การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
501 พ.อ. มานัส พุกบุญมี นาง มะลิ พุกบุญมี 149,367 สง.สด.จว.ต.ง. 13 พ.ค. 2563
502 พ.อ. มานัส พุกบุญมี นาย ชนินทร์ พุกบุญมี 61,230 สง.สด.จว.ต.ง. 13 พ.ค. 2563
503 ร.ต. อนุพงษ์ หัสดียศ นาง จีรพรรณ หัสดียศ 210,874 มทบ.23 13 พ.ค. 2563
504 พ.ท. พีระพล ขำโขนงงาม นาย พงศ์พล ขำโขนงงาม 92,520 มทบ.16 13 พ.ค. 2563
505 พ.ท. พีระพล ขำโขนงงาม นาย พงศธร ขำโขนงงาม 114,662 มทบ.16 13 พ.ค. 2563
506 พ.ท. ไชยา พลสายบัว นาง กัลยา พลสายบัว 211,148 มทบ.13 13 พ.ค. 2563
507 พ.ท. ชัชวาลย์ สุกุมลนันทน์ นาง ยุพิน สุกุมลนันทน์ 211,129 มทบ.18 13 พ.ค. 2563
508 พ.ต. เครือ ผาศิริ น.ส. ศิริณี ผาศิริ 210,854 สง.สด.จว.ส.ห. 13 พ.ค. 2563
509 ร.ต. ยนพงษ์ ร่มภักดิ์ นาง นนทวรรณ ร่มภักดิ์ 211,146 มทบ.13 13 พ.ค. 2563
510 ร.ต. กฤช กรีมานนท์ น.ส. เรือนแก้ว กรีมานนท์ 211,145 มทบ.12 13 พ.ค. 2563