การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
531 นาง สุพรรณ ปัญญาวงค์ ร.ต. รณเรศน์ ปัญญาวงค์ 201,096 มทบ.29 20 ก.พ. 2561
532 นาย คำภา ทองน้อย พ.ต. วงสุวรรณ ทองน้อย 204,683 มทบ.27 20 ก.พ. 2561
533 ร.ต. ยงค์ เวียงคำ นาง บุญยวง เวียงคำ 204,726 มทบ.34 16 ก.พ. 2561
534 ร.ต. บัญชี ผันสำลี นาง สมภาน ผันสำลี , นาย สุระชัย ผันสำลี , นาย ยุทธชัย ผันสำลี 204,490 มทบ.210 16 ก.พ. 2561
535 ร.ต. ณรงค์สิน อัทมา ส.อ. เอกสิทธิ์ อัทมา , นาง ประเมิน อัทมา 204,731 มทบ.36 16 ก.พ. 2561
536 จ.ส.อ. ศิริชัย เพียรศิริ นาง มยุรี เพียรศิริ 204,723 ร.13 พัน.1 16 ก.พ. 2561
537 จ.ส.ท. อดิศร ราศี นาง ประไพร ราศี 204,492 ศบบ. 16 ก.พ. 2561
538 นาย ชัย ไชยพงษ์ นาง ณัฐชา กลีบกลาง 204,734 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 16 ก.พ. 2561
539 นาง บุญรอด สังเขป นาง รวิวรรณ กลิ่นจันทร์ 204,733 ศบบ. 16 ก.พ. 2561
540 นาง ปรียาวัลย์ รตนปลอบโยน น.ส. พันธรัตน์ รตนปลอบโยน 204,733 ศบบ. 16 ก.พ. 2561