การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
561 ร.ต. เฉลิมชัย คำเติม นาง หนูหลั่น คำเติม 207,410 มทบ.28 22 เม.ย. 2562
562 ร.ต. ประหยัด เบ้ามี นาง บุญมา เบ้ามี 207,664 มทบ.42 22 เม.ย. 2562
563 ร.ต. ไพฑูรย์ สายเย็น นาง ราตรี สายเย็น 207,418 มทบ.14 22 เม.ย. 2562
564 อส.ทพ. ทวิ ชาเสน น.ส. นงนุช ชาเสน 177,260 มทบ.210 22 เม.ย. 2562
565 นาง วิญ ยอดโรจน์ ร.ต. เตชะภณ ยอดโรจน์ 207,665 มทบ.43 22 เม.ย. 2562
566 นาง เอิบ มากชิต ร.ต. ประกอบ แสงปาน 207,663 มทบ.42 22 เม.ย. 2562
567 นาง น้อย รัตนพล ร.ต. เรืองวิทย์ โพธิ์ศรี 207,661 มทบ.29 22 เม.ย. 2562
568 นาง สายหยุด โพธิ์งาม นาย สาธิต บุญประสาท 124,173 มทบ.17 22 เม.ย. 2562
569 นาง สายหยุด โพธิ์งาม ร.ต. กิตติพัฒน์ บุญประสาท 83,489 มทบ.17 22 เม.ย. 2562
570 นาง การเกตุ สุขโพธิ์ น.ส. วันวิสาข์ สุขโพธิ์ 52,667 พัน.พัฒนา 1 22 เม.ย. 2562