การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
611 นาง ทศพร นำสา จ.ส.อ. ประดิษฐ์ นำสา 204,392 พัน.พัฒนา 3 27 ต.ค. 2560
612 นาย บุญส่ง ลับเลิศลบ ร.อ. ปริญญา ลับเลิศลบ 204,154 มทบ.16 27 ต.ค. 2560
613 นาย เสา แก้วดอนหัน จ.ส.อ. บุญเถียม แก้วดอนหัน 204,153 ป.3 พัน.8 27 ต.ค. 2560
614 นาง บุตร สุภาษิต จ.ส.อ. อุดม สมสวัสดิ์ 204,393 พัน.พัฒนา 3 27 ต.ค. 2560
615 พ.ท. บัว ผลไพบูลย์ น.ส. ศิริรัตน์ ผลไพบูลย์ 204,183 มทบ.13 24 ต.ค. 2560
616 พ.ต. กนก ม่วงทอง จ.ส.อ. ธนาวุฒิ ม่วงทอง , นาง ปราณี ม่วงทอง 204,174 ร.31 รอ. 24 ต.ค. 2560
617 ร.ต. สมบัติ วิเศษสุข นาง ศิริวรรณ , นาย ธนากร , น.ส. สุภัสสรา , นาย ธีรเดช วิเศษสุข 204,415 ป.72 พัน.721 24 ต.ค. 2560
618 ร.ต. สมชาย ใจสมบูรณ์ นาง เตือนใจ ใจสมบูรณ์ 204,175 มทบ.33 24 ต.ค. 2560
619 ร.ต. วีระพันธ์ บุญศักดิ์ นาย สนามชัย บุญศักดิ์ 204,162 มทบ.22 24 ต.ค. 2560
620 ร.ต. สมชาย ประดิษฐ์แท่น นาง สนม ประดิษฐ์แท่น 204,166 มทบ.21 24 ต.ค. 2560