การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 นาง บัวเลิง มะลาศรี นาย จันทร์ มะลาศรี 7,898 มทบ.23 30 ม.ค. 2562
472 นาย ชั้น ทองพวง จ.ส.อ. ไตรรงค์ ทองพวง 207,617 มทบ.12 30 ม.ค. 2562
473 นาย เลียน สายสูงเนิน ร.ท. บัญญัติ ปีกสันเทียะ 207,385 พัน.สร.3 30 ม.ค. 2562
474 นาย ชม หาบหาม นาง สมจิตร เทวะ 207,475 ป.71 พัน.712 30 ม.ค. 2562
475 นาง จินดา พอใจ จ.ส.อ. สงกรานต์ ใสยาติ 207,133 ช.3 พัน.302 30 ม.ค. 2562
476 นาง นวล ปานประเสริฐ พ.ต. สมชัย ปานประเสริฐ 207,356 สง.สด.จว.ร.บ. 30 ม.ค. 2562
477 นาย อติชาติ ทิพย์คุณ ส.ท. ชินพันธ์ ทิพย์คุณ 204,545 ส.พัน.11 พล.ม.1 30 ม.ค. 2562
478 นาย เฉลิม สมยศ นาง ปารัชญา เจ้าฝ่าย 207,123 ศบบ. 30 ม.ค. 2562
479 นาย สุรัตน์ ญาติบำเรอ ร.ท. วสันต์ ญาติบำเรอ 207,123 ศบบ. 30 ม.ค. 2562
480 นาง อุไร ใจตรง จ.ส.ต. โอภาส พูลศิลป์ 207,124 ศบบ. 30 ม.ค. 2562