การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
481 นาง สีทา โคตรชมภู ร.ต. สมภาร หินทอง 207,350 มทบ.24 30 ม.ค. 2562
482 นาย สำเริง พรหมโชติ นาง ฉันทนา พรมหมโชติ 207,124 มทบ.17 30 ม.ค. 2562
483 นาย มงคล ยอดสิน จ.ส.อ. จงกล ยอดสิน 207,126 พัน.ขส.23 บชร.3 30 ม.ค. 2562
484 นาย หล้า อ่อนศรี ร.ต. บุญมี อ่อนศรี 207,121 ป.72 พัน.722 30 ม.ค. 2562
485 นาย มาลัย ยงท้วม ร.ต. ไพล๊อต ยงท้วม 207,369 มทบ.39 30 ม.ค. 2562
486 นาย หมื่น มะนุภา นาย เกตุ มะนุภา 207,389 มทบ.32 30 ม.ค. 2562
487 นาง ลูกชิ้น กองแก้ว ร.ต. เกียรติวัฒน์ กองแก้ว 207,367 มทบ.310 30 ม.ค. 2562
488 นาย หนูกร สาระ นาย มานิตย์ สาระ 207,359 มทบ.22 30 ม.ค. 2562
489 นาง หนูพร งามศิริ นาง อุลัยวรรณ์ คานทอง 207,359 มทบ.22 30 ม.ค. 2562
490 นาง บรรจง อินทร์เทียน ร.ต. เดือน อินทร์เทียน 207,368 มทบ.15 30 ม.ค. 2562