การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 นาง ไฉน อุ่นกาศ ร.ต. อดุลย์ อุ่นกาศ 204,723 มทบ.38 16 ก.พ. 2561
542 นาง จันทร์สม บุตรกระจ่าง พ.ต. นิพนธ์ บุตรกระจ่าง 204,722 มทบ.32 16 ก.พ. 2561
543 นาง น้อม ภักดีจอหอ จ.ส.อ. บรรเจิด ภักดีจอหอ 204,494 ทภ.2 16 ก.พ. 2561
544 นาง คำพอง สีลานาค ร.ต. ศุภสิน เมษา 204,730 มทบ.24 16 ก.พ. 2561
545 นาง กชกร สอนสี ร.ต. สมฤทธิ์ สอนสี 204,731 มทบ.310 16 ก.พ. 2561
546 ร.อ. การสิทธิ์ อบเชย นาง แก้วกัลยา อบเชย 204,758 มทบ.45 14 ก.พ. 2561
547 ร.ท. ไพบูลย์ หาญสันเทียะ นาง สำเริง หาญสันเทียะ , นาง เพียร หาญสันเทียะ 204,291 ม.5 พัน.20 รอ. 14 ก.พ. 2561
548 ร.ต. ใย ชำนาญกิจ นาง ศุภัทชญา ภัทรกิจอังกูร 204,742 มทบ.21 14 ก.พ. 2561
549 ร.ต. วิชญ์ เสริฐศรี นาง มยุรี เสริฐศรี 204,744 มทบ.28 14 ก.พ. 2561
550 ร.ต. ประเสริฐ เชียงเลี่ยงกูล นาง วันเพ็ญ แตงเย็น 204,759 มทบ.31 14 ก.พ. 2561