การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
531 นาย กอง สีนา จ.ส.อ. ไชยา มะธิโตปะนำ 206,597 ม.7 พัน.14 30 ก.ค. 2562
532 นาง เขียว ขวัญศิริ จ.ส.อ. แฉล้ม ขวัญศิริ 207,443 พล.ร.5 30 ก.ค. 2562
533 นาย เสมียน ชูเรือง ร.อ. กวี ชูเรือง 207,437 กรม ทพ.47 30 ก.ค. 2562
534 นาง ศรีวรรณ ทองน้อย นาง วรรณาภรณ์ เจริญสวัสดิ์ 207,440 มทบ.38 30 ก.ค. 2562
535 นาง ละมุน คำประดับ จ.ส.อ. สำเริง คำประดับ 207,433 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
536 นาง ณัฐพร ชัชวาลย์ปรีชา พ.ท. เศรษฐสิริ จันทร์ปรีชา 207,433 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
537 นาง คำตัน บุญโยธา ร.ต. พงษ์พันธ์ บุญโยธา 207,432 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
538 นาง ทองเย็น จันทร์ภักดี นาง อารีย์ จันทร์ภักดี 207,174 มทบ.22 30 ก.ค. 2562
539 นาง ทองฝอย วุสันเทียะ ร.ต. ชาลี วุสันเทียะ 207,434 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
540 นาง ทองอยู่ ศรีสังวาลย์ น.ส. สุจินตนา ศรีสังวาลย์ 181,890 มทบ.12 30 ก.ค. 2562