การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
531 นาย บุญสิน ชาญชิต นาย สุธี ชาญชิต 206,028 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
532 นาย บุญช่วย ข่าต้น จ.ส.อ. ไชญา ข่าต้น 206,030 มทบ.17 11 ก.ค. 2561
533 นาง สุบิน สีกระสอน ร.ต. ทวี สีกระสอน 206,034 มทบ.13 11 ก.ค. 2561
534 นาง ประคอง โพธิ์จันทร์ นาง สมประสงค์ วุฒิสอน 206,042 มทบ.39 11 ก.ค. 2561
535 นาง วิไลลักษณ์ คันธา ร.ต. พูลสวัสดิ์ คันธา 206,037 มทบ.23 11 ก.ค. 2561
536 นาย เกียง ธนะสีรังกูล ร.ต. ทัศนัย ฉินนะโสต 206,044 มทบ.17 11 ก.ค. 2561
537 นาง สุจินต์ ชะเอมสินธ์ นาง กิ่งกาญจน์ แสงทอง 205,820 มทบ.15 11 ก.ค. 2561
538 นาย เชิด ด้วงนุ้ย จ.ส.อ. พรศักดา ด้วงนุ้ย 206,043 พัน.ขส.23 บชร.3 11 ก.ค. 2561
539 นาย ยัง ปรีชาประเสริฐ นาง สมคิด บำรุงกูล 206,056 บชร.2 11 ก.ค. 2561
540 นาง ปิยมาภรณ์ ปิ่นทอง จ.ส.อ. อำพร พลศรี 205,596 มทบ.24 11 ก.ค. 2561