การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
481 นาย ทองใสย์ กะตะศิลา จ.ส.อ. ณรงค์ กะตะศิลา 205,851 มทบ.22 22 พ.ค. 2561
482 นาง เยื้อน น้อยเสวก จ.ส.อ. โพ สินชัย 205,848 มทบ.16 22 พ.ค. 2561
483 นาย เถิง บุญเกิด นาง ลำพึง กันหา 205,853 มทบ.13 22 พ.ค. 2561
484 นาย ณรงค์ ยูวะเวส จ.ส.อ. กงพัฒน์ ยูวะเวส 205,855 ช.3 พัน.302 22 พ.ค. 2561
485 นาง รุ่งทิวา สุขกวี ร.ต. สำรอง ลุนดี 205,912 สง.สด.จว.ย.ส. 22 พ.ค. 2561
486 นาย ทองปลิว น้อยเซีย ร.ต. อนุพงศ์ ยศสมบัติ 205,909 มทบ.39 22 พ.ค. 2561
487 นาย สิงห์ วิชัย ร.ต. เพิ่มศักดิ์ ร่วมศรี 205,909 มทบ.25 22 พ.ค. 2561
488 นาย วารินทร์ จันทสี น.ส. ทิยพ์ศิรินทร์ จันทสี 205,912 มทบ.24 22 พ.ค. 2561
489 นาง ป้อง ธาตุวิสัย ร.ต. วิไล ธาตุวิสัย 205,918 มทบ.24 22 พ.ค. 2561
490 นาย เรียน แก้ววังปา ร.ต. เสถียร ธรรมดา 205,918 มทบ.23 22 พ.ค. 2561