การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
41 นาง สมควร ดาราย ร.ท. อนุสรณ์ ดาราย 207,391 ป.2 พัน.102 รอ. 1 ก.ค. 2562
42 พ.ต. จีระศักดิ์ ทองสุก นาย เกียรติคุณ ทองสุก 138,000 มทบ.31 27 มิ.ย. 2562
43 พ.ต. จีระศักดิ์ ทองสุก นาง มณฤดี อาวะโต 69,414 มทบ.31 27 มิ.ย. 2562
44 พ.ต. อรุณ กัจจายะนันท์ นาง คำสอน กัจจายะนันท์ 207,435 มทบ.21 27 มิ.ย. 2562
45 ร.ท. สุเนตร ประเสริฐสังข์ นาง มณิชยา ประเสริฐสังข์ 159,665 ม.พัน.12 พล.ม.1 27 มิ.ย. 2562
46 ร.ท. สุเนตร ประเสริฐสังข์ นาง ปิยะภรณ์ ไชยเดช 47,742 ม.พัน.12 พล.ม.1 27 มิ.ย. 2562
47 ร.ต. มานิตย์ ปักโคทานัง นาง วาสนา พลัดภัยพาล 207,423 สง.สด.จว.ม.ค. 27 มิ.ย. 2562
48 ร.ต. บุญเลิศ เหมือนเสมอใจ นาง บุญช่วย เหมือนเสมอใจ 207,433 มทบ.39 27 มิ.ย. 2562
49 ร.ต. วิศิษฐ์ ทนันต์ชัย ด.ต. มานิตย์ ทนันต์ชัย 207,429 มทบ.33 27 มิ.ย. 2562
50 ร.ต. โลม บุญเลื่อน น.ส. วราภรณ์ บุญเลื่อน 207,410 มทบ.39 27 มิ.ย. 2562