การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 นาง แล สารีโท ร.ต. ทักษิณ สารีโท 211,385 มทบ.24 6 ก.พ. 2563
472 นาง บัวลี บุตรดาชัย ร.ต. สวัสดิ์ บุตรดาชัย 211,393 มทบ.23 6 ก.พ. 2563
473 นาง บัวจ้ำ อินเขียวสาย ร.ท. สุวรรณ อินเขียวสาย 211,119 รพศ.5 พัน.2 6 ก.พ. 2563
474 นาง เที่ยง เฉลิมมิตร น.ส. กนิษฐา เฉลิมมิตร 211,122 มทบ.21 6 ก.พ. 2563
475 นาง สุข เปลือยหนองแข้ ร.ต. ประกอบ ดวงเพชรแสง 211,361 มทบ.21 6 ก.พ. 2563
476 นาง ลิ้นจี่ คงจิ๋ว นาง วันเพ็ญ คงจิ๋ว 211,122 พธ.ทบ. 6 ก.พ. 2563
477 นาย วันลา แสงอาจ จ.ส.ต. วีระชาติ แสงอาจ 211,373 ส.พัน.15 พล.ร.15 6 ก.พ. 2563
478 นาง บัวเลี้ยว เทพรักษ์ พ.ต. สัมภาสน์ เทพรักษ์ 211,388 มทบ.21 6 ก.พ. 2563
479 นาง ลี้ เทียนงาม พ.ต. ธงชัย นาคแนม 211,386 มทบ.15 6 ก.พ. 2563
480 นาง จวน กิจหงวน พ.ท. กอบเกียรติ กาญจนวราภรณ์ 211,386 มทบ.15 6 ก.พ. 2563