การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 จ.ส.อ. นรินทร์ อินทร์ประสิทธิ์ นาย ตะวัน อินทร์ประสิทธิ์ 205,850 พธ.ทบ. 17 ส.ค. 2561
542 จ.ส.อ. บุญพา ศักดีเมือง นาง ขวัญเรือน ชูแจ่ม 205,405 ช.3 พัน.302 17 ส.ค. 2561
543 จ.ส.อ. สุวพันธ์ โพธิ์ศรี นาง พิกุล โพธิ์ศรี 207,140 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
544 จ.ส.อ. บรรจง ทันนิเทศ นาง บังอร ทันนิเทศ 194,256 มทบ.39 17 ส.ค. 2561
545 ส.อ. ภูวนารถ แสงมณี นาง สมจิตต์ แสงมณี 67,900 ร.16 พัน.3 17 ส.ค. 2561
546 ส.อ. ภูวนารถ แสงมณี น.ส. จิตตนารถ แสงมณี 139,336 ร.16 พัน.3 17 ส.ค. 2561
547 ส.อ. ภาคินท์ ฝ่ายระสาร นาง ยวนใจ ฝ่ายระสาร 205,851 พัน.สห.12 17 ส.ค. 2561
548 ส.อ. นนท์ รปงาม น.ส. นันทัชพร รูปงาม 207,123 มทบ.15 17 ส.ค. 2561
549 ส.ท. เจริญ บุดดารวม นาง อมรา บุษดี 207,174 มทบ.22 17 ส.ค. 2561
550 ส.ท. พรเทพ ศิริเสถียร นาง ราตรี ศิริเสถียร 206,887 กรม ทพ.43 17 ส.ค. 2561