การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
521 ส.อ. สมนึก พรจรรยา พ.อ. วิทยา พรจรรยา 207,420 มทบ.28 29 ม.ค. 2562
522 นาง ผอบ คงมีสุข จ.ส.อ. นพดล คงมีสุข 164,229 ศบบ. 29 ม.ค. 2562
523 นาง ผอบ คงมีสุข น.ส. ดวงหทัย คงมีสุข 14,229 ศบบ. 29 ม.ค. 2562
524 นาง ผอบ คงมีสุข นาย ณรงค์ฤทธิ์ คงมีสุข 14,229 ศบบ. 29 ม.ค. 2562
525 นาง ผอบ คงมีสุข จ.ส.อ. กิตติพงษ์ คงมีสุข 14,229 ศบบ. 29 ม.ค. 2562
526 นาง ผัด สินปรุ จ.ส.อ. ประเสริม สินปรุ 207,417 มทบ.21 29 ม.ค. 2562
527 นาย แคล้ว สบาย ร.ต. สมคิด สบาย 207,408 มทบ.13 29 ม.ค. 2562
528 นาง เยาวลักษณ์ ยิ้มย่อง น.ส. เสาวภาค ยิ้มย่อง 207,407 มทบ.13 29 ม.ค. 2562
529 นาง มณี โสมนัส ร.ต. วีระยุทธ โสมนัส 207,407 มทบ.13 29 ม.ค. 2562
530 นาย จำเนียร มีผึ้ง ร.ท. พจน์ มีผึ้ง 207,194 รร.กส.กส.ทบ. 29 ม.ค. 2562