การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
41 ส.ท. ชาตินันท์ ฝากกิจ นาง เอ็นดู ฝากกิจ 208,707 พัน.ปจว. 11 ก.ย. 2562
42 อส.ทพ. ขันตี พิพิธกุล น.ส. โชติกา พิพิธกุล 193,077 กรม ทพ.26 11 ก.ย. 2562
43 นาย เอกชัย สัมฤทธิ์ จ.ส.อ. เอกภพ สัมฤทธิ์ 202,599 ร.21 รอ. 11 ก.ย. 2562
44 นาง น้อง คำดาวแสน ร.ต. ฐิติพงษ์ ชุ่มเมืองเย็น 208,941 มทบ.37 11 ก.ย. 2562
45 นาง คำมาศ ไชยเสน ร.ต. ณัฐพล ชัยทะวี 208,940 มทบ.37 11 ก.ย. 2562
46 นาย เชิด วงษ์เมือง จ.ส.อ. เอนก ออกแม้น 208,935 มทบ.13 11 ก.ย. 2562
47 นาย ทองหยด หวานจริง นาง เดือน จันหอม 208,943 พธ.ทบ. 11 ก.ย. 2562
48 นาง หนูหล่ำ ลีพฤติ ร.ท. รัตนะ ลีพฤติ 208,939 ร.8 พัน.3 11 ก.ย. 2562
49 นาง สุนีย์ เพียรชนะ ร.ต. ศุภกร เพียรชนะ 208,950 มทบ.41 11 ก.ย. 2562
50 นาง อุบล มากมูล นาง งามจิต มากมูล 208,948 มทบ.38 11 ก.ย. 2562