การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
481 จ.ส.อ. ชัยชาญ บุญศรี ด.ญ. พิรัชญา บุญศรี 13,275 พัน.ซบร.23 บชร.3 30 เม.ย. 2562
482 จ.ส.อ. ชัยชาญ บุญศรี น.ส. บุผา จีระบุตร์ 194,051 พัน.ซบร.23 บชร.3 30 เม.ย. 2562
483 จ.ส.อ. วัชรศักดิ์ บัวชู นาง ฤดี บัวชู 207,601 ทภ.4 30 เม.ย. 2562
484 จ.ส.ต. สฤษดิ์ ศิริคุณ นาง หงส์ ศิริคุณ 207,566 มทบ.39 30 เม.ย. 2562
485 ส.อ. ณัฎฐนันท์ แก้วพิทูลย์ นาง เมือง เหล่าลาภะ 207,370 ช.พัน.3 พล.ร.3 30 เม.ย. 2562
486 ส.อ. ศฤงคาร ผาสุข นาง เริ่ม ผาสุข 207,575 สง.สด.จว.ย.ล. 30 เม.ย. 2562
487 ส.อ. วิเศษ จำปาทอง นาง สำเร็จ จำปาทอง 207,586 ร.21 พัน.1 รอ. 30 เม.ย. 2562
488 ส.อ. สุเวช ศรีคลัง นาง งามละออ ศรีคลัง 207,584 มทบ.27 30 เม.ย. 2562
489 ส.อ. อภิสิทธิ์ ทรงประโคน นาย บัว ทรงประโคน 207,567 มทบ.26 30 เม.ย. 2562
490 ส.ท. สาริน คำนิล นาย ดอน คำนิล 207,641 ป.21 พัน.30 30 เม.ย. 2562