การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
601 นาย ทองพูล เหล็กจาน พ.อ. โพธิ์ชนะวิน เหล็กจาน 211,186 รร.จปร. 8 พ.ค. 2563
602 นาง สมบูรณ์ ภูมิลา จ.ส.อ. ธงชัย ภูมิลา 211,185 รร.จปร. 8 พ.ค. 2563
603 นาง คำเผื่อน แพงไทย ร.ต. สิริชัย ไชยปัญญา 211,178 มทบ.23 8 พ.ค. 2563
604 นาง ตุ๊ สวัสดี ร.อ. สุเทพ สวัสดี 211,185 มทบ.14 8 พ.ค. 2563
605 นาย องอาจ จันทร์เปล่งแจ้ง นาง เตือนใจ คงบัว 203,048 มทบ.13 8 พ.ค. 2563
606 นาย สนั่น อุ้ยหา จ.ส.อ. วิชา อุ้ยหา 211,187 มทบ.13 8 พ.ค. 2563
607 พระ สนิท พวงระย้า นาง สถาพร พวงระย้า 211,184 พธ.ทบ. 8 พ.ค. 2563
608 นาย เสริม ปานนวล จ.ส.อ. ศรีเทพ ปานนวล 211,187 ช.พัน.9 พล.ร.9 8 พ.ค. 2563
609 นาง สังข์ ประพัฒน์โพธิ์ น.ส. ยอดธิดา ประพัฒน์โพธิ์ 211,184 กรม ทพ.35 8 พ.ค. 2563
610 ร.ต. เชลงศักดิ์ อินทร์คูณ ร.ต.อ.หญิง ปวีร์ลดา จงกล 210,935 มทบ.21 5 พ.ค. 2563