ศรีโอษฐ์ 207,040 มทบ.24 20 พ.ย. 2561
478 นาง ทุมมา ทองสด ร.อ. สุรศักดิ์ ปัญญาคำ 207,309 ม.6 พัน.21 20 พ.ย. 2561
479 นาย เอนก สุวรรณไตร จ.ส.อ. มนัสพันธน์ สุวรรณไตร 207,303 ช.พัน.6 พล.ร.6 20 พ.ย. 2561
480 นาง เบญจวรรณ ถนอมทรัพย์ จ.ส.ต. ณัฐพล ถนอมทรัพย์ 207,302 กรม ทพ.26 20 พ.ย. 2561