การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 ร.ต. พันธมิตร พันธ์เลิศ นาง อุดร พันธ์เลิศ 206,050 มทบ.26 11 ก.ค. 2561
512 ร.ต. อุดม พุ่มไสว นาง พยอม พุ่มไสว 206,051 มทบ.15 11 ก.ค. 2561
513 จ.ส.อ. สุรพล ชาติไทย นาย โพธิ์ ชาติไทย 205,805 มทบ.13 11 ก.ค. 2561
514 จ.ส.อ. ผัด มณฑา น.ส. สมพร มณฑา 30,404 มทบ.32 11 ก.ค. 2561
515 จ.ส.อ. ผัด มณฑา ร.ต. บุญเสริม มณฑา 175,404 มทบ.32 11 ก.ค. 2561
516 จ.ส.อ. บัณฑิต ขาวผ่อง นาง เรือนจิตร์ ขาวผ่อง 206,033 มทบ.33 11 ก.ค. 2561
517 จ.ส.อ. เลิศ ตัวบุญ นาง พนิดา ตัวบุญ 206,053 มทบ.43 11 ก.ค. 2561
518 จ.ส.อ. ภูวนัย นามศิริ น.ส. ชมพูนุช เหลืองอ่อน 206,049 ม.4 พัน.5 รอ. 11 ก.ค. 2561
519 ส.อ. ชิโนรส ดำเพ็ง นาง เรืองศรี ดำเพ็ง 150,000 มทบ.41 11 ก.ค. 2561
520 ส.อ. ชิโนรส ดำเพ็ง น.ส. ทานตะวัน ยมภา 56,003 มทบ.41 11 ก.ค. 2561