การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
601 นาง จิตรา อะโนทัย ส.ท. วุฒิชัย ขุนโสม 201,660 ร.152 17 ส.ค. 2561
602 นาง สีนวล คำนวน จ.ส.อ. อุดม คำนวน 207,123 ร.111 พัน.1 17 ส.ค. 2561
603 นาง สุพรรณ์ อักษรเสือ นาง กรกนก อักษรเสือ 207,121 มทบ.17 17 ส.ค. 2561
604 นาง คลี่ บุญเลิศ ร.ต. วิภาส บุญเลิศ 169,006 มทบ.15 17 ส.ค. 2561
605 นาง คลี่ บุญเลิศ นาย ปรีชา บุญเลิศ 12,706 มทบ.15 17 ส.ค. 2561
606 นาง คลี่ บุญเลิศ น.ส. ปฎิญญา บุญเลิศ 12,706 มทบ.15 17 ส.ค. 2561
607 นาง ไฉน ฤกษ์พิจิตร นาง วารี นิเวศน์ 207,124 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 17 ส.ค. 2561
608 นาง จวน กิจพิทักษ์ นาง จินตนา คุณโป 207,204 มทบ.37 17 ส.ค. 2561
609 นาง บุญสุข วิชาหาร นาง แพงสี วิชาหาร 207,205 มทบ.24 17 ส.ค. 2561
610 นาย ประวิง ชนะสัตย์ นาง ยุวดี เกษเกษี 206,955 ช.พัน.5 พล.ร.5 17 ส.ค. 2561