การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
621 นาย จำเนียร มีผึ้ง ร.ท. พจน์ มีผึ้ง 207,194 รร.กส.กส.ทบ. 29 ม.ค. 2562
622 พ.ท. อนันต์ ขำละม้าย พ.ท.หญิง สมถวิล ขำละม้าย 207,457 มทบ.18 28 ม.ค. 2562
623 พ.ท. สงบ ปรุงสุวรรณ นาง ขันแก้ว ปรุงสุวรรณ 207,828 มทบ.16 28 ม.ค. 2562
624 พ.ต. เล็ก ทองเนื้อใหม่ ส.อ. ศิริโรจน์ ทองเนื้อใหม่ 207,460 มทบ.43 28 ม.ค. 2562
625 พ.ต. ไกรลาศ ประกอบมาศ น.ส. ปาริชาต ประกอบมาศ 207,443 มทบ.21 28 ม.ค. 2562
626 ร.อ. แดง เลดา นาง มาลิณี เลดา 207,453 มทบ.17 28 ม.ค. 2562
627 ร.ต. ทองสินธ์ ธรรมโกลัง ว่าที่ ร.ต.หญิง ธนพร แก้วอาษา 207,198 มทบ.24 28 ม.ค. 2562
628 ร.ต. เชื้อ ม่วงสุขเจริญ นาง อนงค์ วิจิตรแก้ว 207,444 มทบ.21 28 ม.ค. 2562
629 จ.ส.อ. ทองหล่อ สุวรัตน์ นาย ไวภพ สุวรัตน์ 51,864 มทบ.18 28 ม.ค. 2562
630 จ.ส.อ. ทองหล่อ สุวรัตน์ นาง เปรมฤทัย สุวรัตน์ 51,864 มทบ.18 28 ม.ค. 2562