การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
561 นาง บัวเลิง มะลาศรี นาง ชลดา บัวลา 167,898 มทบ.23 30 ม.ค. 2562
562 นาง บัวเลิง มะลาศรี นาย จันทร์ มะลาศรี 7,898 มทบ.23 30 ม.ค. 2562
563 นาย ชั้น ทองพวง จ.ส.อ. ไตรรงค์ ทองพวง 207,617 มทบ.12 30 ม.ค. 2562
564 นาย เลียน สายสูงเนิน ร.ท. บัญญัติ ปีกสันเทียะ 207,385 พัน.สร.3 30 ม.ค. 2562
565 นาย ชม หาบหาม นาง สมจิตร เทวะ 207,475 ป.71 พัน.712 30 ม.ค. 2562
566 นาง จินดา พอใจ จ.ส.อ. สงกรานต์ ใสยาติ 207,133 ช.3 พัน.302 30 ม.ค. 2562
567 นาง นวล ปานประเสริฐ พ.ต. สมชัย ปานประเสริฐ 207,356 สง.สด.จว.ร.บ. 30 ม.ค. 2562
568 นาย อติชาติ ทิพย์คุณ ส.ท. ชินพันธ์ ทิพย์คุณ 204,545 ส.พัน.11 พล.ม.1 30 ม.ค. 2562
569 นาย เฉลิม สมยศ นาง ปารัชญา เจ้าฝ่าย 207,123 ศบบ. 30 ม.ค. 2562
570 นาย สุรัตน์ ญาติบำเรอ ร.ท. วสันต์ ญาติบำเรอ 207,123 ศบบ. 30 ม.ค. 2562