การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
481 พ.อ. วิชัย พันธุ์เพ็ชร์ นาย กฤตธนา พันธุ์เพ็ชร์ 207,335 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
482 พ.ท. ชูชัย ปูธิปิน นาง กัลยา ปูธิปิน 207,397 มทบ.33 16 พ.ย. 2561
483 พ.ท. ชอบ ดีขุนทด นาย ชิตพล ดีขุนทด 207,362 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
484 พ.ต. คงศักดิ์ กำเหนิดคุณ นาง มณีจันทร์ กำเหนิดคุณ 178,671 มทบ.19 16 พ.ย. 2561
485 พ.ต. คงศักดิ์ กำเหนิดคุณ นาง พรทิพา ตระการกีรติ 28,671 มทบ.19 16 พ.ย. 2561
486 ร.ท. จิรันต์ วิสูตรศักดิ์ นาง บุญมาก วิสูตรศักดิ์ 193,486 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
487 ร.ต. เคล้า นัยวิจารณ์ นาง สนม นัยวิจารณ์ 207,427 มทบ.31 16 พ.ย. 2561
488 ร.ต. สุชิน จันทร์ดำรงค์ นาง ประนอม จันทร์ดำรงค์ 207,437 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
489 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร นาย อนุสรณ์ จันทรเกษร 8,971 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
490 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร นาย อนุชา จันทรเกษร 152,871 มทบ.16 16 พ.ย. 2561