การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 นาง บานชื่น สลีอ่อน ร.ต. สุพร มาลาคุ้ม 205,752 มทบ.38 29 มิ.ย. 2561
582 นาง ทิพย์วัลย์ พงษ์ศิริ นาง ปรียาวรรณ เถาตระกูล 205,744 มทบ.34 29 มิ.ย. 2561
583 นาง มาดี ดวงเดช ด.ต. ณัฐชนน ดวงเดช 205,748 มทบ.24 29 มิ.ย. 2561
584 นาง เกษิณี ศิริโภคานนท์ พ.ต. สมพล ศิริโภคานนท์ 205,743 มทบ.15 29 มิ.ย. 2561
585 นาง นำ ศิรินวล พ.ท. สุรินทร์ ศิรินวล 205,745 ป.4 29 มิ.ย. 2561
586 ร.ต. ยืนยง บับที นาง วัลภา บับที 205,711 มทบ.28 28 มิ.ย. 2561
587 ร.ต. ไพบูลย์ ไหว้พรหม นาง ไพจิต ไหว้พรหม 205,737 มทบ.22 28 มิ.ย. 2561
588 จ.ส.อ. แก้วมรกต สิงห์อาจ นาง สมศรี สิงห์อาจ 205,738 มทบ.22 28 มิ.ย. 2561
589 ส.อ. ปรีชา ตะวัน นาง คำเบา ตะวัน 205,736 มทบ.23 28 มิ.ย. 2561
590 นาง บัวทอง ดีทั่ว ร.ท. กิตติพงศ์ ประเสริฐพงษ์ 205,969 สง.สด.จว.น.ม. 28 มิ.ย. 2561