การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 นาง เสริม บุญรอต ร.ต. ประสาร บุญรอต 211,201 มทบ.21 12 พ.ย. 2562
582 น.ส. เบญญารัศม์ เลียวรักษ์โอฬาร นาย คณาธิป พรประเสริฐ 211,196 มทบ.14 12 พ.ย. 2562
583 นาย มานะ แย้มเยื้อน ส.อ. ประณต แย้มเยื้อน 207,445 พัน.ปจว. 12 พ.ย. 2562
584 นาง เกียรติ พอกเพิ่มดี นาย ชัชพิมุข พอกเพิ่มดี 211,187 กสษ.1 กส.ทบ. 12 พ.ย. 2562
585 พ.ต. ประสิทธิ์ นุชิต นาย อดิศร นุชิต 211,214 มทบ.24 11 พ.ย. 2562
586 ร.ต. จำรูญ สัจจาวัฒนา นาง ปาริชาต แขฉิมพาลี 211,223 มทบ.21 11 พ.ย. 2562
587 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ เดชานุภานนท์ นาง วรญา สิงห์สง่า 211,205 มทบ.21 11 พ.ย. 2562
588 ส.ท. เอกชัย อุทโท นาง นิ่มนวน อุทโท 210,978 ศฝ.นศท.มทบ.14 11 พ.ย. 2562
589 นาง บุญปัน สร้อยสน พ.ต. สมศักดิ์ สร้อยสน 211,224 รพศ.2 พัน.2 11 พ.ย. 2562
590 นาง นวม ตึกกระโทก ส.อ. กิตติศักดิ์ โล่ห์คำ 211,459 ร.16 พัน.3 11 พ.ย. 2562