การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
51 นาง สวิง แก้ววิเชียร ร.ต. บุญช่วย แก้ววิเชียร 211,170 ศบบ. 3 ก.พ. 2563
52 นาย สละ สิงหฬ จ.ส.อ. ศิริชาติ สิงหฬ 211,155 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 3 ก.พ. 2563
53 นาย ประเสริฐ โชคกลาง จ.ส.อ. เชิงชาย โชคกลาง 203,394 ร.12 พัน.2 รอ. 3 ก.พ. 2563
54 นาง บุญยืน บุตรคำ นาง อรพันธุ์ เจริญยิ่ง 211,156 มทบ.31 3 ก.พ. 2563
55 นาง ปริณา วงษ์สุวรรณ ร.ต. ภานุพงษ์ ยะอนันต์ 211,168 มทบ.21 3 ก.พ. 2563
56 จ.ส.อ. สุรชาติ ศิริสวัสดิ์ นาง พาณี ศิริสวัสดิ์ 211,169 มทบ.21 3 ก.พ. 2563
57 จ.ส.อ. จรูญ วัดอิ่ม น.ส. สุรีรัตน์ วัดอิ่ม 211,169 มทบ.21 3 ก.พ. 2563
58 จ.ส.อ. ชุมพร เกตุสวาสดิ์ นาง เพ็ญลักษณ์ เกตุสวาสดิ์ 141,289 พล.ร.9 3 ก.พ. 2563
59 จ.ส.อ. ชุมพร เกตุสวาสดิ์ นาง ละมัย เกตุสวาสดิ์ 23,289 พล.ร.9 3 ก.พ. 2563
60 จ.ส.อ. ชุมพร เกตุสวาสดิ์ นาย ธนัตธ์ศรันย์ เกตุสวาสดิ์ 23,289 พล.ร.9 3 ก.พ. 2563