การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
611 นาย คำสิงห์ ทัดเที่ยง ส.ต. กฤศณณ ศิริจิตร 150,000 ร.16 พัน.1 24 ม.ค. 2563
612 นาย เพชร พุ่มนิล ร.ท. ประพิศ พุ่มนิล 211,258 มทบ.310 24 ม.ค. 2563
613 นาง สำรวม ดิษเจริญ ร.ต. บุญชู ดิษเจริญ 211,259 มทบ.310 24 ม.ค. 2563
614 นาง สำเนียง ศรีชนะ จ.ส.อ. พลกฤษณ์ ศรีชนะ 211,257 มทบ.26 24 ม.ค. 2563
615 นาง ชมนาด อ่อนนิ่ม ร.ต. สมศักดิ์ อ่อนนิ่ม 211,260 มทบ.26 24 ม.ค. 2563
616 น.ส. จำนงค์ ฉ่ำเมืองปัก พ.ต. ฉาย บวบเมือง 211,259 มทบ.21 24 ม.ค. 2563
617 นาง ฉลวย ภู่ดี ร.ต. สุพรรณ ภู่ดี 211,258 มทบ.12 24 ม.ค. 2563
618 นาง สายทอง อินทะนัย จ.ส.อ. สันติภาพ อินทะนัย 211,261 คส.สพ.ทบ. 24 ม.ค. 2563
619 พ.อ. พิชิต บุศรา นาง สุพาพร บุศรา 211,289 มทบ.13 23 ม.ค. 2563
620 ร.ท. มานิต อินธิศักดิ์ นาง ภิรมย์ อินธิศักดิ์ 18,609 มทบ.24 23 ม.ค. 2563