การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
531 ร.ท. จิรันต์ วิสูตรศักดิ์ นาง บุญมาก วิสูตรศักดิ์ 193,486 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
532 ร.ต. เคล้า นัยวิจารณ์ นาง สนม นัยวิจารณ์ 207,427 มทบ.31 16 พ.ย. 2561
533 ร.ต. สุชิน จันทร์ดำรงค์ นาง ประนอม จันทร์ดำรงค์ 207,437 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
534 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร นาย อนุสรณ์ จันทรเกษร 8,971 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
535 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร นาย อนุชา จันทรเกษร 152,871 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
536 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร นาง สุวรีย์ รัตนพันธุ์ 8,971 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
537 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร พ.อ.หญิง สุณัฎฐินี จันทรเกษร 8,971 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
538 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร นาง ธัณย์สิตา ภานุพัฒน์กานนท์ 8,971 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
539 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร น.ส. ขนิษฐา จันทรเกษร 17,942 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
540 ร.ต. ภาณุพงษ์ สนองญาติ นาง อุไร สนองญาติ 207,328 มทบ.33 16 พ.ย. 2561