การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 นาง สำเนา เกิดศรี พ.ต. พีรเดช เกิดศรี 204,515 ศป. 7 พ.ย. 2560
512 นาง สายหยุด ดุมใหม่ น.ส. ผ่องนภา สงวนสิน 204,274 มทบ.21 7 พ.ย. 2560
513 นาย สวัสดิ์ สังข์ศรี พล.อส. ธวัช สังข์ศรี 204,516 มทบ.21 7 พ.ย. 2560
514 นาง เสน่ห์ ยศปัญญา พ.ท. กฤษณพล ยศปัญญา 204,273 มทบ.39 7 พ.ย. 2560
515 นาง น้อย ดีสอน ร.ต. อนันต์ ดีสอน 204,512 มทบ.39 7 พ.ย. 2560
516 นาง ลิ้ม ตรีเดช ร.ต. บรรจง ทองสังวรณ์ 204,517 มทบ.24 7 พ.ย. 2560
517 นาง อ่อนศรี หินเธาว์ ร.ต. ยุทธพงษ์ หินเธาว์ , นาย สินสมุทร หินเธาว์ 204,290 ร.8 พัน.3 7 พ.ย. 2560
518 นาย จร โพธิ์พนา ร.ต. พรชัย โพธิ์พนา 204,527 มทบ.29 7 พ.ย. 2560
519 นาง อิน วิกล ร.ต. สยาม ศรีสถาน 204,527 มทบ.29 7 พ.ย. 2560
520 พ.ท. ประสิทธิ์ พรมีฤทธิ์ นาง พิชชญา พรมีฤทธิ์ 204,512 มทบ.27 6 พ.ย. 2560