การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
531 จ.ส.อ. รุ่งหิรัญ เอื้อเฟื้อ นาง จันทร์จิรา เอื้อเฟื้อ 206,087 มทบ.33 17 ส.ค. 2561
532 จ.ส.อ. บุญยืน ปกติ น.ส. อัจฉรา ปกติ 206,088 มทบ.33 17 ส.ค. 2561
533 จ.ส.อ. สมชาย เบาโพธิ์ นาง สุพาง กิมหวัง 86,828 มทบ.17 17 ส.ค. 2561
534 จ.ส.อ. สมชาย เบาโพธิ์ นาง สะอาด เบาโพธิ์ 120,150 มทบ.17 17 ส.ค. 2561
535 จ.ส.อ.หญิง ดวงใจ สงสาร นาย กรชวัล สงสาร 207,239 รพ.ค่ายอดิศร 17 ส.ค. 2561
536 จ.ส.อ. นิพจน์ คะลา นาง สินทยา คะลา 206,987 ร.4 พัน.2 17 ส.ค. 2561
537 จ.ส.อ. สมชาย มุ่งลือ นาย วัชรินทร์ มุ่งลือ 206,984 มทบ.13 17 ส.ค. 2561
538 จ.ส.อ. ชาญเกียรติ์ ศรีแจ่ม นาง พเยาว์ กิ่งทอง 62,957 มทบ.17 17 ส.ค. 2561
539 จ.ส.อ. ชาญเกียรติ์ ศรีแจ่ม นาง กรรณิการ์ ศรีแจ่ม 144,250 มทบ.17 17 ส.ค. 2561
540 จ.ส.อ. สราวุฒิ แววคุ้ม นาง นวลฉวี อารยะศิลปธร 206,920 บชร.2 17 ส.ค. 2561