การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 จ.ส.อ. ประจวบ เกิดสมบูรณ์ จ.ส.อ. ชลาดล เกิดสมบูรณ์ 211,243 รพศ.2 พัน.2 24 ม.ค. 2563
582 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ ใจกล้า นาง ประพิศ ใจกล้า 131,005 มทบ.21 24 ม.ค. 2563
583 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ ใจกล้า พ.ต. กิตติพงษ์ ใจกล้า 80,000 มทบ.21 24 ม.ค. 2563
584 จ.ส.อ. กมล เกตุไชโย น.ส. สุธีรา เกตุไชโย 140,335 มทบ.16 24 ม.ค. 2563
585 จ.ส.อ. กมล เกตุไชโย นาง สุธาทิพย์ ไกวัลเกศบุศย์ 35,335 มทบ.16 24 ม.ค. 2563
586 จ.ส.อ. กมล เกตุไชโย นาย กิตติ เกตุไชโย 35,335 มทบ.16 24 ม.ค. 2563
587 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา บุญมา นาง นิตยา บุญมา 211,243 คส.สพ.ทบ. 24 ม.ค. 2563
588 จ.ส.อ. วีระพันธ์ ศรีวงษ์ นาง วงวาด ศรีวงษ์ 211,253 มทบ.21 24 ม.ค. 2563
589 จ.ส.อ. ฟรี ภู่สวาสดิ์ นาง กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ 211,261 มทบ.39 24 ม.ค. 2563
590 นาง ทองย่อน มะลินิล นาง ยุภาพร บานเย็น 211,239 มทบ.16 24 ม.ค. 2563