การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
501 ร.ต. สมนึก คันธารส นาง ศิริวรรณ คันธารส 207,331 มทบ.33 16 พ.ย. 2561
502 จ.ส.อ. ทิม น่วมประเสริฐ นาง สอิ้ง มหานาม 164,076 มทบ.14 16 พ.ย. 2561
503 จ.ส.อ. ทิม น่วมประเสริฐ น.ส. กรองแก้ว น่วมประเสริฐ 43,090 มทบ.14 16 พ.ย. 2561
504 จ.ส.อ. สมศักดิ์ คำหงษา น.ส. กรกนก คำหงษา 207,395 สง.สด.จว.ย.ส. 16 พ.ย. 2561
505 จ.ส.อ. หนูพันธุ์ ช่างปรุง นาง อ่อนตา ช่างปรุง 206,909 มทบ.23 16 พ.ย. 2561
506 จ.ส.อ. อำนวย พลกนิช นาง ศศิธร สุขะพัฒน์ 207,381 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
507 จ.ส.อ. วิโรจน์ กาลสังข์ นาย สุรศักดิ์ กาลสังข์ 202,437 มทบ.44 16 พ.ย. 2561
508 จ.ส.อ. กัลยกฤตฎ์ งูทิพย์ นาง สมศรี งูทิพย์ 207,325 มทบ.39 16 พ.ย. 2561
509 จ.ส.อ. ทรงชาย ถีระทัน นาง กุลธิดา บุญมี 186,663 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 16 พ.ย. 2561
510 จ.ส.อ. สำเนา เงินพจน์ด้วง นาง ปัญญา เงินพจน์ด้วง 57,161 มทบ.13 16 พ.ย. 2561