การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
591 ส.อ. วัฒนะ อ่อนบาง นาง สมจิตร อ่อนบาง 207,457 มทบ.31 26 มิ.ย. 2562
592 นาง สาคร แซ่อึ้ง นาย สมนึก สุขบาง 207,458 มทบ.31 26 มิ.ย. 2562
593 นาย ทองหล่อ ปึ้งตาเณร จ.ส.อ. ปริญโญ ปึ้งตาเณร 207,450 มทบ.27 26 มิ.ย. 2562
594 นาง บุญชู แม่นมั่น ร.ต. เข้ม แม่นมั่น 207,451 มทบ.13 26 มิ.ย. 2562
595 นาย สมหมาย เพ็งนาม จ.ส.อ. ณภัทร วิจารจันทร์ 207,459 สง.สด.จว.ร.อ. 26 มิ.ย. 2562
596 นาง อารีย์ สิสาริกรณ์ ส.อ. นิวัตต์ พันธ์นาค 207,454 มทบ.31 26 มิ.ย. 2562
597 นาย พรมมา พรวาปี ร.ต. วันที พรวาปี 207,452 มทบ.24 26 มิ.ย. 2562
598 นาง บุญถม อุยหล้า จ.ส.อ. จอมชัย อุประ 207,453 มทบ.24 26 มิ.ย. 2562
599 นาง ทองคำ เสาะขุนทด นาง พัทธนันท์ เสาะขุนทด 207,458 มทบ.21 26 มิ.ย. 2562
600 นาง น้อย หมื่นสีพรม นาง สุนันทา สมอุ่มจารย์ 207,467 มทบ.24 26 มิ.ย. 2562