การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
621 นาง พรรณี บุตรดีวงษ์ นาย เศกสรรค์ บุตรดีวงษ์ 210,919 มทบ.310 5 พ.ค. 2563
622 นาง ทุเรียน เรืองบุรพ น.ส. ณัฐพร แสงทอง 210,933 มทบ.31 5 พ.ค. 2563
623 นาย สีบู มาป้อง ร.ต. ทองพูล มาป้อง 210,933 มทบ.23 5 พ.ค. 2563
624 นาง อุดไทย ประจันนวล ส.อ. สายัณห์ ประจันนวล 210,937 มทบ.23 5 พ.ค. 2563
625 นาง นุกูล เสาวรส นาง ฉวีวรรณ เสนะโลหิต 210,921 มทบ.22 5 พ.ค. 2563
626 นาย คง คงดี ร.ต. สถิต สำราญศิลป์ 210,920 มทบ.21 5 พ.ค. 2563
627 นาง ทองพูน ศรีพรหม จ.ส.อ. สุวัฒน์ ศรีพรหม 210,926 พัน.สร.22 บชร.2 5 พ.ค. 2563
628 นาง ท้อ สุวรรณ์ จ.ส.อ. มนัส สุวรรณ์ 210,927 พัน.สพ.กระสุน 23 5 พ.ค. 2563
629 นาง บุปผา ไชยวุฒิ จ.ส.อ. องอาจ ไชยวุฒิ 210,923 มทบ.33 5 พ.ค. 2563
630 นาง เผือ ยำนวล นาง เกษร ปิ่นม่วง 210,934 มทบ.32 5 พ.ค. 2563