การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
621 พ.อ. เสรี คำยอด นาง ปาณิสรา คำยอด 207,434 มทบ.39 15 พ.ย. 2561
622 พ.ท. มงคล งามสอาด ร.ต. มีชัย งามสอาด 206,886 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
623 พ.ท. ปราณีต นนท์ประเสริฐ นาง ละเมียด นนท์ประเสริฐ 207,189 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
624 พ.ท. บุญส่ง ภู่ทอง นาง สร้อยฟ้า ภู่ทอง 207,098 มทบ.15 15 พ.ย. 2561
625 พ.ต. ศักดิ์ชาย วิชชาชู นาง ประยูร วิชชาชู 207,158 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
626 พ.ต. วีระชน เหล่าวัลลภ นาง อมรรัตน์ เหล่าวัลลภ 207,177 มทบ.17 15 พ.ย. 2561
627 พ.ต. วิเชียร อุไรกลาง นาง อานิสงค์ อุไรกลาง 207,376 มทบ.23 15 พ.ย. 2561
628 ร.ท. เด่นชัย เหมนิธิ นาง เรณู เหมนิธิ 207,170 มทบ.18 15 พ.ย. 2561
629 ร.ต. จอม คชคง จ.ส.อ. อำนวย คชคง 207,180 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
630 ร.ต. บุญเลี้ยง เกิดโมลี นาง มาลี เกิดโมลี 207,155 มทบ.36 15 พ.ย. 2561