การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
581 นาง รุ่งนภา ปวีณวิชย น.ส. พวงเพ็ญ ปวีณวิชย 204,772 พธ.ทบ. 14 ก.พ. 2561
582 นาง วาสนา โพธิ์รังศรี ร.ต. เดช หัสกุล 204,760 มทบ.31 14 ก.พ. 2561
583 ร.ต. พิเศษ ศิริวัฒน์ นาย ณัฐพล ศิริวัฒน์ 204,708 มทบ.17 13 ก.พ. 2561
584 ร.ต. สวาท แสงกระจ่าง นาง บุญถม แสงกระจ่าง 204,465 มทบ.17 13 ก.พ. 2561
585 ร.ต. วิวัฒน์ โพธิ์พร้อม นาง กัลยา โพธิ์พร้อม 204,707 มทบ.15 13 ก.พ. 2561
586 ร.ต. ไพบูลย์ ทิมทอง นาง สุมาลี ทิมทอง 204,759 มทบ.39 13 ก.พ. 2561
587 ร.ต. สมโภชน์ แย้มเกตุ นาง วันเพ็ญ แย้มเกตุ , นาง เยาวดี ชิตเตอร์ 204,504 มทบ.13 13 ก.พ. 2561
588 จ.ส.อ. ชัชสิษภ์ กำเนินเสนา นาง ศศิธร กำเนิดเสนา , น.ส. วิไลวรรณ อาบสา 204,268 รพศ.4 13 ก.พ. 2561
589 จ.ส.ท. เกษม ผัดขัน น.ส. พลับพลึง บัวแดง 204,707 มทบ.34 13 ก.พ. 2561
590 ส.อ. เสน่ห์ ง้าวแหลม น.ส. น้ำทิพย์ ง้าวแหลม 204,749 ม.3 พัน.18 13 ก.พ. 2561