การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
521 นาย จีรวัฒน์ จันทะคาด นาง นันทร์ จันทะคาด 207,544 มทบ.22 8 พ.ค. 2562
522 นาย เภา รองพล ร.ต. อร่าม รองพล 207,795 มทบ.21 8 พ.ค. 2562
523 นาย สาย รายใหม่ ร.ต. ชม พวกกลาง 207,794 มทบ.21 8 พ.ค. 2562
524 นาง สมคิด วงศ์รัตน์ จ.ส.อ. วีระ วงศ์รัตน์ 207,802 มทบ.14 8 พ.ค. 2562
525 นาง อุลัย สิมบุตร น.ส. นันทิชชา สิมบุตร 207,775 มทบ.13 8 พ.ค. 2562
526 นาย เอกชัย ไกรเพียร นาง รัตนา ไกรเพียร 207,538 ศบบ. 8 พ.ค. 2562
527 นาง บัวหอม เสนบุญมี จ.ส.อ. สำราญ พันธะยอด 207,770 มทบ.38 8 พ.ค. 2562
528 นาย สมคิด หีบทอง จ.ส.ต. ลิขิต หีบทอง 207,771 มทบ.33 8 พ.ค. 2562
529 นาง ศรีบุญ ไชยถา จ.ส.อ. อุดม ไชยถา 207,768 มทบ.33 8 พ.ค. 2562
530 นาง เภา เคยชัยภูมิ พ.ท. ประเสริฐ เคยชัยภูมิ 207,772 มทบ.28 8 พ.ค. 2562