การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
521 นาง วรรณนิภา ธานีกุล จ.ส.อ. คงศักดิ์ ธานีกุล 204,710 ร.29 พัน.1 20 ก.พ. 2561
522 นาง สำเภา เหมือนเทศ ร.ต.หญิง บังอร ประรามุข 204,699 มทบ.13 20 ก.พ. 2561
523 นาง วิไลวรรณ มีพรหม พ.ท. วิเชียร มีพรหม 204,697 มทบ.21 20 ก.พ. 2561
524 นาง รัชนี นักร้อง นาง ชลทิชา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม , นาย กลยุทธ นักร้อง 204,676 มทบ.27 20 ก.พ. 2561
525 นาย ศุภโชติ สุขานนท์ นาง จาริยา สุขานนท์ 204,675 มทบ.37 20 ก.พ. 2561
526 นาย น้อย สงกลาง จ.ส.อ. ชูชาติ สงกลาง 204,681 มทบ.23 20 ก.พ. 2561
527 นาง ราตรี นาคสกุล ร.อ. สมคิด นาคสกุล 204,679 ป.1 พัน.31 รอ. 20 ก.พ. 2561
528 นาง บุบผา สารคม ร.ต. ปัญญา สารคม , นาง ศิริพร สารคม 204,686 มทบ.24 20 ก.พ. 2561
529 นาย ชุบ เรื่องลือ จ.ส.อ. สมพาน รัตนสูตร์ , นาง สำอางค์ รัตนสูตร์ 204,446 พล.พัฒนา 3 20 ก.พ. 2561
530 นาง สมัย สืบพรหม ร.อ. ธีระศักดิ์ สืบพรหม 204,679 ร.6 พัน.2 20 ก.พ. 2561