การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 นาง รัชดาวัลย์ จันทร (นิภา อ้นศรี) พ.ต. ปรีชา อ้นศรี 211,160 มทบ.19 13 พ.ค. 2563
542 นาย บุญมาก นาคถนอม พ.อ. บุญสม นาคถนอม 211,130 มทบ.18 13 พ.ค. 2563
543 นาง สา ศรีชาลี ร.ต. บุญช่วย ศรีชาลี 211,144 มทบ.23 13 พ.ค. 2563
544 นาย จันทร์ ศรีคำ ส.อ. สุบิน ศรีบุญ 211,146 มทบ.13 13 พ.ค. 2563
545 นาง เฉลียว ยงยืน ร.ต. สุพจน์ ยงยืน 211,145 มทบ.13 13 พ.ค. 2563
546 นาง สนอง ภูริภัสสรกุล นาย วีระโชติ ภูริภัสสรกุล 211,148 มทบ.13 13 พ.ค. 2563
547 นาง ทองคำ โพธิ์ชัย ร.ต. สมพงษ์ โพธิ์ชัย 211,147 มทบ.13 13 พ.ค. 2563
548 ร.อ. ดำริห์ เกษมสุข น.ส. วาสนา เกษมสุข 211,159 มทบ.13 12 พ.ค. 2563
549 จ.ส.อ. ประมวล อักษรทอง นาง ยุพิน อักษรทอง 211,158 มทบ.13 12 พ.ค. 2563
550 ร.ต. ณฐพงศ์ เกียรติผิวนวล (เดชรังสรร) นาง พันธ์ ผิวนวล 54,154 ร.6 12 พ.ค. 2563