การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
561 จ.อ. เดโช กาญจนะวิเชียร นาง สำรวล กาญจนะวิเชียร 205,874 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 18 เม.ย. 2561
562 ส.อ. แสงชัย แก้วเฮือง นาง มาลัย แก้วเฮือง 205,838 สง.สด.จว.ม.ค. 18 เม.ย. 2561
563 ส.อ. ชินวัฒน์ ทองรอด นาง อุบล ทองรอด 205,624 พัน.ขส.23 บชร.3 18 เม.ย. 2561
564 นาง เล็ก จุลชัย จ.ส.อ. ละม่อม จุลชัย 205,843 มทบ.27 18 เม.ย. 2561
565 นาง อารี สุวรรณ นาย สุรกิจ สุวรรณ 205,850 มทบ.22 18 เม.ย. 2561
566 นาย สังวาลย์ เกตุนาค นาง พัสภร นิลประภา 205,840 มทบ.17 18 เม.ย. 2561
567 น.ส. ด่วน ทับถมยา นาย เชาว์ ทับถมยา 151,064 มทบ.17 18 เม.ย. 2561
568 น.ส. ด่วน ทับถมยา นาย นิยม ทับถมยา 53,724 มทบ.17 18 เม.ย. 2561
569 นาง ทองขัน เมืองคำ ร.ต. ไพโรจน์ เมืองคำ 205,840 มทบ.13 18 เม.ย. 2561
570 นาย ประดิษฐ์ วงศ์เทพ จ.ส.อ. นพดล วงศ์เทพ 205,622 รพศ.2 พัน.1 18 เม.ย. 2561