การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
531 จ.ส.อ. ไมตรี จันทหอม น.ส. วราภรณ์ จันทหอม 204,524 มทบ.36 6 พ.ย. 2560
532 จ.ส.ต. ธงชัย แสงฤทธิ์ นาง ทองวัน แสงฤทธิ์ 204,284 มทบ.24 6 พ.ย. 2560
533 พล.อส. ธีระพงษ์ ปานเพชร นาง ทัศนีย์ ปานเพชร 204,260 ศสท.กส.ทบ. 6 พ.ย. 2560
534 นาง แก่น ศิริ นาง ทิพวรรณ บุญเฮ้า 192,929 มทบ.26 6 พ.ย. 2560
535 นาง มัจฉา อุปสาร พ.อ. ชูชาติ อุปสาร 204,279 มทบ.22 6 พ.ย. 2560
536 นาย ตั๊ก สิงห์วงค์ นาง ตำลึง สิงห์วงศ์ 204,277 มทบ.21 6 พ.ย. 2560
537 นาง วิภา ศุภนาม น.ส. ลาดวัลย์ ศุภนาม 204,278 มทบ.21 6 พ.ย. 2560
538 นาย สกล กล่อมแก้ว นาง นงลักษณ์ รอดอุตส่าห์ 204,107 มทบ.13 6 พ.ย. 2560
539 นาง จำปา วงษ์นุ่ม ร.ต. บรรเทา วงษ์นุ่ม 204,107 มทบ.13 6 พ.ย. 2560
540 นาย ประชุม แก่นแสง น.ส. ปนัดดา แก่นแสง 204,343 คส.สพ.ทบ. 6 พ.ย. 2560