การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
591 พระ ทวงศ์ บุญสุวรรณ ร.ต.หญิง ละม้าย บุญสุวรรณ 207,559 มทบ.42 8 ส.ค. 2562
592 นาย สุพจน์ อินทรรี ร.ต. สิทธิธรรม อินทรรี 207,838 สง.สด.จว.ย.ส. 8 ส.ค. 2562
593 นาย ณัฐพล แพทย์เพียร น.ส. บุษดี ลุนบุดดา 208,102 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 8 ส.ค. 2562
594 นาย เกรียงศักดิ์ ตันสมรส นาง ศักดิ์ศรี โคตรทะจักร 208,106 มทบ.24 8 ส.ค. 2562
595 นาย บุญชู สุนทรแตร ร.ต. มนต์ชัย ต้นพนม 208,107 มทบ.24 8 ส.ค. 2562
596 นาย คำเสมอ ไชยโย นาง พรทิพย์ ไชยโย 208,106 มทบ.22 8 ส.ค. 2562
597 นาง กอบแก้ว เที่ยงธรรม ร.ต.หญิง ประคองศรี อุกาพรหม 208,104 มทบ.22 8 ส.ค. 2562
598 นาย สีพันธ์ อินทะวงค์ ร.ต. พงษ์ศิริ ภูภากร 208,099 มทบ.210 8 ส.ค. 2562
599 นาย สิงห์ทอง วินิจชัย จ.ส.อ. เทพนรินทร์ วินิจชัย 207,839 ช.1 พัน.52 รอ. 8 ส.ค. 2562
600 นาย ชลอ รุ่นเจริญ จ.ส.อ. บุญลือ รุ่นเจริญ 208,089 สง.สด.จว.ส.ท. 8 ส.ค. 2562