การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
551 ร.ต. ณฐพงศ์ เกียรติผิวนวล (เดชรังสรร) นาง ดวงกมล ผิวนวล 157,000 ร.6 12 พ.ค. 2563
552 ร.ต. สถิตย์ บัวสกัด จ.ส.อ. บำรุง บัวสกัด 210,360 มทบ.43 12 พ.ค. 2563
553 ร.ต. ขุนทอง สายรัตน์ นาย จิระพงศ์ สายรัตน์ 211,152 มทบ.27 12 พ.ค. 2563
554 จ.ส.อ. กมล ภู่สุวรรณ นาง เบญจมาศ ปิยะนาจ 210,591 ศอว.ศอพท. 12 พ.ค. 2563
555 ส.อ. ปิยศักดิ์ ทองโม้ นาย สมทรัพย์ ทองโม้ 211,163 มทบ.27 12 พ.ค. 2563
556 ส.อ. ฉลวย กิจพงษ์ศรี ร.ต. ฐณพงษ์ กิจพงษ์ศรี 211,159 มทบ.13 12 พ.ค. 2563
557 นาย เลื่อน เวชกามา จ.ส.อ. ทินกร เวชกามา 211,155 สง.สด.จว.ก.ส. 12 พ.ค. 2563
558 นาง สุนาฎ แก้วแจ่มศรี จ.ส.อ. สุรัตน์ แก้วแจ่มศรี 211,155 ศสท.กส.ทบ. 12 พ.ค. 2563
559 นาง ยอดอ้ม ขรรศร ร.ต. จอม ขรรศร 196,026 มทบ.210 12 พ.ค. 2563
560 นาย อรุณ วงษาสุข ร.ต. มานพ วงษาสุข 211,160 มทบ.13 12 พ.ค. 2563