การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
481 นาง ทองสุข กรุณานำ ร.ต. นิเวศน์ ภาวงศ์ 204,454 มทบ.29 13 พ.ย. 2560
482 นาง สมใจ ปรางประสิทธิ์ นาง บังอร เสตางกูล 204,451 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 13 พ.ย. 2560
483 นาง บุญธรรม พุ่มนิคม นาย จรัญ พุ่มนิคม 204,451 รร.จปร. 13 พ.ย. 2560
484 นาย ผวน บุญเพ็ญ ร.ต. ศิริชัย โกนดี 204,452 มทบ.39 13 พ.ย. 2560
485 นาย มงกุฎ สุวรรณโฉม นาง นุชนาถ คงปราโมทย์ 204,003 บชร.3 13 พ.ย. 2560
486 นาง ทองสุข หนุนเงิน ร.ต. ประยูร หนุนเงิน 204,471 มทบ.13 13 พ.ย. 2560
487 นาง ลำพอง พั่วกลาง นาง กรรณิการ์ สินค้า 204,465 มทบ.21 13 พ.ย. 2560
488 นาย จรัญ ฉ่ำอ้วน จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ เพชร์แดง 195,837 ศบบ. 13 พ.ย. 2560
489 นาย บุญมี จันทร์ถา จ.ส.อ. ปุริม จันทร์ถา 204,227 ช.พัน.112 ช.1 รอ. 13 พ.ย. 2560
490 นาง ซอย เพ็งทอง น.ส. อาภาพรรณ เพ็งทอง 204,462 มทบ.21 13 พ.ย. 2560