การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 นาง กู่ ศิริสม ร.อ. ดาวรุ่ง พิลาภ 211,158 พัน.สร.6 12 พ.ค. 2563
572 นาย สุระศักดิ์ อัมพะรัตน์ นาง ผ่องศรี อัมพะรัตน์ 211,154 คส.สพ.ทบ. 12 พ.ค. 2563
573 พ.อ. นิคม นาสวน นาง สำอางค์ นาสวน 210,899 มทบ.16 8 พ.ค. 2563
574 พ.อ. จำเนียร ทับทิมแดง นาง ถนอมรัตน์ ทับทิมแดง 210,899 มทบ.16 8 พ.ค. 2563
575 พ.ท. ปรีชา ศิริปัญจนะ นาง จารุ ศิริปัญจนะ 211,168 มทบ.14 8 พ.ค. 2563
576 ร.อ. เดี่ยว เศษสวย นาง ประคอง เศษสวย 211,166 มทบ.24 8 พ.ค. 2563
577 ร.ต. อุทัย สวามิภักดิ์ นาย อรรถพล สวามิภักดิ์ 210,913 มทบ.15 8 พ.ค. 2563
578 จ.ส.อ. สุทัศน์ ศรีสว่าง นาง รัชนีภา ศรีสว่าง 210,918 มทบ.33 8 พ.ค. 2563
579 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ นะวะมวัฒน์ นาย สันติพงศ์ นะวะมวัฒน์ 211,186 พล.ม.1 8 พ.ค. 2563
580 จ.ส.อ. สมรรถชัย ปิ่นเกษ นาง สมพร ปิ่นเกษ 211,166 มทบ.34 8 พ.ค. 2563