การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
551 นาง ฟอง สลีวงศ์ พ.ท.หญิง กัญญรัตน์ แสงภา , นาง จำเนียร แสงภา , นาง อาภรณ์ ศรีวิชัย , น.ส. พริ้มเพรา สลีวงศ์ , นาย สุเทพ สลีวงศ์ 205,870 มทบ.33 19 เม.ย. 2561
552 นาง บาง คำยางจ้อง พ.ต. ถนอม ลุนปุย 205,841 มทบ.27 19 เม.ย. 2561
553 นาง เล็ก อำไพ นาง บุญนาค , นาง ปุณญพัฒน์ อำไพ , นาง วาสนา ตาลทอง , นาง วนิชชา โอนายางิ 205,869 มทบ.35 19 เม.ย. 2561
554 ร.ท. ศุภชัย แก้วแสง นาง โชลม แก้วแสง 205,842 มทบ.17 18 เม.ย. 2561
555 ร.ต. มานพ เกษาพันธ์ นาง อนุสรา เกษาพันธ์ 205,873 ช.2 พัน.201 18 เม.ย. 2561
556 จ.ส.อ. นวล ดวงใย นาย อำนาจ ดวงใย 144,970 มทบ.32 18 เม.ย. 2561
557 จ.ส.อ. นวล ดวงใย ร.ต. พัลลภ ดวงใย 30,440 มทบ.32 18 เม.ย. 2561
558 จ.ส.อ. นวล ดวงใย ร.ต. นิพนธ์ ดวงใย 30,440 มทบ.32 18 เม.ย. 2561
559 จ.ส.อ. วีระ สิงห์จันทร์ นาง ผ่องพรรณ สิงห์จันทร์ 205,843 มทบ.13 18 เม.ย. 2561
560 จ.ส.อ. สุรินทร์ จันทร์ทอง นาย เจษฎา จันทร์ทอง 205,872 มทบ.43 18 เม.ย. 2561