การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 ร.ต. ถวิล กาทองทุ่ง นาง สุจิตรา กาทองทุ่ง 208,105 สง.สด.จว.พ.ร. 8 ส.ค. 2562
582 ร.ต. บุญเลิศ แปวกระโทก นาง สมหวัง แปวกระโทก 106,590 ร.23 พัน.1 8 ส.ค. 2562
583 ร.ต. บุญเลิศ แปวกระโทก น.ส. จุรีรัตน์ แปวกระโทก 33,590 ร.23 พัน.1 8 ส.ค. 2562
584 ร.ต. บุญเลิศ แปวกระโทก น.ส. ขนิษฐา แปวกระโทก 67,179 ร.23 พัน.1 8 ส.ค. 2562
585 จ.ส.อ. บันเทิง วอทอง นาง โอเลศ วอทอง 208,103 มทบ.22 8 ส.ค. 2562
586 จ.ส.อ. สมหมาย บานแย้ม นาง ถนอมใจ บานแย้ม 208,103 มทบ.12 8 ส.ค. 2562
587 จ.ส.อ. พนม นำช้าง น.ส. อิงอร พูลสมบัติ 143,820 พธ.ทบ. 8 ส.ค. 2562
588 จ.ส.อ. พนม นำช้าง นาย สาย นำช้าง 63,750 พธ.ทบ. 8 ส.ค. 2562
589 จ.ส.ต. สมชัย ก้อนเพชร น.ส. รสสุคนธ์ ยศสมบัติ 208,096 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 8 ส.ค. 2562
590 ส.อ. ไพรวสันต์ สายสุวรรณ นาง สมหมาย สายสุวรรณ 207,837 มทบ.24 8 ส.ค. 2562