การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
491 ร.ต. ทองพูน สิงหะแสนยาพงษ์ น.ส. ชูศรี สิงหะแสนยาพงษ์ 207,431 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
492 ร.ต. สันติ จอมพงษ์ นาง สมหมาย จอมพงษ์ 207,424 มทบ.37 30 ก.ค. 2562
493 ร.ต. อำนวย ศรีโทโคตร น.ส. อภิญญา ศรีโทโคตร 9,490 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
494 ร.ต. อำนวย ศรีโทโคตร นาง พรรณี ศรีโทโคตร 178,979 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
495 ร.ต. อำนวย ศรีโทโคตร นาย ณัฐพล ศรีโทโคตร 9,490 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
496 ร.ต. อำนวย ศรีโทโคตร นาง กรรณิกา นาระต๊ะ 9,490 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
497 ร.ต. สุชาติ เวียงจันทร์ น.ส. รูฮานี เวียงจันทร์ 138,800 ช.พัน.15 พล.ร.15 30 ก.ค. 2562
498 ร.ต. สุชาติ เวียงจันทร์ น.ส. ณฐรี ผจงงาม 68,650 ช.พัน.15 พล.ร.15 30 ก.ค. 2562
499 จ.ส.อ. ประวิท พิมา นาย สงกา พิมา 113,050 ร.16 พัน.2 30 ก.ค. 2562
500 จ.ส.อ. ประวิท พิมา นาง ศิริพร ศรีวะสุทธิ์ 46,950 ร.16 พัน.2 30 ก.ค. 2562