การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 นาง สมคิด พวงทอง นาย ธวัชชัย พวงทอง 208,788 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. 30 ก.ย. 2562
582 นาง บุญเพลิน คงดี อส.ทพ. บุญชู คงดี 209,051 กรม ทพ.36 30 ก.ย. 2562
583 พ.อ. ชาญ บูรณะ นาง พะเยาว์ บูรณะ 208,779 มทบ.16 27 ก.ย. 2562
584 จ.ส.อ. ประชุม มั่นคง น.ส. ศศิรักษ์ มั่นคง 208,779 มทบ.16 27 ก.ย. 2562
585 จ.ส.อ. นพพร สายพิมพ์ นาง ละมัย สายพิมพ์ 209,047 ป.1 พัน.31 รอ. 27 ก.ย. 2562
586 จ.ส.อ. เรืองฤทธิ์ บารมีส้าว นาง อุไร บารมีส้าว 208,782 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. 27 ก.ย. 2562
587 ส.อ. เถา เนื้อแตงเย็น น.ส. สำราญ เนื้อแตงเย็น 208,778 มทบ.16 27 ก.ย. 2562
588 นาง แป้งร่ำ คงมาก นาย ปรีชา คงมาก 208,780 รวท.อท.ศอพท. 27 ก.ย. 2562
589 นาง มวนตา ดีบุรี จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ จันทะมล 208,781 มทบ.28 27 ก.ย. 2562
590 นาง อำพร ลิ้มรัตน์ จ.ส.ต. สมคิด ลิ้มรัตน์ 208,777 มทบ.16 27 ก.ย. 2562