การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
601 ร.ต. ทวีศักดิ์ ศัตรูพินาศ นาง อรรคนิษฐ ศัตรูพินาศ 205,724 มทบ.28 2 ก.ค. 2561
602 ร.ต. จำลอง นาพุทธา นาง อารีพันธ์ นาพุทธา 150,000 มทบ.24 2 ก.ค. 2561
603 ร.ต. จำลอง นาพุทธา นาง บังอร ประภาษร 55,731 มทบ.24 2 ก.ค. 2561
604 จ.ส.อ. ปัญญา ชำนาญรบ นาย ปริญญา ชำนาญรบ 50,628 ทน.2 2 ก.ค. 2561
605 จ.ส.อ. ปัญญา ชำนาญรบ นาง บังอร ชำนาญรบ 154,628 ทน.2 2 ก.ค. 2561
606 จ.ส.อ. จิระเดช สิงห์แก้ว นาง สังวาล สิงห์แก้ว 205,720 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 2 ก.ค. 2561
607 จ.ส.ต. อนันต์ ไชยจักร์ นาง ทองวรรณ ไชยจักร์ 205,729 มทบ.23 2 ก.ค. 2561
608 ส.อ. เดช พรมพัฒน์ นาง รัตดาวรรณ พรมพัฒน์ 149,407 ร.13 พัน.3 2 ก.ค. 2561
609 ส.อ. เดชา พรมพัฒน์ นาย ประสาท พรมพัฒน์ 56,100 ร.13 พัน.3 2 ก.ค. 2561
610 ส.ต. ศิราวุธ จันทรวารี น.ส. กัญจน์ญานิศา จันทรวารี 205,509 ร.16 พัน.1 2 ก.ค. 2561