การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 นาง ละมุล รัตนะเพขะศิลป์ นาง ศิริรัตน์ จองรัตนวนิช 211,168 มทบ.21 3 ก.พ. 2563
512 นาง บุญส่ง อิ่มทะเล พ.ท. ปฐม อิ่มทะเล 211,166 มทบ.21 3 ก.พ. 2563
513 นาง ภุมมา คงน้อย นาง เสริมส่ง คำแก้ว 211,164 มทบ.13 3 ก.พ. 2563
514 นาง จันทร์ เพ็งวัน (สาลี) ร.ท. คงศักดิ์ สาลี 211,411 มทบ.13 3 ก.พ. 2563
515 นาง นารี แคว้นคอนฉิม จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ สังวาลย์ชัย 211,171 บชร.1 3 ก.พ. 2563
516 นาย แหลม หนาแน่น ร.ท. วัชระ หนาแน่น 211,170 ช.21 3 ก.พ. 2563
517 นาง ทวี กุลมาลา พ.ท. สง่า กุลมาลา 211,167 มทบ.39 3 ก.พ. 2563
518 นาย ชาลี ศรีกัลป์ พ.ต. อุตสาหะ กอผจญ 211,163 มทบ.36 3 ก.พ. 2563
519 นาง นิตยา บำรุงกุล ร.ต. ประเจตน์ บำรุงกุล 211,162 มทบ.36 3 ก.พ. 2563
520 นาย แก้วลูน สุริยะ พ.อ. สุรสิทธิ์ สุริยะ 211,163 มทบ.33 3 ก.พ. 2563