การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 น.ส. พิไลลักษณ์ เนตรหาญ ร.ต. พิชัย เนตรหาญ 211,217 มทบ.17 30 ม.ค. 2563
572 นาย สมพล เอี่ยมนนท์ นาง สลักจิตร โพธิ์แก้ว 100,913 มทบ.14 30 ม.ค. 2563
573 นาย สมพล เอี่ยมนนท์ ร.ต. วิโรจน์ โพธิ์แก้ว 100,913 มทบ.14 30 ม.ค. 2563
574 นาย สมพล เอี่ยมนนท์ นาย พีรวัตร วัชรินทร์วงศ์ 9,400 มทบ.14 30 ม.ค. 2563
575 นาง พยุง อินทสร จ.ส.อ. มนัส อินทสร 211,459 ม.4 พัน.25 รอ. 30 ม.ค. 2563
576 พ.ต. สาทร พันธุระ น.ส. พัชรีภรณ์ สวัสดิ์รัมย์ 211,260 มทบ.26 24 ม.ค. 2563
577 ร.ท. เจียร พระสาทพร น.ส. ประสพสุข พระสาทพร 211,257 สง.สด.จว.ส.พ. 24 ม.ค. 2563
578 ร.ต. อดิศักดิ์ หกขุนทด นาง ณิชารีย์ หกขุนทด 211,254 มทบ.21 24 ม.ค. 2563
579 ร.ต. ทองคำ ทองสัจจา จ.ส.อ. ธำมรงค์ ทองสัจจา 199,631 มทบ.16 24 ม.ค. 2563
580 จ.ส.อ.หญิง สมหมาย เขมะศรีสุวรรณ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์ เขมะศรีสุวรรณ 211,242 ร.23 พัน.3 24 ม.ค. 2563