การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 จ.ส.อ. สวัสดิ์ จันทร์รัตน์ นาง อรวรรณ จันทร์รัตน์ 35,626 พัน.ซบร.กรม สน.12 19 ส.ค. 2562
512 จ.ส.อ. สวัสดิ์ จันทร์รัตน์ นาง สาธิตา ผจญทรพรรค 172,126 พัน.ซบร.กรม สน.12 19 ส.ค. 2562
513 จ.ส.อ. สมศักดิ์ แก้ววิเชียร จ.ส.อ. ธราดล แก้ววิเชียร 208,044 ร.25 19 ส.ค. 2562
514 จ.ส.อ. ประณต นราจันทร์ นาง ลำใย นราจันทร์ 208,058 มทบ.21 19 ส.ค. 2562
515 จ.ส.อ. อนงค์ สงิมทอง ร.ต. เอนก สงิมทอง 208,060 มทบ.25 19 ส.ค. 2562
516 จ.ส.อ. เติมพล รัตนโกสุมภ์ นาง วิภา รัตนโกสุมภ์ 208,062 มทบ.21 19 ส.ค. 2561
517 ส.อ. สมศักดิ์ ศรีนวล นาย ศักดิ์ชัย ศรีนวล 208,060 มทบ.43 19 ส.ค. 2562
518 พล.อส. สงกรานต์ ฉิมสูงเนิน นาย สาคร ฉิมสูงเนิน 208,039 มทบ.36 19 ส.ค. 2562
519 อส.ทพ. ทองพูน มีกุล นาง ราตรี มีกุล 198,123 กรม ทพ.26 19 ส.ค. 2562
520 นาง วิเศษ ดาบสีพาย ร.ต. อุปดิศร์ ศรีไทย 208,059 มทบ.29 19 ส.ค. 2562