การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
551 ส.ต. กณิศ อินทร์วิเศษ พระ วีระ อินทร์วิเศษ 67,461 มทบ.43 15 พ.ค. 2562
552 นาง สมปอง ฉ่ำชะเอม จ.ส.อ. ชาญณรงค์ สิงห์โสภณ 207,694 ศป. 15 พ.ค. 2562
553 นาย ล้อม ตั้งขุนทด พ.ท. คมพิสิฐ ธนาพิตรพิบูลกุล 207,443 รร.สพศ.ศสพ. 15 พ.ค. 2562
554 นาง ติ้ม กระเป๋าทอง จ.ส.อ. กรรณญา กระเป๋าทอง 207,454 รพศ.1 พัน.1 15 พ.ค. 2562
555 นาย บุญล้อม ศรีแพน จ.ส.อ. ถวิล ศรีแพน 202,095 ร.31 พัน.2 รอ. 15 พ.ค. 2562
556 นาง ถนอมศรี เฟื่องสังข์ พ.อ. อธิวัฒน์ เฟื่องสังข์ 207,683 มทบ.41 15 พ.ค. 2562
557 นาง หนูพิศ หิรัญรัตน์ ร.ต. เกื้อ หิรัญรัตน์ 207,680 มทบ.21 15 พ.ค. 2562
558 นาง ประสงค์ สิงห์เถื่อน จ.ส.อ. สมจิตร อนุโชติ 207,674 มทบ.18 15 พ.ค. 2562
559 นาง แววตา ดีอินทร์ พ.ท. พันมหา จันทร์ไขโคตร 207,710 มทบ.39 15 พ.ค. 2562
560 นาย คง อักษร นาย โสภณ อักษร 207,707 มทบ.31 15 พ.ค. 2562