การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
481 ร.ต. มนตรี เหมือนจีน นาง ธารารัตน์ เหมือนจีน 45,530 มทบ.21 27 พ.ย. 2562
482 ร.ต. ถนัด ยศสิงห์ นาง รุ่งทิพย์ ยศสิงห์ 211,032 มทบ.44 27 พ.ย. 2562
483 ร.ต. สมพร บุญปลีก นาง พรประเสริฐ บุญปลีก 211,042 มทบ.13 27 พ.ย. 2562
484 ร.ต. ปิยะ ชูรอด นาย ปิยะพงษ์ ชูรอด 211,028 กส.ทบ. 27 พ.ย. 2562
485 จ.ส.อ. โอลาฬ แข่งขัน พ.อ.อ. จิรายุ แข่งขัน 211,059 มทบ.21 27 พ.ย. 2562
486 จ.ส.อ. สนิท ช่อประทีป นาง สมปอง ช่อประทีป 150,000 มทบ.19 27 พ.ย. 2562
487 จ.ส.อ. สนิท ช่อประทีป นาย วินิจ ช่อประทีป 61,058 มทบ.19 27 พ.ย. 2562
488 จ.ส.อ. บัณฑิต แป้นมั่น นาง ยุพา แป้นมั่น 211,032 มทบ.33 27 พ.ย. 2562
489 จ.ส.อ. ปานทอง ศรประเสริฐ นาง ทวี ศรประเสริฐ 211,056 มทบ.18 27 พ.ย. 2562
490 จ.ส.อ. จิรพงษ์ สีดาราช นาย เจษฎากรณ์ สีดาราช 211,029 มทบ.24 27 พ.ย. 2562