การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 นาง สุบิล ฤทธิ์เดช ร.ต. วิทยา ฤทธิ์เดช 41,951 มทบ.13 10 พ.ค. 2562
472 นาง สุบิล ฤทธิ์เดช นาง นฤมล คำมั่น 81,951 มทบ.13 10 พ.ค. 2562
473 นาย เปลี่ยน ศรีชัยอินทร์ ร.ท. เทพ ศรีชัยอินทร์ 207,728 ร.17 พัน.3 10 พ.ค. 2562
474 นาย สุพจน์ สังข์เดช นาง สายพิณ สังข์เดช 207,731 มทบ.31 10 พ.ค. 2562
475 นาง สงัด ชุบสุวรรณ ร.ต. สุทธิศักดิ์ ชุบสุวรรณ 207,736 มทบ.21 10 พ.ค. 2562
476 นาง วิลัย สมางชัย จ.ส.อ. อรุณ จันทร์โฉม 207,735 มทบ.21 10 พ.ค. 2562
477 นาง มะระ เพ็งพาก นาย สมเกียรติ กฤษณัมพก 207,735 มทบ.21 10 พ.ค. 2562
478 นาง วันเพ็ญ บรรพต จ.ส.อ. สรยุทธ บรรพต 207,491 มทบ.18 10 พ.ค. 2562
479 นาง ลออง แจ้งพะเนียด ร.ต. พงษ์พรรณ์ แจ้งพะเนียด 207,726 มทบ.16 10 พ.ค. 2562
480 นาง หมวย ดาดสันเทียะ ส.อ. เอนก ดาดสันเทียะ 207,489 พัน.ซบร.กรม สน.12 10 พ.ค. 2562