การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 นาย สมพงษ์ โนนสูงเนิน นาง อุดม โนนสูงเนิน 205,866 มทบ.21 22 พ.ค. 2561
472 นาย สวัสดิ์ มูลพรม จ.ส.อ. ประวิทย์ มูลพรม 205,621 มทบ.19 22 พ.ค. 2561
473 นาง ประยงค์ จารุจารีต ร.ท. จารุธร จารุจารีตร์ 205,886 พธ.ทบ. 22 พ.ค. 2561
474 น.ส. วนิดา ใสสะอาด จ.ส.อ. ปัญญา กระต่ายทอง 205,851 สง.สด.จว.พ.ร. 22 พ.ค. 2561
475 นาง แฉล้ม จันทร์อิน นาย ชยุตพรรัตน์ จันทร์อิน 205,854 มทบ.39 22 พ.ค. 2561
476 นาง แก้ว พรมมา ร.ต. วิเชียร พรมมา 205,854 มทบ.39 22 พ.ค. 2561
477 นาง เทวี เทียบแสน ร.ต. สิทธิชัย แจ้งสว่าง 205,855 มทบ.39 22 พ.ค. 2561
478 นาง ทองสุข กันทาเป็ง ส.อ. จักรกรี กันทาเป็ง 205,856 มทบ.37 22 พ.ค. 2561
479 นาย ศรี สันเทียะ ร.ต. วิชัย ทรัพย์อินทร์ 205,850 มทบ.27 22 พ.ค. 2561
480 นาย สุดใจ จรรยากรณ์ จ.ส.อ. สุพล ไชยกุมาร 205,849 มทบ.22 22 พ.ค. 2561