การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 นาง แป้ง ดีน้อย นาง นงลักษณ์ จันทร์อาภาส 211,091 มทบ.21 19 พ.ค. 2563
472 นาง นิรมล บุญประสิทธิ์ นาง ยุพดี กองแสงศรี 211,093 มทบ.21 19 พ.ค. 2563
473 นาง สำรอง โตแก้ว ร.ต. บุญเทียม รอดภัย 211,087 มทบ.17 19 พ.ค. 2563
474 นาง บุญลือ ทองคำ จ.ส.อ. สมทบ ทองคำ 211,089 พัน.ซบร.22 บชร.2 19 พ.ค. 2563
475 นาย จำนงค์ เมืองนก จ.ส.อ. กนก เมืองนก 211,089 ช.พัน.9 พล.ร.9 19 พ.ค. 2563
476 นาง สมนึก ครสระน้อย ส.อ. รัชพล ครสระน้อย 211,087 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 19 พ.ค. 2563
477 นาง เกลี้ยง ไกจะบก ร.ต. พูน ไกจะบก 211,092 มทบ.21 19 พ.ค. 2563
478 นาง สายบัว หนุนพลกรัง ร.ต. สุรชัย หนุนพลกรัง 211,094 มทบ.21 19 พ.ค. 2563
479 นาง น้อย เสริฐภูเขียว นาง สุพรชัย สังข์แดง 210,822 มทบ.21 19 พ.ค. 2563
480 นาง ทองหลาง ท่าพิมาย จ.ส.อ. ยศศักดิ์ ท่าพิมาย 211,093 มทบ.21 19 พ.ค. 2563