การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
41 น.ส. สุดใจ พัฒวี จ.ส.อ. กิตติปราง บุญนาค 211,355 ทภ.2 15 ม.ค. 2563
42 นาง สาย แก้วกุลา ร.ต. ชวน แก้วกุลา 211,366 มทบ.34 15 ม.ค. 2563
43 นาง สาย มะรังษี ร.ต. สิทธิ์ มะรังษี 211,352 มทบ.34 15 ม.ค. 2563
44 นาย สายันต์ มูลภักดี นาง ลำไพ มูลภักดี 211,378 มทบ.23 15 ม.ค. 2563
45 นาง ทองเหรียญ (เหรียญทอง) สีจันฮด ส.อ. จิรวัฒน์ สีจันฮด 211,371 มทบ.23 15 ม.ค. 2563
46 นาง ทองอาน ลุนพุฒ ร.ต. จำเริญ ทองเลิศ 211,376 มทบ.23 15 ม.ค. 2563
47 นาง คำภา บุญล้น ร.ต. อภิวัฒน์ คล่องดี 211,353 มทบ.22 15 ม.ค. 2563
48 นาง ปิ่น พึ่งครบุรี ร.ท. พศิษฐ์ วิมุกตะลพ 211,377 มทบ.21 15 ม.ค. 2563
49 นาง นงค์รักษ์ ศรีสุระ จ.ส.ต. สรวิชญ์ ศรีสุระ 211,367 มทบ.21 15 ม.ค. 2563
50 นาง กรีม ฝานสูงเนิน ร.ต. ประยุทธ พีรยุทธโยธิน 211,377 มทบ.21 15 ม.ค. 2563