การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
601 พระครู พิทักษ์สันติธรรม (ลำใย ชูทอง) ร.ต. บุญส่ง ชูทอง 207,774 มทบ.13 10 พ.ค. 2562
602 นาง หวัน พุทธขันธ์ นาง พิบลยา บุปผาดา 207,560 สง.สด.จว.อ.บ. 10 พ.ค. 2562
603 นาย รวม สืบเหล่ารบ ร.ต. กฤษณะ สืบเหล่ารบ 207,798 มทบ.36 10 พ.ค. 2562
604 นาง ทองพับ สุขโข น.ส. ประภาวดี สุขโข 207,778 มทบ.32 10 พ.ค. 2562
605 นาย ทศ ธรรมมาพา จ.ส.อ. เฉลิม ธรรมมาพา 207,798 มทบ.28 10 พ.ค. 2562
606 นาง สีดา ชื่นชม ร.ต. สุวัฒน์ ชื่นชม 207,799 มทบ.27 10 พ.ค. 2562
607 นาง เลื่อน ทรทึก นาง พรรณี ศรีโทโคตร 207,785 มทบ.23 10 พ.ค. 2562
608 นาง รัตนาภรณ์ หาญฤทธิ์ จ.ส.อ. สำราญ หาญฤทธิ์ 192,259 ม.5 พัน.23 รอ. 10 พ.ค. 2562
609 นาง สุรีย์ อินทรกำแหง จ.ส.อ. พิสิทธิ์ อินทรกำแหง 207,561 บชร.2 10 พ.ค. 2562
610 นาง ตุ้งหลิง เกิดโภคา ร.ต. ไกรสรวง พุ่มใจดี 207,318 ช.1 พัน.112 รอ. 10 พ.ค. 2562