การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
551 นาย ศรีเมือง พิดานปัน พ.ท. เดช พัฒนศุภสุนทร 206,087 มทบ.33 17 ส.ค. 2561
552 นาง นุ่มนวล ทาตะนาม นาง ธัชกร เอี่ยมสำลี 206,088 มทบ.33 17 ส.ค. 2561
553 นาย สุนันท์ เพ็ชรยิ้ม นาง นิตยา นางนวล 206,097 มทบ.31 17 ส.ค. 2561
554 นาย ไสย บาดาจันทร์ จ.ส.อ. จงดี จอมทอง 206,096 มทบ.23 17 ส.ค. 2561
555 นาง ทองตัด รอนไพริน จ.ส.อ. อดุลย์ แสงขาว 206,094 มทบ.23 17 ส.ค. 2561
556 นาย บัว โครมกระโทก พ.ต. สมนึก โครมกระโทก 206,097 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
557 นาง จันที สืบเมืองซ้าย ร.ต. ประจวบ สืบเมืองซ้าย 206,098 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
558 น.ส. สุรินทร ประยูร นาง อุไรรักษ์ แร่ทอง 206,098 มทบ.15 17 ส.ค. 2561
559 นาง อำนวย มาลินันท์ ร.ต. พิชัย มาลินันท์ 206,093 มทบ.13 17 ส.ค. 2561
560 อส.ทพ. มานิตย์ กำเนิดใส นาง เทียน กำเนิดใส 205,624 กรม ทพ.31 17 ส.ค. 2561