การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
501 นาย ฉลวย แจ่มจำรัส จ.ส.อ. ชาติชาย แจ่มจำรัส 207,851 มทบ.15 30 เม.ย. 2562
502 นาง มณี สุขจิตต์ น.ส. เปมิกา สุขจิตต์ 207,361 พธ.ทบ. 30 เม.ย. 2562
503 นาย สมพงษ์ บัวทอง นาง เพลินพิศ สิงห์ลอ 207,857 ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. 30 เม.ย. 2562
504 นาง บัวตอง มาอินทร์ นาง ศุภานัน วงค์สารภี 207,642 มทบ.37 30 เม.ย. 2562
505 นาง อุดร เยี่ยมสูงเนิน ร.ต. สมเกียรติ แสงเพชร 207,635 มทบ.21 30 เม.ย. 2562
506 นาง ทุเรียน จำพิมาย ร.ต. คณิศร จำพิมาย 207,635 มทบ.21 30 เม.ย. 2562
507 นาย สวัสดิ์ รามสันเทียะ จ.ส.อ. แสวง รามสันเทียะ 207,639 มทบ.12 30 เม.ย. 2562
508 นาง จันทร์เพ็ญ ณ บางช้าง จ.ส.อ. อานนท์ โตมี 104,700 พล.พัฒนา 3 30 เม.ย. 2562
509 นาง จันทร์เพ็ญ ณ บางช้าง นาง ต้องตา โตมี 102,704 พล.พัฒนา 3 30 เม.ย. 2562
510 นาย ทองใบ ผาสิกา จ.ส.อ. ภูวนัย ทองมูล 205,429 ส.พัน.6 พล.ร.6 30 เม.ย. 2562