การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
591 นาย สงวน วันแว่น ส.อ. ธัญธัช วันแว่น 205,501 ม.3 พัน.13 8 พ.ค. 2561
592 นาย เสา พรมเพ็ชร ร.ท. สวน พรมเพ็ชร 205,752 ม.2 พัน.7 8 พ.ค. 2561
593 นาง อ่อน ตังศิริ ร.ท. วัลลภ ตังศิริ 205,747 พล.ร.9 8 พ.ค. 2561
594 นาง เล็ก แหยมร่าเริง จ.ส.อ. ธีรศักดิ์ แหยมร่าเริง 206,003 บชร.2 8 พ.ค. 2561
595 พ.ท. วิทยา คำเงิน นาง นภาพร คำเงิน 205,999 มทบ.18 7 พ.ค. 2561
596 จ.ส.อ. เสวียง ล่องลอย นาง สุมาลี ล่องลอย 205,998 มทบ.35 7 พ.ค. 2561
597 จ.ส.อ. ประพจน์ สุขสวัสดิ์ นาย สุธนต์ สุขสวัสดิ์ 206,000 มทบ.14 7 พ.ค. 2561
598 นาง วิไล คันศิลป์ ร.อ. ศิลศาสตร์ คันศิลป์ 150,000 มทบ.23 7 พ.ค. 2561
599 นาง วิไล คันศิลป์ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ คันศิลป์ 55,998 มทบ.23 7 พ.ค. 2561
600 นาย ประคอง พวงธรรม ร.ต. มุกดา พวงธรรม 205,996 มทบ.22 7 พ.ค. 2561