การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
51 นาง มม สมานมิตร ร.ต. วิโรจน์ สมานมิตร 205,902 มทบ.27 10 เม.ย. 2561
52 นาง เปลี่ยน ตู้ทอง นาง คำไข่ ศรีคำ 205,899 มทบ.22 10 เม.ย. 2561
53 นาง เอื้อมพร บุญคง น.ส. พนมอร บุญคง 205,896 มทบ.39 10 เม.ย. 2561
54 น.ส. พเยาว์ จีนหลักร้อย นาง บำรุง จีนหลักร้อย 205,896 มทบ.39 10 เม.ย. 2561
55 นาง สีสงวน จงพึ่งกลาง ร.ต. สมจิตร แพงไทย 205,894 มทบ.24 10 เม.ย. 2561
56 นาง อำนวย พรมอยู่ จ.ส.อ. มนูญ พรมอยู่ 205,895 พัน.สพ.กระสุน 23 10 เม.ย. 2561
57 นาง กิ่งษร ภูนาเชียง จ.ส.อ. ทองอินทร์ ภูนาเชียง 205,405 พัน.พัฒนา 2 10 เม.ย. 2561
58 นาง สำราญ กลมทุกสิ่ง จ.ส.อ. เกตุณรงค์ กลมทุกสิ่ง 205,644 พัน.พัฒนา 1 10 เม.ย. 2561
59 น.ส. นันทวดี ประจันทร์ นาย ถวิล บุญธรรม 205,643 พธ.ทบ. 10 เม.ย. 2561
60 นาง สา ศรีสมศักดิ์ ร.ท. สง่า ศรีสมศักดิ์ 205,650 กรม ทพ.49 10 เม.ย. 2561