การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
621 ส.อ. สุวรรณ์ ทองสลัก นาง นาถธิดา รูปโอ 207,003 มทบ.41 25 ก.ค. 2562
622 ส.ต. วุฒิพงษ์ สนธิรอต นาง พัชรี ธรรมชัย 207,234 ป.21 พัน.30 25 ก.ค. 2562
623 นาง ชุติมา ระหงษ์ จ.ส.อ. ธนภพ ระหงษ์ 207,483 มทบ.22 25 ก.ค. 2562
624 นาง บัวงาม มังคะวงศ์ ร.ต. อนุรักษ์ มังคะวงศ์ 207,478 พัน.ซบร.23 บชร.3 25 ก.ค. 2562
625 นาย สุภัทรชัย ปาจรียานนท์ นาย ณัฐวัฒน์ ปาจรียานนท์ 207,490 พัน.จจ.รอ. 25 ก.ค. 2562
626 นาง ทองคำ ก้านมะลิ จ.ส.อ. เริงศักดิ์ ก้านมะลิ 206,714 พล.ร.6 25 ก.ค. 2562
627 นาย นัด เผินสูงเนิน จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ เตี้ยงสูงเนิน 207,485 ป.2 พัน.12 รอ. 25 ก.ค. 2562
628 นาย บุญธรรม ลีลา ร.ต. ฉัตรชัย ลีลา 207,485 บชร.3 25 ก.ค. 2562
629 นาง บังอร น้อยกุล จ.ส.อ. เด่น น้อยกุล 207,477 ช.พัน.15 พล.ร.15 25 ก.ค. 2562
630 นาง ศิริวรรณ ทองยินดี ส.อ. ปฎิภาณ ทองยินดี 207,491 กส.ทบ. 25 ก.ค. 2562