การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
491 นาย ไล คำเสนาะ จ.ส.อ. สุนทร ไทยแก้ว 204,695 มทบ.13 21 ก.พ. 2561
492 นาง ชู โยสังข์ ร.ต. ชั้น โยสังข์ 204,696 มทบ.13 21 ก.พ. 2561
493 พล.ต. วิบูลย์ เนินลพ พ.ต. ฉัตร เนินลพ 204,697 มทบ.13 20 ก.พ. 2561
494 ร.อ. จำนง แสงสุรินทร์ นาง วรรณิภา สุนนท์ 204,468 มทบ.24 20 ก.พ. 2561
495 ร.ต. สุรจิตร พัฒนารังคะ นาง สุพัตรา โค้วสุวรรณ 204,711 มทบ.31 20 ก.พ. 2561
496 ร.ต. สิทธิพร ผุยห้วน น.ส. รัตนาวดี ผุยห้วน 204,717 มทบ.39 20 ก.พ. 2561
497 ร.ต. เล็ก บุญเย็นสนิท นาง เมตตา บุญเย็นสนิท 190,117 มทบ.39 20 ก.พ. 2561
498 ร.ต. สวิง นวลสารี นาง สุวรรณี เตียรถ์วิจิตร 204,674 มทบ.13 20 ก.พ. 2561
499 ว่าที่ ร.ต. จรัญ เลิศประเสริฐ นาง จารุมาศ เลิศประเสริฐ 204,218 มทบ.21 20 ก.พ. 2561
500 จ.ส.อ. จันทา การินทร์ นาง บุญแต่ง การินทร์ 204,709 มทบ.22 20 ก.พ. 2561