การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 นาง สุดา เบอร์พันธ์ พ.ท. ฉัตรพงศ์ ธีรปณิธิพัฒน์ 209,479 มทบ.32 24 ต.ค. 2562
472 นาย มานะ บุษยะมา นาง พัชรี บุษยะมา 209,475 มทบ.21 24 ต.ค. 2562
473 นาง ปราณี บุตรราช นาย รณยุทธ์ บุตรราช 209,474 มทบ.21 24 ต.ค. 2562
474 นาง จำนงค์ ศรีนวล นาย ธานี ศรีนวล 209,471 มทบ.13 24 ต.ค. 2562
475 นาง ปราณี ถนอมรัตน์ จ.ส.อ. สุพน ถนอมรัตน์ 209,477 พัน.สบร.21 บชร.1 24 ต.ค. 2562
476 นาง น้อย ทองแย้ม นาย ศิริพันธ์ ทองแย้ม 31,079 พล.ร. 2 รอ. 24 ต.ค. 2562
477 นาง น้อย ทองแย้ม น.ส. ศิริพัฒน์ ทองแย้ม 147,579 พล.ร. 2 รอ. 24 ต.ค. 2562
478 นาง น้อย ทองแย้ม น.ส. ขวัญมนัส ทองแย้ม 31,079 พล.ร.2 รอ. 24 ต.ค. 2562
479 นาง บุญเรือน โพธิ์เที่ยง นาย ธะนะชัย เสือใจหาญ 209,477 พธ.ทบ. 24 ต.ค. 2562
480 ร.ต. สมศักดิ์ ทำทัน นาง ประชิต ทำทัน 149,187 มทบ.13 17 ต.ค. 2562