การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
491 นาง คำปุ่น คำวันดี จ.ส.อ. อภิศักดิ์ คำวันดี 207,368 ม.พัน.28 พล.ม.1 30 ม.ค. 2562
492 นาย สุนัย ฑีฆาวงค์ ส.อ. ธีรวัฒน์ ฑีฆาวงค์ 207,387 พล.ม.1 30 ม.ค. 2562
493 นาย สำเนียง ดีอินทร์ ร.ต. สุรศักดิ์ ดีอินทร์ 207,370 มทบ.39 30 ม.ค. 2562
494 นาย จีระศักดิ์ คงถาวร น.ส. สุทักษา คงถาวร 207,372 มทบ.39 30 ม.ค. 2562
495 นาง พร สวนสอน ร.ต. ดำเนินชัย สวนสอน 207,372 มทบ.35 30 ม.ค. 2562
496 นาง ตอง แย้มปรางค์ นาย ประมวล แย้มปรางค์ 207,367 มทบ.31 30 ม.ค. 2562
497 นาง ทองสี บัวแสงใส น.ส. ณัฎฐ์พัชร์ บัวแสงใส 207,371 มทบ.27 30 ม.ค. 2562
498 นาง ผิน สมัครไทย น.ส. ณัฐฐา สมัครไทย 207,370 มทบ.15 30 ม.ค. 2562
499 นาย บุญชื่น เกวิโก จ.ส.ต. ชัชวาลย์ เกวิโก 207,397 ร.19 30 ม.ค. 2562
500 นาง แก้ว ปินตาเสน พ.ต. ศรชัย ปินตาเสน 207,398 มทบ.33 30 ม.ค. 2562