การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 นาย กองมี ธาตุทอง ร.ต. ไมตรี ธาตุทอง 207,656 มทบ.28 16 พ.ค. 2562
512 นาย ป้าย คำทะเนตร พ.ต. สัมฤทธิ์ วงษ์คนิช 207,414 มทบ.21 16 พ.ค. 2562
513 นาง มุ งามพินิจพงษ์ ร.ท. เดชา แพทย์พงษ์ปกรณ์ 207,652 มทบ.21 16 พ.ค. 2562
514 นาง กิ่ม ใจผ่อง ร.ต. โชคชัย ใจผ่อง 207,656 มทบ.19 16 พ.ค. 2562
515 นาง คำ ดวงมาลา ร.ต. สุชาติ ดวงมาลา 207,672 ส.พัน.11 พล.ม.1 16 พ.ค. 2562
516 นาง ลำปาง พิทักษ์ ร.ต. รณยุทธ พิทักษ์ 207,692 มทบ.21 16 พ.ค. 2562
517 นาง ละมุน สันติวงศ์ พ.ท. ปัญญา ใบเตย 207,692 มทบ.21 16 พ.ค. 2562
518 นาย สนอง ศึกษาการ ร.ต. สุรินทร์ ตรีพล 207,676 มทบ.18 16 พ.ค. 2562
519 นาง พเยาว์ เสตางกูล ร.ต. สมคิด เสตางกูล 207,675 มทบ.18 16 พ.ค. 2562
520 นาย เฉลิม ยอดบุรุษ ส.อ. ฐิติพงษ์ ยอดบุรุษ 207,690 มทบ.13 16 พ.ค. 2562