การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
601 จ.ส.อ. เสงี่ยม ทองวัฒนะ พ.อ. ปริญญา ทองวัฒนะ 211,124 มทบ.13 19 พ.ย. 2562
602 จ.ส.อ. ศักดิ์ณรงค์ อินตาเรือน นาง พวงผกา อินตาเรือน 211,132 มทบ.33 19 พ.ย. 2562
603 จ.ส.อ. น้อย พิมพา นาง กมลพร ขัติยศ 211,148 มทบ.18 19 พ.ย. 2562
604 จ.ส.อ. พูนศักดิ์ พูนทอง นาง สุนีย์ พูนทอง 203,216 มทบ.13 19 พ.ย. 2562
605 จ.ส.ท. สหภาส อุภัยภัทร น.ส. สุจิตรา ชื่นใจ 210,851 พัน.สห.12 19 พ.ย. 2562
606 จ.ส.ท. สุชาติ ชนะทะเล นาง เฮ็ง ชนะทะเล 134,119 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
607 จ.ส.ท. สุชาติ ชนะทะเล น.ส. สุนันทา ชนะทะเล 77,000 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
608 ส.อ. บุญมี อัคพิน นาง ทองบ่อ อัคพิน 210,889 มทบ.27 19 พ.ย. 2562
609 อส.ทพ. เทพพนม อินทัง นาง ประทีป อินทัง 211,111 มทบ.28 19 พ.ย. 2562
610 นาง วารืนทร์ จันทร์แก้ว น.ส. วลัยพรรณ จันทร์แก้ว 211,108 มทบ.35 19 พ.ย. 2562