การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
41 นาย พิรักษ์ อภิวงค์งาม ร.ต. ถนอม อภิวงค์งาม 149,050 มทบ.33 18 ต.ค. 2561
42 นาง กำจัด แซ่ตั้ง ส.อ. ทวีป ทรงฤทธิ์ 207,381 มทบ.31 18 ต.ค. 2561
43 นาง สงกรานต์ ภิรมย์ ร.อ. มานะศักดิ์ ภิรมย์ 207,382 มทบ.27 18 ต.ค. 2561
44 นาย ศักดิ์ชัย ชิดดี ร.ต. ศักดิ์สิทธิ์ ชิดดี 207,379 มทบ.13 18 ต.ค. 2561
45 นาง ลัดดา มาลัย จ.ส.ต. นรินทร์ มาลัย 206,937 พล.ร.4 18 ต.ค. 2561
46 นาง ดวงพร งามชื่น จ.ส.อ. วชิราวุธ งามชื่น 207,161 พธ.ทบ. 18 ต.ค. 2561
47 นาย สม หลวงอินมณี จ.ส.อ. พงษ์พันธ์ สวัสดี 207,369 ช.พัน.3 พล.ร.3 18 ต.ค. 2561
48 นาง เกษร พานทอง ส.อ. ปัญญา กันทาท้าว 207,103 สง.สด.จว.พ.ร. 18 ต.ค. 2561
49 นาย เจริญ หนองแสง ร.ต. สุวรรณ์ หนองแสง 207,112 สง.สด.จว.น.ย. 18 ต.ค. 2561
50 นาย บุญช่วย ดอกไม้ พ.ต. พิบูรณ์ ดอกไม้ 207,115 ศบบ. 18 ต.ค. 2561