การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 นาง รำไพร ญาวงศ์ จ.ส.อ. ชาญชัย ญาวงศ์ 211,130 ช.พัน.6 พล.ร.6 19 ธ.ค. 2562
512 พล.ต.หญิง สิริพร สร้อยน้อย นาย ธนวิชญ์ สร้อยน้อย 211,149 สง.สด.จว.ก.ส. 18 ธ.ค. 2562
513 ร.ต. บุญเลิศ ชมบุญ พ.อ.อ. วีระพล ชมบุญ 211,141 มทบ.45 18 ธ.ค. 2562
514 ร.ต. วงกต ทัพซ้าย น.ส. วาทิยา ทัพซ้าย 211,140 มทบ.23 18 ธ.ค. 2562
515 ร.ต. ทัศนัย อนันต์ นาง สร้อยนภา อนันต์ 211,138 มทบ.13 18 ธ.ค. 2562
516 ร.ต. ลิขิต การสอน น.ส. ประดิษฐ์ การสอน 211,154 พล.ร.6 18 ธ.ค. 2562
517 ร.ต. วันชัย นาสวน นาง สุนัน นาสวน 186,343 สง.สด.จว.ฉ.ช. 18 ธ.ค. 2562
518 ร.ต. วันชัย นาสวน นาย พิเชษฐ์ นาสวน 12,403 สง.สด.จว.ฉ.ช. 18 ธ.ค. 2562
519 ร.ต. วันชัย นาสวน นาย ธเนศ นาสวน 12,403 สง.สด.จว.ฉ.ช. 18 ธ.ค. 2562
520 ร.ต. พินิจ สิทธิวงศ์ นาง บุตรศรี เมฆกระจ่าง 210,901 มทบ.39 18 ธ.ค. 2562