การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
481 นาย เอนก กำปั่นทอง จ.ส.อ. นพดล กำปั่นทอง 211,088 พัน.ปฐบ. 19 พ.ค. 2563
482 นาย เดช หัวหน้า จ.ส.อ. อดุลย์ หัวหน้า 201,156 พล.ร.5 19 พ.ค. 2563
483 นาย สำเนียง แสนนาม จ.ส.อ. คมกริช แสนนาน 205,616 ป.6 พัน.6 19 พ.ค. 2563
484 นาง เพาะ วัสสุตตะมะ นาง เตือนใจ คงธรรมชาติ 210,830 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 19 พ.ค. 2563
485 นาง สายยน ไชยนาพันธ์ น.ส. อัจฉรา ประเสริฐสังข์ 91,099 มทบ.21 19 พ.ค. 2563
486 นาง สายยน ไชยนาพันธ์ จ.ส.อ. จารึก ประเสริฐสังข์ 120,000 มทบ.21 19 พ.ค. 2563
487 นาง ยุวดี สุขมาก พ.ต. วีรยุทธ สุขมาก 211,119 มทบ.13 19 พ.ค. 2563
488 นาง สุภาวดี ร่มเย็น นาง ชุติภา ภูครองตา 211,103 มทบ.12 19 พ.ค. 2563
489 นาย ถาวร นิ่มนุช จ.ส.อ. วันชนะ นิ่มนุช 206,800 ป.9 19 พ.ค. 2563
490 พล.อ. มานะ พัฒนโสภณ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ 195,882 มทบ.39 15 พ.ค. 2563