การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 นาง คำผอง คันศร นาย สมพงษ์ คันศร 207,435 สง.สด.จว.ศ.ก. 27 มิ.ย. 2562
542 นาง พรเพ็ญ ธนาสูรย์ พ.อ. ธนา ธนาสูรย์ 207,432 สง.สด.จว.น.ภ. 27 มิ.ย. 2562
543 นาง สมบูรณ์ เต็งคิว นาง ภิรมย์ ราวิน 207,433 มทบ.39 27 มิ.ย. 2562
544 นาง บุญปั่น คำมูล ร.ต. วุฒิพันธุ์ คำมูล 207,209 มทบ.33 27 มิ.ย. 2562
545 น.ส. มันทณา อ่อนเทศ จ.ส.อ. มงคล อินทร์ผา 207,430 มทบ.16 27 มิ.ย. 2562
546 นาง สำราญ ช่วยค้ำชู จ.ส.อ. วิศว ไวการยุทธ 207,434 มทบ.13 27 มิ.ย. 2562
547 นาง ฉลวย ประสงค์ผล น.ส. ดาวสิริ ร้อยแสนศึก 207,434 มทบ.13 27 มิ.ย. 2562
548 นาง จำเนียน ยอดสง่า ร.ท. ประพจน์ เนตรสุวรรณ์ 207,441 ร.2 พัน.3 รอ. 27 มิ.ย. 2562
549 นาง บัวตอง กันทะวงศ์ จ.ส.อ. เจริญ พิพัฒพงค์ชัย 207,446 มทบ.34 27 มิ.ย. 2562
550 นาง บัว ขุมทอง ร.อ. บุญเรือง ขุมทอง 198,101 มทบ.25 27 มิ.ย. 2562