การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 ส.อ. ศฤงคาร ผาสุข นาง เริ่ม ผาสุข 207,575 สง.สด.จว.ย.ล. 30 เม.ย. 2562
572 ส.อ. วิเศษ จำปาทอง นาง สำเร็จ จำปาทอง 207,586 ร.21 พัน.1 รอ. 30 เม.ย. 2562
573 ส.อ. สุเวช ศรีคลัง นาง งามละออ ศรีคลัง 207,584 มทบ.27 30 เม.ย. 2562
574 ส.อ. อภิสิทธิ์ ทรงประโคน นาย บัว ทรงประโคน 207,567 มทบ.26 30 เม.ย. 2562
575 ส.ท. สาริน คำนิล นาย ดอน คำนิล 207,641 ป.21 พัน.30 30 เม.ย. 2562
576 ส.ท. สมชาย ใยบัว นาง ช่วย ใยบัว 207,567 มทบ.39 30 เม.ย. 2562
577 อส.ทพ. มิตร ใจคำ นาง ปิยวรรณ ใจคำ 202,110 กรม ทพ.31 30 เม.ย. 2562
578 นาง ปิ่น อยู่บุรี นาง สุนทร เทียนทอง 207,613 สง.สด.จว.ฉ.ช. 30 เม.ย. 2562
579 นาง ป้อ บุญช่วย ร.ต. สุวรรณพงศ์ จอมคำ 207,608 มทบ.34 30 เม.ย. 2562
580 นาง บัง ขันทอง นาง วรรณา ภูดวงดาษ 207,609 มทบ.29 30 เม.ย. 2562