การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
611 นาง อุสา สิทธิรัตน์ ร.ต. รพ สิทธิรัตน์ 207,901 ม.2 พัน.15 5 ส.ค. 2562
612 จ.ส.อ. ถิรายุ แก้วก้อนน้อย ร.ต.หญิง อัญชนา แก้วก้อนน้อย 207,476 พัน.พัฒนา 2 25 ก.ค. 2562
613 พ.ท. ดำรง ดรดีเลิศ น.ส. นุชรีวรรณ ดรดีเลิศ 207,511 มทบ.23 25 ก.ค. 2562
614 พ.ต. ถวิล สรรพัญญุติ น.ส. ชญาดา สรรพัญญุติ 207,511 มทบ.13 25 ก.ค. 2562
615 พ.ต. ชวลิต เพ็ชรอินทร์ น.ส. สุภาภรณ์ มาคล้าย 207,242 สง.สด.จว.อ.ท. 25 ก.ค. 2562
616 ร.ต. เสน่ห์ สุขนาบุญ นาง สุนันทา วิทยอักษรศรี 207,492 มทบ.21 25 ก.ค. 2562
617 ร.ต. ทวี คำจันทร์ นาง พวงระย้า คำจันทร์ 192,520 มทบ.42 25 ก.ค. 2562
618 จ.ส.อ. กรกฎ นาจารย์ นาย ภิฆเนศ นาจารย์ 207,504 มทบ.21 25 ก.ค. 2562
619 จ.ส.อ. ชูชวัท มาศศรี น.ส. จริยา มาศศรี 208,135 ร.153 พัน.2 25 ก.ค. 2562
620 จ.ส.ต. นิติวัฒน์ อัดกระโทก นาง ศรีประภัย อัดกระโทก 207,491 ร.12 พัน.3 รอ. 25 ก.ค. 2562