การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
561 นาย บุญนาค คัมภิรานนท์ จ.ส.อ. พิษณุ คัมภิรานนท์ 206,969 ศฝยว.ทบ. 17 ส.ค. 2561
562 นาย บุญชู เหมพิจิตร ร.ท. ธนดล เหมพิจิตร 207,222 มทบ.31 17 ส.ค. 2561
563 นาย ออน สร้อยเสนา นาง นงเยาว์ มีหนองใหญ่ 206,978 มทบ.27 17 ส.ค. 2561
564 นาง สมศรี อาจผึ่ง ร.ต. สมชาย อาจผึ่ง 207,220 มทบ.14 17 ส.ค. 2561
565 นาย เอนก จุ้ยซื่อ จ.ส.ต. อดุลย์ จุ้ยซื้อ 207,235 มทบ.13 17 ส.ค. 2561
566 นาง ทองเพียร สมยา น.ส. ฌัชชานันท์ อยู่เกษม 207,220 มทบ.13 17 ส.ค. 2561
567 นาง กุหลาบ แก่นทิพย์ นาย สุรเชษฐ์ ปัญญะสังข์ 206,971 พธ.ทบ. 17 ส.ค. 2561
568 อส.ทพ. แสงสุวรรณ์ สุภาวงค์ นาง อุบล สุภาวงค์ 206,972 กรม ทพ.22 17 ส.ค. 2561
569 นาย ทอง นิลพรมมา นาย ยอดแก้ว นิลพรมมา 207,214 รพ.ค่ายสุรนารี 17 ส.ค. 2561
570 นาย อุดม จิรเบญจวรรณ จ.ส.ท. จิรวัฒน์ จิรเบญจวรรณ 206,964 มทบ.34 17 ส.ค. 2561