การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
501 ร.ต. สวัสดิ์ เปล่งวรรณ นาง อำไพ เปล่งวรรณ 204,476 มทบ.13 9 พ.ย. 2560
502 ร.ต. ประสิทธิ์ เมืองอุดม นาง สุดใจ เมืองอุดม 204,477 มทบ.13 9 พ.ย. 2560
503 นาย ศิโรจน์ เตือนจิตร์ จ.ส.ต. พิเชฐ เตือนจิตร์ 204,474 มทบ.310 9 พ.ย. 2560
504 นาย สุทธิ สิงห์ไพศาล จ.ส.อ. ประเสริฐ สิงห์ไพศาล 204,235 พล.รพศ.1 9 พ.ย. 2560
505 นาย บุญจันทร์ ศิริเย็น จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ศิริเย็น 204,478 ร.16 พัน.1 9 พ.ย. 2560
506 นาง สมพงษ์ กัณหา จ.ส.ท. เดชา กุลดิลก 204,477 มทบ.13 9 พ.ย. 2560
507 นาง บุญสม สาระคำ จ.ส.อ. สมาน สาระคำ 204,476 มทบ.13 9 พ.ย. 2560
508 ร.ต. ปรัชญา ไชยศล นาง สังเวียน ศรีชื่น 204,528 มทบ.24 7 พ.ย. 2560
509 จ.ส.อ. บุญส่ง จันทร์ศิริ ร.ต. สุชาติ จันทร์ศิริ 204,516 รร.จปร. 7 พ.ย. 2560
510 นาง ไทย กองาม จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ ยุคพวก 204,515 ร.31 พัน.3 รอ. 7 พ.ย. 2560