การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
591 นาง เชื่อง พันธุ์มณี จ.ส.อ.หญิง วราภรณ์ รักษาผล 211,240 พธ.ทบ. 24 ม.ค. 2563
592 นาง กิมเล้ง น้ำจันทร์ พ.ท. ธนัท น้ำจันทร์ 211,241 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 24 ม.ค. 2563
593 นาง ร่วม ชัยสิทธิ์ นาย ชุมพล ชัยสิทธิ์ 211,240 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 24 ม.ค. 2563
594 นาง อารีย์ สง่าเพ็ชร์ นาย มงคล สง่าเพ็ชร์ 211,484 รร.จปร. 24 ม.ค. 2563
595 นาง งามเรียบ มีศุข ร.ต. พันธ์ศักดิ์ มีศุข 211,241 มทบ.35 24 ม.ค. 2563
596 นาง ทองยับ เสียงล้ำ นาย สมส่วน เลากลาง 211,254 มทบ.21 24 ม.ค. 2563
597 นาง จำรัส ชัยกาศ นาง ละมูล ชัยกาศ 24,747 มทบ.13 24 ม.ค. 2563
598 นาง จำรัส ชัยกาศ นาง ทิพย์วัลย์สุรีย์ โสโท 161,747 มทบ.13 24 ม.ค. 2563
599 นาง จำรัส ชัยกาศ น.ส. ณัฎฐ์ชานันท์ ชัยกาศ 24,747 มทบ.13 24 ม.ค. 2563
600 นาย เปลื้อง คำศรี จ.ส.อ. สุวิท ตาทอง 211,246 รร.ป.ศป. 24 ม.ค. 2563