การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
51 นาง กิริยา กัลยารัตน์ จ.ส.อ. ปิติพงษ์ กัลยารัตน์ 205,775 สง.สด.จว.อ.จ. 21 มิ.ย. 2561
52 นาง ลำใย เพชรไพร ร.ต. ประยูร เพชรไพร 205,796 ส.พัน.6 พล.ร.6 21 มิ.ย. 2561
53 นาง สังวาลย์ สุดใจ นาง สำเริง ไกรศิริ 205,559 รพ.ค่ายจักรพงษ์ 21 มิ.ย. 2561
54 นาง รินทร์ ทองลมุล จ.ส.อ. กันต์ธนวุฒิ ทองลมุล 205,775 มทบ.25 21 มิ.ย. 2561
55 นาง สังวาลย์ พลทองมาก ร.ทง วิรัติ ลาภไธสง 205,776 ม.6 พัน.6 21 มิ.ย. 2561
56 นาง คำคล่อง ทิฎฐิมานะวิสุทธิ พ.ต. น้ำมิตร ทิฎฐิมานะวิสทธิ 205,770 ทน.2 21 มิ.ย. 2561
57 นาย ใช่ยู้ ยอแซพ พ.ต. ประทีป เลิศพงษ์นิธิ 205,983 สง.สด.จว.ป.ท. 21 มิ.ย. 2561
58 นาง ทองย้อย ล้อบุญทวีชัย น.ส. ทรงศิริ ล้อบุญทวีชัย 205,758 มทบ.31 21 มิ.ย. 2561
59 นาง เจียง สาแก้ว ร.ต. บุญจันทร์ สาแก้ว 205,767 มทบ.26 21 มิ.ย. 2561
60 นาง พันธ์สี สุภาพันธ์ พ.ท. สมชาย บุดศรี 205,753 มทบ.26 21 มิ.ย. 2561