การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
51 พ.ท. วิเชียร หนูเทศ ร.อ.หญิง ธวัลรัตน์ เปานิล 13,607 มทบ.25 27 ธ.ค. 2560
52 พ.ต. วิรัช จ้อยเชื้อ นาง ชุตินันท์ จิรสูตรสกุล 204,464 มทบ.41 27 ธ.ค. 2560
53 ร.อ. ไพโรจน์ พลแสน น.ส. จิราภรณ์ พลแสน 204,412 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
54 ร.ต. ณรงค์ กอนมี นาง ระรินทิพย์ กอนมี 204,413 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
55 ร.ต. ณรงค์ จิตรจำนอง นาย ชัชพงศ์ จิตรจำนอง 203,942 มทบ.41 27 ธ.ค. 2560
56 ร.ต. พิเชษฐ์ อินทรชัย นาง กัลยา อินทรชัย 204,406 มทบ.33 27 ธ.ค. 2560
57 ร.ต. อุดม อำไพ น.ส. กอบบุณยานุช อำไพ 204,443 มทบ.45 27 ธ.ค. 2560
58 ร.ต. เลี้ยง กิจวิจารณ์ นาง นงลักษณ์ กิจวิจารณ์ 204,682 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560
59 จ.ส.อ.หญิง ดาวเรือง พูลพิพัฒน์ นาง กิ่ม พูลพิพัฒน์ 204,421 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 27 ธ.ค. 2560
60 จ.ส.อ. บุญเลิศ กาศพรมราช นาง ญาดา กาศพรมราช 204,411 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560