การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
561 นาง บุญมี วงษ์ประสม นาง ลัดดา ยาทา 204,770 ร.153 พัน.1 14 ก.พ. 2561
562 นาง ดี ชุมภูแก้ว นาง พัลลภา ชุมภูแก้ว 204,761 มทบ.33 14 ก.พ. 2561
563 นาง เกื้อกูล สายะสมิต นาง นัยนา สถิติ 204,526 มทบ.39 14 ก.พ. 2561
564 น.ส. ศิริกาญจน์ กลิ่นประทุม ร.ต. สมศักดิ์ กลิ่นประทุม 204,768 มทบ.13 14 ก.พ. 2561
565 นาง สำลี จุลละนันท์ นาง ดวงจันทร์ แก้วแจ่ม 204,770 มทบ.17 14 ก.พ. 2561
566 นาง จเร น้อยวงษ์ จ.ส.อ. ณรงค์เวช เกตุเรือง 204,771 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. 14 ก.พ. 2561
567 นาง อบ สุขประเสริฐ พ.อ. ศร สุขประเสริฐ 204,767 มทบ.15 14 ก.พ. 2561
568 นาง ดวน อยู่เย็น นาง ทองเพ็ง ฆารบูรณ์ 204,769 สง.สด.จว.ก.ส. 14 ก.พ. 2561
569 นาง นิตยา จุฑาธรรม พ.ท. นิศาดนัย จุฑาธรรม 204,742 มทบ.21 14 ก.พ. 2561
570 น.ส. ปนิดา ขวัญอยู่ จ.ส.อ. มาโรจน์ ขวัญอยู่ 204,743 มทบ.32 14 ก.พ. 2561