การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
521 นาง วันนา ดวงไข พ.ท. บรรยง ดวงไข 211,055 มทบ.23 27 พ.ย. 2562
522 นาง ลุน พรมมาวัน พ.ท. คณิน พรมมาวัน 211,060 พล.ร.15 27 พ.ย. 2562
523 จ.ส.อ. เจริญ เจือจันทร์ น.ส. ภัฐฎิญา เจือจันทร์ 211,158 มทบ.26 26 พ.ย. 2562
524 นาย บัว พันธ์งาม น.ส. อำพร พันธ์งาม 211,061 มทบ.22 26 พ.ย. 2562
525 นาง ปราณี สายเสียง น.ส. สุรีย์ภรณ์ สายเสียง 210,802 มทบ.22 26 พ.ย. 2562
526 นาง จันที พืชหมอ นาง ทองคำ นาดี 211,062 มทบ.22 26 พ.ย. 2562
527 นาง คำพันธ์ เหล่าบุตรดี ร.ต. ปณพัฒน์ เหล่าบุตรดีปฐพี 211,061 มทบ.22 26 พ.ย. 2562
528 พ.อ.หญิง บุญสม พงษ์ทอง น.ส. พรทิพย์ พงษ์ทอง 200,986 มทบ.16 22 พ.ย. 2562
529 พ.ต. ประสิทธิ์ นาชัยพลอย นาย เทพเทวัญ นาชัยพลอย 170,538 มทบ.23 22 พ.ย. 2562
530 พ.ต. ประสิทธิ์ นาชัยพลอย นาย รุ่งเทวา นาชัยพลอย 40,538 มทบ.23 22 พ.ย. 2562