การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
51 นาง อื้อ คงภักดี ร.ต. สมโภช คงภักดี 207,534 ป.71 พัน.712 14 มิ.ย. 2562
52 นาย เอี่ยม คุ้มสุข ร.ต. อำนาจ เทียมผล 207,315 ศม. 14 มิ.ย. 2562
53 นาง คำผอง กลางหมู่ ร.อ. สุทธิพงษ์ กลางหมู่ 207,535 ร.4 พัน.1 14 มิ.ย. 2562
54 นาง บัวใย แก้วเกิด จ.ส.อ. สวัสดิ์ ลำมะศักดิ์ 207,541 มทบ.37 14 มิ.ย. 2562
55 นาง อ้อน บุตตะวงษ์ จ.ส.อ. สุภาพ บุตตะวงษ์ 207,547 มทบ.24 14 มิ.ย. 2562
56 นาง เดิม นามสุขี นาง รัชนี ศรีประชัย 203,070 มทบ.22 14 มิ.ย. 2562
57 นาง คำปุ่น เขตหลัก ร.ต. สุริยะ เพ็งสมยา 207,526 มทบ.16 14 มิ.ย. 2562
58 พ.อ. ปัญญา สุทธรินทร์ นาง ไพฑูรย์ สุทธรินทร์ 207,556 มทบ.39 12 มิ.ย. 2562
59 พ.ต. สมจิต จุลคำภา นาง จินดารัตน์ บุญสวน 207,564 มทบ.36 12 มิ.ย. 2562
60 พ.ต. ภาสกร นอมพะเนียด น.ส. ดนิตา นอมพะเนียด 207,357 มทบ.23 12 มิ.ย. 2562