การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
551 นาง ทองใบ ธรรมคำ ร.ต. แกร้วกล้า โสภาพิศ 211,458 ร.6 30 ม.ค. 2563
552 นาย กุศล สืบพันธ์ ร.อ. กิตติศักดิ์ ภูวะพันธุ์ 211,213 มทบ.27 30 ม.ค. 2563
553 นาย เพียร ศรีสวัสดิ์ ร.ต. เชิดสกุล ศรีสวัสดิ์ 211,224 มทบ.22 30 ม.ค. 2563
554 นาย เนียม บัวทอง ร.ต. สมพร บัวทอง 211,223 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
555 นาง วันเพ็ญ ใบบาง นาย นฤพน ใบบาง 211,223 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
556 นาง บุญช่วย รุ่งเรือง นาง สุชีรา นาคสกุล 211,221 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
557 นาง ไว เสียงเพราะ จ.ส.อ. กริชรัตน์ เสียงเพราะ 211,215 พล.ร.3 30 ม.ค. 2563
558 นาง ปราณี หนูแก้ว จ.ส.อ.หญิง พันธ์นิภา กิมาวะหา 211,213 รพ.ค่ายสุรนารี 30 ม.ค. 2563
559 นาง ลัดดา ฐิติวัฒนา นาง สุพัตรา ปิยะวงศ์ 140,000 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
560 นาง ลัดดา ฐิติวัฒนา ร.ต. ณรงค์กร ปิยะวงศ์ 71,222 มทบ.13 30 ม.ค. 2563