การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 จ.ส.อ. บรรจง ศรีสุข นาง วนิดา ศรีสุข 210,908 มทบ.29 8 พ.ค. 2563
582 จ.ส.อ. สนอง สีดี น.ส. ขวัญฤทัย สีดี 211,183 มทบ.15 8 พ.ค. 2563
583 จ.ส.อ. กำธร งามขำ นาง ทัศนีย์ งามขำ 211,182 มทบ.12 8 พ.ค. 2563
584 จ.ส.อ. พีรพัฒน์ ศรีสุวรรณ์ ด.ช. สถาพร ศรีสุวรรณ์ 41,007 พล.ร.5 8 พ.ค. 2563
585 จ.ส.อ. พีรพัฒน์ ศรีสุวรรณ์ นาง จีราวรรณ์ บุหลัน 169,900 พล.ร.5 8 พ.ค. 2563
586 จ.ส.อ. สุรยุทธ สุระมรรคา น.ส. เข็มชมพู สุระมรรคา 24,709 ป.2 พัน.102 รอ. 8 พ.ค. 2563
587 จ.ส.อ. สุรยุทธ สุระมรรคา นาง บัวหลวง สุระมรรคา 161,209 ป.2 พัน.102 รอ. 8 พ.ค. 2563
588 จ.ส.อ. สุรยุทธ สุระมรรคา ด.ช. จตุรภัทร สุระมรรคา 24,709 ป.2 พัน.102 รอ. 8 พ.ค. 2563
589 ส.อ. เสถียร บุตรวงศ์ นาง เพื่อน บุตรวงศ์ 210,911 มทบ.22 8 พ.ค. 2563
590 นาย วิโรจน์ สุขนิรันดร์ จ.ส.อ. อมรเทพ สุขนิรันดร์ 210,906 ส.พัน.23 ทภ.3 8 พ.ค. 2563