การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
561 นาง ประมวล ทิพย์สิงห์ จ.ส.อ. กลิ่น ทิพย์สิงห์ 140,082 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
562 นาง ประมวล ทิพย์สิงห์ นาง กนกวลี ภิรมย์เอม 71,140 มทบ.13 30 ม.ค. 2563
563 นาย วิโรจน์ อ่อนเที่ยง นาง เยี่ยม อ่อนเที่ยง 59,682 ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. 30 ม.ค. 2563
564 นาย วิโรจน์ อ่อนเที่ยง นาง อัญชลี อ่อนเที่ยง 151,282 ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. 30 ม.ค. 2563
565 นาง บุญชู สนโต นาง นวลอนงค์ หลวงเทพ 210,957 สง.สด.จว.พ.ร. 30 ม.ค. 2563
566 นาง สำรวย แก้วขอนแก่น จ.ส.อ. พิเชษฐ์ แก้วขอนแก่น 211,209 ศม. 30 ม.ค. 2563
567 นาง ทองเผ่า ทองเงิน นาย มนัส ทองเงิน 211,208 มทบ.24 30 ม.ค. 2563
568 นาง อรุณ แก้วลาย ร.ต. บุญมี ทองรักษา 211,209 ม.3 พัน.13 30 ม.ค. 2563
569 นาย บุญชู เทียมชุมพล จ.ส.อ. ชำนาญ เทียมชุมพล 211,208 พล.ร.4 30 ม.ค. 2563
570 นาง ศรีประภา เอกบุตร นาง เอื้อมพร เอกบุตร 211,219 มทบ.22 30 ม.ค. 2563