การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
491 นาง ณัฐพร ฉิมแย้ม จ.ส.ต. เฉลียว ฉิมแย้ม 186,488 มทบ.32 10 พ.ค. 2562
492 นาง อั้ว โคตรพิมพ์ ร.ต. เสาร์ ภูมิประเสริฐ 207,717 มทบ.24 10 พ.ค. 2562
493 นาย ทองดี เขจรสัตย์ จ.ส.อ. ประยูร บุ่งนาแซง 207,737 มทบ.23 10 พ.ค. 2562
494 นาง สมพร วงษ์จันลา พ.ท. ณรงค์ แผงสูงเนิน 207,739 มทบ.21 10 พ.ค. 2562
495 น.ส. สุดใจ แฉ่งชื่น นาย สุวิทย์ สิทธิวิบูลย์ 207,498 มทบ.21 10 พ.ค. 2562
496 นาย ทองม้วน ศรีแขไตร พ.ท. อุดมการณ์ ศรีแขไตร 207,478 พล.ร.3 10 พ.ค. 2562
497 พ.ตง กิตติศักดิ์ แสงบรรจง นาง เตือนใจ แสงบรรจง 207,276 มทบ.16 8 พ.ค. 2562
498 ร.ต. ทินกร ดอนปัน นาง จันทร์ศรี ดอนปัน 197,118 มทบ.33 8 พ.ค. 2562
499 ร.ต. เนียม ศรีสุข นาง สมปอง ศรีสุข 207,767 มทบ.31 8 พ.ค. 2562
500 จ.ส.อ. สงวน พื้นนวล นาง ศิริพร ใจเมือง 207,766 มทบ.25 8 พ.ค. 2562