การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
541 นาง กาลี ศรีพรหม ร.ต. จำนงค์ ศรีพรหม 208,057 มทบ.21 19 ส.ค. 2562
542 นาย ยงยุทธ์ บูรณ์โภคา ร.ต. นนทนันท์ บูรณ์โภคา 208,043 พัน.สร.8 19 ส.ค. 2562
543 นาง สังเวียน ปักกาเวสูง จ.ส.อ. จีรศักดิ์ สอนฮั้ว 208,045 พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 19 ส.ค. 2562
544 นาง กิมฮวย สู้แค่ชีพ จ.ส.อ. บุญเรือง สู้แค่ชีพ 208,040 มทบ.39 19 ส.ค. 2562
545 นาง ฮวย สร้อยทิพย์ จ.ส.อ. รังสรรค์ สร้อยทิพย์ 208,041 มทบ.38 19 ส.ค. 2562
546 นาง กองดี ฝ้ายป่าน นาง ศศิชา สุขเจริญ 207,770 มทบ.37 19 ส.ค. 2562
547 นาง ทองเกตุ มหาวรรณ์ น.ส. มลิวัลย์ มหาวรรณ์ 208,039 มทบ.33 19 ส.ค. 2562
548 นาย โพธิ์ ขันนาแล น.ส. กมลรัตน์ ขันนาแล 208,042 มทบ.32 15 ส.ค. 2562
549 นาง เอมอร มั่นเรืองศรี พ.ต. ปริญญา มั่นเรืองศรี 208,042 มทบ.31 15 ส.ค. 2562
550 นาง พูน ไชยพลงาม นาย อดุลย์ ไชยพลงาม 208,056 มทบ.27 19 ส.ค. 2562