การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
521 ร.ต. มโน รักหลวง นาย เชาวลิต รักหลวง 206,095 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
522 ร.ต. โกเมธ แท่นนิล นาง พิชชาพลอย แท่นนิล 198,571 มทบ.14 17 ส.ค. 2561
523 ร.ต. มังกร กัลป์ทอง นาง บัญญัติ กัลป์ทอง 205,212 มทบ.39 17 ส.ค. 2561
524 ร.ต. สานิต ภักดีศุภผล นาง จันทร์ผา ภักดีศุภผล 206,952 มทบ.17 17 ส.ค. 2561
525 ร.ต. สามารถ ม่วงมณี นาง แสงเดือน ม่วงมณี 143,000 มทบ.14 17 ส.ค. 2561
526 ร.ต. สามารถ ม่วงมณี นาง สมบุญ ม่วงมณี 63,963 มทบ.14 17 ส.ค. 2561
527 ร.ต. สุนทร สุนทรพฤกษ์ นาง อัญชลี สุนทรพฤกษ์ 207,122 มทบ.17 17 ส.ค. 2561
528 ร.ต. บรรทม เอี่ยมสอาด นาง สดศรี เอี่ยมสอาด 207,122 มทบ.17 17 ส.ค. 2561
529 ร.ต. สุทิน เกตุทอง นาง ชุลีพร เกตุทอง 207,140 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
530 ร.ต. ทองแดง สมิงแก้ว นาย จุมพล สมิงแก้ว 207,162 มทบ.13 17 ส.ค. 2561