การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
51 ร.ต. เทียม บัวทอง นาง จำเนียร บัวทอง 110,080 มทบ.18 9 มี.ค. 2563
52 ร.ต. สุพัตร มัทวานุกูล นาง สุนันท์ มัทวานุกูล 211,222 มทบ.17 9 มี.ค. 2563
53 ร.ต. สะเกียรติ สารัมภ์ น.ส. วิภาดา สารัมภ์ 211,232 มทบ.23 9 มี.ค. 2563
54 จ.ส.อ. อาจินต์ เพ็งสุวรรณ นาย อรรถพร เพ็งสุวรรณ 211,234 สง.สด.จว.ก.บ. 9 มี.ค. 2563
55 จ.ส.อ. กิตติ ทองก้านเหลือง นาง นิภา ทองก้านเหลือง 210,995 ร.8 9 มี.ค. 2563
56 จ.ส.ต. ธนากูล (จุฑาวัชร) มิ่งจงเจริญ นาง กาญจนา มิ่งจงเจริญ 210,739 ทภ.3 9 มี.ค. 2563
57 ส.อ. ณัฐพงษ์ โคคร จ.ส.อ. สลอง โคคร 210,980 ร.9 พัน.1 9 มี.ค. 2563
58 ส.อ. กฤตนัย ทักษิณะมณี นาง ไพบูณ ทักษิณะมณี 211,006 พัน.บ.9 9 มี.ค. 2563
59 นาย สำราญ ปัญญาไว ร.ต. ประเสริฐ แก้วเมืองมา 211,223 มทบ.36 9 มี.ค. 2563
60 นาง อัมพร จันทร์จำปา ร.ต เปลื้อง จันทร์จำปา 211,218 มทบ.32 9 มี.ค. 2563