การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
551 จ.ส.อ. บุญนาค อุ่นคำ นาง วัฒนา อุ่นคำ 207,459 มทบ.14 26 ก.ค. 2562
552 ส.อ. พิสิษฐ์ ศรีพลาย ร.ต. สนาม ศรีพลาย 207,466 พัน.ปจว. 26 ก.ค. 2562
553 ส.อ. ศักดิ์ชาย ชนะภักดี นาง ละอองดาว ชนะภักดี 207,454 มทบ.27 26 ก.ค. 2562
554 ส.อ. มงกุฎ ทองชุม นาง อุไรวรรณ์ ทองชุม 207,455 มทบ.18 26 ก.ค. 2562
555 นาง ธันชนา แก้วภา นาย กานต์ แก้วภา 207,466 ศพปน.พท.ศอพท. 26 ก.ค. 2562
556 น.ส. วรรณดี มณีพงศ์ จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ มณีพงศ์ 207,467 ร.5 พัน.2 26 ก.ค. 2562
557 นาง หลั่น อุทิศ ร.ต. ชัชพิสิฐ อุทิศ 207,470 มทบ.34 26 ก.ค. 2562
558 นาง สมบูรณ์ บัวประเสริฐ ร.ต. ศุภโชค บัวประเสริฐ 207,459 มทบ.12 26 ก.ค. 2562
559 นาย ทอง ไชยเขียว จ.ส.อ. สมพล ภูวงศ์ 207,468 กรม ทพ.32 26 ก.ค. 2562
560 นาง สม เมืองมูล ร.ต. ชูชัย คำปัญจะ 207,452 มทบ.34 26 ก.ค. 2562