การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 นาง นิ่ม สร้อยเสนา นาย อุทัย สร้อยเสนา 207,290 มทบ.27 20 พ.ย. 2561
512 นาง แป้น สอดกำปัง นาย วิศวกร บูรำสูงเนิน 57,294 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
513 นาง แป้น สอดกำปัง นาง มงคล สอดกำปัง 150,000 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
514 นาง สมสุข วงษ์แย้ม น.ส. สุทธิดา วงษ์แย้ม 207,288 มทบ.18 20 พ.ย. 2561
515 นาย เสริม คุ้มครอง พ.ต. ธวัชภูมิ คุ้มครอง 207,288 มทบ.14 20 พ.ย. 2561
516 น.ส. ทองสุข ทองขาว น.ส. วริศรา ทองขาว 207,297 มทบ.13 20 พ.ย. 2561
517 นาย อุทัย รบไพรี ร.ต. คธาวุธ รบไพรี 207,045 ศบบ. 20 พ.ย. 2561
518 นาย ประยงค์ คงเกษม จ.ส.อ. ณรงค์ คงเกษม 207,306 ศบบ. 20 พ.ย. 2561
519 นาง ศิริวรรณ บุญจันทร์ จ.ส.อ. ชำนาญ บุญจันทร์ 207,307 ศบบ. 20 พ.ย. 2561
520 นาย บุญยัง เขียวทอง จ.ส.อ. วรวุฒิ เขียวทอง 198,469 ร.14 พัน.3 20 พ.ย. 2561