การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
611 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ สุขแย้ม น.ส. เพลินพิศ สุขแย้ม 208,988 มทบ.31 11 ก.ย. 2562
612 จ.ส.อ. ฉลอง ใจดี น.ส. นิภาพร ใจดี 208,731 ป.21 11 ก.ย. 2562
613 จ.ส.อ. ต้นคูณ สนุ่น (คูณ สนุ่น) นาง บุญตา บุญผูก 208,729 กรม ทพ.26 11 ก.ย. 2562
614 จ.ส.อ. ฤทัย เจ๊กแตงพะเนาว์ นาง ทองคำ เจ๊กแตงพะเนาว์ 208,968 มทบ.13 11 ก.ย. 2562
615 จ.ส.อ. อนุสรณ์ เกิดศรี น.ส. ปรียาภา เนียมอ่อน 208,700 ศฝยว.ทบ. 11 ก.ย. 2562
616 จ.ส.อ. บุญส่ง นวลพลกรัง จ.ส.อ. ศุภกฤต โทษาธรรม 150,000 มทบ.29 11 ก.ย. 2562
617 จ.ส.อ. บุญส่ง นวลพลกรัง นาง บัวเรียน โทษาธรรม 58,956 มทบ.29 11 ก.ย. 2562
618 ส.อ. นิติพงษ์ คงชน น.ส. ธัญญภัสร์ คงชน 208,730 ช.พัน.15 พล.ร.15 11 ก.ย. 2562
619 ส.ท. ชาตินันท์ ฝากกิจ นาง เอ็นดู ฝากกิจ 208,707 พัน.ปจว. 11 ก.ย. 2562
620 อส.ทพ. ขันตี พิพิธกุล น.ส. โชติกา พิพิธกุล 193,077 กรม ทพ.26 11 ก.ย. 2562