การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
561 นาง เกตุ พุทธสอน นาง จรัญญา อภิวาท 210,872 มทบ.12 12 พ.ค. 2563
562 นาง ตะล่อม ปิ่นมณี ร.ต. ไพโรจน์ ปิ่นมณี 211,156 ป.71 พัน.713 12 พ.ค. 2563
563 นาย ชำนาญ เนื้อเกลี้ยง จ.ส.อ. มนู เนื้อเกลี้ยง 210,886 ช.1 พัน.112 รอ. 12 พ.ค. 2563
564 นาง เจ็ก แสนชิน นาย ราชันย์ แสนชิน 211,157 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 12 พ.ค. 2563
565 นาย เถาว์ ไขศรี จ.ส.อ. อภิชน ไขศรี 201,923 รพศ.2 พัน.2 12 พ.ค. 2563
566 นาง ใจ ผาสุข ร.ต. สมพร พิลาศเอมอร 211,140 มทบ.27 12 พ.ค. 2563
567 นาง เพชรรัง พลศรีพิมพ์ นาง เสาวณิต ร่มศรี 211,152 มทบ.27 12 พ.ค. 2563
568 นาง หรั่ง ลาภะสัมปัน น.ส. พอใจ ลาภะสัมปัน 211,149 มทบ.13 12 พ.ค. 2563
569 นาง สังเวียน แก้วสิทธิ์ จ.ส.อ. ธนู แก้วสิทธิ์ 211,150 มทบ.13 12 พ.ค. 2563
570 นาง พิมพา บุตรโคตร จ.ส.อ. ปรีชา บุตรโคตร 211,157 ม.6 พัน.6 12 พ.ค. 2563