การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
501 นาง วรวรรณ วิชิตะกุล ร.ต. วิชิต วิชิตะกุล 211,030 มทบ.21 27 พ.ย. 2562
502 นาย ทองอินทร์ จันทพันธ์ จ.ส.อ. สุวัชชัย ทองสุข 206,272 ม.7 พัน.8 27 พ.ย. 2562
503 นาง หมิก ลิดี นาง ธนการ ดิลกโศภณ 210,785 มทบ.35 27 พ.ย. 2562
504 นาง มะลิ แก้วเนตร นาง กัญชลี แอลเล็บ 211,042 มทบ.35 27 พ.ย. 2562
505 นาง คำพาด อ้นเอี่ยม ร.ต. อดิศักดิ์ อ้นเอี่ยม 211,043 บชร.2 27 พ.ย. 2562
506 นาย นิพล วงษ์ทะ นาง มิ่งมิตร วงษ์ทะ 211,038 มทบ.38 27 พ.ย. 2562
507 นาย สุทธิชัย กองเมืองปัก จ.ส.อ. อุดม หุ่นกระโทก 211,041 มทบ.21 27 พ.ย. 2562
508 นาย สุดใจ แอบจะบก นาง วรรณี กุลอ่อน 197,492 มทบ.21 27 พ.ย. 2562
509 นาง ใด แผนสุพัฒน์ ร.อ. ขันทอง แผนสุพัฒน์ 211,040 มทบ.21 27 พ.ย. 2562
510 นาง จำนงค์ เขินสูงเนิน ร.ต. สมชาย เขินสูงเนิน 211,040 มทบ.21 27 พ.ย. 2562