การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 นาง เสงี่ยม เดชานุภานนท์ จ.ส.อ. ปรีชา เดชานุภานนท์ 206,032 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
542 นาง หวัน ต่อติด ร.ต. บุญมี ต่อติด 206,031 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
543 นาง สงบ ชำนาญศก นาง นิลนภา คงสุข 206,034 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
544 นาง ทองอม หอกคำ จ.ส.อ. บุญสม บวรกูร 205,823 มทบ.19 11 ก.ค. 2561
545 นาง สวน บัวทอง ร.ท. พรชัย บัวทอง 206,026 มทบ.15 11 ก.ค. 2561
546 นาง สัมฤทธิ์ ช่องสว่าง จ.ส.อ. ณัฐพล ช่องสว่าง 206,033 มทบ.13 11 ก.ค. 2561
547 นาง ประทีป พันธ์ชมภู ร.ท. สมศักดิ์ ศิริพิลา 206,032 มทบ.13 11 ก.ค. 2561
548 นาง มอญแก้ว รู้ธรรม จ.ส.อ. พยับ รู้ธรรม 206,030 ป.4 พัน.104 11 ก.ค. 2561
549 นาย สมศักดิ์ คุณมาศ จ.ส.อ. เกรียงไกร คุณมาศ 205,826 ร.12 พัน.3 รอ. 11 ก.ค. 2561
550 นาย ทองคำ เนียมนก ร.อ. นิคม เนียมนก 206,060 มทบ.39 11 ก.ค. 2561