การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
41 นาย เกตุ คลื่นกระโทก ร.ต. สุรพล แคร่กระโทก 207,586 มทบ.21 8 ม.ค. 2562
42 นาง ดวง มหานาม ร.ต. ลำใย มหานาม 207,586 มทบ.21 8 ม.ค. 2562
43 นาง สำลี มณีโชติ นาง เฉลิมศรี สกุลเหมือน 198,994 มทบ.16 8 ม.ค. 2562
44 นาง แม้น ทิพย์จ้อย นาง วรามาศ จิตตะเสนีย์ 53,645 มทบ.13 8 ม.ค. 2562
45 นาง แม้น ทิพย์จ้อย นาง คัทลียา ทับพุ่ม 153,945 มทบ.13 8 ม.ค. 2562
46 พ.อ. เสถียร รอดประดิษฐ์ นาง พยอม รอดประดิษฐ์ 178,693 มทบ.41 26 ธ.ค. 2561
47 พ.อ. เสถียร รอดประดิษฐ์ น.ส. ปฐมาพร รอดประดิษฐ์ 28,693 มทบ.41 26 ธ.ค. 2561
48 พ.ท. เสงี่ยม ตรีกลาง นาง บุญสม ตรีกลาง 207,370 มทบ.21 26 ธ.ค. 2561
49 พ.ท. มานพ แก่นคำ นาง ภัทรินทร์ แก่นคำ 130,500 ศฝ.นศท.มทบ.23 26 ธ.ค. 2561
50 พ.ท. มานพ แก่นคำ นาง พิกุล แก่นคำ 76,869 ศฝ.นศท.มทบ.23 26 ธ.ค. 2561