การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
521 นาย วิชัย ชัยตระกูลธนสาร ร.ต. ธนพงษ์ วรแสน 207,415 มทบ.27 16 พ.ย. 2561
522 นาง ทองเลื่อน จันทร์โฮม ร.ต. สมศักดิ์ จันทร์โฮม 207,435 มทบ.27 16 พ.ย. 2561
523 นาง น้อย หมายจิตร ร.ต. ถวิล บุดดีคำ 207,433 มทบ.24 16 พ.ย. 2561
524 นาง มณี ราษฎรดี ร.อ. ดรุณ ราษฎรดี 207,428 มทบ.22 16 พ.ย. 2561
525 นาย เปลี่ยน ผูกพันธ์ ร.ต. สุทิน ผูกพันธ์ 207,436 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
526 นาง บุญเรือน ด่วนจะโป๊ะ ร.ต. เฉลิมศักดิ์ ด่วนจะโป๊ะ 207,436 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
527 นาง บับภา จันทร์ต้น ร.ต. ประพันธ์ ขำสวัสดิ์ 207,416 มทบ.18 16 พ.ย. 2561
528 นาง ลัดดาวัลย์ คงกระพันธ์ นาง เกสร แดงสูงเนิน 207,424 มทบ.15 16 พ.ย. 2561
529 นาย เดือน ภูลำสัตย์ ร.ท. วินัย ภูลำสัตย์ 204,284 ร.9 พัน.1 16 พ.ย. 2561
530 นาย ลา ปุรีลา นาง ลัดดา คนยัง 207,396 มทบ.24 16 พ.ย. 2561