การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
611 นาง เวิน ดอนจันทร์โคตร พ.ท. วรพงษ์ ดอนจันทร์โคตร 211,122 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
612 นาง บุญรอด ชมภู ร.ต. สมศักดิ์ ชมภู 211,120 มทบ.18 19 พ.ย. 2562
613 นาง เทพนารี ตู้ประดับ พ.ต. โสภณ ตู้ประดับ 211,125 มทบ.15 19 พ.ย. 2562
614 นาง ปิ่น เรืองหุ่น นาง จุรินทร ลมูลมี 211,126 มทบ.15 19 พ.ย. 2562
615 นาย บุญ วรรณชัย ร.ต. ฉลาก ฉายา 211,094 มทบ.37 19 พ.ย. 2562
616 นาย สงัด ด้วงค่อม พ.ต. ชลิต ด้วงค่อม 211,118 รร.สพศ.ศสพ. 19 พ.ย. 2562
617 นาง ประภา กัลวทานนท์ ร.ต. มงคล กัลวทานนท์ 211,114 มทบ.23 19 พ.ย. 2562
618 นาย หลอด ผันสูงเนิน จ.ส.อ. ประยูร ผันสูงเนิน 211,117 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
619 นาง ลำพวน พงษ์อุดม พ.อ. วิทวัส ณ สงขลา 211,117 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
620 นาย หยุด ดวงจำ จ.ส.อ. วีรศักดิ์ คำผาลา 211,357 ช.พัน.6 พล.ร.6 19 พ.ย. 2562