การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
551 นาย ทองวาส สีละวัน จ.ส.อ. ศิริ เตาะกระโทก 207,393 ศปภอ.ทบ.2 30 ม.ค. 2562
552 นาง นารี เดชอุดม จ.ส.อ. ณรงค์ เดชอุดม 207,388 มทบ.38 30 ม.ค. 2562
553 นาย อินทร์ โตเขียว ร.ต. บุญมี กิติ 207,381 มทบ.34 30 ม.ค. 2562
554 นาง อรุณี เชื้อมหาวัน น.ส. ปุณรดา เชื้อมหาวัน 149,800 มทบ.33 30 ม.ค. 2562
555 นาง อรุณี เชื้อมหาวัน พระ ชวลิต เชื้อมหาวัน 57,573 มทบ.33 30 ม.ค. 2562
556 นาย จรัญ เขียนงาม นาง เล็ก เขียนงาม 206,925 มทบ.31 30 ม.ค. 2562
557 นาง บัวเลิง มะลาศรี นาง สมควร มะลาศรี 7,898 มทบ.23 30 ม.ค. 2562
558 นาง บัวเลิง มะลาศรี นาย ลำดวย มะลาศรี 7,898 มทบ.23 30 ม.ค. 2562
559 นาง บัวเลิง มะลาศรี นาย ประมวล มะลาศรี 7,898 มทบ.23 30 ม.ค. 2562
560 นาง บัวเลิง มะลาศรี นาย ดำรงค์ มะลาศรี 7,898 มทบ.23 30 ม.ค. 2562