การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
531 ร.ท. กิตติศักดิ์ แย้มไสว ด.ช. กองทัพ แย้มไสว 14,932 กรม ทพ.11 19 เม.ย. 2561
532 ร.ต. ถนอม สืบวงศ์ นาง อมรา สืบวงศ์ 205,668 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
533 ร.ต. ถนอม สืบวงศ์ นาง อมรา สืบวงศ์ 205,668 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
534 ร.ต. สอน แจ่มชาวนา น.ส. รุ่งนภา แจ่มชาวนา 205,921 มทบ.39 19 เม.ย. 2561
535 จ.ส.อ. เอกพร ชัยวีรพันธ์ นาง ประเทือง ชัยวีรพันธ์ 205,919 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
536 ส.อ. สมศักดิ์ พรินทรากูล ส.ท. วรวุฒิ พรินทรากูล 205,924 มทบ.35 19 เม.ย. 2561
537 ส.อ. กว้าง กองสินแก้ว นาย ไกรสิทธิ์ กองสินแก้ว 205,839 มทบ.22 19 เม.ย. 2561
538 ส.อ. สุรศักดิ์ สุขใส นาง สายสุดา สุขใส 205,594 มทบ.13 19 เม.ย. 2561
539 นาง ทองใส ทองทิพย์ จ.ส.อ. ชัชวาล พลเยี่ยม 205,666 ร.6 พัน.2 19 เม.ย. 2561
540 นาง ฉัตรทิพย์ จรกลาง นาย ศักดิ์ชัย ทับเพ็ชร 205,920 มทบ.21 19 เม.ย. 2561