การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 นาย แดง แดนชัยภูมิ จ.ส.อ. สมบัติ แดนชัยภูมิ 207,333 ร.13 พัน.2 16 พ.ย. 2561
572 นาย ชิด อินทสิทธิ์ ร.ต. โชคชัย กระดิษฐ์ 207,336 มทบ.310 16 พ.ย. 2561
573 นาง จิตสวาท โอมฤก นาย ศิริชัย โอมฤก 207,333 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
574 นาย สูนย์ หลงชิน ร.ต. ประสิทธิ์ คุณบุตร 207,332 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
575 นาย สมชาย รวยสูงเนิน ส.ท. ภูชิสส์ รวยสูงเนิน 207,337 ป.3 พัน.3 16 พ.ย. 2561
576 พ.อ. เสรี คำยอด นาง ปาณิสรา คำยอด 207,434 มทบ.39 15 พ.ย. 2561
577 พ.ท. มงคล งามสอาด ร.ต. มีชัย งามสอาด 206,886 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
578 พ.ท. ปราณีต นนท์ประเสริฐ นาง ละเมียด นนท์ประเสริฐ 207,189 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
579 พ.ท. บุญส่ง ภู่ทอง นาง สร้อยฟ้า ภู่ทอง 207,098 มทบ.15 15 พ.ย. 2561
580 พ.ต. ศักดิ์ชาย วิชชาชู นาง ประยูร วิชชาชู 207,158 มทบ.13 15 พ.ย. 2561