การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
611 นาง ยุเรศ คาดกระโทก ส.อ. ภาวิต คาดกระโทก 205,731 ส.พัน.22 ทภ.2 2 ก.ค. 2561
612 นาย สิงห์ คำดำ ร.อ. พีรภัทร เวียงคำ 205,719 ร.16 2 ก.ค. 2561
613 นาย อนันต์ โมฬีกูล ร.ต. เรืองฤทธิ์ โมฬีกูล 205,729 มทบ.32 2 ก.ค. 2561
614 ่นาย บุญชม สุขบัว ร.ต. มงคล สุขบัว 205,730 มทบ.28 2 ก.ค. 2561
615 นาย ทอง พลโยธา พ.ต. บุญถม พลโยธา 205,723 พล.ร.6 2 ก.ค. 2561
616 พ.ท. เจริญ พิมพ์สักกะ นาง ลักขณา พิมพ์สักกะ 205,746 มทบ.24 29 มิ.ย. 2561
617 จ.ส.อ. จักกฤษณ์ เหล็กขำ นาง ลูกคิด เหล็กขำ 205,742 มทบ.39 29 มิ.ย. 2561
618 ส.อ. ไพ รักพงษ์ นาง ชีวนันท์ เครืออนันต์ 205,534 มทบ.19 29 มิ.ย. 2561
619 พระ คำดี คูณสมกัน นาย สังวาลย์ ละชินลา 205,746 มทบ.24 29 มิ.ย. 2561
620 นาง ตัน โสรส จ.ส.อ. ไพบูลย์ แพรเมือง 205,742 มทบ.39 29 มิ.ย. 2561