การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
51 ร.ท. ถวิล สิทธิขวา นาง อรุณ สิทธิขวา 207,091 สง.สด.จว.ม.ค. 23 ส.ค. 2561
52 ร.ท. ทวีป กุลหกูล นาย ไพบูลย์ กุลหกูล 12,253 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
53 ร.ท. ทวีป กุลหกูล พ.ท. เกียรติศักดิ์ กุลหกูล 157,603 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
54 ร.ท. ทวีป กุลหกูล นาง อนุกูล เขียวคล้าย 12,253 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
55 ร.ท. ทวีป กุลหกูล นาง ประทุม ดิษบรรจง 12,253 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
56 ร.ท. ทวีป กุลหกูล จ.ส.อ. ชาติชัย กุลหกูล 12,253 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
57 ร.ท. สุธน จันทรบูรณ์ นาง จำเนียร จันทรบูรณ์ 207,073 มทบ.15 23 ส.ค. 2561
58 ร.ต. มนูญ เกษาพันธุ์ นาง ศิริพร เกษาพันธุ์ 207,095 มทบ.22 23 ส.ค. 2561
59 ร.ต. หวาน บุญเทียม นาง สายหยุด บุญเทียม 207,081 มทบ.16 23 ส.ค. 2561
60 ร.ต. ประโยชน์ ธรรมาชีพ นาง ผ่องศรี ธรรมาชีพ 144,490 มทบ.16 23 ส.ค. 2561