การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
51 พ.อ. ไพโรจน์ แจ้งพิมาย นาง ใยบัว แจ้งพิมาย 211,101 มทบ.29 17 มิ.ย. 2563
52 ร.ต. พัฒน์ธนเดช ฉลูทอง นาย สราวุธ ฉลูทอง 40,552 มทบ.31 17 มิ.ย. 2563
53 ร.ต. พัฒน์ธนเดช ฉลูทอง นาง รุ่งสุริยา ฉลูทอง 170,552 มทบ.31 17 มิ.ย. 2563
54 ร.ต. เกียรติณรงค์ เพียราษฎร์ นาง เพ็ญรดาพร กุลเพียราษฎร์ 211,102 มทบ.21 17 มิ.ย. 2563
55 ร.ต. อำนวย สีะโสภา น.ส. เพ็ญพร สีวะโสภา 30,286 มทบ.27 17 มิ.ย. 2563
56 ร.ต. อำนวย สีะโสภา นาง สมรวม สีวะโสภา 150,586 มทบ.27 17 มิ.ย. 2563
57 ร.ต. อำนวย สีะโสภา นาย ภูวนาท สีวะโสภา 30,286 มทบ.27 17 มิ.ย. 2563
58 ร.ต. สุรัตน์ ที่ชอบ นาง พรจนา ที่ชอบ 211,093 มทบ.17 17 มิ.ย. 2563
59 ร.ต. แสวง พานทอง นาง ประดับ พานทอง 211,105 มทบ.12 17 มิ.ย. 2563
60 ร.ต. คงเดช ริยะวงษ์ นาย สุรเดช ริยะวงษ์ 17,639 มทบ.23 17 มิ.ย. 2563