การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 นาง นวลละออง รัตนไพศาล จ.ส.อ. สมชาย รัตนไพศาล 207,442 มทบ.21 24 ม.ค. 2562
582 นาง ทองหมัง จันทร์โฉม จ.ส.อ. อรุณ จันทร์โฉม 207,442 มทบ.21 24 ม.ค. 2562
583 นาง กัญจนา แกล้วกล้า ร.ต. บุญช่วย แกล้วกล้า 207,443 มทบ.21 24 ม.ค. 2562
584 นาง ปรีวรา ปานหมื่นไวย ร.ต. สมหมาย ปานหมื่นไวย 207,448 ช.2 พัน.202 24 ม.ค. 2562
585 นาย ทองอินทร์ ปัญญาเสน ร.อ. พิภพ วงค์ษา 201,910 ร้อย.ฝรพ.3 24 ม.ค. 2562
586 นาง กาญจนา เขยื้อน นาย อนุสรณ์ เขยื้อน 207,480 มทบ.31 24 ม.ค. 2562
587 นาง เต่า ชุมพล ร.ต. สมศักดิ์ ชุมพล 207,470 มทบ.24 24 ม.ค. 2562
588 นาย จำลอง กลิ่นบรรจง นาย ประทีป กลิ่นบรรจง 207,475 มทบ.23 24 ม.ค. 2562
589 นาง แถว นามใหม่ นาย บุญสิริ นามใหม่ 207,481 มทบ.21 24 ม.ค. 2562
590 พ.ท. วิรัช กงแก้ว นาง เพ็ญศรี กงแก้ว 58,223 มทบ.16 22 ม.ค. 2562