การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 นาง มาลา เจือจันทร์ ร.ต. สุขทิศักดิ์ จันทร์ศิลานนท์ 208,009 มทบ.25 28 ส.ค. 2562
472 นาง เตียง พิมพ์โยวงศ์ นาง นภาภรณ์ บำรุงนางาม 208,009 มทบ.24 28 ส.ค. 2562
473 นาง อุไรวรรณ มุขกัง ร.ต. ณรงค์ชัย มุขกัง 208,008 มทบ.24 28 ส.ค. 2562
474 นาง โปรย ต่อศรี จ.ส.อ. สุวิทย์ ต่อศรี 24,167 มทบ.13 28 ส.ค. 2562
475 นาง โปรย ต่อศรี ร.ต.อ. สิทธิโชติ ต่อศรี 24,167 มทบ.13 28 ส.ค. 2562
476 นาง โปรย ต่อศรี นาย สหัส ต่อศรี 159,683 มทบ.13 28 ส.ค. 2562
477 นาย เรียน จำปาทอง จ.ส.อ. บุญชู พรหมศรี 208,012 ม.3 พัน.26 28 ส.ค. 2562
478 นาย สาย วรรณคำ ร.ท. ทวี วรรณคำ 208,011 ป.พัน.17 พล.ร.7 28 ส.ค. 2562
479 นาง ข่อง ปิตะแสง นาง ลำพูน ปิตะแสง 208,014 ป.3 28 ส.ค. 2562
480 นาย ภีรภัทร สีฟ้า นาย พิกุล สีฟ้า 208,012 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 28 ส.ค. 2562