การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
521 ร.อ. ประภาส ศิริสุวรรณ์ นาง อนงค์ ศิริสุวรรณ์ 204,269 มทบ.46 6 พ.ย. 2560
522 ร.ต. วิสูตร เต็มเนื้อทอง นาง ชาศินี เต็มเนื้อทอง 204,508 มทบ.17 6 พ.ย. 2560
523 ร.ต. เอื้อน ปัจฉา นาง ดรุณี อ่วมเจริญ 204,518 มทบ.16 6 พ.ย. 2560
524 ร.ต. สุวัฒน์ นาวารัตน์ นาง พวงทอง นาวารัตน์ 204,497 มทบ.35 6 พ.ย. 2560
525 จ.ส.อ. สุเทพ จันทร์ชุ่ม นาง สุภาพร จันทร์ชุ่ม 204,106 มทบ.13 6 พ.ย. 2560
526 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ พันธุ์โยธี นาง นภาพร พันธุ์โยธี 204,268 สง.สด.จว.ม.ห. 6 พ.ย. 2560
527 จ.ส.อ. เสถียร อภัยภักดี นาย วงศธร อภัยภักดี 204,267 มทบ.21 6 พ.ย. 2560
528 จ.ส.อ. ประชัญ กุลวรรณ น.ส. สุพรรษา กุลวรรณ 33,804 มทบ.36 6 พ.ย. 2560
529 จ.ส.อ. ประชัญ กุลวรรณ นาย ธนาคาร กุลวรรณ 33,804 มทบ.36 6 พ.ย. 2560
530 จ.ส.อ. ประชัญ กุลวรรณ นาง จานจิรา กุลวรรณ 136,664 มทบ.36 6 พ.ย. 2560