การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
481 นาง วัชนา กะลัมพะนันทน์ พ.ท. ชลิต กะลัมพะนันทน์ 204,696 มทบ.13 21 ก.พ. 2561
482 นาง ภัทรวดี วงศ์ธนสมบัติ ส.ต. ธีระศักดิ์ วงศ์ธนสมบัติ 204,695 มทบ.21 21 ก.พ. 2561
483 นาง มะณี รักษากุล ร.ต. บุญ รักษากุล 204,694 มทบ.29 21 ก.พ. 2561
484 นาง สุวรรณ์ ชัยบุตร นาย ประกาศิษย์ ชัยบุตร 204,694 มทบ.29 21 ก.พ. 2561
485 นาย ไพเราะ พรมคำน้อย ร.ต. สุกิจ เวฬุวนาทร 204,703 พล.ม.3 21 ก.พ. 2561
486 นาย ชาย สรวงศิริ จ.ส.อ. สมร สรวงศิริ 204,702 ร.111 พัน.2 21 ก.พ. 2561
487 นาง แพง หมื่นชนะ จ.ส.อ. วิณิตย์ แสนศรี 204,461 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.9 21 ก.พ. 2561
488 นาง รัตนา น้อยแสง ร.ต. สุนทร น้อยแสง 204,700 มทบ.13 21 ก.พ. 2561
489 นาย ผึ้ง คำสุ่ย ร.ท. วิมุต ประทีปเมือง 204,461 ป.3 พัน.8 21 ก.พ. 2561
490 นาง สมฤดี มาตโห้ จ.ส.อ. ธีรโชติ ทองทวี 204,702 ช.11 21 ก.พ. 2561