การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 นาย แทน สวมทอง ร.ต. ชูชาติ กฤชอาคม 207,233 มทบ.13 17 ส.ค. 2561
582 นาย สอน สารดี ร.ต. สมมัคร ศรีจรัญ 207,200 สง.สด.จว.ย.ส. 17 ส.ค. 2561
583 นาง วัน นาโสก ร.ต. เสมอ นาโสก 207,199 มทบ.210 17 ส.ค. 2561
584 นาง เลิศ ชำนาญค้า ร.ต. ประสาร ชำนาญค้า 207,200 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
585 นาง พันธ์ทิพย์ อัมพรหมราช น.ส. จีราภรณ์ เรียบสกุล 207,201 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
586 นาง บัวผัน เหลืองวันทา นาง พรสวรรค์ พรกุณา 207,201 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
587 นาย สิทธิ์ จอมเลิศ นาง สุพัตรา บวรสุทธิกุล 114,553 มทบ.16 17 ส.ค. 2561
588 นาย สิทธิ์ จอมเลิศ ร.ต. สุทธิสืบ บวรสุทธิกุล 92,650 มทบ.16 17 ส.ค. 2561
589 นาย ก้าน อินทะเส นาง ผ่อน อินทะเส 206,952 มทบ.16 17 ส.ค. 2561
590 นาง น้อย ถาวรศิล นาง ปิยะวรรณ ผาสด 207,203 กส.ทบ. 17 ส.ค. 2561