การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
531 ร.ต. วิชัย สรณตรัย นาง กนกวรรณ เมืองแทน 207,374 ศร. 30 ม.ค. 2562
532 ร.ต. สุริยา ช่วยปลอด นาง ยินดี ช่วยปลอด 207,375 มทบ.45 30 ม.ค. 2562
533 ร.ต. สิทธิพงษ์ วงศ์ศิริ นาง นพพร วงศ์ศิริ 207,390 มทบ.22 30 ม.ค. 2562
534 ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ วัฒนา นาง สมปอง วัฒนา 207,371 มทบ.15 30 ม.ค. 2562
535 ร.ต. อัญเชิญ ศรีชัย นาง อัมพา ศรีชัย 207,398 มทบ.33 30 ม.ค. 2562
536 จ.ส.อ. สาทิตย์ ยาปะนะ นาง สุวรรณี ยาปะนะ 207,134 มทบ.33 30 ม.ค. 2562
537 จ.ส.อ. สมพงษ์ แสงสีงาม นาง วิชชุดา แสงสีงาม 207,374 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. 30 ม.ค. 2562
538 จ.ส.อ. เสกสรรค์ วรรณทิพย์ นาง ศรีเมือง วรรณทิพย์ 207,432 มทบ.31 30 ม.ค. 2562
539 จ.ส.อ. สมโชค ผายวัฒน์ นาง ประกาย ผายวัฒน์ 107,434 มทบ.31 30 ม.ค. 2562
540 จ.ส.อ. สมโชค ผายวัฒน์ นาง บังอร ผายวัฒน์ 100,000 มทบ.31 30 ม.ค. 2562