การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 ร.ต. พันธมิตร พันธ์เลิศ นาง อุดร พันธ์เลิศ 206,050 มทบ.26 11 ก.ค. 2561
472 ร.ต. อุดม พุ่มไสว นาง พยอม พุ่มไสว 206,051 มทบ.15 11 ก.ค. 2561
473 จ.ส.อ. สุรพล ชาติไทย นาย โพธิ์ ชาติไทย 205,805 มทบ.13 11 ก.ค. 2561
474 จ.ส.อ. ผัด มณฑา น.ส. สมพร มณฑา 30,404 มทบ.32 11 ก.ค. 2561
475 จ.ส.อ. ผัด มณฑา ร.ต. บุญเสริม มณฑา 175,404 มทบ.32 11 ก.ค. 2561
476 จ.ส.อ. บัณฑิต ขาวผ่อง นาง เรือนจิตร์ ขาวผ่อง 206,033 มทบ.33 11 ก.ค. 2561
477 จ.ส.อ. เลิศ ตัวบุญ นาง พนิดา ตัวบุญ 206,053 มทบ.43 11 ก.ค. 2561
478 จ.ส.อ. ภูวนัย นามศิริ น.ส. ชมพูนุช เหลืองอ่อน 206,049 ม.4 พัน.5 รอ. 11 ก.ค. 2561
479 ส.อ. ชิโนรส ดำเพ็ง นาง เรืองศรี ดำเพ็ง 150,000 มทบ.41 11 ก.ค. 2561
480 ส.อ. ชิโนรส ดำเพ็ง น.ส. ทานตะวัน ยมภา 56,003 มทบ.41 11 ก.ค. 2561