การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
501 นาง เสงี่ยม เดชานุภานนท์ จ.ส.อ. ปรีชา เดชานุภานนท์ 206,032 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
502 นาง หวัน ต่อติด ร.ต. บุญมี ต่อติด 206,031 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
503 นาง สงบ ชำนาญศก นาง นิลนภา คงสุข 206,034 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
504 นาง ทองอม หอกคำ จ.ส.อ. บุญสม บวรกูร 205,823 มทบ.19 11 ก.ค. 2561
505 นาง สวน บัวทอง ร.ท. พรชัย บัวทอง 206,026 มทบ.15 11 ก.ค. 2561
506 นาง สัมฤทธิ์ ช่องสว่าง จ.ส.อ. ณัฐพล ช่องสว่าง 206,033 มทบ.13 11 ก.ค. 2561
507 นาง ประทีป พันธ์ชมภู ร.ท. สมศักดิ์ ศิริพิลา 206,032 มทบ.13 11 ก.ค. 2561
508 นาง มอญแก้ว รู้ธรรม จ.ส.อ. พยับ รู้ธรรม 206,030 ป.4 พัน.104 11 ก.ค. 2561
509 นาย สมศักดิ์ คุณมาศ จ.ส.อ. เกรียงไกร คุณมาศ 205,826 ร.12 พัน.3 รอ. 11 ก.ค. 2561
510 นาย ทองคำ เนียมนก ร.อ. นิคม เนียมนก 206,060 มทบ.39 11 ก.ค. 2561