การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 นาย ประเสริฐ รัตนบัลลังก์ ร.ต. ประสิทธิ์ รัตนบัลลังก์ 211,038 มทบ.13 27 พ.ย. 2562
512 นาง สวาท ขำทอง ร.ต. เริ่ม ละออง 211,039 มทบ.13 27 พ.ย. 2562
513 นาง กัญญา ปัญญา จ.ส.อ. สุทธิไกร ปัญญา 209,701 ช.พัน.4 พล.ร.4 27 พ.ย. 2562
514 นาง อุ้ม ประชุมพร นาง สมนึก เบญจมรังสรรค์ 211,050 มทบ.39 27 พ.ย. 2562
515 นาง จันทร์สม คำเป๊ก ร.ต. เทอดศักดิ์ กิ่งแก้ว 211,049 มทบ.39 27 พ.ย. 2562
516 นาง เต็ม สมรักษ์ นาง นารี กัณหาจันทร์ 210,789 มทบ.23 27 พ.ย. 2562
517 นาง จอมแพง บัวใหญ่รักษา ร.ท. อุดม หาวิเชียร 211,050 มทบ.23 27 พ.ย. 2562
518 นาง ชอุ่ม วรรณะ นาง มาติกา วรรณะ 211,048 มทบ.13 27 พ.ย. 2562
519 นาง ฉลอง คำผึ่ง จ.ส.อ. นิพนธ์ คำผึ่ง 197,898 ม.1 พัน.17 รอ. 27 พ.ย. 2562
520 นาง อำพรรณ ภูวงศ์ จ.ส.อ. สมพล ภูวงศ์ 211,046 กรม ทพ.32 27 พ.ย. 2562