การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
621 นาง ทองคำ พรหมตา พ.ท. ดิษฐพงศ์ พรหมตา 211,128 ศอว.ศอพท. 19 พ.ย. 2562
622 นาง ประเทือง นัคราจารย์ นาย ชะโอด แป๊ะเส็ง 210,870 ศสท.กส.ทบ. 19 พ.ย. 2562
623 นาย อนงค์ เซพงษ์ พล.อส. อัครพล เซพงษ์ 211,140 มทบ.310 19 พ.ย. 2562
624 นาง เหม นามลี พ.อ. กริช นามลี 211,126 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
625 นาง มณเทียน วิจารณาสิต ร.ต. เทียมศักดิ์ วิจารณาสิต 211,127 มทบ.17 19 พ.ย. 2562
626 นาง เสริฐ กิ่งพุด นาง สุดใจ แก้วทองคำ 211,119 มทบ.13 19 พ.ย. 2562
627 นาง ปรียานันท์ กำจาย จ.ส.อ. บัญชา กำจาย 211,128 ม.4 พัน.11 รอ. 19 พ.ย. 2562
628 นาย ภู บุญใบ จ.ส.อ. มานิตย์ บัวระภา 205,420 พัน.ซบร.กรม สน.12 19 พ.ย. 2562
629 นาย ทองใส นามวงษ์ จ.ส.ต. ธีระพงษ์ นามวงษ์ 211,118 พล.ร.6 19 พ.ย. 2562
630 อส.ทพ. เจือ ยิ่งสุด นาง พรธิษา แถวไธสงค์ 211,129 กรม ทพ.26 19 พ.ย. 2562