การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
511 นาง มาลัย อรภักดี จ.ส.อ. อำนาจ บุญชื่น 205,636 รพศ.2 พัน.1 23 เม.ย. 2561
512 นาง สมภาพ วงศ์คำจันทร์ จ.ส.อ. ศรีณรงค์ วงศ์คำจันทร์ 205,884 มทบ.21 23 เม.ย. 2561
513 นาง ทองคำ ธรรมดี ร.ต. บุญเลิศ ธรรมดี 205,884 มทบ.21 23 เม.ย. 2561
514 นาย สำราญ ดอนปัด นาย สมพงษ์ ดอนปัด 22,219 พล.ร.2 รอ. 23 เม.ย. 2561
515 นาย สำราญ ดอนปัด จ.ส.อ. สมชาย ดอนปัด 183,419 พล.ร.2 รอ. 23 เม.ย. 2561
516 จ.ส.อ. เชาว์ คำสนอง นาง เสวก คำสนอง 205,845 มทบ.39 20 เม.ย. 2561
517 จ.ส.อ. ไชยยงค์ ลี้เทียน นาย ลี้ ลี้เทียน 205,835 มทบ.16 20 เม.ย. 2561
518 ส.ท. เอกลักษณ์ ทองผ่อง น.ส. น้ำอ้อย ทองผ่อง 204,877 พัน.ปพ. 20 เม.ย. 2561
519 นาง ทุม จอมทอง ร.ต. นิยม จอมทอง 205,845 ร.2 พัน.1 รอ. 20 เม.ย. 2561
520 นาง บุบผา ชอบสูงเนิน นาย มนูญ ชอบสูงเนิน 205,846 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 20 เม.ย. 2561