การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
611 จ.ส.อ. ถาวร หล้าป่าซาง นาง วารุณี จรรยาจิรวงศ์ 168,709 มทบ.33 15 พ.ย. 2561
612 จ.ส.อ. ถาวร หล้าป่าซาง นาง ยวงพร หล้าป่าซาง 19,109 มทบ.33 15 พ.ย. 2561
613 จ.ส.อ. สมัย ทิพย์จ้อย นาง แม้น ทิพย์จ้อย 35,637 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
614 จ.ส.อ. สมัย ทิพย์จ้อย นาง วรามาศ จิตตะเสนีย์ 35,637 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
615 จ.ส.อ. สมัย ทิพย์จ้อย นาง คัทลียา ทับพุ่ม 136,037 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
616 ร.ต. สมบัติ สืบกินร ส.ต. เด่นพงษ์ สืบกินร 33,776 มทบ.28 15 พ.ย. 2561
617 ร.ต. สมบัติ สืบกินร นาง จุติยา สืบกินร 173,276 มทบ.28 15 พ.ย. 2561
618 ร.ต. พยอม นุ่มวัฒนา นาง จารุวรรณ นุ่มวัฒนา 207,312 มทบ.17 15 พ.ย. 2561
619 จ.ส.ต. สุภาพ นิ่มน้อย นาง สำเนา นิ่มน้อย 207,356 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
620 จ.ส.ต. สมใจ คำหวล นาง เพชร คำหวล 207,165 มทบ.15 15 พ.ย. 2561