การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 จ.ส.อ. ย้วน เสียงวังเวง จ.ส.อ. พิรุฬห์กฤช เสียงวังเวง 31,835 มทบ.21 3 ก.ค. 2562
472 จ.ส.อ. ย้วน เสียงวังเวง นาง นกแก้ว เสียงวังเวง 175,835 มทบ.21 3 ก.ค. 2562
473 จ.ส.อ. สุเวช ประดิษฐวงค์ นาง เกศแก้ว คำน้อย 207,164 พธ.ทบ. 3 ก.ค. 2562
474 จ.ส.อ. สุวัฒน์ แจ้งวงศ์ นาย สุพศิน แจ้งวงศ์ 44,483 ศป. 3 ก.ค. 2562
475 จ.ส.อ. สุวัฒน์ แจ้งวงศ์ น.ส. สุพรรษา แจ้งวงศ์ 162,203 ศป. 3 ก.ค. 2562
476 จ.ส.อ. สมยศ หิรัญวงษ์ ด.ญ. สมปราถนา หิรัญวงษ์ 30,851 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 3 ก.ค. 2562
477 จ.ส.อ. สมยศ หิรัญวงษ์ นาง ณัฐสิมา หิรัญวงษ์ 175,851 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 3 ก.ค. 2562
478 จ.ส.ท. วิทวัฒน์ ไชยทัพ นาง ชุติมา ไชยทัพ 206,226 ร.15 พัน.2 3 ก.ค. 2562
479 ส.ท. ธวัชชัย เปรียบยอดยิ่ง นาย บัญญัติ เปรียบยอดยิ่ง 207,671 กรม ทพ.43 3 ก.ค. 2562
480 นาง เยือน ขวางกระโทก จ.ส.ต. ปรีชา ขวางกระโทก 207,665 ส.พัน.2 3 ก.ค. 2562