การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
521 นาง บุญมี เลิศสงคราม จ.ส.อ. สำราญ เลิศสงคราม 211,161 มทบ.29 3 ก.พ. 2563
522 นาย เพ็ง ทุมทา ส.อ. อุดม สุดไกร 211,400 มทบ.23 3 ก.พ. 2563
523 นาง อุบล จันทร์กระจ่าง จ.ส.อ. ณรงค์ จันทร์กระจ่าง 211,164 มทบ.21 3 ก.พ. 2563
524 นาง ทองใบ วงษ์ทา นาง สุนันท์ ใบรัก 211,167 มทบ.13 3 ก.พ. 2563
525 พ.ท. ไพฑูรย์ ปรุเขตต์ ส.ท. คมสัน ปรุเขตต์ 211,226 มทบ.18 30 ม.ค. 2563
526 พ.ต. บุญชู ดิษฐชาวนา นาง เบญจวรรณ เลาลลิต 211,207 มทบ.39 30 ม.ค. 2563
527 ร.อ. สมหมาย แก้วรุ่งโรจน์ พ.อ. จิรวัฒน์ แก้วรุ่งโรจน์ 211,224 มทบ.18 30 ม.ค. 2563
528 ร.ท. บุญล้ำ คุ้มเสถียร น.ส. วรัญญา คุ้มเสถียร 211,216 มทบ.31 30 ม.ค. 2563
529 ร.ท. สมพวง ดาศรี นาง วิมล ดาศรี 78,500 ปตอ.2 พัน.2 30 ม.ค. 2563
530 ร.ท. สมพวง ดาศรี นาย รพีพัฒน์ มิทิ 132,710 ปตอ.2 พัน.2 30 ม.ค. 2563