การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
51 นาง หนูหล่ำ ถือศิลป์ น.ส. อังศุมารินทร์ ถือศิลป์ 208,685 มทบ.36 11 ก.ย. 2562
52 นาย ทองคำ คณาศรี ร.ท. สนิท คณาศรี 208,949 มทบ.27 11 ก.ย. 2562
53 นาย ขันตี จำปาทอง ร.ต. มณเทียร จำปาทอง 208,941 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
54 นาง เล็ก เจริญวงศ์ ร.ต. โกยแก้ว เจริญวงศ์ 208,946 มทบ.14 11 ก.ย. 2562
55 นาง นงเยาว์ วงษ์พันธุ์ (พาลพ่าย) นาง สุนันท์ พึ่งจะฉาย 208,950 มทบ.12 11 ก.ย. 2562
56 นาย หลิม อินทร์พรหม นาย เดชา พันธุ์ศุภผล 208,960 รร.จปร. 11 ก.ย. 2562
57 นาย ช้าง มรกต จ.ส.อ. บุญช่วย มรกต 208,083 มทบ.29 11 ก.ย. 2562
58 นาง บรรหา ราชคำ ร.ต. ประพันธ์ กัลยาเลิศ 208,955 มทบ.29 11 ก.ย. 2562
59 นาง เนียม สินสอน ร.ต. คำพัน สินสอน 208,957 มทบ.25 11 ก.ย. 2562
60 นาง อุไร มุทิตานนท์ น.ส. นิจนิรันดร์ มุทิตานนท์ 208,957 มทบ.25 11 ก.ย. 2562