การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
551 จ.ส.อ. ประกอบ สระสำเร็จ นาง ศศิธร สระสำเร็จ 204,532 กรม ทพ.43 14 ก.พ. 2561
552 จ.ส.อ. ประยูร รุ่งเรือง น.ส. นาถพร รุ่งเรือง 204,768 มทบ.13 14 ก.พ. 2561
553 จ.ส.อ. มงคล ชัยชมภู นาง ทองทราย ชัยชมภู 204,741 มทบ.32 14 ก.พ. 2561
554 จ.ส.อ. กล้า ชัยชนะ นาง จิราวรรณ ชัยชนะ 204,743 มทบ.32 14 ก.พ. 2561
555 จ.ส.อ. วิเชียร ทองอินทร์ นาง อำพันธ์ ทองอินทร์ 204,523 พัน.ขส.23 บชร.3 14 ก.พ. 2561
556 ส.อ. เจริญ อุดใจ นาง สมรีย์ อุดใจ 204,745 มทบ.32 14 ก.พ. 2561
557 ส.ต. กฤษกร มิตรอุดม นาง บุปผา มิตรอุดม 204,753 ร.17 พัน.2 14 ก.พ. 2561
558 อส.ทพ. แปว นิลครบุรี นาง เลื้อย นิลครบุรี 176,407 ทพ.26 14 ก.พ. 2561
559 พล.อส. พิเชษฐ แก้วประสิทธิ์ นาง รำพรรณ แก้วประสิทธิ์ 204,756 มทบ.33 14 ก.พ. 2561
560 นาง สุกี สมัยกุล นาย อิทธิพล สมัยกุล 204,761 มทบ.19 14 ก.พ. 2561