การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 นาง บุญนำ อำนวย ร.ท. ดำรงค์ อำนวย 204,110 มทบ.23 1 พ.ย. 2560
572 นาง สวาท บุตรราช จ.ส.อ. คเณศ สายโยธา 204,111 มทบ.21 1 พ.ย. 2560
573 นาง สวาท บุตรราช จ.ส.อ. คเณศ สายโยธา 204,111 มทบ.21 1 พ.ย. 2560
574 พ.ท. จุล ขันติธีระธนา น.ส. จงพิศุทธิ์ ขันติธีระธนา 204,144 มทบ.21 27 ต.ค. 2560
575 ร.ต. จำรัส นาคแก้ว นาง สาหร่าย นาคแก้ว 204,140 มทบ.13 27 ต.ค. 2560
576 ร.ต. มนตรี มั่นจิตร นาง บัวตูม มั่นจิตร 203,933 มทบ.19 27 ต.ค. 2560
577 ร.ต. บุญเชิด สังข์สนิท นาง พรนัชชา สังข์สนิท 204,145 มทบ.36 27 ต.ค. 2560
578 ร.ต.หญิง เฉลา ทัศวงษ์ นาย ประยูร ทัศวงษ์ 204,137 สง.สด.จว.น.ย. 27 ต.ค. 2560
579 ร.ต. ศุภโชค อินทศร นาง ลำปาง อินทศร 204,138 มทบ.24 27 ต.ค. 2560
580 ร.ต. นิวัฒน์ วงษ์จันทร์ นาง ผ่องศรี วงษ์จันทร์ 204,140 มทบ.37 27 ต.ค. 2560