การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 นาง บานเย็น จุลคำภา นาง จินดารัตน์ บุญสวน 209,599 มทบ.36 8 ต.ค. 2562
542 นาย ตุ๋ย ปวงงาม จ.ส.อ. ณรงค์ หิรัญไกรลาศ 209,576 มทบ.34 8 ต.ค. 2562
543 นาง เป็ง ทาทอง ร.ต. ชัยพร นันตา 209,598 มทบ.33 8 ต.ค. 2562
544 นาง บุญหลาย เหล่าออง ร.ต. ยุทธพล เหล่าออง 209,575 มทบ.22 8 ต.ค. 2562
545 นาง จำลอง สุรินทราโช นาย คมสันต์ สุรินทราโช 208,777 พล.ร. 2 รอ. 8 ต.ค. 2562
546 นาง สมจิต แก้วอินทรชัย นาย สุริยะ แก้วอินทรชัย 209,572 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 8 ต.ค. 2562
547 นาง ราตรี เมคัน ร.ต. สมเชื้อ เมคัน 209,588 มทบ.29 8 ต.ค. 2562
548 นาย เสรี เทวประกาย ส.อ. สุธรรม เทวประกาย 209,590 มทบ.28 8 ต.ค. 2562
549 นาย สุวรรณ ทิมา พ.ท.หญิง อรวัลคุ์ ทิมา 209,589 มทบ.22 8 ต.ค. 2562
550 นาง แพง สุวรรณกูฎ นาง นิตยา ทรงอยู่ 209,590 มทบ.22 8 ต.ค. 2562