การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
531 ร.ต. อำนาจ วงษ์ยอด น.ส. ทิพวัลย์ วงษ์ยอด 211,200 มทบ.43 30 ม.ค. 2563
532 ร.ต. สนั่น วงษ์สมบัติ ร.ต. อุดร วงษ์สมบัติ 103,834 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
533 ร.ต. สนั่น วงษ์สมบัติ ร.ต. อดุลย์ วงษ์สมบัติ 107,400 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
534 จ.ส.อ. ทีฆทัศน์ เพชรดีคาย นาง เติม เพชรดีคาย 211,216 รพศ.1 พัน.1 30 ม.ค. 2563
535 จ.ส.อ. สุวรรษ จันทร์ศิริรัตน์ น.ส. อัญญานันท์ จันทร์ศิริรัตน์ 210,975 มทบ.15 30 ม.ค. 2563
536 จ.ส.อ. วิโรจน์ สกุลเดช นาง อ้วน สกุลเดช 47,215 ส.พัน.35 นสศ. 30 ม.ค. 2563
537 จ.ส.อ. วิโรจน์ สกุลเดช นาง ดาวเรือง สกุลเดช 164,000 ส.พัน.35 นสศ. 30 ม.ค. 2563
538 นาง บุญเยี่ยม จันทร์อ่อน จ.ส.อ. อนุสรณ์ จันทร์อ่อน 211,233 ส.พัน.2 30 ม.ค. 2563
539 นาง เล็ก จิตใจภักดิ์ ร.ต. เจษฎาภรณ์ จิตใจภักดิ์ 211,234 มทบ.43 30 ม.ค. 2563
540 นาง สมนึก เกิดสติ ร.ต. สุนิตย์ เกิดสติ 211,232 มทบ.18 30 ม.ค. 2563