การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 นาย มวล ขจรภพ ร.ต. อุไร ขจรภพ 211,102 มทบ.28 22 พ.ย. 2562
572 นาย สีโห บุญอภัย นาง บาสี ครองกลาง 211,110 มทบ.24 22 พ.ย. 2562
573 นาง แตง พลยศ นาง รำเพย กาบบัวงาม 211,101 มทบ.24 22 พ.ย. 2562
574 นาง วาสนา คำเวียงคำ นาย ณัฐวุฒิ คำเวียงคำ 211,103 มทบ.24 22 พ.ย. 2562
575 นาย สมบูรณ์ กันทะ ร.ท. บรรจง กันทะ 211,112 กรม ทพ.33 22 พ.ย. 2562
576 นาง แข ทุ่งกลาง จ.ส.อ. ประเสริฐ แต่งเมือง 211,354 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 22 พ.ย. 2562
577 พ.อ. ประกอบ อริยเดช นาง สุดาวลัย อริยเดช 20,382 มทบ.16 19 พ.ย. 2562
578 พ.อ. ประกอบ อริยเดช น.ท. ศิริภัทร อริยเดช 20,382 มทบ.16 19 พ.ย. 2562
579 พ.อ. ประกอบ อริยเดช น.ส. ปราณปรียา อริยเดช 170,382 มทบ.16 19 พ.ย. 2562
580 พ.อ. อำนาจ วงศ์พิพัฒน์ทวีป นาง สุดารัตน์ วงศ์พิพัฒน์ทวีป 211,120 มทบ.21 19 พ.ย. 2562