การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
551 นาย ประพล ม่วงโกสัย ส.อ. ประสงค์ ลาดอุ่น 206,054 มทบ.37 11 ก.ค. 2561
552 นาง จันทรา ศรีบุญชู นาง กฤษณา เดชพระคุณ 205,822 มทบ.37 11 ก.ค. 2561
553 นาย อนันต์ สร้อยสนธิ์ นาย กำภณ สร้อยสนธิ์ 206,055 มทบ.31 11 ก.ค. 2561
554 นาง กิมง้วน คอมนันท์ ร.ต. บรรจบ บำเพ็ญรัตน์ 206,054 มทบ.31 11 ก.ค. 2561
555 นาย มี ศรีโนนเรือง พ.อ. บุญกอง ศรีโนนเรือง 206,059 มทบ.29 11 ก.ค. 2561
556 นาง สี เบ้าสุข ร.ต. เหรียญชัย มาวงษ์ 206,049 มทบ.19 11 ก.ค. 2561
557 นาง มะลิวัลย์ เกิดสาท นาง รุ่งรัตน์ คชเพต 206,059 พล.ป. 11 ก.ค. 2561
558 พ.ท. วัชรินทร์ พิชัย นาง ศุภานัน พิชัย 205,704 มทบ.24 4 ก.ค. 2561
559 พ.ต. ธรรมราช สำเร็จ นาง จรงค์รัตน์ สำเร็จ 205,697 มทบ.13 4 ก.ค. 2561
560 ร.อ. วิลาศ จิตระพันธุ์ นาย ไพโรจน์ จิตระพันธุ์ 25,117 มทบ.42 4 ก.ค. 2561