การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
611 นาง ทับทิม ศิริวัฒน์ น.ส. พัธนา ศิริวัฒน์ 51,997 มทบ.22 16 ม.ค. 2562
612 นาง วรรณิภา วงศ์อนุ จ.ส.อ. สุรชา วงศ์อนุ 207,499 กรม ทพ.45 16 ม.ค. 2562
613 นาง ปราณี เพ็ชรสู้ ร.อ. สมพร เพ็ชรสู้ 207,481 มทบ.42 16 ม.ค. 2562
614 นาง จันทร์แก้ว ต่อปัญญา จ.ส.อ. จำนงค์ ต่อปัญญา 207,484 มทบ.35 16 ม.ค. 2562
615 นาง บัวผัด เรืองจิต ส.ต. บรรหยัด เรืองจิต 207,487 มทบ.34 16 ม.ค. 2562
616 นาย จรัส ศรีจันทร์ พ.ท. ณรงค์ ศรีจันทร์ 207,716 มทบ.22 16 ม.ค. 2562
617 นาง เพ็ง วรรณวัลย์ ร.ต. นิพนธ์ สุขรักษา 207,482 มทบ.22 16 ม.ค. 2562
618 นาย จันทร์ นบน้อม ร.ต. สุรินทร์ นบน้อม 207,490 มทบ.17 16 ม.ค. 2562
619 นาง ละม้าย พอนรามัญ ร.ต. เฉลิมชัย ยอดสวัสดิ์ 207,482 มทบ.16 16 ม.ค. 2562
620 จ.ส.อ. สัจจา สุขสำราญ นาย สุวัฒน์ สุขสำราญ 90,245 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 15 ม.ค. 2562