การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
531 นาง ศิริวรรณ บุญญะ พ.ต. สิรวิชญ์ บุญญะ 211,127 มทบ.37 13 พ.ค. 2563
532 นาง สำเภา ทองเพ็ญ พ.ต.หญิง ลำไย สระบัวคำ 211,136 มทบ.24 13 พ.ค. 2563
533 นาง สำรวย พันธุระ จ.ส.อ. ณรงค์ ชนะเวช 211,136 มทบ.24 13 พ.ค. 2563
534 นาย ฮอง รองเมือง ร.ต. บุญเสงี่ยม ชุมจันทร์ 211,122 มทบ.22 13 พ.ค. 2563
535 นาย ทองเลี่ยม โดนวุธ ร.อ. สมบัติ โดนวุฒินันต์ 211,126 มทบ.22 13 พ.ค. 2563
536 นาย วิเชษฐ เวชวิฐาน น.ส. สุกัญญา นิ่มพญา 211,151 สง.สด.จว.อ.น. 13 พ.ค. 2563
537 นาง ลำยงค์ การะเกตุ ร.ต. วรรณรัตน์ การะเกตุ 211,125 มทบ.39 13 พ.ค. 2563
538 นาง จิ๋น มอญเพชร์ ร.ท. ประหยัด มอญเพชร์ 211,128 มทบ.33 13 พ.ค. 2563
539 นาย รุ่น วารินสะอาด ส.อ. ชฎากร วารินสะอาด 211,128 มทบ.31 13 พ.ค. 2563
540 นาง ทิพย์ บานฤทัย นาง บุญตา บานฤทัย 211,125 มทบ.26 13 พ.ค. 2563