การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
611 จ.ส.อ. พาน รสหอม นาง จีรา รสหอม 204,799 มทบ.44 8 ก.พ. 2561
612 จ.ส.อ. สุเมธ หมุนสมัย น.ส. ศุทธนุช หมุนสมัย , ด.ช. ชยพล หมุนสมัย , พ.ต. สุธรรม หมุนสมัย 203,424 พล.ร.5 8 ก.พ. 2561
613 จ.ส.อ. สมคิด แรงสาริกรรม นาง สุจิตรา ปานนูน , นาย เกียรติศักดิ์ แรงสาริกรรม 203,886 มทบ.36 8 ก.พ. 2561
614 จ.ส.อ. สวาย ครุฑจร นาย แป้งล่ำ ครุฑจร 204,534 มทบ.31 8 ก.พ. 2561
615 จ.ส.อ. อนุชาติ ภูสีน้ำ น.ส. สุภาพร โตโส , ด.ช. ธนัตถ์ ภูสีน้ำ , ด.ช. นันทิช ภูสีน้ำ 203,848 ร.8 พัน.3 8 ก.พ. 2561
616 จ.ส.อ. นพพร ไพจิตร น.ส. สุภาว์พร ไพจิตร 204,785 มทบ.22 8 ก.พ. 2561
617 จ.ส.อ. วันชัย แต่งเมือง นาง นพพร แต่งเมือง , นาง จันสี แต่งเมือง 204,533 พัน.พัฒนา 2 8 ก.พ. 2561
618 จ.ส.อ. ศาสตรา ศิริวงศ์ นาง วิภารัตน์ อินทโม 204,774 มทบ.24 8 ก.พ. 2561
619 จ.ส.อ. สมาน หอมดวง นาง สำเนียง หอมดวง 204,535 มทบ.24 8 ก.พ. 2561
620 จ.ส.อ. กัมพล โคตรศรีวงษ์ นาง อรวรรณ โคตรศรีวงษ์ 204,788 ม.7 พัน.14 8 ก.พ. 2561