การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 นาย สว่าง พัดชา นาย ประชิด มหาวงษ์ 204,480 รร.จปร. 20 ก.พ. 2561
512 นาง ประเสริฐ แสงพันธุ์ พ.อ.หญิง ณิชาภัทร แสงพันธุ์ 204,720 รร.จปร. 20 ก.พ. 2561
513 นาง นันทพร ฆารละออง ร.ต. ภิญโญ ฆารละออง 204,719 รพศ.5 20 ก.พ. 2561
514 นาย น้อย สุริยา ร.ต. สายัณห์ สุริยา 204,684 มทบ.32 20 ก.พ. 2561
515 นาย สมัย เมรัตน์ ร.ต. ณัฐพงษ์ เมรัตน์ 204,685 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. 20 ก.พ. 2561
516 นาย สวัสดิ์ พรมขุนทด นาง สุลักขณา พรมขุนทด 204,683 ส.พัน.15 พล.ร.15 20 ก.พ. 2561
517 นาย ทองยศ แสนมงคล จ.ส.อ. อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน 204,682 มทบ.23 20 ก.พ. 2561
518 นาย สนิท สุขเจริญ นาง ศรีทอง สุขเจริญ 204,685 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 20 ก.พ. 2561
519 นาง ใหม่ วงศ์พันธ์ ร.ต. สมิตร วงศ์พันธ์ 204,684 สด.จว.ย.ส. 20 ก.พ. 2561
520 นาย ขันคำ ไทยใหม่ ร.ต. กนิษฐ จินดาวงศ์ 204,675 มทบ.37 20 ก.พ. 2561