การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
531 นาง บัวไข สืบสิมมา จ.ส.อ. ประมูล สืบสิมมา 208,877 มทบ.22 19 ก.ย. 2562
532 นาย จิตต์ ปิ่นโคกกรวด นาง จำเริญ ปิ่นโคกกรวด 208,878 มทบ.21 19 ก.ย. 2562
533 นาง สมควร ทองเล็ก ร.ต. ประทีป ทองเล็ก 208,877 มทบ.19 19 ก.ย. 2562
534 นาง ผาย แก้วพิลา ร.ต. สมชาย ศรีสุพรรณ 209,149 มทบ.13 19 ก.ย. 2562
535 พ.อ. ปรีชา ประพิณ น.ส. เปรียบดาว ประพิณ 208,899 มทบ.34 18 ก.ย. 2562
536 ร.ต. บัว วิลาทอง นาง อุบล วิลาทอง 208,894 มทบ.16 18 ก.ย. 2562
537 ร.ต. ประดิษฐ์ สมคะเน นาง จำเนียร สมคะเน 208,894 มทบ.15 18 ก.ย. 2562
538 จ.ส.อ. สำราญ บุณยะวัน นาง รุ่งอรุณ ฟักอ่อน 208,903 มทบ.32 18 ก.ย. 2562
539 ส.อ. สุชาติ เลิศพงษ์ นาง ดาวัลย์ เลิศพงษ์ 208,636 มทบ.24 18 ก.ย. 2562
540 อส.ทพ. อนุชิต บุญประสม นาง เวียง บุญประสม 208,643 กรม ทพ.46 18 ก.ย. 2562