การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
621 นาย บุญถม พลศรีราช จ.ส.อ. ถนอม พลศรีราช 207,165 ศสท.กส.ทบ. 17 ส.ค. 2561
622 นาง อารีย์ มาตขาว จ.ส.อ. กฤศณัฎฐ์ มาตขาว 206,915 พัน.จจ. 17 ส.ค. 2561
623 พ.อ. สกนพงษ์ ทองยอด นาง กนกกุน ทองยอด 205,906 มทบ.42 31 ก.ค. 2561
624 ร.ต. ธีระศักดิ์ วิจารณาสิต นาง บุญตา วิจารณาสิต 205,865 มทบ.17 31 ก.ค. 2561
625 ร.ต. ทองดี อนันตัง นาง รุ่งรัตน์ ใหลเจริญ 18,055 มทบ.17 31 ก.ค. 2561
626 ร.ต. ทองดี อนันตัง ร.ต. ทวีศักดิ์ อนันตัง 187,809 มทบ.17 31 ก.ค. 2561
627 ร.ต. ไพบูลย์ บัวขาว นาง ทองศรี บัวขาว 205,880 มทบ.22 31 ก.ค. 2561
628 ร.ต. สมัย บุญชัยโย นาง นงค์นิตย์ บุญชัยโย 205,903 มทบ.22 31 ก.ค. 2561
629 จ.ส.อ. เสถียร เพ็ชรเทศ น.ส. ทิพาภรณ์ เพ็ชรเทศ 206,316 สง.สด.จว.ช.ม. 31 ก.ค. 2561
630 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ จันทร์ขาว นาง เช้า จีนเพชร 18,631 มทบ.31 31 ก.ค. 2561