การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
491 นาย แวว อุดมทรัพย์ นาง อารมณ์ อุดมทรัพย์ 211,380 ป.3 4 ก.พ. 2563
492 พ.ท. บรรจง โสภา นาง นภาภรณ์ โสภา 211,160 มทบ.29 3 ก.พ. 2563
493 ร.อ. สำรวย โพธิ์แสร์ พ.อ. สำราญ โพธิ์แสร์ 211,161 มทบ.13 3 ก.พ. 2563
494 ร.ต. ไชยณรงค์ สุขเกิด ส.ต. หาญณรงค์ สุขเกิด 62,000 ป.71 พัน.712 3 ก.พ. 2563
495 ร.ต. ไชยณรงค์ สุขเกิด พ.ต. ชนม์เสฏฐ์ นิลดี 149,156 ป.71 พัน.712 3 ก.พ. 2563
496 นาง สวิง แก้ววิเชียร ร.ต. บุญช่วย แก้ววิเชียร 211,170 ศบบ. 3 ก.พ. 2563
497 นาย สละ สิงหฬ จ.ส.อ. ศิริชาติ สิงหฬ 211,155 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 3 ก.พ. 2563
498 นาย ประเสริฐ โชคกลาง จ.ส.อ. เชิงชาย โชคกลาง 203,394 ร.12 พัน.2 รอ. 3 ก.พ. 2563
499 นาง บุญยืน บุตรคำ นาง อรพันธุ์ เจริญยิ่ง 211,156 มทบ.31 3 ก.พ. 2563
500 นาง ปริณา วงษ์สุวรรณ ร.ต. ภานุพงษ์ ยะอนันต์ 211,168 มทบ.21 3 ก.พ. 2563