การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
531 พ.ต. สำเนียง น้อยเจริญ นาย สมภพ น้อยเจริญ 25,362 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
532 พ.ต. สำเนียง น้อยเจริญ นาง ละมัย น้อยเจริญ 25,362 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
533 พ.ต. สำเนียง น้อยเจริญ นาง พรพนารัตน์ ชมภูนุช 160,362 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
534 พ.ต. ประทวน แข็งธัญญกรรม นาย จิตกร แข็งธัญญกรรม 211,110 มทบ.31 22 พ.ย. 2562
535 จ.ส.อ. สามารถ แสนกล้า นาง ปิยะวรรณ แสนกล้า 211,108 มทบ.23 22 พ.ย. 2562
536 จ.ส.อ. วิเชียร ฟุ้งจันทึก นาย สุดใจ ฟุ้งจันทึก 55,569 ร.21 พัน.2 รอ. 22 พ.ย. 2562
537 จ.ส.อ. วิเชียร ฟุ้งจันทึก นาง ลำพี ฟุ้งจันทึก 155,510 ร.21 พัน.2 รอ. 22 พ.ย. 2562
538 จ.ส.อ. อภิเดช จันทร์แดง นาย วิสิฐ จันทร์แดง 55,531 ม.พัน.16 พล.ร.5 22 พ.ย. 2562
539 จ.ส.อ. อภิเดช จันทร์แดง นาง ยุพิน จันทร์แดง 157,800 ม.พัน.16 พล.ร.5 22 พ.ย. 2562
540 จ.ส.อ. พงศ์พันธ์ กุณโฮง นาย บุญพรม กุณโฮง 211,080 ม.3 พัน.13 22 พ.ย. 2562