การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
491 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ จ.ส.อ. กิตติคุณ ครองกิจการ 149,406 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
492 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ นาย กฤษณะ ครองกิจการ 14,486 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
493 ร.ต. บุญปั๋น สรรดี นาง จันทร์แรม สรรดี 207,191 มทบ.33 21 ส.ค. 2561
494 จ.ส.ท. สมควร บุราคร นาย บุญจร บุราคร 207,113 สง.สด.จว.ส.ร. 21 ส.ค. 2561
495 พระ ทองคำ ศรีคำมา พ.อ. ชาติชาย ศรีคำมา 207,117 สง.สด.จว.อ.จ. 21 ส.ค. 2561
496 นาง จันทร์ แสนพยุง นาง ศรีพรรณ ศรีวิเชียร 207,191 มทบ.37 21 ส.ค. 2561
497 นาย สมจิตร พลขันธ์ นาง สมคิด พลขันธ์ 207,187 มทบ.31 21 ส.ค. 2561
498 นาง มลิ ภาคพฤกษ์ นาง ประยูร ภาคพฤกษ์ 207,192 มทบ.31 21 ส.ค. 2561
499 นาย หนูพร แก้วก่า นาง เนาวรัตน์ แก้วก่า 207,190 มทบ.29 21 ส.ค. 2561
500 นาย แก้ว นิลดอนหวาย ร.ท. สมจิตร์ สารกุล 207,188 มทบ.27 21 ส.ค. 2561