การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 ร.ต. สมนึก มีสมภพ นาง รัชนี มีสมภพ 208,786 มทบ.14 30 ก.ย. 2562
572 ร.ต. บุญเลิศ ชัยเทือง ร.ต. อมรรัตน์ ชัยเทือง 208,789 พล.ร.5 30 ก.ย. 2562
573 ร.ต. กิตติ เผ่าภูรี จ.ส.อ. ชาญณรงค์ เผ่าภูรี 209,065 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ย. 2562
574 นาย พร งามหลอด ร.ท. ประยูร งามหลอด 208,788 สง.สด.จว.ก.ส. 30 ก.ย. 2562
575 นาง นวลจันทร์ ดีงาม นาง สุจารี ดีงาม 209,057 ศป. 30 ก.ย. 2562
576 นาย ฮด คงประพัฒน์ นาง สมพัฒน์ เกิดสูงเนิน 50,000 มทบ.23 30 ก.ย. 2562
577 นาย ฮด คงประพัฒน์ นาย วิชัย เกิดสูงเนิน 158,803 มทบ.23 30 ก.ย. 2562
578 นาย บุญมา คำเดช นาง ทวี คำเดช 208,786 มทบ.13 30 ก.ย. 2562
579 นาย คำพา นิกรณ์ ร.ต. ไพบูลย์ ปลีกล่ำ 208,787 มทบ.13 30 ก.ย. 2562
580 นาง สำราญ ประสพสุข ส.อ. เศกสรร ประสพสุข 208,796 ช.พัน.4 พล.ร.4 30 ก.ย. 2562