การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
521 นาง จำปี เรืองศรี นาย วันชัย เรืองศรี 208,882 ศสท.กส.ทบ. 23 ก.ย. 2562
522 นาย ปั่น สระหงษ์ พ.ต. วรดร สระหงษ์ 208,887 ศป. 23 ก.ย. 2562
523 นาง บาน เนตรหาญ นาย บุญยืน เนตรหาญ 208,883 มทบ.22 23 ก.ย. 2562
524 นาง หนูแดง ลาภาพันธุ์ พล.อส. อรวิทย์ ลาภาพันธุ์ 201,342 มทบ.18 23 ก.ย. 2562
525 นาย ชัยยง ศรีกันหา นาง บัวตัก กาสมุทร 182,738 กรม ทพ.21 23 ก.ย. 2562
526 ร.ท. เสรี กุลชโลธร นาง กัญสิริภัคร โพธิ์คาบุญ 197,006 มทบ.13 19 ก.ย. 2562
527 จ.ส.อ. ธงชัย ศรีอุทธา นาง บัวเรือง ศรีอุดทา 208,875 มทบ.310 19 ก.ย. 2562
528 ส.อ. วิทย์ชิราวุธ พานทอง นาง พศิตา ภิญโญ 208,880 ร.29 พัน.1 19 ก.ย. 2562
529 ส.อ. ภูวดล เจริญเถื่อน นาง นพวรรณ เจริญเถื่อน 208,876 มทบ.13 19 ก.ย. 2562
530 นาง วรจิตร วรรณโสภา จ.ส.อ. ประดิษฐ์ วรรณโสภา 208,881 มทบ.22 19 ก.ย. 2562