การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
41 พ.อ. เดชากร จันต๊ะสาร นาง อัญชลี จันต๊ะสาร 209,506 มทบ.32 15 ต.ค. 2562
42 ร.ต. อุดม ศรีบุญเรือง นาย ประพุทธ ศรีบุญเรือง 209,505 มทบ.26 15 ต.ค. 2562
43 จ.ส.อ. สุนทร ราษฎร์ภูธร นาง สำเนียง ราษฎร์ภูธร 209,506 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 15 ต.ค. 2562
44 นาง สุนี สากุลา (บุญมาชู) พ.ต. สายันต์ วริสาร 209,507 สง.สด.จว.อ.บ. 15 ต.ค. 2562
45 นาง มยุรี ระเบ็ง จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ระเบ็ง 209,504 มทบ.33 15 ต.ค. 2562
46 นาง คำ ยาดี ร.ต. บุญเทียม ยาดี 209,505 มทบ.32 15 ต.ค. 2562
47 นาย จำนงค์ สร้อยมาลัย ร.ต. สมชาย แก้วเหล่ายูง 209,500 มทบ.24 15 ต.ค. 2562
48 นาง บุญดี บัวทอง จ.ส.อ. คำภา อาสนาชัย 209,500 มทบ.24 15 ต.ค. 2562
49 นาย เที่ยง ไกรคุ้ม ร.ท. ธวัช ไกรคุ้ม 209,502 พัน.ร.มทบ.21 15 ต.ค. 2562
50 นาย อดุลย์ สานุวงศ์ จ.ส.อ. ศักรินทร์ สานุวงศ์ 209,507 พล.ร.2 รอ. 15 ต.ค. 2562