การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
601 นาย ฉลอง แผนบัว จ.ส.อ. อนุรัตน์ แผนบัว 207,914 มทบ.31 5 ส.ค. 2562
602 นาย ไกร พันเพ็ชร ร.ต. บัวผัน พันเพ็ชร 207,916 มทบ.27 5 ส.ค. 2562
603 นาง สุนันทา พานหาญ ร.ต. อำพล พานหาญ 207,915 มทบ.27 5 ส.ค. 2562
604 นาย ลำพวน ทัดแก้ว จ.ส.อ. แสวง สายคำภา 207,916 มทบ.22 5 ส.ค. 2562
605 นาย คำมี จันลา จ.ส.อ. สมัย จันลา 207,915 มทบ.22 5 ส.ค. 2562
606 น.ส. สุพัตรา จันทร์ขึ้น ร.ต. คเชนทร์ จันทร์ขึ้น 208,183 กรม ทพ.44 5 ส.ค. 2562
607 นาง นวล วิชัยโย ร.ต. ประยงค์ วิชัยโย 207,886 ร.3 5 ส.ค. 2562
608 นาย ชอุ้ม นุ่มเอี่ยม จ.ส.อ. วันชัย นุ่มเอี่ยม 208,170 มทบ.39 5 ส.ค. 2562
609 นาง เฉลา ชุณหเพสย์ นาง มยุรา พึ่งทหาร 208,418 มทบ.21 5 ส.ค. 2562
610 นาง ระเบียบ จันทร์สุข จ.ส.อ. ปัญญา จันทร์สุข 206,447 มทบ.16 5 ส.ค. 2562