การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
531 นาง บุญมี ปาทาสู นาง วิจิตต์ ขัมภรัตน์ 207,677 มทบ.22 16 พ.ค. 2562
532 นาง ชนิพร สิงห์ชาลี จ.ส.อ. สมคิด โพธิ์ทอง 207,678 มทบ.22 16 พ.ค. 2562
533 นาง บุญหลาย หงษาทร พ.อ. เฉลิมพล เทพสุริยานนท์ 207,687 มทบ.21 16 พ.ค. 2562
534 นาง สุภาวรรณ จาดเกิด ร.ท. ประสิทธิ์ จาดเกิด 207,675 มทบ.18 16 พ.ค. 2562
535 นาย นิตย์ เรืองฤทธิ์ จ.ส.อ. สมคิด เรืองฤทธิ์ 207,688 มทบ.17 16 พ.ค. 2562
536 นาง สวิง สายธนู ร.ต. อุดมศักดิ์ สายธนู 207,688 มทบ.13 16 พ.ค. 2562
537 นาง มัง วงศ์ผ่อง จ.ส.อ. ประพันธ์ วงศ์ผ่อง 207,679 ป.3 พัน.8 16 พ.ค. 2562
538 นาง ฟูม เนื้อจันทา ร.ต. สบาย เนื้อจันทา 207,671 มทบ.27 16 พ.ค. 2562
539 นาง ทองไหล พลสิทธิ์ ร.ต. คงฤทธิ์ วะรีวัฒน์ 207,659 มทบ.24 16 พ.ค. 2562
540 นาย ไสว ยามชัยภูมิ ร.ต. พงษ์สันต์ เรืองรื่น 199,129 มทบ.21 16 พ.ค. 2562