การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
561 ส.อ. สุพัฒน์ธนะชัย มากประสิทธิ์ นาง สมจิตร มากประสิทธิ์ 207,071 กรม ทพ.48 16 พ.ย. 2561
562 พระ สมพงษ์ ภู่โกสีย์ นาง สมจิตร์ ภู่โกสีย์ 207,101 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
563 นาย สุรินทร์ กร่างปรีชา จ.ส.อ. ปรีชา กร่างปรีชา 207,417 รพศ.1 พัน.2 16 พ.ย. 2561
564 นาง ศรีทอง ไชยเฟย จ.ส.อ. สมเดช นามวงค์ 207,433 มทบ.33 16 พ.ย. 2561
565 นาย สงคราม โพธิสาร ร.ต. ประยูร สุขศรี 207,434 มทบ.27 16 พ.ย. 2561
566 นาย วิชัย ชัยตระกูลธนสาร ร.ต. ธนพงษ์ วรแสน 207,415 มทบ.27 16 พ.ย. 2561
567 นาง ทองเลื่อน จันทร์โฮม ร.ต. สมศักดิ์ จันทร์โฮม 207,435 มทบ.27 16 พ.ย. 2561
568 นาง น้อย หมายจิตร ร.ต. ถวิล บุดดีคำ 207,433 มทบ.24 16 พ.ย. 2561
569 นาง มณี ราษฎรดี ร.อ. ดรุณ ราษฎรดี 207,428 มทบ.22 16 พ.ย. 2561
570 นาย เปลี่ยน ผูกพันธ์ ร.ต. สุทิน ผูกพันธ์ 207,436 มทบ.21 16 พ.ย. 2561