การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
561 นาย ก้านก่อง ใยรีอ่าง ร.ต. ประมง ใยรีอ่าง 207,453 มทบ.27 26 ก.ค. 2562
562 นาง ไข่ ชามาตย์ ร.ต. สุรยุทธ สุทธิบริบาล 207,454 มทบ.27 26 ก.ค. 2562
563 นาง ประมวญ เจนช่าง พ.ท. วิชัย ขุนโยธา 207,453 มทบ.19 26 ก.ค. 2562
564 นาง อำพันธุ์ พลวิชิต พ.อ. เฉลิมพล พลวิชิต 207,455 มทบ.18 26 ก.ค. 2562
565 นาง พรรณี ก้อนนาค จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ก้อนนาค 207,444 มทบ.13 26 ก.ค. 2562
566 นาย เจริญ ดำริสุข นาย สุรศักดิ์ ดำริสุข 207,456 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 26 ก.ค. 2562
567 นาง ประสิทธิ์ ล่าแยง ร.ต. ศราวุธ ล่าแยง 207,473 ศม. 26 ก.ค. 2562
568 นาย สันทัด นาอุดม ร.ต. วัฒนา นาอุดม 207,474 ร.8 26 ก.ค. 2562
569 นาย ผิน เสงี่ยมโคกกรวด นาง สุธรรณ์ พันธุ์เพ็ง 207,472 มทบ.21 26 ก.ค. 2562
570 นาย แดง แจ่มใส ร.ท. กมล แจ่มใส 207,743 มทบ.13 26 ก.ค. 2562