การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 นาง สายทอง พรมแดง ร.ต. อนันต์ ปาเบ้า 204,273 มทบ.21 6 พ.ย. 2560
542 นาย จำลอง จะสูงเนิน จ.ส.อ. พุธชงค์ กองสันเทียะ 204,274 มทบ.21 6 พ.ย. 2560
543 นาง ภาลิณีย์ ฤทธิหิรัณย์ชัย ร.ต. สุทน ดอนไพรบุญ 204,270 มทบ.17 6 พ.ย. 2560
544 นาย ไผ่ ดีสองชั้น ส.อ. วิชัย ภูยืด 201,191 มทบ.27 6 พ.ย. 2560
545 นาย ประจวบ คำแหง จ.ส.อ. วิทยา คำแหง 204,260 มทบ.43 6 พ.ย. 2560
546 นาง ไสว กันเสน พ.ท.หญิง ศุภางค์พัฒน์ พุกประเสริฐ 204,499 มทบ.38 6 พ.ย. 2560
547 นาง บุญมา สาวิสิทธิ์ ร.ต. ปรีชา สาวิสิทธิ์ 204,495 มทบ.35 6 พ.ย. 2560
548 นาง จันทร์เพ็ญ วงค์มณี ร.ต. มนตรี วงค์มณี 204,497 มทบ.33 6 พ.ย. 2560
549 นาย โป๊ด มรกฎ นาง เชื้อ มรกฎ 204,504 มทบ.21 6 พ.ย. 2560
550 นาง ส่วน อ่วมเครือ นาง กัลยา หอมแม้น 204,498 มทบ.15 6 พ.ย. 2560