การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
521 จ.ส.อ. ประภาส แก้วขจร นาย นพรัตน์ แก้วขจร 144,300 มทบ.32 11 พ.ค. 2561
522 จ.ส.อ. ประภาส แก้วขจร ด.ญ. ทัศนีย์ สวยลึก 61,674 มทบ.32 11 พ.ค. 2561
523 จ.ส.อ. วันไชย บุญยอดมิ่ง จ.ส.อ. วรพล บุญยอดมิ่ง 205,903 มทบ.43 11 พ.ค. 2561
524 จ.ส.อ. ชอบ เกิดผาสุข นาง จันทร์ศรี เกิดผาสุข 205,901 มทบ.13 11 พ.ค. 2561
525 จ.ส.อ. บุญปัน มโนหาญ นาย ปริญญา มโนหาญ 205,972 มทบ.37 11 พ.ค. 2561
526 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ บุญเลิศ น.ส. สมหมาย อ้วนศรี 205,720 มทบ.13 11 พ.ค. 2561
527 จ.ส.ต. วิชิต เสียมไหม ด.ช. สุวิจักขณ์ เสียมไหม 50,525 ม.พัน.16 พล.ร.5 11 พ.ค. 2561
528 จ.ส.ต. วิชิต เสียมไหม นาง สุมาลี เสียมไหม 104,125 ม.พัน.16 พล.ร.5 11 พ.ค. 2561
529 จ.ส.ต. วิชิต เสียมไหม ด.ญ. ภัทรานิชฐ์ เสียมไหม 50,525 ม.พัน.16 พล.ร.5 11 พ.ค. 2561
530 ส.ท. ธนากร เชิดโฉม ส.ต.หญิง จีรภา ขอนแก่น 205,726 รพศ.2 พัน.2 11 พ.ค. 2561