การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
41 จ.ส.อ. สุวัฒน์ สุฆระพัฒน์ นาง สำเนาว์ สุฆระพัฒน์ 207,552 มทบ.13 15 มี.ค. 2562
42 จ.ส.อ. ถาวร ผิวละมุล นาง เครือวรรณ ผิวละมุล 154,786 ม.5 รอ. 15 มี.ค. 2562
43 จ.ส.อ. ถาวร ผิวละมุล น.ส. วรางคณา ผิวละมุล 52,786 ม.5 รอ. 15 มี.ค. 2562
44 จ.ส.อ. ธงชัย วัจนะสวัสดิ์ นาง ประพิศ วัจนะสวัสดิ์ 207,806 มทบ.41 15 มี.ค. 2562
45 อส.ทพ. ธนาธิป สายจันทร์ นาง ปราณี สายจันทร์ 184,196 กรม ทพ.32 15 มี.ค. 2562
46 นาง วรรณธี ปานเทวัญ พ.ท. วีระพล ปานเทวัญ 207,787 สง.สด.จว.น.ย. 15 มี.ค. 2562
47 นาย ฉลวย ศิริวงษ์ นาย ชุติพนธ์ ศิริวงษ์ 60,786 มทบ.16 15 มี.ค. 2562
48 นาย ฉลวย ศิริวงษ์ ส.อ. กิตติธัช ศิริวงษ์ 147,000 มทบ.16 15 มี.ค. 2562
49 นาง ชุบ นาคประดิษฐ์ จ.ส.ต. โกวิทย์ นาคประดิษฐ์ 207,786 มทบ.13 15 มี.ค. 2562
50 นาง อนงค์ ปุระมงคล ร.ท. เขียน ปุระมงคล 207,812 ศม. 15 มี.ค. 2562