การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 ร.ต. พเยาว์ มู้จันทร์ นาง จุฑามาศ เพชรจั่น 204,159 มทบ.39 27 ต.ค. 2560
582 ร.ต. บุญนาค บุญคุ้ม นาง สุนีย์ ทรงบัวผัน 204,154 มทบ.31 27 ต.ค. 2560
583 จ.ส.อ. ประเสริฐ นาคหัสดี ว่าที่ พ.ต. สืบพงษ์ นาคหัสดี 204,562 มทบ.16 27 ต.ค. 2560
584 ส.ท. สถาพร สังข์แก้ว นาง สุจิตร สังข์แก้ว 204,152 พัน.ซบร.24 บชร.4 27 ต.ค. 2560
585 นาง สมศรี เพ็ชรประยูร ร.อ. ณเรศ เพ็ชรประยูร 204,148 บชร.3 27 ต.ค. 2560
586 นาย คำพุทธ มีเพียร ส.ท. เอกภพ มีเพียร 204,146 มทบ.24 27 ต.ค. 2560
587 นาง เนิ้ม ชวนสำราญ น.ส. วรรณา ชวนสำราญ 204,143 มทบ.15 27 ต.ค. 2560
588 นาง เสาร์ ทองแสน ร.ต. อัมพร มั่นพลศรี 204,142 มทบ.21 27 ต.ค. 2560
589 นาง สมพาน แผลงกระโทก น.ส. นิภาพร แผลงกระโทก 204,146 รพ.ค่ายสุรนารี 27 ต.ค. 2560
590 นาง ประกอบ สนตะคุ นาย ประไพ สนตะคุ 173,098 มทบ.21 27 ต.ค. 2560