การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
491 นาง บุญเลิศ รัตนกร นาง วิไลวรรณ แก้ววิเชียร 208,853 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 24 ก.ย. 2562
492 นาย บัวลา โล่ห์คำ ส.อ. กิตติศักดิ์ โล่ห์คำ 208,117 ร.16 พัน.3 24 ก.ย. 2562
493 นาย คำพันธ์ กิ่งกุล ร.อ. ประดับ วงศ์สุวรรณ 208,843 มทบ.25 24 ก.ย. 2562
494 นาย เฉลียว อุตโพธิ์ จ.ส.ต. สงกรานต์ ภูตะมาตย์ 208,852 มทบ.22 24 ก.ย. 2562
495 นาง ปาง รัศมี ร.ต. กำแพง ภู่จุฬา 208,865 ร.12 พัน.1 รอ. 24 ก.ย. 2562
496 นาง อุไร สุวรรณรักษา ร.ต. พเยาว์ สุวรรณรักษา 208,870 มทบ.44 24 ก.ย. 2562
497 นาง มูล สิทธิ นาง ทองพล คำสระแก้ว 199,014 มทบ.23 24 ก.ย. 2562
498 นาย เฉลิม รอดประเสริฐ ร.ต.หญิง เพ็ญจิตร รอดประเสริฐ 208,854 มทบ.15 24 ก.ย. 2562
499 นาง บุญนาค อินดี จ.ส.อ. ณรงค์ อินดี 208,855 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 24 ก.ย. 2562
500 นาง สุภาพ ยอดวงษ์ จ.ส.อ. จิตรกร ยอดวงษ์ 208,866 พัน.ซบร.22 บชร.2 24 ก.ย. 2562