การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 ส.อ. ชลอ รักดี น.ส. บุญรุ่ง รักดี 207,414 มทบ.13 30 ก.ค. 2562
512 ส.ท. ณัฐพล มธุวร นาง อรุวรรณ มธุวร 207,450 มทบ.210 30 ก.ค. 2562
513 ส.อ. ไสว รุ่งเรือง ร.อ. จำเริญ รุ่งเรือง 207,423 มทบ.13 30 ก.ค. 2562
514 อส.ทพ. ประเทือง โพธิ์อยู่ นาง แหวน โพธิ์อยู่ 207,438 กรม ทพ.13 30 ก.ค. 2562
515 นาง สมใจ สมชื่อ จ.ส.อ. อนุวัฒน์ สมชื่อ 207,484 มทบ.45 30 ก.ค. 2562
516 นาง เข็ม บุญญะวัด ส.อ. ทนงค์ บุญญะวัด 207,413 มทบ.36 30 ก.ค. 2562
517 นาง จันทร์ ทัศคร ร.ท. เชาวลิต ทัศคร 207,413 มทบ.27 30 ก.ค. 2562
518 นาง น้อย เนาว์เพ็ชร์ นาง ชนารัตน์ เนาว์เพ็ชร์ 150,000 มทบ.19 30 ก.ค. 2562
519 นาง น้อย เนาว์เพ็ชร์ ร.ต. จำเนียน เนาว์เพ็ชร์ 57,467 มทบ.19 30 ก.ค. 2562
520 นาง บานเย็น พรมเทพ ร.ต. สมพล พรมเทพ 207,425 มทบ.37 30 ก.ค. 2562