การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
601 นาง ติ๊บ ดวงทิพย์ พ.ต. สิงห์คำ จิตตางกูร 205,882 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 10 เม.ย. 2561
602 นาย รินทอง มหุวัน น.ส. กรรณิการ์ อ้วนอ่อน 205,881 ร.3 พัน.3 10 เม.ย. 2561
603 น.ส. ลักขณี หาญกุล ร.ท. ประทีป ภูศรีฐาน 205,883 ร.3 10 เม.ย. 2561
604 นาย พยอม นุ่นโต ร.ต. วิญญู นุ่นโต 205,880 มทบ.36 10 เม.ย. 2561
605 นาย ความ แดงจัด ร.ต. มงคล แดงจัด 205,880 มทบ.36 10 เม.ย. 2561
606 นาง บัวเขียว กิติลังการ์ จ.ส.อ. ชุติพนธ์ แก้วโม่ง 205,883 ม.2 10 เม.ย. 2561
607 นาง ยุพดี ธรรมพิทักษ์ ร.ต. แสวง ธรรมพิทักษ์ 204,593 มทบ.37 10 เม.ย. 2561
608 นาง ปราณี ไกรทิพย์ ร.ต. อาคม สุวรรณวงศ์ 205,906 มทบ.17 10 เม.ย. 2561
609 นาง สมัย เลี่ยมอยู่ นาย จิระนคร เลี่ยมอยู่ 205,657 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
610 นาย เกษม ป้อมสุวรรณ์ นาง ละม่อม ป้อมสุวรรณ์ 205,905 มทบ.21 10 เม.ย. 2561