การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
481 นาง ละออ สุวรรณศิลป์ นาย นพพล เอื้อกิจ 206,005 สง.สด.จว.ร.อ. 11 ก.ค. 2561
482 นาย ชาญ มาลี ร.อ. ประเสริฐ ลำมะยศ 206,008 สง.สด.จว.พ.ร. 11 ก.ค. 2561
483 นาย ไพฑูรย์ สังข์สุวรรณ พ.ต. ศุภากร สังข์สุวรรณ 205,774 สง.สด.จว.ป.ข. 11 ก.ค. 2561
484 นาย ปั๋น นิลคง ร.ต. ชูพงษ์ สระคำ 206,001 มทบ.38 11 ก.ค. 2561
485 นาง ส้มลิ้ม รัศมี จ.ส.อ. เศกสรร ทัดนุ่ม 206,004 มทบ.38 11 ก.ค. 2561
486 นาย ประยุทธ ขันจะนันท์ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ขันจะนันท์ 206,003 มทบ.35 11 ก.ค. 2561
487 นาย สวรรค์ ธุนาสูรย์ ร.ท. อรรถโกวิท ธุนาสูรย์ 206,012 มทบ.25 11 ก.ค. 2561
488 นาง กัญญา กรรษา น.ส. พัชราภา กรรษา 206,005 มทบ.13 11 ก.ค. 2561
489 นาง ราตรี คำสองสี จ.ส.อ. พิจิตร คำสองสี 206,001 ป.พัน.17 พล.ร.7 11 ก.ค. 2561
490 นาย สมพงษ์ อภิวงษ์ ร.ต. ประสาร เหล่าโนนคร้อ 206,028 มทบ.21 11 ก.ค. 2561