การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
481 นาย บุญน้อม จ้อยนุแสง จ.ส.อ. สมจิตร ฐานกุมมา 207,148 มทบ.36 23 ส.ค. 2561
482 นาย ผัด ไชยเลิศ ร.ต. ชรินทร์ คำขาว 207,145 มทบ.34 23 ส.ค. 2561
483 นาง คำดา สมฤทธิ์ ร.ต. อัครชัย สมฤทธิ์ 207,079 มทบ.37 23 ส.ค. 2561
484 นาง ปุ่น ศิริรวง จ.ส.อ. ไมตรี ศิริรวง 207,080 มทบ.26 23 ส.ค. 2561
485 นาง สอาด ปรางจันทร์ น.ส. สอึ้ง วังอินทร์ 207,078 มทบ.16 23 ส.ค. 2561
486 นาง จำนงค์ สุขอร่าม พ.ท. บุญชัย สุขอร่าม 207,071 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
487 ร.ต.อ. ประวัติ ศรีชูเปี่ยม ส.ท. ณัฐพงศ์ ศรีชูเปี่ยม 201,404 ทน.2 21 ส.ค. 2561
488 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ น.ส. พิมพ์ลภัส ครองกิจการ 14,486 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
489 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ นาง จุฑาณัฐ ครองกิจการ 14,486 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
490 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ น.ส. ขวัญชนก ครองกิจการ 14,486 มทบ.13 21 ส.ค. 2561