การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
611 นาย มนูญ พินนา จ.ส.อ. สุรพร พินนา 207,206 กรม ทพ.35 17 ส.ค. 2561
612 นาง ระเบียบ พิชัย ร.อ. จำลอง พิชัย 207,171 ศฝ.นศท.มทบ.33 17 ส.ค. 2561
613 นาง แก้ว ชาวคนดง ร.ต. คำปน เมืองพันธ์ 207,173 มทบ.210 17 ส.ค. 2561
614 นาง สวย ทศราช พ.ต. พิสิฎฐ์พงศ์ พลลาภ 207,173 มทบ.210 17 ส.ค. 2561
615 นาง กี เข็มสุข จ.ส.อ. สุรพล เข็มสุข 207,171 บชร.2 17 ส.ค. 2561
616 นาง ผล ชนะวงศ์ จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ชนะวงศ์ 207,188 ร.8 17 ส.ค. 2561
617 นาย บุญสา บุญแซม ร.ต. นาวี ทรัพย์ทวี 207,137 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
618 นาง จีรวรรณ โชติยุทธ ร.ต. บุญชู โชติยุทธ 207,139 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
619 นาง จวง พลโฮม นาง เด่นเดือน พลโฮม 207,138 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
620 นาง ประจวบ ปาณเล็ก ร.ต. ชูเกียรติ ปาณเล็ก 207,139 มทบ.18 17 ส.ค. 2561