การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
41 พ.อ. ธวัชชัย ภักดิ์ศรีวงศ์ นาง สมบูรณ์ ภักดิ์ศรีวงศ์ 207,040 มทบ.18 28 ส.ค. 2561
42 พ.ท. สกล โสมนัส นาง รัชนี บุญภักดี 207,469 มทบ.13 28 ส.ค. 2561
43 พ.ต. เมฆ ภูมิคอนสาร นาง หนูสิทธิ์ ภูมิคอนสาร 207,040 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
44 พ.ต. ติสัย จันทะบาล นาง อนงค์ จันทะบาล 207,037 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
45 พ.ต. ทวี โกมลวัฒน์ นาง วัลย์ลิกา โกมลวัฒน์ 192,327 สง.สด.จว.ก.ส. 28 ส.ค. 2561
46 พ.ต. สมคิด สูงตรง นาง วัจนา สูงตรง 207,063 มทบ.39 28 ส.ค. 2561
47 ร.ต. อินทร์ ยศสมบัติ นาง มานิตย์ ยศสมบัติ 207,125 มทบ.35 28 ส.ค. 2561
48 ร.ต. ปรีชา ศรีบัวเอี่ยม นาง สมร ศรีบัวเอี่ยม 207,123 มทบ.23 28 ส.ค. 2561
49 ร.ต. สัญญา แก้วกำพล นาง พรพิมล แก้วกำพล 206,812 มทบ.38 28 ส.ค. 2561
50 จ.ส.อ. มีชัย ไตรสูงเนิน นาง สำเรียง ไตรสูงเนิน 207,039 มทบ.21 28 ส.ค. 2561