การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
611 นาง คำหมาย บัวโค้ง ร.ต. รณชัย บัวโค้ง 205,907 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
612 นาง บัวไข เพียรการ พ.ต. อุทัย เพียรการ 205,915 สง.สด.จว.พ.ย. 10 เม.ย. 2561
613 นาย วินัย โลหิตโยธิน นาง จันทนา ว่องไว 205,914 สง.สด.จว.น.ฐ. 10 เม.ย. 2561
614 นาง สมใจ โลหิตโยธิน นาง จันทนา ว่องไว 205,914 สง.สด.จว.น.ฐ. 10 เม.ย. 2561
615 นาย ณรงค์ เพ็งแสงทอง จ.ส.อ. ภัทรพล เพ็งแสงทอง 205,665 ศปภอ.ทบ.3 10 เม.ย. 2561
616 นาง บุญเลื่อน พาลพล ร.ต. วีระกุล เมืองมุงคุณ 205,663 ร.16 10 เม.ย. 2561
617 นาง ประสิทธิ์ อินทร์ยิ้ม พ.ท. สาโรช อินทร์ยิ้ม 205,919 มทบ.39 10 เม.ย. 2561
618 นาง ประไพ เพียรสมผล จ.ส.อ. เสรี วงษ์เลิศ 205,930 มทบ.25 10 เม.ย. 2561
619 นาง กิมล้าย เจียมมะเริง พ.ท. วัน เจียมมะเริง 205,930 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
620 นาง ใบ จันทร์อ่อน จ.ส.อ. นคร จันทร์อ่อน 205,663 ม.2 พัน.10 10 เม.ย. 2561