การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 น.ส. ดวงตา มั่งสูงเนิน พ.ท. สนิท มั่งสูงเนิน 178,512 มทบ.21 22 ก.พ. 2561
472 นาง ฉลอง แก้วปัญญา น.ส. มาศจุฑา สกุลแก้วปัญญา 204,648 มทบ.21 22 ก.พ. 2561
473 นาง บุดดี สุดาทิพย์ ร.ต. สุพจน์ สุดาทิพย์ 204,649 มทบ.21 22 ก.พ. 2561
474 นาง ใย เตชา ร.อ. สว่าง เตชา 204,849 กรม ทพ.35 22 ก.พ. 2561
475 นาง สาลี่ ไทยแย้ม พ.อ. วิเชียร ไทยแย้ม 204,612 ศบบ. 22 ก.พ. 2561
476 นาย สุเทพ พัทยา ร.ท. ปัญญา สอนสุภาพ 204,612 ศบบ. 22 ก.พ. 2561
477 นาง นาง โคตรจรินทร์ ร.ต. สงัด หล้าคอม 204,620 มทบ.24 22 ก.พ. 2561
478 นาง จันทร์ อมรึก ร.ต. นัฐพงค์ อมรึก 204,620 มทบ.31 22 ก.พ. 2561
479 พ.ต. ทวี อุดมทรัพย์ นาง รุ่งอรุณ อุดมทรัพย์ 204,700 มทบ.21 21 ก.พ. 2561
480 ร.ต. นพรัตน์ เจียมกาย น.ส. สุปรียา เจียมกาย 204,699 มทบ.21 21 ก.พ. 2561