การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
501 จ.ส.อ. ประวิท พิมา ด.ญ. พิชญาภา ศรีวะสุทธิ์ 46,950 ร.16 พัน.2 30 ก.ค. 2562
502 จ.ส.อ. นรินทร์ วิสุงเร นาย อธิภัทร วิสุงเร 12,389 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
503 จ.ส.อ. นรินทร์ วิสุงเร นาง ศุภรัตน์ เจริญกรศรี 182,389 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
504 จ.ส.อ. นรินทร์ วิสุงเร ด.ญ. มิ่งขวัญ วิสุงเร 12,389 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
505 จ.ส.อ. ธนวรรธน์ วิชรัตน์ อส.ทพ. ธนวิทย์ วิชรัตน์ 207,493 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 30 ก.ค. 2562
506 จ.ส.อ. จักรพงศ์ พรมหล้า นาง สม พรมหล้า 207,435 ส.พัน.23 ทภ.3 30 ก.ค. 2562
507 ส.ท. วีระวัฒน์ คัทมาร น.ส. สมศรี คัทมาร 207,176 ส.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
508 ส.ท. ชานนท์ แปดโทะ นาง ชนัย แปดโทะ 207,175 ส.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
509 ส.อ. มนต์ชัย จุลางกูร นาง ฐิติยา สอนคำ 155,639 มทบ.35 30 ก.ค. 2562
510 ส.อ. ฟื้น เนียมกลิ่นหอม นาง กัญญา เนียมกลิ่นหอม 207,439 มทบ.31 30 ก.ค. 2562