การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 นาย จำลอง สุทธิมานนท์ ร.ต. ประเทือง สุทธิมานนท์ 207,114 มทบ.21 21 ส.ค. 2561
512 นาง เงิน เอี่ยมสะอาด นาย พิศิษฐ์ เอี่ยมสะอาด 206,859 มทบ.15 21 ส.ค. 2561
513 นาง ดวงเดือน จาดมี จ.ส.อ. ดำรงค์ จาดมี 204,886 ศป. 21 ส.ค. 2561
514 พ.อ. สมชาย บุญงาม นาง เพ็ญบุญ สองสมุทร 163,898 มทบ.15 17 ส.ค. 2561
515 พ.อ. สมชาย บุญงาม นาย ธัชทอง บุญงาม 42,198 มทบ.15 17 ส.ค. 2561
516 พ.ท. สำราญ ทิพย์เนตร นาง สุบรรณ ทิพย์เนตร 207,206 มทบ.15 17 ส.ค. 2561
517 พ.ต. วิถี ไชยพันธุ์ นาง วรรณวิสาข์ อินทอง 207,163 มทบ.36 17 ส.ค. 2561
518 พ.ต. ธนู ยืนยง น.ส. ลักษณา ยืนยง 19,756 มทบ.12 17 ส.ค. 2561
519 พ.ต. ธนู ยืนยง พ.ต.ท. ธีรศักดิ์ ยืนยง 19,756 มทบ.12 17 ส.ค. 2561
520 พ.ต. ธนู ยืนยง นาง ทองอยู่ ยืนยง 167,656 มทบ.12 17 ส.ค. 2561