การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 พ.อ. สัมพันธ์ สายะสมิต น.ส. ชมนภัส สายะสมิต 207,384 มทบ.22 31 ม.ค. 2562
512 พ.ท. นิเวอร์ วรรณเกื้อ นาง ทองศรี วรรณเกื้อ 192,328 มทบ.41 31 ม.ค. 2562
513 ร.ต. ทวี ขยัน นาง โสภณ ขยัน 207,389 มทบ.33 31 ม.ค. 2562
514 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ พันธ์ด้วง นาง วัชราภรณ์ แก้วมีมาก 207,386 มทบ.17 31 ม.ค. 2562
515 นาง เสงี่ยม ดาราวรรณ จ.ส.อ. สมชาย ดาราวรรณ 207,392 มทบ.38 31 ม.ค. 2562
516 นาง ทองย้อย อุปวัฒน์ น.ส. วรรณี อุปวัฒน์ 207,390 มทบ.38 31 ม.ค. 2562
517 นาง สมจิตร มะลิวงค์ ร.ต. สมคิด มะลิวงค์ 207,386 มทบ.31 31 ม.ค. 2562
518 นาง นงลักษณ์ ณ อุบล ร.ต. ธนสิทธิ์ ณ อุบล 207,385 มทบ.22 31 ม.ค. 2562
519 นาง เกษมศรี พลรัตน์ ร.ต. สว่างศิลป์ ไชยต้นเทือก 207,384 มทบ.210 31 ม.ค. 2562
520 นาง ฉลวย แข็งงาน นาง กาญจนา แข็งงาน 207,383 มทบ.17 31 ม.ค. 2562