การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 พ.ต. ประสาท นาคจุ้ย น.ส. ณภัค นาคจุ้ย 211,125 มทบ.17 23 มี.ค. 2563
512 พ.ต. มานิตย์ พัชนี นาย ณัฐพล พัชนี 211,150 มทบ.12 23 มี.ค. 2563
513 ร.อ. วิหาร เดชทะศร น.ส. วิภาภรณ์ เดชทะศร 111,134 มทบ.210 23 มี.ค. 2563
514 ร.อ. วิหาร เดชทะศร นาง จุฬาวรรณ กาเมือง 100,000 มทบ.210 23 มี.ค. 2563
515 ร.ท. สุระเดช อุ้ยเมือง น.ส. สุภาพร อุ้ยเมือง 71,162 มทบ.13 23 มี.ค. 2563
516 ร.ท. สุระเดช อุ้ยเมือง นาง บุญชู บุญภู่ 140,000 มทบ.13 23 มี.ค. 2563
517 ร.ต. สำเนียง ประจันทร์คีรี จ.ส.อ. ชัยณรงค์ ประจันทร์คีรี 211,126 มทบ.31 23 มี.ค. 2563
518 ร.ต. สม นอกสันเทียะ นาย นราพงศ์ นอกสันเทียะ 161,561 มทบ.21 23 มี.ค. 2563
519 ร.ต. สม นอกสันเทียะ นาย ณรงค์ชัย นอกสันเทียะ 49,561 มทบ.21 23 มี.ค. 2563
520 ร.ต. สมจิตร สินสกุล นาง บุปผา คำน้อย 211,136 มทบ.35 23 มี.ค. 2563