การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
501 นาย พายัพ เดชฤทธิ์ จ.ส.อ.หญิง สุพัตยา เจริญผล 205,661 รพ.ค่ายสุรสีห์ 17 พ.ค. 2561
502 นาย สมชาย สุขจิตต์ พ.ท. วินัย ชูโตศรี 205,904 มทบ.31 17 พ.ค. 2561
503 นาย ต่วน สถิรสุขสมบูรณ์ ร.ต. ประวิทย์ ภู่พงษ์ 205,895 มทบ.31 17 พ.ค. 2561
504 นาง นกแก้ว พักศรี นาง นกคล้า ชำนาญเวช 205,895 มทบ.31 17 พ.ค. 2561
505 นาย สวัสดิ์ ไชยพร ร.ต. วาสน์ ไชยพร 205,901 มทบ.27 17 พ.ค. 2561
506 นาง ราตรี สุขโชติ พ.ท. ประสงค์ สุขโชติ 205,894 มทบ.18 17 พ.ค. 2561
507 นาย หัตถชัย ปันแดน ส.ต. วุฒิชัย ปันแดน 205,906 มทบ.13 17 พ.ค. 2561
508 นาง คันที บัวสาย จ.ส.อ. เชิดชัย บัวสาย 205,900 มทบ.13 17 พ.ค. 2561
509 นาง เฉลียว ยังวัฒนา จ.ส.อ. เอกสิทธิ์ ยังวัฒนา 205,660 ช.พัน.112 ช.1 รอ. 17 พ.ค. 2561
510 พ.อ. ทนง ตะพานแก้ว นาง พันธ์ทิวา อ่วมเจิม 68,644 มทบ.33 11 พ.ค. 2561