การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
601 นาง หนูเที่ยง แก่นสุวรรณ์ จ.ส.อ. ชาติชาย อาทิตย์ตั้ง 204,150 สด.จว.ย.ส. 27 ต.ค. 2560
602 นาง เอ้า เกิดมงคล ร.ต. สุเทพ เกิดมงคล 204,390 ช.พัน.8 27 ต.ค. 2560
603 นาย แดง ธูปกลิ่น จ.ส.อ. ธนภณ ธูปกลิ่น 204,148 ร.4 พัน.3 27 ต.ค. 2560
604 นาย เนรมิต สาครวงศ์ นาย ชาญวิทย์ สาครวงศ์ 204,151 พล.ม.3 27 ต.ค. 2560
605 นาง สี ถนอมจิต ว่าที่ ร.ต. วิทยา แก้วทน 204,151 มทบ.22 27 ต.ค. 2560
606 นาย ฟอง ใจเจริญ ร.ต. ชด ใจเจริญ 204,157 พัน.ป.ศป. 27 ต.ค. 2560
607 นาง ฉวีพจน์ มูลแก่น นาง ปานจิตร มูลแก่น 204,158 มทบ.39 27 ต.ค. 2560
608 นาย เปรม ชาวกัณหา นาง ทองใบ ชาวกัณหา 204,159 มทบ.12 27 ต.ค. 2560
609 นาง มุกดา สร้อยทองพงศ์ ส.อ. สุรชัย สร้อยทองพงศ์ 204,418 มทบ.39 27 ต.ค. 2560
610 นาง ทองอยู่ ธูปเทียน จ.ส.อ. สละ เอี่ยมเนตร 203,460 มทบ.36 27 ต.ค. 2560