การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
561 ร.อ. วิลาศ จิตระพันธุ์ นาง มาลี นำนวล 180,117 มทบ.42 4 ก.ค. 2561
562 ร.ต. บุญศรี วิลัยรัตน์ นาง พรรณี วิลัยรัตน์ 205,699 มทบ.22 4 ก.ค. 2561
563 ร.ต. ทองปัน สังสิมมา นาง สาคร สังสิมมา 205,699 มทบ.18 4 ก.ค. 2561
564 ร.ต. ประเดิม แสวงงาม นาง ปริญญฉัฎร พงษ์บรรณิสสร 205,698 มทบ.13 4 ก.ค. 2561
565 ร.ต. ลัดดา ฐานวิเศษ น.ส. อรรณพ ฐานวิเศษ 205,708 มทบ.21 4 ก.ค. 2561
566 นาย สมศักดิ์ แสนทวีสุข ร.ต. นิคม แสนทวีสุข 205,694 มทบ.27 4 ก.ค. 2561
567 นาย บุญมา วงษ์เบาะ น.ส. พรพิมล อ่อนสองชั้น 205,692 มทบ.23 4 ก.ค. 2561
568 นาง จงกลณี เกษร ส.อ. วสันต์ เกษร 205,693 พล.ม.1 4 ก.ค. 2561
569 นาง จันทร์ศรี วงศ์อินถา นาง อุษณีย์ วงศ์อินถา 13,871 ป.พัน.7 พล.ร.7 4 ก.ค. 2561
570 นาง จันทร์ศรี วงศ์อินถา นาย สมบูรณ์ วงศ์อินถา 13,871 ป.พัน.7 พล.ร.7 4 ก.ค. 2561