การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 ร.ต. วิวัฒน์ พึ่งลาภ นาง กรรณิกา ทองแก้ว 70,420 มทบ.13 26 มิ.ย. 2562
582 ร.ต. จำเนียร ขันธศิริ นาย กลวัชร ขันธศิริ 207,009 มทบ.35 26 มิ.ย. 2562
583 ร.ต. ห่อม สมพันธ์ นาง อมรา สมพันธ์ 207,326 มทบ.24 26 มิ.ย. 2562
584 จ.ส.อ. เชษฐศักดิ์ แก้วมณี น.ส. อนันทมาศ แก้วมณี 207,451 มทบ.13 26 มิ.ย. 2562
585 จ.ส.อ. ธนากร กองแก้วจินดา นาย สิทธิกร กองแก้วจินดา 21,488 มทบ.27 26 มิ.ย. 2562
586 จ.ส.อ. ธนากร กองแก้วจินดา นาย นพรัตน์ กองแก้วจินดา 21,488 มทบ.27 26 มิ.ย. 2562
587 จ.ส.อ. ธนากร กองแก้วจินดา น.ส. ดาราพร กองแก้วจินดา 21,488 มทบ.27 26 มิ.ย. 2562
588 จ.ส.อ. ธนากร กองแก้วจินดา นาง คำพอง กองแก้วจินดา 121,488 มทบ.27 26 มิ.ย. 2562
589 จ.ส.อ. ธนากร กองแก้วจินดา นาง กรรณิการ์ กองแก้วจินดา 21,488 มทบ.27 26 มิ.ย. 2562
590 จ.ส.อ. บุญส่ง พูลวงษ์ นาง ประไพ พูลวงษ์ 207,457 มทบ.13 26 มิ.ย. 2562