การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 ร.ต. สุประทัย สารมันตะ นาง กิติยา สารมันตะ 205,951 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
572 จ.ส.อ. บุญเหลือ วิเศษทักษิณ นาง บด วิเศษทักษิณ 205,947 มทบ.36 10 พ.ค. 2561
573 นาง พัชรี แท่งเงิน นาย บุญรัตน์ แท่งเงิน 205,951 มทบ.34 10 พ.ค. 2561
574 นาย อัครพล มนัส ร.ต. ไพฑูรย์ มนัส 205,939 มทบ.28 10 พ.ค. 2561
575 นาย เอกพล โยธการี จ.ส.อ. อุดม โยธการี 205,949 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
576 นาย เหลี่ยน โสธรรมมงคล จ.ส.อ. อาทิตย์ หนูใหม่ 205,948 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
577 นาย สมนึก ซ้ายจันทึก นาง ปราณี โพธิ์ชัย 205,944 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
578 นาย ฝั่น ขำโนนงิ้ว นาง นงคราญ ขำโนนงิ้ว 205,949 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
579 นาง เข็มมา กล้าสู้ ร.ต. รณชัย บัวโค้ง 205,950 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
580 นาง สมควร ประสิทธิ์สุวรรณ นาง ปาริชาติ ไพรจิตร 205,936 มทบ.21 10 พ.ค. 2561