การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 นาง ตุ้มทอง แก้วแกมทอง นาย สุรศักดิ์ ขวัญบุญจันทร์ 205,950 มทบ.21 10 พ.ค. 2561
582 นาง ช่วย ศรีคำ ร.ต. สุวิน เอี่ยมจำรัส 205,943 มทบ.17 10 พ.ค. 2561
583 นาง ปราณี น้อยวงษ์ จ.ส.อ. สุรศักดิ์ น้อยวงษ์ 205,945 ม.5 รอ. 10 พ.ค. 2561
584 นาง แสง จันดา นาย ไพโรจน์ จันดา 205,751 สง.สด.จว.น.ย. 8 พ.ค. 2561
585 นาง ชูศรี โอฐยิ้มพราย ส.อ. นวรัฐ โอฐยิ้มพราย 206,004 รร.สพศ.ศสพ. 8 พ.ค. 2561
586 นาง แตง สายเสียง นาง ปราณี สายเสียง 205,753 มทบ.22 8 พ.ค. 2561
587 นาง ณัฐวรรณ จำปีแก้ว ร.ต. จตุรงค์ จำปีแก้ว 205,752 มทบ.16 8 พ.ค. 2561
588 นาง วนิดา ประเสริฐกุล นาย ศราวุธ ประเสริฐกุล 85,247 มทบ.14 8 พ.ค. 2561
589 นาง วนิดา ประเสริฐกุล จ.ส.ต. ทนงศักดิ์ ประเสริฐกุล 120,500 มทบ.14 8 พ.ค. 2561
590 นาง ทองสา ดลประสิทธิ์ จ.ส.อ. ระดม ดลประสิทธิ์ 206,000 ม.6 พัน.21 8 พ.ค. 2561