การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
501 นาย แวว ใจแก้ว จ.ส.อ. ยศวรรธน์ ใจแก้ว 208,855 กรม ทพ.47 24 ก.ย. 2562
502 นาง หล้า พารา พ.อ. ศิริ ภารา 208,863 มทบ.23 24 ก.ย. 2562
503 นาง สมัย นาชัยพลอย พ.ต. ประสิทธิ์ นาชัยพลอย 208,862 มทบ.23 24 ก.ย. 2562
504 นาย ดวง จุฬานัน ส.อ. กิตติพล ทรายทอง 208,867 มทบ.22 24 ก.ย. 2562
505 นาง ใหม่ โพศาราช (บุญธิมา) นาง สำลี ทองดี 208,867 มทบ.22 24 ก.ย. 2562
506 นาย พรมมา เกษาพันธ์ นาง อนุสรา เกษาพันธ์ 208,868 มทบ.21 24 ก.ย. 2562
507 นาย ทิม ริดสันเทียะ ร.ต. ธวัชชัย เรณูรส 208,868 มทบ.21 24 ก.ย. 2562
508 นาง สมนึก ภู่ระยับ นาย ปลั่ง ภู่ระยับ 208,869 มทบ.21 24 ก.ย. 2562
509 นาง นกแก้ว หวัดสูงเนิน นาย อนุชา เดชะ 208,869 มทบ.21 24 ก.ย. 2562
510 นาย เงิน นาคคงคำ จ.ส.อ. บุญธรรม นาคคงคำ 208,872 พัน.สร.4 24 ก.ย. 2562