การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
501 นาย วัน วิเศษกุล จ.ส.อ. สุพจน์ คำจุลลา 207,190 มทบ.27 21 ส.ค. 2561
502 นาง พิมพา เหลาสุวรรณ พ.ท. อิสระ เหลาสุวรรณ 206,943 มทบ.27 21 ส.ค. 2561
503 นาย ไว ราชบาศรี จ.ส.อ. สาคร มูลสาร 207,188 มทบ.22 21 ส.ค. 2561
504 นาง ทอง กองสินแก้ว ร.ต. นริศ กองสินแก้ว 207,189 มทบ.22 21 ส.ค. 2561
505 นาง ไพบูลย์ สว่างโรจน์ ร.ต. ถนิม สว่างโรจน์ 207,189 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
506 นาง บุญล้อม พางาม ร.ต. สุวิทย์ พางาม 207,192 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
507 นาง อ่อนจันทร์ หอมเชย จ.ส.ต. เผด็จ หอมเชย 206,944 พล.ร.3 21 ส.ค. 2561
508 นาง ยาใจ พนาอุดม ส.อ. ธนิต พนาอุดม 197,236 ป.9 พัน.9 21 ส.ค. 2561
509 นาย สงค์กา เขาทอง จ.ส.อ. ทองคำ ศรีพอ 207,118 ร.16 พัน.2 21 ส.ค. 2561
510 นาง บุญมา อัคนิจ ร.ต. ประจักษ์ คำเห็น 207,113 มทบ.210 21 ส.ค. 2561