การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
551 จ.ส.อ. อำนวย พลกนิช นาง ศศิธร สุขะพัฒน์ 207,381 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
552 จ.ส.อ. วิโรจน์ กาลสังข์ นาย สุรศักดิ์ กาลสังข์ 202,437 มทบ.44 16 พ.ย. 2561
553 จ.ส.อ. กัลยกฤตฎ์ งูทิพย์ นาง สมศรี งูทิพย์ 207,325 มทบ.39 16 พ.ย. 2561
554 จ.ส.อ. ทรงชาย ถีระทัน นาง กุลธิดา บุญมี 186,663 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 16 พ.ย. 2561
555 จ.ส.อ. สำเนา เงินพจน์ด้วง นาง ปัญญา เงินพจน์ด้วง 57,161 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
556 จ.ส.อ. สำเนา เงินพจน์ด้วง นาง ปวีณา สละชีพ 140,000 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
557 จ.ส.อ. สิทธิพร ฉิมพุฒ นาง ศรัญญา ฉิมพุฒ 207,332 มทบ.39 16 พ.ย. 2561
558 ส.อ. รัชชานนท นุ้ยสุข น.ส. จันทร์ฉาย สิงเนี่ยว 207,328 มทบ.44 16 พ.ย. 2561
559 ส.อ. พงษ์นรินทร์ ปิ่นละออ นาย สมาส ปิ่นละออ 36,122 ม.พัน.31 พล.ร.15 16 พ.ย. 2561
560 ส.อ. พงษ์นรินทร์ ปิ่นละออ นาง วัชราภรณ์ ปิ่นละออ 170,800 ม.พัน.31 พล.ร.15 16 พ.ย. 2561