การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
591 นาง ชลอ เอี่ยมสำอางค์ ร.ต. วรรณรัตน์ เอี่ยมสำอางค์ 204,709 มทบ.39 13 ก.พ. 2561
592 นาย วัชศิระรังสรรค์ จิตรมั่น นาง สุนิษา เกษสูงเนิน 204,711 มทบ.22 13 ก.พ. 2561
593 นาง จำปี บุญแก้ว นาย อินทร์ บุญแก้ว 204,706 มทบ.17 13 ก.พ. 2561
594 นาย สายัน ข้อพิสังข์ จ.ส.อ. แดนชัย ข้อพิสังข์ 204,463 ม.7 13 ก.พ. 2561
595 นาง ทองแถม พึ่งแก่น จ.ส.อ. ณัฐชัย นิ่มครุธ 204,704 ศบบ. 13 ก.พ. 2561
596 นาง บุณยวีร์ มาชู จ.ส.อ. มานะ มาชู 204,732 พัน.สบร.21 บชร.1 13 ก.พ. 2561
597 นาย บัว ภูเวียง จ.ส.อ. ปิยะ ขยันกิจ 195,937 ม.5 พัน.20 รอ. 13 ก.พ. 2561
598 นาง ฟื้น ฉิมพลี จ.ส.อ. สมชาย ฉิมพลี 204,737 พัน.พัฒนา 3 13 ก.พ. 2561
599 นาง นพรัตน์ ฐีตะธรรมานนท์ นาง แพรวพรรณ กระแสร์ 204,735 มทบ.18 13 ก.พ. 2561
600 นาย ดุษฎี ทองนพ นาง นวย ทองนพ 204,736 มทบ.18 13 ก.พ. 2561