การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 นาง อรุณ นุ่มสนธิ์ ร.ต. เฉลิมศักดิ์ นุ่มสนธิ์ 207,322 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
542 นาง สุวิมล บุญเฟื่อง ร.ต. ไมตรี บุญเฟื่อง 207,342 มทบ.31 16 พ.ย. 2561
543 นาง ทองสี ศิริสุทธิ์ ร.ต. สุพรรณ ศิริสุทธิ์ 207,340 มทบ.27 16 พ.ย. 2561
544 นาย กอน เขียวแสง ร.ต. เสาร์ เขียวแสง 207,341 มทบ.210 16 พ.ย. 2561
545 นาง ศรีสุวรรณ วงศ์ตาหล้า จ.ส.ต. นเรศชัย วงศ์ตาหล้า 206,742 มทบ.210 16 พ.ย. 2561
546 นาย หยัน เชื้อเมืองพาน น.ส. กุลณัฐ เชื้อเมืองพาน ศุทธีสิริ 207,346 พัน.พัฒนา 3 16 พ.ย. 2561
547 นาง ปราณี จ่ามมาตย์ จ.ส.ต. คมกฤช จ่ามมาตย์ 207,341 พล.พัฒนา 2 16 พ.ย. 2561
548 นาง แสงจันทร์ สุขพันธ์ ส.อ. วีระยุทธ สุขพันธ์ 204,594 ร.31 พัน.3 รอ. 16 พ.ย. 2561
549 นาง วรมล ถาวรวงศ์ ร.อ. เจริญ ถาวรวงศ์ 206,441 มทบ.43 16 พ.ย. 2561
550 นาง พเยาว์ พยัฆคง ร.ต. สุเชษฐ์ พยัฆคง 207,382 มทบ.31 16 พ.ย. 2561