การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 นาง บัวรอง นิลเพชร จ.ส.อ. สมชาย นิลเพชร 205,920 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
542 นาย เรียบ สีชมภู นาง ภัทราภรณ์ สีชมภู 205,855 มทบ.33 19 เม.ย. 2561
543 นาง ศรีวรรณ วงค์กัณทรักษ์ ร.ต. ธวัชชัย ศิริพันธ์ 205,854 มทบ.33 19 เม.ย. 2561
544 นาย มี เสน่หา นาง เพ็ญณี อุปสาร 205,853 มทบ.22 19 เม.ย. 2561
545 นาย ดัด ดุจจานุทัศน์ จ.ส.อ. ภูมิสิทธิ์ ดุจจานุทัศน์ 205,851 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
546 นาง โสภา สุภาพ ร.ต. ชูศักดิ์ สุภาพ 205,852 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
547 นาง สายพาน ปาจรียานนท์ นาง นปภา ชิตสาครกุล 205,854 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
548 นาง ภาณี ใคร่กระโทก ร.ต. พินิจ ใคร่กระโทก 205,855 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
549 นาง ดอกไม้ จุกกระโทก ร.ต. ทั่ง กาญจนเกษม 205,853 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
550 นาง คำพลอย ปรีดีวงษ์ นาย จิรศักดิ์ ปรีดีวงษ์ 205,856 มทบ.21 19 เม.ย. 2561