การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
521 นาง น้อย กลิ่นหอม ร.ต. ประสบ กลิ่นหอม 207,426 มทบ.35 30 ก.ค. 2562
522 นาง แผ้ว สุจริตจันทร์ ร.ท. สมชาย สุจริตจันทร์ 207,424 มทบ.13 30 ก.ค. 2562
523 นาง ประทีป ไวยสุภี จ.ส.อ. สมศักดิ์ ไวยสุภี 207,695 มทบ.13 30 ก.ค. 2562
524 นาย ลพ จ้าวสันเที๊ยะ ร.อ.หญิง ปรียา พันธ์วงศ์ 207,717 ร.4 30 ก.ค. 2562
525 นาง สม สีนวล ร.ท. วันดี สีนวล 207,451 ร.3 พัน.3 30 ก.ค. 2562
526 นาง สี บุญมา ร.ต.อ. อรรณพ ศรีธิ 207,449 มทบ.33 30 ก.ค. 2562
527 นาย บุญมี นุสิทธิภาพ นาง สกุลรัตน์ นุสิทธิภาพ 207,443 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
528 นาย คูณ นิตยาสิทธิ์ ส.อ. สุรชัย นิตยาสิทธิ์ 207,442 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
529 นาย จันทร จันทรเสนา นาง วิไลวรรณ ฉิมพาลี 207,449 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
530 นาง อบเชย มหาภูมิ นาง บังอร วอนวงษ์ 207,448 มทบ.12 30 ก.ค. 2562