การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
51 นาง ดวงธนพร สินการ ร.อ. นิคม สินการ 207,860 มทบ.29 7 มี.ค. 2562
52 นาง คำพัน ปิ่นแคน ร.ต. สุระชา สุดชารี 207,869 มทบ.27 7 มี.ค. 2562
53 นาง เอ็ง แซ่ตั้ง ร.ต. อุดม ไกรศรี 207,865 มทบ.22 7 มี.ค. 2562
54 นาง บานเย็น มานะลี ร.ต. พิทักษ์ สุขโท 207,868 มทบ.22 7 มี.ค. 2562
55 นาย อ่ำ แสงสี จ.ส.อ. ณรงค์ แสงสี 207,622 ช.2 พัน.202 7 มี.ค. 2562
56 นาย ณรงค์ ต่วนเครือ นาย เริงชัย ต่วนเครือ 207,887 รร.จปร. 7 มี.ค. 2562
57 นาง สมบูรณ์ เปรมเดชา น.ส. กัณญาวีร์ เปรมเดชา 207,637 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 7 มี.ค. 2562
58 นาย พจน์ หอมนาน จ.ส.อ. ไกรสร หอมนาน 207,648 ร.17 พัน.4 7 มี.ค. 2562
59 นาง เสี่ยน ยอดสง่า น.ส. รัชนีกร บุตรชุน 207,879 มทบ.23 7 มี.ค. 2562
60 นาง หล้า วงษ์ขามธาตุ ส.อ. กิตติศักดิ์ นาคำ 207,879 มทบ.23 7 มี.ค. 2562