การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
491 นาง สอน บุญเรืองรอด ร.ท. โกศล บุญเรืองรอด 205,911 มทบ.17 22 พ.ค. 2561
492 นาย ทุม พูลเพิ่ม ร.ต. สุทิน พูลเพิ่ม 205,667 ม.4 พัน.5 รอ. 22 พ.ค. 2561
493 นาง บัวลอย พิมพา จ.ส.ท. อนันท์ พิมพา 205,913 ม.3 พัน.26 22 พ.ค. 2561
494 นาง นวลมะณี นาสมทอง จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์ ศรีธัญรัตน์ 205,916 ป.6 พัน.6 22 พ.ค. 2561
495 นาย สมพร สมตน จ.ส.อ. เศรษฐา สมตน 205,667 ป.6 พัน.106 22 พ.ค. 2561
496 นาง บรรจง อินทร์ปัญญา ส.อ. จตุพงษ์ สมจิต 205,915 ช.21 22 พ.ค. 2561
497 นาย อภิชาติ คชเพต น.ส. ประภาพร คชเพต 205,916 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 22 พ.ค. 2561
498 พ.ต. ธง เกลี้ยงเทศ นาง สุภาพร เกลี้ยงเทศ 205,900 มทบ.13 17 พ.ค. 2561
499 ส.ท. พศวีร์ มินศิริ นาง พรรษา มินศิริ 205,656 พัน.ซบร.กรม 17 พ.ค. 2561
500 นาง ทองหนุ่ม สินธุชัย น.ส. ปนิตา วงศ์ชัยพานิชย์ 205,905 สง.สด.จว.พ.ร. 17 พ.ค. 2561