การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
501 นาง หมั่น พรั่งขุนทด ร.ต. สมหมาย พรั่งขุนทด 207,395 มทบ.21 30 ม.ค. 2562
502 นาง นงเยาว์ สถิตย์วงศ์ น.ส. ธัญรัศม์ ธีระอำพรรัตน์ 207,395 มทบ.21 30 ม.ค. 2562
503 นาง เก้า นามวงศ์ น.ส. อรุณี นามวงศ์ 65,268 พัน.พัฒนา 4 30 ม.ค. 2562
504 นาง เก้า นามวงศ์ จ.ส.ต. กัมปนาท นามวงศ์ 141,868 พัน.พัฒนา 4 30 ม.ค. 2562
505 นาย ประสิทธิ์ ราชพริ้ง นาง สมใจ ยิ้มนุ่น 207,427 มทบ.39 30 ม.ค. 2562
506 นาย น้อย ดีครีพ พ.ท. ธเนศ บุญประเสริฐ 207,426 มทบ.39 30 ม.ค. 2562
507 นาง หยิน สากุล นาง บุญยิ่ง สากุล 207,428 มทบ.39 30 ม.ค. 2562
508 นาง สุพัฒน์ คงมี จ.ส.ต. ปรีชา คงมี 207,427 มทบ.39 30 ม.ค. 2562
509 นาง จันเป็ง หวลระลึก จ.ส.อ. สมพร หวลระทึก 207,433 มทบ.37 30 ม.ค. 2562
510 นาย ฉันท์ ชารีวรรณ ร.ต. บัวพันธ์ ชารีวรรณ 207,431 มทบ.27 30 ม.ค. 2562