การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
591 นาง วิสุณี ดรปัญญา (ธรรมจักร) ร.อ. สมเกียรติ บ่องาม 210,906 ศฝ.นศท.มทบ.24 8 พ.ค. 2563
592 นาง ขอม บุญคอย นาง วรรณีย์ แซ่ลิ้ม 210,912 มทบ.44 8 พ.ค. 2563
593 นาง คณิตา วงศาโรจน์ นาง กนกอร บัวทอง 211,181 มทบ.17 8 พ.ค. 2563
594 นาง ธัญชนก กลิ่นอาจ ร.ต. สุรพล กลิ่นอาจ 211,168 มทบ.16 8 พ.ค. 2563
595 นาง ทองมา ดรบุญล้น จ.ส.อ. สมประสงค์ ดรบุญล้น 210,905 ช.11 พัน.602 8 พ.ค. 2563
596 อส.ทพ. สมพงษ์ อินธิแสน พระ กิตติวินท์ อินธิแสน 198,010 กรม ทพ.13 8 พ.ค. 2563
597 นาง บุญมี บุญจันทรานุรักษ์ จ.ส.อ. ศุภณัฐ บุญจันทรานุรักษ์ 210,901 สง.สด.จว.ป.ข. 8 พ.ค. 2563
598 นาย เชวง บุญมา จ.ส.อ. อุทัย แววสูงเนิน 210,900 ส.พัน.3 พล.ร.3 8 พ.ค. 2563
599 นาง จันทร์ คำดีบุญ ร.ต. พันทอง คำดีบุญ 211,167 มทบ.24 8 พ.ค. 2563
600 นาง สมพงษ์ โตพูล จ.ส.อ. นเรศ โตพูล 210,901 พัน.บ.41 8 พ.ค. 2563