การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
51 ร.อ. ประยูร ฤกชะเมธ นาง สายปัญญา สุธีรภิญโญ 17,799 มทบ.35 8 พ.ย. 2562
52 ร.อ. ประยูร ฤกชะเมธ นาง สนม ฤกชะเมธ 140,000 มทบ.35 8 พ.ย. 2562
53 ร.อ. ประยูร ฤกชะเมธ นาง ธญานี แสงอรุณ 17,799 มทบ.35 8 พ.ย. 2562
54 ร.อ. ประยูร ฤกชะเมธ ร.ต. ณัฐพงษ์ ฤกชะเมธ 17,799 มทบ.35 8 พ.ย. 2562
55 ร.ต. สายัณห์ ทองขำ นาง ภารดี ทองขำ 210,983 สง.สด.จว.ต.ง. 8 พ.ย. 2562
56 ร.ต. เช้า เตโช พล.ท. ชุมพล เตโช 105,616 มทบ.18 8 พ.ย. 2562
57 ร.ต. เช้า เตโช นาย ชัยพร เตโช 105,616 มทบ.18 8 พ.ย. 2562
58 จ.ส.อ. ชำนิ ชำนาญเวช นาง นกคล้า ชำนาญเวช 211,230 มทบ.31 8 พ.ย. 2562
59 จ.ส.อ. ฉลองชัย คชภูมิ นาง ฉวีวรรณ คชภูมิ 210,971 รร.การบิน ทบ. 8 พ.ย. 2562
60 ส.อ. รัฐศาสตร์ พรรณาภพ น.ส. ทองใบ พรรณาภพ 210,978 ร.6 พัน.3 8 พ.ย. 2562