การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
51 นาง บุญเรือง ตรงต่อกิจ จ.ส.อ. ชูเกียรติ ตรงต่อกิจ 207,318 มทบ.39 18 ต.ค. 2561
52 นาย ปัน จันต๊ะนาเขตร ร.ต. ชัยเดช เสนาป่า 207,107 มทบ.37 18 ต.ค. 2561
53 นาง คำเขียน แฝงบุญ ร.ต. ปณพัฒน์ เหล่าบุตรดีปฐพี 207,108 มทบ.22 18 ต.ค. 2561
54 นาง สุภาพ แวงนอก นาง วิไลภรณ์ สัตยารักษ์ 207,107 มทบ.21 18 ต.ค. 2561
55 นาย พรมมา พรมชาติ นาง สุพัตรา ใสแสง 207,111 พธ.ทบ. 18 ต.ค. 2561
56 นาง ล้อม แย้มเกษร จ.ส.อ. ประกิจ แย้มเกษร 207,109 ช.11 18 ต.ค. 2561
57 พ.อ. ยุทธพงษ์ ภู่เอี่ยม นาง ชลลดา ภู่เอี่ยม 207,159 มทบ.39 26 ก.ย. 2561
58 พ.ท. สุทิน สิทธิชัย นาง ศุภลักษณ์ สิทธิชัย 197,902 มทบ.15 26 ก.ย. 2561
59 พ.ต. มังกร ทรงสัจจา นาง บุญมี ทรงสัจจา 207,147 มทบ.38 26 ก.ย. 2561
60 พ.ต. สมบุญ คล้ายคลึง นาง กลิ่นจันทน์ คล้ายคลึง 207,152 มทบ.31 26 ก.ย. 2561