การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 นาง ลมเห เสริฐขุนทด ร.ต. พูลทรัพย์ เสริฐขุนทด 204,769 มทบ.13 14 ก.พ. 2561
572 นาง มะลิวัลย์ ศัพท์พันธ์ นาง สาคร หิมพงษ์ 204,746 มทบ.27 14 ก.พ. 2561
573 นาย ป้อ ตินตะสุวรรณ พ.ท. บุญเสริม ตินตะสุวรรณ 204,747 สด.จว.พ.บ. 14 ก.พ. 2561
574 นาง บุญเทียม สร้อยสุวรรณ ร.ต. สมจิตร วงศ์ธิดา 204,508 มทบ.32 14 ก.พ. 2561
575 นาง ตุ่น ขุนจ่าเมือง จ.ส.อ. ธานี พวงทอง 204,747 พล.ร.9 14 ก.พ. 2561
576 นาย สำลิต ภู่เพชร น.ส. ลฎาภา ภู่เพชร 204,758 กบร.ศร. 14 ก.พ. 2561
577 นาย อุ่นใจ สุนันต๊ะ พ.ต. สุพรรณ สุนันต๊ะ 204,756 มทบ.33 14 ก.พ. 2561
578 นาง เมลัย ฟองมนต์ นาง จันทร สระอา , ร.ต. เศรษฐพงศ์ ฟองมนต์ 204,282 พล.ร.6 14 ก.พ. 2561
579 นาย หยาด ทัพซ้าย ร.ต. สุภาพ ภูใบบัว 204,760 มทบ.23 14 ก.พ. 2561
580 นาง ประไพ พรหมวงษ์ จ.ส.อ. พรเทพ พรหมวงษ์ 204,523 มทบ.19 14 ก.พ. 2561