การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 นาง ศรีจันทร์ แจ่มสว่าง จ.ส.อ. จรูญ แจ่มสว่าง 198,072 มทบ.18 30 ม.ค. 2563
542 นาง สุมาลี จูบาง พ.อ. นฤดล จูบาง 211,460 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
543 นาง สีนวล เกิดภาคี ร.ต. นิรันดร์ แก้วทอง 211,460 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
544 นาง ประไพ ปั้นเทียน ร.ท.หญิง ยุพาพันธ์ โปร่งอารมย์เจริญ 210,981 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
545 นาง สุคนธ์ ภูกาธร ร.ต. สรรเสริญ ภูกาธร 211,454 พัน.ปจว. 30 ม.ค. 2563
546 นาง ทองฟู ศรีเมือง ส.อ. มงคล ใสหยด 123,400 ป.72 พัน.721 30 ม.ค. 2563
547 นาง ทองฟู ศรีเมือง ส.ท. ปรีชา จุลสอาด 87,821 ป.72 พัน.721 30 ม.ค. 2563
548 นาง สุพิศ เด็ดขาด ร.ต. สุทธิพันธ์ เด็ดขาด 211,233 ป.71 พัน.711 30 ม.ค. 2563
549 นาย ธนเดช ยอดคีรี ร.ท. โยธิน บุตรวงษ์ 211,457 รพศ.2 พัน.2 30 ม.ค. 2563
550 นาง หนูกาญจน์ สารักษ์ จ.ส.อ. ยุทธภูมิ ธานี 211,458 ร.6 พัน.1 30 ม.ค. 2563