การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
551 นาง สุดแสวง แสงรัศมี จ.ส.อ. ทองปาน คร้ามมี 52,410 พัน.สร.4 22 พ.ย. 2562
552 นาง ใหม่ ทรัพย์สมบัติ จ.ส.อ. ศิลปชัย ดีทรัพย์ 101,650 ร.9 พัน.1 22 พ.ย. 2562
553 นาง ใหม่ ทรัพย์สมบัติ นาง ปรานี ดีทรัพย์ 109,432 ร.9 พัน.1 22 พ.ย. 2562
554 นาย ประมวล ทับทิม พ.อ. กาจพสุ เพชรสงคราม 211,077 มทบ.28 22 พ.ย. 2562
555 นาง สุรทิน ส่องเสนา พ.ต. วรวิทย์ สุดตา 211,079 มทบ.22 22 พ.ย. 2562
556 นาง จำนงค์ (อนงค์) เข็มเล็ก ร.ต. ประกิต นาวินวัฒนา 211,078 มทบ.18 22 พ.ย. 2562
557 นาย ประยศ กองศรี จ.ส.อ. ภูมิสิทธิ์ เทศยิ้ม 211,076 มทบ.15 22 พ.ย. 2562
558 นาง อารีย์ ถิระมนัส ร.ต. ชูชาติ ถิระมนัส 211,077 มทบ.15 22 พ.ย. 2562
559 นาง จวด ป้านศรี นาย ทองสุข แผ้วลุ่มแฝก 211,075 มทบ.15 22 พ.ย. 2562
560 นาง วิรัชน์ วัฒนายุ จ.ส.อ. วิษณุ วัฒนายุ 211,078 พัน.สบร.23 บชร.3 22 พ.ย. 2562