การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 ร.ต. สมชาย โกฎกลางดอน นาย จักรพงษ์ โกฎกลางดอน 207,444 มทบ.21 24 ม.ค. 2562
572 จ.ส.อ. ศิรพงศ์ น้อยใจ นาง เฉลิมรัตน์ น้อยใจ 61,070 ร.4 พัน.3 24 ม.ค. 2562
573 จ.ส.อ. ศิรพงศ์ น้อยใจ นาง บุญ น้อยใจ 146,359 ร.4 พัน.3 24 ม.ค. 2562
574 จ.ส.อ. ระเบียบ เปาะสง่า นาง ยุพิน เปาะสง่า 207,448 มทบ.13 24 ม.ค. 2562
575 จ.ส.อ. พัฒนา ทองเทพ นาง น้ำฝน ทองเทพ 207,469 มทบ.24 24 ม.ค. 2562
576 จ.ส.อ. มิตรอารีย์ อิ่มใจ นาง เกศิรินทร์ อิ่มใจ 151,300 กรม ทพ.21 24 ม.ค. 2562
577 นาง พันธ์ แสงโสด จ.ส.อ. สมนึก แสงโสด 207,660 ศร.พัน.1 24 ม.ค. 2562
578 นาย แก้ว พรมพิสัย ส.อ. วัชราวุธ พรหมบุตร 207,449 ร.6 24 ม.ค. 2562
579 นาง สวิช เรืองรุ่ง นาง เปรียบดาว คุซซ็๋อตติ 207,436 มทบ.36 24 ม.ค. 2562
580 นาง คำปุ่น อุทัยเรือง ร.ท. มนูญ อุทัยเรือง 207,446 มทบ.25 24 ม.ค. 2562