การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
491 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร นาง สุวรีย์ รัตนพันธุ์ 8,971 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
492 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร พ.อ.หญิง สุณัฎฐินี จันทรเกษร 8,971 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
493 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร นาง ธัณย์สิตา ภานุพัฒน์กานนท์ 8,971 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
494 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร น.ส. ขนิษฐา จันทรเกษร 17,942 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
495 ร.ต. ภาณุพงษ์ สนองญาติ นาง อุไร สนองญาติ 207,328 มทบ.33 16 พ.ย. 2561
496 ร.ต. ศรีบุตร พรหมเพ็ชร น.ส. ศิริวิภา พรหมเพ็ชร 207,343 มทบ.31 16 พ.ย. 2561
497 ร.ต. ชำนาญ สุวรรณพรม นาง สุรีย์พร ดีพิจารณ์ 156,500 มทบ.22 16 พ.ย. 2561
498 ร.ต. ชำนาญ สุวรรณพรม นาง รัติกาล สุวรรณพรม 50,583 มทบ.22 16 พ.ย. 2561
499 ร.ต. ตระกูล ลิ่มเงิน นาง สวรรค์ ลิ่มเงิน 207,379 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
500 ร.ต. ณรงค์ นุชท่าโพธิ์ นาย จักรพงษ์ นุชท่าโพธิ์ 207,365 มทบ.39 16 พ.ย. 2561