การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 น.ส. กฤษณา บุญยะไว จ.ส.ต. สังเวียน โตทะเล 207,802 พล.ร.3 15 ส.ค. 2562
572 นาง ทองทวี วนาปราการ ร.ต. เกรียงศักดิ์ ตระกูลรุ่งวิเศษ 208,071 ป.2 พัน.21 รอ. 15 ส.ค. 2562
573 นาย จ่อย ทองดี จ.ส.อ. เดือน ทองดี 207,817 ร.31 พัน.2 รอ. 15 ส.ค. 2562
574 นาง ราตรี รัชภูมิ ร.ท. บุญทวี มงคล 208,088 ร.13 15 ส.ค. 2562
575 นาย สมจิตร กล้ากสิกิจ พ.ต. ประจวบ กล้ากสิกิจ 208,073 มทบ.310 15 ส.ค. 2562
576 นาง อุไร วงษ์ปินตา ร.ต. เกียรติพัทธ์ ลิ้มไพบูลย์ 208,073 มทบ.310 15 ส.ค. 2562
577 นาง สรัญญา ธรรมชอบ ร.ต. ธงชัย ธรรมชอบ 187,416 พัน.ซบร.22 บชร.2 15 ส.ค. 2562
578 นาง ปาริชาติ ชุมสงฆ์ น.ส. รุ่งนภา ชุมสงฆ์ 71,586 ทน.2 15 ส.ค. 2562
579 นาง ปาริชาติ ชุมสงฆ์ พ.ต. บัญชา ชุมสงฆ์ 136,500 ทน.2 15 ส.ค. 2562
580 นาง ตุ๊ คนคล่อง นาง สุปราณี มีเงิน 207,813 กสษ.2 กส.ทบ. 15 ส.ค. 2562