การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
601 นาง ด้วง กลมกระโทก นาง สุวิดา แย้มประดิษฐ์ 204,736 มทบ.18 13 ก.พ. 2561
602 นาง หัน อนุศักดิ์ นาง เสริม กองโชค , นาง อุทร พรมพิทักษ์ , นาง แทน ชูชาติ 204,762 มทบ.31 13 ก.พ. 2561
603 นาง ละม่อม หาญพนม น.ส. นิตยา หาญพนม 204,757 มทบ.21 13 ก.พ. 2561
604 นาง ลันดร ลาดลา นาง กรรณิการ์ ลาดลา 204,745 มทบ.36 13 ก.พ. 2561
605 พ.อ. สุวิทย์ ศรีวัฒนา นาย สืบพงศ์ ศรีวัฒนา , นาง ศรีสมาน ศรีวัฒนา 204,801 มทบ.13 8 ก.พ. 2561
606 พ.ต. พูลศักดิ์ ไชยรบ นาง ฉวีวรรณ ไชยรบ 204,766 มทบ.23 8 ก.พ. 2561
607 ร.ท. สิงห์สงคราม คชภักดี น.ส. ณัฎฐิกา คชภักดี 204,536 มทบ.16 8 ก.พ. 2561
608 ร.ต. คณิต นามนุช น.ส. สรณ์สิริ นามนุช 204,804 มทบ.13 8 ก.พ. 2561
609 ร.ต. บุญรอด ดีเกษม นาง สมจิตร์ ดีเกษม 204,560 มทบ.13 8 ก.พ. 2561
610 ร.ต. วรพจน์ ต่างใจ น.ส. วริษา ต่างใจ 204,775 มทบ.38 8 ก.พ. 2561