การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
591 นาย สำรวย แก้ววิเศษ ร.ต. ประหยัด บุญทวี 205,747 มทบ.24 28 มิ.ย. 2561
592 นาง แว่น บุญปัญญา จ.ส.อ. สุวรรณ บุญปัญญา 205,747 มทบ.24 28 มิ.ย. 2561
593 นาย สมบูรณ์ ซื่อตรง น.ส. อังคณา ยิ่งคำแหง 205,799 มทบ.23 28 มิ.ย. 2561
594 นาง บัวคำ จันทร์สนิท พ.ต. ทรินทร์ จันทร์สนิท 205,737 มทบ.23 28 มิ.ย. 2561
595 นาง สมถวิล สำแดงปริญญา พ.อ.อ. บรรพต สำแดงปริญญา 205,738 มทบ.22 28 มิ.ย. 2561
596 นาง จำเนียร ตระกูลศรี ร.ต. สุรพงษ์ ชุติสุชาติ 205,735 มทบ.18 28 มิ.ย. 2561
597 นาย หมื่น ปัญญาเหมือง ร.อ. มงคล ปัญญาเหมือง 205,752 พัน.ขส.23 บชร.3 28 มิ.ย. 2561
598 นาง พเยาว์ บัวทอง พ.อ. ณัฐพงศ์ บัวทอง 205,702 ศฝยว.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
599 นาย สมคิด อิ่มสง่า ส.อ. บรรจง อิ่มสง่า 205,704 มทบ.26 28 มิ.ย. 2561
600 นาง อั้ว เกตศักดิ์ นาง รำไพ กล้าหาญ 205,705 มทบ.26 28 มิ.ย. 2561