การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 พ.ต. วีระชน เหล่าวัลลภ นาง อมรรัตน์ เหล่าวัลลภ 207,177 มทบ.17 15 พ.ย. 2561
582 พ.ต. วิเชียร อุไรกลาง นาง อานิสงค์ อุไรกลาง 207,376 มทบ.23 15 พ.ย. 2561
583 ร.ท. เด่นชัย เหมนิธิ นาง เรณู เหมนิธิ 207,170 มทบ.18 15 พ.ย. 2561
584 ร.ต. จอม คชคง จ.ส.อ. อำนวย คชคง 207,180 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
585 ร.ต. บุญเลี้ยง เกิดโมลี นาง มาลี เกิดโมลี 207,155 มทบ.36 15 พ.ย. 2561
586 ร.ต. นิรัญ ไตรอุโฆษ นาง จำปี ไตรอุโฆษ 207,366 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
587 ร.ต. สว่าง เกสโร นาง มนสิชา นาทมพล 29,161 มทบ.42 15 พ.ย. 2561
588 ร.ต. สว่าง เกสโร จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ เกสโร 166,361 มทบ.42 15 พ.ย. 2561
589 ร.ต. ส่งศักดิ์ ฟ้าแลบ นาง สุมาลี ฟ้าแลบ 207,191 มทบ.21 15 พ.ย. 2561
590 ร.ต. วาคม ศรีล้วน น.ส. สิรินาฎ ศรีล้วน 107,198 มทบ.22 15 พ.ย. 2561