การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 จ.ส.อ. ทองหล่อ สุวรัตน์ น.ส. จุฬารัตน์ สุวรัตน์ 51,864 มทบ.18 28 ม.ค. 2562
542 จ.ส.อ. วิลาส หล่าหา นาง คำปุ่น หล่าหา 207,454 ช.11 พัน.111 28 ม.ค. 2562
543 จ.ส.ต. สมยศ ภู่พรม นาง หล่ำ ภู่พรม 207,159 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศ 28 ม.ค. 2562
544 จ.ส.อ. ไพรัตน์ ศรีจันโท น.ส. โสภา จันทร์ตรี 207,408 มทบ.16 28 ม.ค. 2562
545 จ.ส.ต. จารึก บริกุล นาง ระนอง บริกุล 207,418 มทบ.13 28 ม.ค. 2562
546 นาย รัตน์ อินทะรณ ร.ต. บัณฑิต อินทะรณ 207,419 สง.สด.จว.ส.ท. 28 ม.ค. 2562
547 นาย เย็น ฉายเสมแสง พ.อ. ณัฐกฤช ฉายเสมแสง 207,639 ศสพ. 28 ม.ค. 2562
548 นาง วนิดา ขาวสาระ นาย ยอด ขาวสาระ 197,897 มทบ.21 28 ม.ค. 2562
549 นาย ประเชิญ ทองคำ จ.ส.อ. ธนพล ทองคำ 197,650 พัน.ซบร.บ.ทบ. 28 ม.ค. 2562
550 นาง บุญหลาย เบ็ญจะปัก พ.ท. เณ็ตร์ เบ็ญจะปัก 207,648 ทภ.2 28 ม.ค. 2562