การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
601 นาย บุญโฮม ขนุนทอง น.ส. เยาวเรศ ขนุนทอง 21,960 บชร.2 16 พ.ย. 2561
602 นาย บุญโฮม ขนุนทอง นาย อนุรักษ์ ขนุนทอง 21,960 บชร.2 16 พ.ย. 2561
603 นาย บุญโฮม ขนุนทอง นาง หล้า ขนุนทอง 140,560 บชร.2 16 พ.ย. 2561
604 นาย บุญโฮม ขนุนทอง น.ส. สกาวเดือน ขนุนทอง 21,960 บชร.2 16 พ.ย. 2561
605 นาย หนู ศิริ จ.ส.อ. สมชาย ศิริ 207,359 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 16 พ.ย. 2561
606 นาง โท เนตรทิพย์ จ.ส.อ. กนกพล เนตรทิพย์ 194,301 มทบ.38 16 พ.ย. 2561
607 นาง บัวคำ โลหะกิจ ร.ต. อนวัช ก้านอินทร์ 207,351 มทบ.34 16 พ.ย. 2561
608 นาง พวง พรมเสาร์ จ.ส.อ. วิเชียร พรมเสาร์ 207,364 มทบ.29 16 พ.ย. 2561
609 นาง ป่วน พิมพ์สระเกษ ร.ต. สุคนธรัตน์ พิมพ์สระเกษ 207,363 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
610 นาง ทองอินทร์ ยุพะลา นาง เหรียญทอง หวังช่วยกลาง 207,362 มทบ.21 16 พ.ย. 2561