การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
41 นาย ม่วง แขนโพธิ์ จ.ส.อ. จำนงค์ แขนโพธิ์ 204,389 ทน.2 29 ธ.ค. 2560
42 นาย ไว หนูใหญ่ พ.ท. อำนาจ หนูใหญ่ 204,629 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 29 ธ.ค. 2560
43 นาย บุญ เจียมไธสง ร.ท. วัชระ เจียมใจ 204,391 มทบ.21 29 ธ.ค. 2560
44 นาย รัง คำมูล นาง ลัดดาวรรณ คำมูล 204,394 มทบ.35 29 ธ.ค. 2560
45 นาง แตะ คุ้มยงค์ ร.ต. ยุทธนา ขจิตรัตน์ 204,394 มทบ.35 29 ธ.ค. 2560
46 นาย สี อินทะโส จ.อ.หญิง ช่อวิรุณ อินทะโส 204,393 มทบ.22 29 ธ.ค. 2560
47 พ.อ. วิชัย ชัยพิพัฒน์ นาง อิสรีย์ ชัยพิพัฒน์ 204,418 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560
48 พ.อ. ศรีทัย ช่วงสกุล น.ส. พิมพรรณ , นาง รุ่งรัตน์ ช่วงสกุล , นาง รัชนีบล ศรีธนาอุทัยการ , นาง ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์ 204,415 มทบ.33 27 ธ.ค. 2560
49 พ.ท. วิเชียร หนูเทศ นาย เรวัติ หนูเทศ 13,607 มทบ.25 27 ธ.ค. 2560
50 พ.ท. วิเชียร หนูเทศ นาง วันทนีย์ สัตตรัตนามัย 177,215 มทบ.25 27 ธ.ค. 2560