การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
501 จ.ส.อ. สำเนาว์ เกษสังข์ นาง มิตรธรา , นาย ฤทธิรงค์ , นาย อภิเชษฐ , นาย อำพร , น.ส. นราพร . น.ส. นริศรา เกษสังข์ 204,458 มทบ.13 20 ก.พ. 2561
502 จ.ส.อ. ชูศักดิ์ ชุมเสน นาง ปารัชญ์ ชุลีประเสริฐ 204,440 มทบ.22 20 ก.พ. 2561
503 ส.อ. ธีระ พะปะเสน น.ส. อัจฉรา พะปะเสน 204,680 มทบ.210 20 ก.พ. 2561
504 ส.ท. ดรัณภพ ผิวบาง จ.ส.อ.หญิง วรรณา ผิวบาง 204,442 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. 20 ก.พ. 2561
505 อส.ทพ. บันเทิง ไวยิ่งยุทธ น.ส. ลำยวน ลอองชัย 204,481 กรม ทพ.14 20 ก.พ. 2561
506 นาง อิศรา เอี่ยมวิจิตร์ น.อ. ภานุเทพ ชาติจันทึก , พ.อ. ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ 204,706 มทบ.26 20 ก.พ. 2561
507 นาง ปราณี ชื่นชม จ.ส.อ. พิพิตร ชื่นชม 204,473 ร.16 พัน.2 20 ก.พ. 2561
508 นาย ทอง พิณจะโปะ จ.ส.อ. มานิตย์ พิณจะโปะ 204,710 ช.2 พัน.202 20 ก.พ. 2561
509 นาง องุ่น ศิลปพงษ์ ร.อ. สมชาย ละม้ายแข 204,718 ช.พัน.4 พล.ร.4 20 ก.พ. 2561
510 นาย สุชน เชิดชู พ.ท. อัดชา ทานาค , นาง สุนิษา ทานาค 204,719 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 20 ก.พ. 2561