การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
591 น.ส. วิมลศิริ ทองนุช (เมืองขุนทด) นาย ยุทธศักดิ์ เมืองขุนทด 205,129 มทบ.21 11 ธ.ค. 2562
592 นาย พิสิทธิ์ ศาลางาม จ.ส.อ. ศิริพงษ์ ศาลางาม 200,867 พัน.สบร.22 บชร.2 11 ธ.ค. 2562
593 นาง นวล ยิ้มจันทร์ นาง สำรวย โชติมูล 54,218 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 11 ธ.ค. 2562
594 นาง นวล ยิ้มจันทร์ นาย วุฒิ โชติมูล 156,718 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 11 ธ.ค. 2562
595 จ.ส.อ. วินัย สุวัตถี นาง กาญจนา สุวัตถี 210,947 มทบ.14 9 ธ.ค. 2562
596 จ.ส.อ. อนุรักษ์ แสนสุข พ.ต. วรนาฎ แดงสระน้อย 211,196 มทบ.12 9 ธ.ค. 2562
597 ส.ต. แฉล้ม ขุนนคร ร.ต. อรัญ ขุนนคร 211,239 มทบ.13 9 ธ.ค. 2562
598 นาย สอน สีพาชัย น.ส. พิศสุดา ดวงแสงจันทร์ 211,194 มทบ.23 9 ธ.ค. 2562
599 นาย ประมวล สวัสดี ร.อ. สุเทพ สวัสดี 210,948 มทบ.14 9 ธ.ค. 2562
600 นาย สวัสดิ์ เสียงเสนาะ จ.ส.อ. จำรัส ไปวันหน้า 211,197 ป.71 พัน.713 9 ธ.ค. 2562