การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
601 ว่าที่ ร.ท. วิชัย ทองวิเศษ นาง ประนอม ทองวิเศษ 208,942 มทบ.27 11 ก.ย. 2562
602 ร.ต. สอาด คุ้มครอง นาง อุบลรัตน์ คุ้มครอง 208,937 มทบ.16 11 ก.ย. 2562
603 ร.ต. นุกูล ศูนย์กลาง น.ส. ณัฐริกา ศูนย์กลาง 208,677 มทบ.16 11 ก.ย. 2562
604 ร.ต. วุฒิชัย จันทชาติ นาง สุภาภรณ์ จันทชาติ 208,703 มทบ.14 11 ก.ย. 2562
605 ร.ต. สัมพันธ์ ป้อมบุบผา นาง สมมาต ป้อมบุบผา 208,731 ป.72 พัน.722 11 ก.ย. 2562
606 ร.ต. จิรพร คล่องใจ นาง สมจิต คล่องใจ 208,947 มทบ.12 11 ก.ย. 2562
607 ร.ต. สุจินต์ ไทยเขียว นาง นฤมล ไทยเขียว 208,963 มทบ.15 11 ก.ย. 2562
608 จ.ส.อ. บุญเลิศ กุระกนก นาง ยุภาภรณ์ กุระกนก 208,942 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
609 ส.อ. ประศาสน์ ทุมบาล น.ส. กนกพัชร ทุมบาล 208,940 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
610 จ.ส.อ. สนอง แช่มสา นาง นิ่มนวล แช่มสา 208,951 มทบ.12 11 ก.ย. 2562