การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 จ.ส.อ. ชบ คงชูช่วย นาง ชวนพิศ คงชูช่วย 208,872 มทบ.42 23 ก.ย. 2562
512 จ.ส.อ. สุรพล คนมั่น นาย สุรศักดิ์ คนมั่น 208,344 มทบ.12 23 ก.ย. 2562
513 จ.ส.อ. ชาญชัย ปาปะโข นาง สมควร อันบุรี 208,878 ช.พัน.6 พล.ร.6 23 ก.ย. 2562
514 จ.ส.อ. ไกรศร ศรีด้วงกัง นาง สลิล ศรีด้วงกัง 208,628 มทบ.18 23 ก.ย. 2562
515 นาง มะลิ อุษาจันทรากุล นาย ณัฐพล โฉมแดง 208,943 มทบ.39 23 ก.ย. 2562
516 นาย ประมวล ศรีอรัญ ส.อ. ปรีดี ศรีอรัญ 208,870 มทบ.38 23 ก.ย. 2562
517 นาย บุญเพ็ง สุขอ้วน ร.ท. สุข ตั้งใจสุข 208,866 มทบ.22 23 ก.ย. 2562
518 นาง จันทร์เทศ ศรชัย พ.ต. สมชาย ไชยสอน 208,876 มทบ.22 23 ก.ย. 2562
519 นาย กุศล นันทวิจารณ์ นาง นันทนา เกษศรี 208,880 มทบ.18 23 ก.ย. 2562
520 นาย สนิท เทศแจ่ม นาย รักเกียรติ เรียบร้อย 208,874 มทบ.13 23 ก.ย. 2562