การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
551 อส.ทพ. วิศนุ สายวาศ นาง สุมรินทร์ ผกาพันธ์ 207,667 กรม ทพ.14 30 ส.ค. 2562
552 นาง ทองเจือ อ่อนละมัย ร.ท. สมเกียรติ อ่อนละมัย 208,177 สง.สด.จว.อ.ท. 30 ส.ค. 2562
553 นาง คำป้อ สิทธิกิจ พ.ต. ปรีชา กาบเอื้อง 208,177 สง.สด.จว.ช.ม. 30 ส.ค. 2562
554 นาง อำพร ยามา จ.ส.ต. อภิชาติ ยามา 207,927 รพศ.5 พัน.2 30 ส.ค. 2562
555 นาง ทองล้วน อาสนาทิพย์ ร.ต. ชูชาติ บัวนาค 207,923 มทบ.37 30 ส.ค. 2562
556 นาย มนัส พวงเงิน ร.ต. สุชาติ พวงเงิน 207,922 มทบ.22 30 ส.ค. 2562
557 นาย ประแนง บุตรสาศิลป์ ส.อ. รังสันต์ ชำนาญ 201,574 มทบ.22 30 ส.ค. 2562
558 นาง นาง ศรีผา นาง วาสนา เกาะสมบัติ 207,923 มทบ.22 30 ส.ค. 2562
559 นาง อารีย์ ศิริประทุม ร.ต. สุชาติ ศิริประทุม 207,925 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
560 นาย เป็ง เงาะหวาน จ.ส.อ. จารุวิทย์ เงาะหวาน 207,926 พัน.ป.ศป. 30 ส.ค. 2562