การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
621 จ.ส.ท. กิตติชัย เกิดต่อพันธ์ นาง บุญยัง เกิดต่อพันธ์ 204,340 ม.พัน.19 พล.ร.9 8 ก.พ. 2561
622 ส.อ. ณัฎฐัศรัณย์ เจริญผล น.ส. จิตรวีร์ เจริญผล 204,572 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.9 8 ก.พ. 2561
623 ส.อ. วิสุทธิ์ แท่งทอง นาง เสวย แท่งทอง 204,784 มทบ.22 8 ก.พ. 2561
624 นาง ดวงปี อาสนชัย จ.ส.อ. ประยูร อาสนชัย 204,801 มทบ.27 8 ก.พ. 2561
625 นาง อารี ช่วงน่วม จ.ส.อ. บรรจบ บุญยัง 204,803 มทบ.17 8 ก.พ. 2561
626 นาง สมนึก โพธิ์ศรี นาย บ่วง , นาย สุบิน , นาย มนัส โพธิ์ศรี , นาง สมหมาย เสือก้อน 204,799 มทบ.13 8 ก.พ. 2561
627 นาง เสงี่ยม สินทา จ.ส.อ. สมจิตร์ สินทา 204,800 มทบ.13 8 ก.พ. 2561
628 นาง ทองใบ กาญจนสกุล นาย กำพล กาญจนสกุล 204,798 มทบ.14 8 ก.พ. 2561
629 นาย เจิ่น อินพราหม ร.ต. สนั่น การะเกษ 204,797 มทบ.16 8 ก.พ. 2561
630 นาง บุญมี สุทธิพันธ์ นาย ประสิทธิ์ สุทธิพันธ์ 204,798 มทบ.22 8 ก.พ. 2561