การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
51 พ.ต. ประทุม ดีอินทร์ นาย ปรีดากรณ์ ดีอินทร์ 207,397 มทบ.31 24 ธ.ค. 2561
52 ร.อ. ชรินทร์ คำสอน ส.อ. วชิรพล คำสอน 207,383 มทบ.27 24 ธ.ค. 2561
53 ร.ต. สวโรจน์ คชพงศ์พูนสิน นาง ธัญรัศม์ คชพงศ์พูนสิน 207,384 สง.สด.จว.น.ย. 24 ธ.ค. 2561
54 ร.ต. พิชัย รามเนตร นาย จิตรติ รามเนตร 207,390 มทบ.13 24 ธ.ค. 2561
55 ร.ต. ประสาท ธะระสวัสดิ์ นาง ศิวิไล มัคเจริญ 207,429 รพ.ค่ายจิรประวัติ 24 ธ.ค. 2561
56 ร.ต. สมปอง อ่ำสุ่น นาง พัชรี อ่ำสุ่น 207,382 มทบ.27 24 ธ.ค. 2561
57 จ.ส.อ. มนิตย์ โพธิ์ถาวร น.ส. นิตยาภรณ์ โพธิ์ถาวร 207,399 ร.15 พัน.2 24 ธ.ค. 2561
58 จ.ส.อ. ทรงพล พุ่มอยู่ นาง ภิรมย์พร ทำบุญ 207,397 มทบ.39 24 ธ.ค. 2561
59 จ.ส.อ. จำเนียร จันทรเสนา นาง วราภรณ์ จันทรเสนา 207,384 มทบ.44 24 ธ.ค. 2561
60 จ.ส.อ. ตราปัญจางค์ อรุณรุ่ง น.ส. ณัฐยาณ์ อรุณรุ่ง 207,389 มทบ.13 24 ธ.ค. 2561