การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
491 ร.ต.ต. สุรพล มาสขาว ส.อ. ธเนศพล บุรินทร์ 211,129 มทบ.22 19 ธ.ค. 2562
492 จ.ส.อ. สมชาย วรรณเวศ นาง ส้ม มูลมี 207,139 มทบ.22 19 ธ.ค. 2562
493 จ.ส.อ. สวัสดิ์ วอนแจ่ม นาง กนกกร นามบุปผา 211,112 มทบ.16 19 ธ.ค. 2562
494 อส.ทพ. ธนพล พรหมดำ นาง นิราภร พรหมดำ 211,117 กรม ทพ.41 19 ธ.ค. 2562
495 นาย วัง สร้อยสูงเนิน จ.ส.อ. คมสันต์ สร้อยสูงเนิน 210,863 ศปภอ.ทบ.2 19 ธ.ค. 2562
496 นาง สว่าง แสงสุวรรณ ร.ต. บุญร่วม แถมสมดี 211,111 มทบ.29 19 ธ.ค. 2562
497 นาง กุหลาบ แพนลา ร.ต. กิตติ แพนลา 211,112 มทบ.19 19 ธ.ค. 2562
498 นาง ทองสุข โตประมาณ นาย สมชาย โตประมาณ 67,878 มทบ.13 19 ธ.ค. 2562
499 นาง ทองสุข โตประมาณ ร.ต.หญิง วิไลวรรณ ศรีพวงวงษ์ 47,878 มทบ.13 19 ธ.ค. 2562
500 นาง ทองสุข โตประมาณ นาง วันเพ็ญ พอควร 47,878 มทบ.13 19 ธ.ค. 2562