การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
491 นาย จันมี สีม่วงงาม พ.ต. สำราญ จะปิ่นครบุรี 204,228 มทบ.21 13 พ.ย. 2560
492 นาง สมาน เสริฐเมืองปัก น.ส. เฉลา สิงห์ผักแว่น 204,472 พธ.ทบ. 13 พ.ย. 2560
493 นาง จันทร์ สุดตระกูล ร.ท. อำนวย วรรณมณี 204,471 มทบ.34 13 พ.ย. 2560
494 นาง ประไพ กุลมณี นาง จิราภรณ์ ขจรวิทย์ 204,459 มทบ.22 13 พ.ย. 2560
495 นาง คำนอง ประเคน จ.ส.อ. สมพงษ์ ประเคน 204,220 ม.4 พัน.11 รอ. 13 พ.ย. 2560
496 นาง ยำ ยุกลม น.ส. อรพรรณ ยุกลม 204,216 ม.5 พัน.23 รอ. 13 พ.ย. 2560
497 นาย นี เธอสระน้อย พ.ท. เลิศ มงคลดอน 204,474 มทบ.21 13 พ.ย. 2560
498 นาง เทียบ เขื่อนกองแก้ว ร.ท. สัมฤทธิ์ การุณ 204,486 รพ.ค่ายจักรพงษ์ 13 พ.ย. 2560
499 นาย บุญธรรม ตาทอง นาง แสงมณี ตาทอง 204,481 รร.ป.ศป. 13 พ.ย. 2560
500 นาย สุข ปาปะเข จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ปาปะเข 204,245 ช.พัน.6 13 พ.ย. 2560