การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
591 พ.ท. วิรัช กงแก้ว นาย ฉัตรชัย กงแก้ว 149,000 มทบ.16 22 ม.ค. 2562
592 พ.ต. สมชาย พลเดช นาง จินดา พลเดช 207,483 มทบ.12 22 ม.ค. 2562
593 ร.ต. วิชัย ผิวผ่อง นาง พวงเพชร ผิวผ่อง 207,480 มทบ.22 22 ม.ค. 2562
594 จ.ส.อ. อรรถพล เพ็งศิริ นาง ไพรวัลย์ เพ็งศิริ 207,484 ส.พัน.3 พล.ร.3 22 ม.ค. 2562
595 จ.ส.อ. แดง สิริทิพพากร นาง โสภา สิริทิพพากร 206,698 มทบ.42 22 ม.ค. 2562
596 นาย สงวน คำเสน ร.อ. ณรงศักดิ์ คำเสน 207,716 ศฝ.นศท.มทบ.33 22 ม.ค. 2562
597 นาง เสาร์ ไตรพิษ จ.ส.อ. จรัญ ไตรพิษ 207,485 ร.7 พัน.2 22 ม.ค. 2562
598 นาย สมศรี ซีกพุดซา จ.ส.อ. สมส่วน ซีกพุดซา 207,708 พล.ป. 22 ม.ค. 2562
599 นาย ทองสา บัวงาม จ.ส.อ. กิตติคุณ บัวงาม 207,225 พธ.ทบ. 22 ม.ค. 2562
600 ร.ต. ขจร วงศ์สุภา นาง ศรีพรรณ วงศ์สุภา 207,500 มทบ.37 16 ม.ค. 2562