การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
601 นาย ฉันท์ ชารีวรรณ ร.ต. บัวพันธ์ ชารีวรรณ 207,431 มทบ.27 30 ม.ค. 2562
602 นาง สมร กุมภวา น.ส. สุจิตรา กุมภวา 207,431 มทบ.27 30 ม.ค. 2562
603 นาง บุญเส็ง จันทกุล ร.ต. จักรกฤษณ์ จันทกุล 207,430 มทบ.27 30 ม.ค. 2562
604 นาง ทองมาก ภูศรีฤทธิ์ ร.ต. สมศักดิ์ ภูศรีฤทธิ์ 207,432 มทบ.27 30 ม.ค. 2562
605 นาย วิชิต ทองทอดทาน จ.ส.อ. สมชาย ทองทอดทาน 207,429 มทบ.17 30 ม.ค. 2562
606 นาง ดวงสมร มั่งสูงเนิน จ.ส.อ. วุฒิชัย มั่งสูงเนิน 207,428 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ 30 ม.ค. 2562
607 ร.ต. ทองสุข พงษ์อยู่ นาง พัชรา พงษ์อยู่ 207,424 มทบ.21 29 ม.ค. 2562
608 ด.ต. เถิง เหล่ามูล ร.ท. จำรูญ ปาธิสุทธิ์ 202,016 พัน.ร.มทบ.21 29 ม.ค. 2562
609 จ.ส.อ. พล จงหมื่นไวย นาง อุไร จงหมื่นไวย 207,417 มทบ.21 29 ม.ค. 2562
610 จ.ส.อ. สุพจน์ ศรีด้วง น.ส. สุภาพร ศรีด้วง 207,416 มทบ.16 29 ม.ค. 2562