การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 นาย บุญสี แสนเสร็จ จ.ส.อ. ประสพ สุทธิวงศ์กุล 211,168 มทบ.22 18 พ.ย. 2562
542 น.ส. วัฒนา เสนประพันธ์ (บัวขาว) นาย วิทวัส บัวขาว 210,909 มทบ.22 18 พ.ย. 2562
543 นาง เพียว คงแท้ จ.ส.ท. ณรงค์ คำพุฒ 211,168 ช.พัน.8 พล.ม.1 18 พ.ย. 2562
544 นาง สุมาลี เสาร์วงษ์ จ.ส.อ. อนันต์ เสาร์วงษ์ 51,000 ช.พัน.3 พล.ร.3 18 พ.ย. 2562
545 นาง สุมาลี เสาร์วงษ์ ด.ช. สิทธิชัย เสาร์วงษ์ 159,909 ช.พัน.3 พล.ร.3 18 พ.ย. 2562
546 นาย อำนวย ฟุกฟัก จ.ส.อ. อดิศักดิ์ ฟุกฟัก 211,167 ช.3 พัน.302 18 พ.ย. 2562
547 นาย ภูวัด เทพศรีหา ส.อ. สุทัศน์ เทพศรีหา 210,901 กรม ทพ.12 18 พ.ย. 2562
548 พ.ต. สมพงษ์ คล่องเชิงสาน นาง อรุณีย์ คล่องเชิงสาน 211,173 มทบ.17 14 พ.ย. 2562
549 ร.ท. สนิท อินเปล่ง นาง นิยม อินเปล่ง 210,912 มทบ.18 14 พ.ย. 2562
550 ร.ต. ประเคน ลืนคำ นาง ละออ ลืนคำ 210,913 สง.สด.จว.ม.ส. 14 พ.ย. 2562