การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 นาย ทองคำ มะลิลา ร.ต. เทวา มะลิลา 205,201 มทบ.25 17 ส.ค. 2561
572 นาง มะณี แสงบุราณ นาง ดารุณา ทิพพวงศ์ 207,213 มทบ.24 17 ส.ค. 2561
573 นาง บุญนาค ทองสุวรรณ ร.ต. อนุศักดิ์ ทองสุวรรณ 207,234 รพ.รร.ปจร. 17 ส.ค. 2561
574 นาย ถวิล ปัสสาสุ ส.อ. ปฎิพัทธ์ ปัสสาสุ 206,985 ร.23 พัน.4 17 ส.ค. 2561
575 นาง หลาน โฉมยงค์ จ.ส.ท. ชัยวุฒิ โฉมยงค์ 207,238 มทบ.39 17 ส.ค. 2561
576 นาง กองศรี บุวรรณ์ ร.ต. ทวี ทำงาม 207,232 มทบ.38 17 ส.ค. 2561
577 นาง บัวถา ปินทะนา ร.ต. เดชรัตน์ ปินทะนา 207,232 มทบ.33 17 ส.ค. 2561
578 นาย สมคิด กิ่งทอง พ.ท. ถวัลย์ กิ่งทอง 207,236 มทบ.310 17 ส.ค. 2561
579 นาย วิชัย โคตรสมบัติ นาง หฤทัย มีระสิงห์ 207,233 มทบ.27 17 ส.ค. 2561
580 นาง หนูพันธ์ ราชอาสา ร.ต. ประมวล อุทัยศรี 207,238 มทบ.22 17 ส.ค. 2561