การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
481 ร.ต. สมศักดิ์ ทำทัน นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทำทัน 59,774 มทบ.13 17 ต.ค. 2562
482 จ.ส.ต. สมศักดิ์ โอภาโส นาง จันทร์จรัส พิริยะกุล 209,499 มทบ.21 17 ต.ค. 2562
483 ส.อ. นรินทร์ ศรีดา นาง เพ็ญศรี ศรีดา 60,503 ป.6 พัน.6 17 ต.ค. 2562
484 ส.อ. นรินทร์ ศรีดา ร.ท. พิเนตร สาสูงเนิน 149,000 ป.6 พัน.6 17 ต.ค. 2562
485 นาย ทองสุข ราชเพียแก้ว ร.ท. สุวัฒน์ ราชเพียแก้ว 209,501 ส.พัน.23 ทภ.3 17 ต.ค. 2562
486 นาง สวาด คำฟู จ.ส.อ. สันติชัย คำฟู 209,489 มทบ.41 17 ต.ค. 2562
487 นาง เกษร เกษาพร ร.ต. พรเทพ เกษาพร 209,504 มทบ.39 17 ต.ค. 2562
488 นาง สุรัตน์ สังข์จันทร์ ร.ต. เสถียร สังข์จันทร์ 209,490 มทบ.35 17 ต.ค. 2562
489 นาง ละมูล เสาวภาคย์ พ.อ.หญิง กนกพร มาลีเลิศ 209,502 มทบ.21 17 ต.ค. 2562
490 นาง บู่ ทองอิ่ม จ.ส.อ. สมบัติ ทองอิ่ม 209,488 พัน.ซบร.กรม สน.12 17 ต.ค. 2562