การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 อส.ทพ. ธีระวุฒิ คำชมภู นาง จินจณา คำชมภู 204,246 ทพ.22 13 พ.ย. 2560
472 นาย อุทัย เสียงเย็น อส.ทพ. ราเชนทร์ เสียงเย็น 204,254 กรม ทพ.23 13 พ.ย. 2560
473 นาง รัตนาภรณ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา น.ส. ปิยรัตน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา 204,283 รพ.อ.ป.ร. 13 พ.ย. 2560
474 นาย กลม ดวงสุวรรณ์ นาง ประทุม บรรเทาญาติ 204,448 มทบ.18 13 พ.ย. 2560
475 นาง สอาด ภาคาพิน น.ส. อำพันธ์ ภาคาพิน 204,208 มทบ.18 13 พ.ย. 2560
476 นาง สายชล เชื้อมาก นาย ฉัตรธวุฒิ เชื้อมาก 204,449 มทบ.39 13 พ.ย. 2560
477 นาย ยะ นะอะภัย ร.ท. เสน่ห์ นะอะภัย 204,449 มทบ.39 13 พ.ย. 2560
478 นาง อำนวย บาบุญ จ.ส.อ. หลักชัย บาบุญ 204,206 ศฝ.นศท.มทบ.23 13 พ.ย. 2560
479 นาง ลำไพ ศรีอ่อน ร.อ. ภิรมย์ ศรีอ่อน 180,568 มทบ.23 13 พ.ย. 2560
480 นาง เปรมธกานต์ คอนแจ่ม นาง คอย แห้วเพ็ชร์ , ด.ญ. จรัญญา โสบุญ 204,452 มทบ.17 13 พ.ย. 2560