การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
591 นาง คำตัน เถาว์โท ร.ต. นิรสัน เถาว์โท 204,144 มทบ.22 27 ต.ค. 2560
592 นาง ลำใย มหาศิลป์ จ.ส.อ. เริงศักดิ์ มหาศิลป์ 204,147 มทบ.19 27 ต.ค. 2560
593 นาง บุญมา กลั่นเกลี้ยง จ.ส.อ. สำเริง กลั่นเกลี้ยง 204,387 ป.3 พัน.3 27 ต.ค. 2560
594 นาง มิ้ม ทุ่งใหญ่ จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ทุ่งใหญ่ 204,139 สง.สด.จว.อ.น. 27 ต.ค. 2560
595 นาย แวว ดงทอง ร.ต. ณรงค์ ดงทอง 204,139 มทบ.21 27 ต.ค. 2560
596 นาง คำแพ ช่างปั้น ร.ต. คำพอง โสภาศรี 204,138 มทบ.27 27 ต.ค. 2560
597 นาง สำริด คาวีทอง จ.ส.ต. สังวาลย์ คาวีทอง 204,137 มทบ.36 27 ต.ค. 2560
598 นาง สมบูรณ์ คำป้อง จ.ส.อ. วีระศักดิ์ รักษาแสง 204,141 มทบ.24 27 ต.ค. 2560
599 นาย จรงค์ จันทร์มาศ นาง ธัญญารัตน์ สิงห์ผาสุข , จ.ส.อ. ประทวน สิงห์ผาสุข 204,389 ส.พัน.15 27 ต.ค. 2560
600 นาง พิมพ์ แบสิ่ว ร.ต. ชูศักดิ์ แบสิ่ว 204,149 มทบ.22 27 ต.ค. 2560