การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 นาย เสถียร จงใจภักดี พ.ต. วิโรจน์ จงใจภักดี 207,360 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 30 เม.ย. 2562
582 นาย ศุภโชค คงสง ส.ท. อนุวัฒน์ คงสง 207,362 พัน.ปจว. 30 เม.ย. 2562
583 นาย ดารา ศรีวรรณา นาง โสภา พินทะกัง 207,363 ช.3 พัน.302 30 เม.ย. 2562
584 นาง ดี ดวงอิน ร.ต. ชู ดวงอิน 207,619 มทบ.35 30 เม.ย. 2562
585 นาง บัวคำ แสนริน ส.ต. นพชัย แสนริน 207,612 มทบ.34 30 เม.ย. 2562
586 นาย ฉลวย แจ่มจำรัส จ.ส.อ. ชาติชาย แจ่มจำรัส 207,851 มทบ.15 30 เม.ย. 2562
587 นาง มณี สุขจิตต์ น.ส. เปมิกา สุขจิตต์ 207,361 พธ.ทบ. 30 เม.ย. 2562
588 นาย สมพงษ์ บัวทอง นาง เพลินพิศ สิงห์ลอ 207,857 ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. 30 เม.ย. 2562
589 นาง บัวตอง มาอินทร์ นาง ศุภานัน วงค์สารภี 207,642 มทบ.37 30 เม.ย. 2562
590 นาง อุดร เยี่ยมสูงเนิน ร.ต. สมเกียรติ แสงเพชร 207,635 มทบ.21 30 เม.ย. 2562