การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
591 นาง อรวรรณ อินทะเสน นาง ทัศนีย์ บุตรอุดม 201,386 สง.สด.จว.อ.ด. 17 ส.ค. 2561
592 นาง ทองสุข สายถิ่น จ.ส.อ. เจริญ สายถิ่น 205,849 สง.สด.จว.พ.ร. 17 ส.ค. 2561
593 นาย ปรีชา ผิวดำ นาง อำคา ผิวดำ 188,216 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 17 ส.ค. 2561
594 นาง ประเจียม ธรรมกรณ์ ร.ท. สุทัศน์ ธรรมกรณ์ 205,840 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 17 ส.ค. 2561
595 นาง ทวน นาคี จ.ส.อ. สมพร คำภา 205,856 มทบ.26 17 ส.ค. 2561
596 น.ส. ณิชาภรณ์ ฉิมเมือง นาย บุญมี ฉิมเมือง 205,849 พธ.ทบ. 17 ส.ค. 2561
597 นาย พล เพ็งเต็ม จ.ส.อ. นิกร เพ็งเต็ม 200,850 ป.2 พัน.12 รอ. 17 ส.ค. 2561
598 นาง ชุติกาญจน์ วาระพิลา จ.ส.อ. นิรันดร วาระพิลา 205,840 ช.พัน.9 พล.ร.9 17 ส.ค. 2561
599 นาง เล็ก จั่นทอง นาย วิโรจน์ จั่นทอง 206,100 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 17 ส.ค. 2561
600 นาง ทองอินทร์ ไชยแสง ร.ท. ฉลองศักดิ์ วารินทร์ 203,781 กรม ทพ.11 17 ส.ค. 2561