การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
471 นาง สำเนียง คุ้มอยู่ นาง เบญจพร คุ้มอยู่ 207,097 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
472 นาง สนอง มากบดี นาง วรรณภา บุญช่วย 207,096 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 23 ส.ค. 2561
473 นาง คำมี สิกขา นาย ชำนิ สิกขา 206,594 สง.สด.จว.น.ภ. 23 ส.ค. 2561
474 นาง เย็น ศิริเม็งราช นาง สลักจิตต์ คชรัตน์ 168,962 มทบ.23 23 ส.ค. 2561
475 นาง เย็น ศิริเม็งราช น.ส. วาสนา ศิริเม็งราช 18,962 มทบ.23 23 ส.ค. 2561
476 นาง เย็น ศิริเม็งราช นาง ลัดดาวัลย์ แสวงพันธ์ 18,962 มทบ.23 23 ส.ค. 2561
477 นาง สมศรี วงษ์สวัสดิ์ ร.ต. จำนงค์ วงษ์สวัสดิ์ 207,064 มทบ.22 23 ส.ค. 2561
478 นาง จันทร์มอน สุทธิพรม จ.ส.อ. บำเพ็ญ นามพรม 207,081 มทบ.22 23 ส.ค. 2561
479 นาง สุนีย์ บุญทรง ร.ต. สุเทพ บุญทรง 207,079 มทบ.16 23 ส.ค. 2561
480 นาย เพื่อม เกตุแก้ว ร.ต. ปัญญา กิจสวน 207,197 มทบ.43 23 ส.ค. 2561