การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
551 นาย สำราญ อุดหนุน นาง นงคราญ กล่ำนาค 204,496 มทบ.13 6 พ.ย. 2560
552 นาง สุนันทา ไชยมณีวรรณ นาย อรรถพล ธรรมวิยา 204,261 บชร.3 6 พ.ย. 2560
553 พ.ท. จามร เดชคง นาง อุดม เดชคง 204,118 มทบ.15 1 พ.ย. 2560
554 จ.ส.อ. เจษฎา สิทธิมิตร์ นาง นวลรัตน์ สิทธิมิตร์ , นาย กฤษฎา สิทธิมิตร์ , น.ส. ภานุมาศ สิทธิมิตร์ 204,130 มทบ.42 1 พ.ย. 2560
555 จ.ส.อ. เอ็งฤทธิ์ เลิศอาวุธ นาง สำฤทธิ์ เลิศอาวุธ , นาย เทพฤทธิ์ เลิศอาวุธ 204,123 กรม ทพ.21 1 พ.ย. 2560
556 จ.ส.ท. ภาระวี สุวรรณวงศ์ น.ส. ภาวนา จันทร์แสง 204,133 ร.2 พัน.3 รอ. 1 พ.ย. 2560
557 พระ พงษ์ศักดิ์ สงครามภักดี นาง ธัญญาภัทร สวัสดีศรีกูล 204,119 มทบ.21 1 พ.ย. 2560
558 นาง คู้ คงชาตรี ร.ต. สมนึก มงคลเคหา 204,123 มทบ.23 1 พ.ย. 2560
559 นาง บุญมี อ่วมไธสงค์ นาง สมปอง พอกล้า 204,131 มทบ.22 1 พ.ย. 2560
560 นาง พู ศรีห้วยไพร ร.ต. พงศ์พิเชษ ศรีห้วยไพร 204,131 สง.สด.จว.ช.ย. 1 พ.ย. 2560