การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
601 นาง หวัง พูนสระน้อย จ.ส.อ. นิคม บุญวาสนา 211,256 รพ.ค่ายสุรนารี 24 ม.ค. 2563
602 นาง แสงแก้ว วงค์ตุ่น จ.ส.อ. ชาญวุฒิ วงค์ตุ่น 211,247 ร.17 พัน.2 24 ม.ค. 2563
603 นาง นาง ทองเทียม ส.อ. ชวกร ทองเทียม 200,396 มทบ.27 24 ม.ค. 2563
604 นาง ทองม้วน เกษวิชัย จ.ส.อ. ธวัช เกษวิชัย 211,253 มทบ.21 24 ม.ค. 2563
605 นาง แห่ สมณา จ.ส.อ. สมพร สมณา 211,246 พัน.จจ.รอ. 24 ม.ค. 2563
606 นาย คำสิงห์ ทัดเที่ยง นาย หมัก ทัดเที่ยง 12,252 ร.16 พัน.1 24 ม.ค. 2563
607 นาย คำสิงห์ ทัดเที่ยง นาย พงษ์ศักดิ์ ทัดเที่ยง 12,252 ร.16 พัน.1 24 ม.ค. 2563
608 นาย คำสิงห์ ทัดเที่ยง นาง ทองลัด บุญมาไชย 12,252 ร.16 พัน.1 24 ม.ค. 2563
609 นาย คำสิงห์ ทัดเที่ยง นาง ทองปักษ์ ภูชมศรี 12,252 ร.16 พัน.1 24 ม.ค. 2563
610 นาย คำสิงห์ ทัดเที่ยง นาง ณัชชา ศิริจิตร 12,252 ร.16 พัน.1 24 ม.ค. 2563