การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 พ.ตง ณรงค์ มุสิกะปาน นาย นที มุสิกะปาน 207,568 มทบ.31 30 เม.ย. 2562
542 ร.อ. แสง แดนโพธิ์ นาง บุญมา แดนโพธิ์ 207,618 มทบ.32 30 เม.ย. 2562
543 ร.อ. วิมล บุญเกลี้ยง นาย ทัศน์พล บุญเกลี้ยง 207,116 กรม ทพ.47 30 เม.ย. 2562
544 ร.ท. สงวน ศิริโสม นาย สุรเชษฐ์ ศิริโสม 21,124 มทบ.16 30 เม.ย. 2562
545 ร.ท. สงวน ศิริโสม นาง ศิริพร ยิ่งยวด 21,124 มทบ.16 30 เม.ย. 2562
546 ร.ท. สงวน ศิริโสม นาย ศิริ ศิริโสม 123,124 มทบ.16 30 เม.ย. 2562
547 ร.ท. สงวน ศิริโสม น.ส. พรยมลพรรย์ ศิริโสม 21,124 มทบ.16 30 เม.ย. 2562
548 ร.ท. สงวน ศิริโสม นาย ทรงธรรม ศิริโสม 21,124 มทบ.16 30 เม.ย. 2562
549 ร.ต. ศิริศักดิ์ สุรชัย นาง อุไร สุรชัย 207,608 มทบ.29 30 เม.ย. 2562
550 ร.ต. อัญเชิญ เชื้อบุญมา น.ส. เพ็ญประภา เชื้อบุญมา 15,000 มทบ.18 30 เม.ย. 2562