การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
591 ร.ต. วาคม ศรีล้วน นาง สมจิตร์ มัฐผา 100,000 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
592 ร.ต. เจริญศักดิ์ รัตนชมภู นาง สุธาพร รัตนชมภู 136,222 มทบ.35 15 พ.ย. 2561
593 ร.ต. เจริญศักดิ์ รัตนชมภู น.ส. ศุภกาญจน์ รัตนชมภู 35,372 มทบ.35 15 พ.ย. 2561
594 ร.ต. เจริญศักดิ์ รัตนชมภู นาย ณัฐพงศ์ รัตนชมภู 35,372 มทบ.35 15 พ.ย. 2561
595 จ.ส.อ. โชคชัย เอี่ยมละออ นาง สมัคร์ เอี่ยมละออ 207,192 ศม. 15 พ.ย. 2561
596 จ.ส.อ. เศรษฐศัย ไชยรัตน์ นาง จุฬาลักษณ์ กุละนาม 206,760 มทบ.24 15 พ.ย. 2561
597 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ ศรีเกษร นาง ไกรมณี ศรีเกษร 25,730 ช.2 พัน.202 15 พ.ย. 2561
598 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ ศรีเกษร นาง อุบล ศรีเกษร 155,730 ช.2 พัน.202 15 พ.ย. 2561
599 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ ศรีเกษร น.ส. นันทกานต์ ศรีเกษร 25,730 ช.2 พัน.202 15 พ.ย. 2561
600 จ.ส.อ. พิชัย เข็มเพชรพราว นาง ดารณี วุ่นคง 201,904 ่มทบ.14 15 พ.ย. 2561