การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
561 นาง คำมี ไสยะมานนท์ นาย ไมตรี กันติมานนท์ 204,130 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. 1 พ.ย. 2560
562 นาย อุดม น้อยนวล นาง สำเนียง น้อยนวล 204,132 มทบ.17 1 พ.ย. 2560
563 นาง นิ่มนวล สมจิตร จ.ส.อ. ชัยยศ ปานสุวรรณ 204,372 บชร.2 1 พ.ย. 2560
564 นาย ทองอยู่ ชำระหงษ์ จ.ส.อ. พิษณุ ชำระหงษ์ 204,113 มทบ.39 1 พ.ย. 2560
565 นาย คูณ แทบมะลัย ร.ท. อดุลย์ แทบมะลัย 204,120 มทบ.23 1 พ.ย. 2560
566 นาง ปิ่น ศิริปรุ ร.ต. สมพงษ์ ศิริปรุ 202,532 มทบ.21 1 พ.ย. 2560
567 นาย ศักดิ์ชาย เครือศรี นาง จำเรียง เครือศรี 204,120 มทบ.21 1 พ.ย. 2560
568 นาง ปลั่ง แสงนวล นาย ธงชัย เวฬุวาปี 204,121 มทบ.13 1 พ.ย. 2560
569 นาง หนูกัน แสนศรี จ.ส.ต. สมบัติ แสนศรี 204,114 มทบ.23 1 พ.ย. 2560
570 นาย สำราญ แสงอรุณ ร.ต. วิลเลียม แสงอรุณ 204,119 มทบ.21 1 พ.ย. 2560