การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
571 นาง ยุเรศ คาดกระโทก ส.อ. ภาวิต คาดกระโทก 205,731 ส.พัน.22 ทภ.2 2 ก.ค. 2561
572 นาย สิงห์ คำดำ ร.อ. พีรภัทร เวียงคำ 205,719 ร.16 2 ก.ค. 2561
573 นาย อนันต์ โมฬีกูล ร.ต. เรืองฤทธิ์ โมฬีกูล 205,729 มทบ.32 2 ก.ค. 2561
574 ่นาย บุญชม สุขบัว ร.ต. มงคล สุขบัว 205,730 มทบ.28 2 ก.ค. 2561
575 นาย ทอง พลโยธา พ.ต. บุญถม พลโยธา 205,723 พล.ร.6 2 ก.ค. 2561
576 พ.ท. เจริญ พิมพ์สักกะ นาง ลักขณา พิมพ์สักกะ 205,746 มทบ.24 29 มิ.ย. 2561
577 จ.ส.อ. จักกฤษณ์ เหล็กขำ นาง ลูกคิด เหล็กขำ 205,742 มทบ.39 29 มิ.ย. 2561
578 ส.อ. ไพ รักพงษ์ นาง ชีวนันท์ เครืออนันต์ 205,534 มทบ.19 29 มิ.ย. 2561
579 พระ คำดี คูณสมกัน นาย สังวาลย์ ละชินลา 205,746 มทบ.24 29 มิ.ย. 2561
580 นาง ตัน โสรส จ.ส.อ. ไพบูลย์ แพรเมือง 205,742 มทบ.39 29 มิ.ย. 2561