การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
611 นาง ซิวเอ็ง ศรีมหาพรหม พ.อ. ศิริชัย แข็งแรง 207,595 มทบ.21 30 เม.ย. 2562
612 นาย สมพงษ์ ไวยปราชญ์ นาย กิตติพงศ์ ไวยปราชญ์ 207,597 มทบ.13 30 เม.ย. 2562
613 นาย มงคล เสือมา ส.อ. ปารุสต์ เสือมา 207,805 ร.4 พัน.2 30 เม.ย. 2562
614 นาย คำมี ภูนัสสูง ร.ต. สุทิน ภูนัสสูง 207,566 มทบ.31 30 เม.ย. 2562
615 นาง อบ แพรขาว นาง บังอร สัตนาโค 86,158 มทบ.31 30 เม.ย. 2562
616 นาง อบ แพรขาว นาง ทุเรียน ศุภเวที 216,400 มทบ.31 30 เม.ย. 2562
617 นาง บุญเดือน เหล่าเมือง ร.ต. ภูคิด เหล่าเมือง 207,565 กรม ทพ.33 30 เม.ย. 2562
618 พ.ท. อุทัย วิทยากาญจน์ ร.ต. เทวดา วิทยากาญจน์ 207,650 มทบ.21 25 เม.ย. 2562
619 พ.ท. อำนวย ทวยมาตร นาง ไพรวัลย์ ทวยมาตร 207,638 มทบ.21 25 เม.ย. 2562
620 ร.ท. อุทัย สนองคุณ นาง จรัญญา สนองคุณ 207,639 ร.4 25 เม.ย. 2562