การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
41 ร.ต. สุเทพ บุญชู นาง พะเนียด บุญชู 211,008 สง.สด.จว.ส.ห. 9 มี.ค. 2563
42 ร.ต. ชุมพร กุ้ยวงษ์ตาล นาง จิราภรณ์ กุ้ยวงษ์ตาล 211,003 มทบ.15 9 มี.ค. 2563
43 จ.ส.อ. สุทธิศักดิ์ ไทยชนะบรรณนิติ์ นาง รัชนีย์ ไทยชนะบรรณนิติ์ 211,006 พัน.ซบร.กรม 9 มี.ค. 2563
44 จ.ส.อ. สุทธิศักดิ์ ไทยชนะบรรณนิติ์ นาง รัชนีย์ ไทยชนะบรรณนิติ์ 211,006 พัน.ซบร.กรม 9 มี.ค. 2563
45 ร.ต. สมมาศ เรืองป้อม นาง อนงค์ เรืองป้อม 150,000 มทบ.41 9 มี.ค. 2563
46 ร.ต. สมมาศ เรืองป้อม นาง ทองใบ เรืองป้อม 61,242 มทบ.41 9 มี.ค. 2563
47 ร.ต. สละ เหมฤดี จ.ส.อ. บำรุงพงษ์ เหมฤดี 211,240 มทบ.39 9 มี.ค. 2563
48 ร.ต. สละ เหมฤดี จ.ส.อ. บำรุงพงษ์ เหมฤดี 211,240 มทบ.39 9 มี.ค. 2563
49 ร.ต. พงษ์อนันต์ จันทรนุช พ.ท. พิเชษฐ์ จันทรนุช 211,232 มทบ.22 9 มี.ค. 2563
50 ร.ต. เทียม บัวทอง นาง ลำยงค์ บัวทอง 100,900 มทบ.18 9 มี.ค. 2563