การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 นาง สมบูรณ์ แย้มหนองเต่า นาย ชัยชาญ โพธิ์คำทอง 207,489 รวท.อท.ศอพท. 27 มิ.ย. 2562
572 นาง ปง เครือสิต ร.ต. สมบูรณ์ กาไชย 207,407 มทบ.38 27 มิ.ย. 2562
573 นาง ยอด อุทธิยา ร.อ. ชัยพงศ์ อุทธิยา 207,411 พล.ร.4 27 มิ.ย. 2562
574 พ.ท. บัวกัน ทองไทย นาง ภูขัน ทองไทย 207,456 มทบ.13 26 มิ.ย. 2562
575 พ.ท. ผล แก้วสุโข นาง สมใจ แก้วสุโข 93,265 ศร. 26 มิ.ย. 2562
576 พ.ท. ผล แก้วสุโข จ.ส.อ.หญิง วารี แก้วสุโข 113,968 ศร. 26 มิ.ย. 2562
577 ร.ต. ธวัชชัย ศรีสวัสดิ์ พ.ท. สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 207,452 มทบ.24 26 มิ.ย. 2562
578 ร.อ. ทองดี สุภาเกตุ นาง ทองใบ สุภาเกตุ 197,253 มทบ.13 26 มิ.ย. 2562
579 ร.ต. ลำใย บุญมานพ น.ส. นภัสสร บุญมานพ 207,454 สง.สด.จว.ศ.ก. 26 มิ.ย. 2562
580 ร.ต. วิวัฒน์ พึ่งลาภ นาง สมถวิล พึ่งลาภ 136,820 มทบ.13 26 มิ.ย. 2562