การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 นาย เฉวียง ด้วงมา จ.ส.ท. สวัสดิ์ ด้วงมา 211,014 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 29 พ.ย. 2562
472 พ.ท. เฉลิมพล อินทร์นอก น.ส. ศศิธร อินทร์นอก 211,028 มทบ.21 27 พ.ย. 2562
473 พ.ต. สุธรรม หมุนสมัย นาง สุมิตรา สมพงษ์ผึ้ง 211,036 มทบ.35 27 พ.ย. 2562
474 ร.ท. ฉัตรชัย (สุพล) เสือสกุล นาง ทัศนีย์ ยังดีมาก 210,783 ศสพ. 27 พ.ย. 2562
475 ร.ต. เสน่ห์ แบสิ่ว จ.ส.อ. อัมพร แบสิ่ว 19,919 มทบ.27 27 พ.ย. 2562
476 ร.ต. เสน่ห์ แบสิ่ว จ.ส.อ. อัมพร แบสิ่ว 19,919 มทบ.27 27 พ.ย. 2562
477 ร.ต. เสน่ห์ แบสิ่ว จ.ส.อ. วีระยุทธ แบสิ่ว 19,919 มทบ.27 27 พ.ย. 2562
478 ร.ต. เสน่ห์ แบสิ่ว นาง วิไล แบสิ่ว 171,219 มทบ.27 27 พ.ย. 2562
479 ร.ต. ผล วะโฮรัมย์ นาง ดาหวัน วะโฮรัมย์ 211,056 มทบ.23 27 พ.ย. 2562
480 ร.ต. มนตรี เหมือนจีน นาง พัว เหมือนจีน 165,530 มทบ.21 27 พ.ย. 2562