การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
41 นาง บุญเลื่อน พาลพล ร.ต. วีระกุล เมืองมุงคุณ 205,663 ร.16 10 เม.ย. 2561
42 นาง ประสิทธิ์ อินทร์ยิ้ม พ.ท. สาโรช อินทร์ยิ้ม 205,919 มทบ.39 10 เม.ย. 2561
43 นาง ประไพ เพียรสมผล จ.ส.อ. เสรี วงษ์เลิศ 205,930 มทบ.25 10 เม.ย. 2561
44 นาง กิมล้าย เจียมมะเริง พ.ท. วัน เจียมมะเริง 205,930 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
45 นาง ใบ จันทร์อ่อน จ.ส.อ. นคร จันทร์อ่อน 205,663 ม.2 พัน.10 10 เม.ย. 2561
46 นาย สอน มั่งมูล จ.ส.อ. สมนึก มั่งมูล 205,659 พล.ร.9 10 เม.ย. 2561
47 นาง แก้ว ศรีสุวรรณ จ.ส.อ. อุดร ศรีสุวรรณ 205,901 มทบ.43 10 เม.ย. 2561
48 นาย ติ่ง แป้นมั่น ร.ต. บรรดิษฐ์ อินอุด 205,900 มทบ.35 10 เม.ย. 2561
49 นาง ลำพึง แนวสูง พ.อ. สัมพันธ์ แนวสูง 205,898 มทบ.35 10 เม.ย. 2561
50 นาย ทศพล นาคพนม น.ส. ธนพรรณ วรรณยิ่ง 205,653 มทบ.33 10 เม.ย. 2561