การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
591 นาง ทุเรียน จำพิมาย ร.ต. คณิศร จำพิมาย 207,635 มทบ.21 30 เม.ย. 2562
592 นาย สวัสดิ์ รามสันเทียะ จ.ส.อ. แสวง รามสันเทียะ 207,639 มทบ.12 30 เม.ย. 2562
593 นาง จันทร์เพ็ญ ณ บางช้าง จ.ส.อ. อานนท์ โตมี 104,700 พล.พัฒนา 3 30 เม.ย. 2562
594 นาง จันทร์เพ็ญ ณ บางช้าง นาง ต้องตา โตมี 102,704 พล.พัฒนา 3 30 เม.ย. 2562
595 นาย ทองใบ ผาสิกา จ.ส.อ. ภูวนัย ทองมูล 205,429 ส.พัน.6 พล.ร.6 30 เม.ย. 2562
596 นาง หล่ำ ชื่นหิรัญ ร.ต. สุวิทย์ ชื่นหิรัญ 207,581 มทบ.31 30 เม.ย. 2562
597 นาย เจริญ มาพรม นาย จารุเดช พรหมแสนจันทร์ 207,585 มทบ.22 30 เม.ย. 2562
598 นาง หมั่นจิตร ใจเอื้อ ร.ต. ประจักร ใจเอื้อ 207,585 มทบ.22 30 เม.ย. 2562
599 นาง พับ มณีสาย ร.ท. สนอง มณีสาย 207,859 มทบ.22 30 เม.ย. 2562
600 นาย บาง เกงขุนทด ร.ต. สมชาย อินจันทึก 207,597 มทบ.21 30 เม.ย. 2562