การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
481 จ.ส.อ. ประสงค์ วงษารัฐ ด.ต. จีรศักดิ์ พูสวัสดิ์ 208,036 มทบ.38 26 ส.ค. 2562
482 จ.ส.อ. ละเมียด หัสดี นาง เกษร หัสดี 208,037 มทบ.12 26 ส.ค. 2562
483 นาย พิเชษฐ์ ไชยา พ.ต. ณรงค์ชัย ไชยา 208,038 รร.การบิน ทบ. 26 ส.ค. 2562
484 นาง ฉลาด สระคำ ร.ต. ชูพงษ์ สระคำ 208,036 มทบ.38 26 ส.ค. 2562
485 นาง อำคา บุญพิมพ์ ส.อ. อนิรุต บุญพิมพ์ 208,037 มทบ.36 26 ส.ค. 2562
486 นาย กิ่ง สุขวงษ์ ร.ต. โนรี จั่นจีน 208,035 มทบ.35 26 ส.ค. 2562
487 นาย หนูพันธ์ อุดมเพ็ญ จ.ส.ต. คำเฝือ อุดมเพ็ญ 208,029 มทบ.24 26 ส.ค. 2562
488 นาย วิเชียร จอมคำสิงห์ จ.ส.อ. เสวก จอมคำสิงห์ 208,028 มทบ.24 26 ส.ค. 2562
489 นาย ชาย โสดาดี ร.ต. สถิตย์ โสดาดี 208,035 มทบ.24 26 ส.ค. 2562
490 นาง อัมพร ทองมนต์ นาง สุนันทา มุกดาม่วง 208,034 มทบ.23 26 ส.ค. 2562