การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
621 ร.ท. มานิต อินธิศักดิ์ น.ส. กมลรัตน์ ณ หนองคาย 192,687 มทบ.24 23 ม.ค. 2563
622 ร.ต. บรรเจิด มาศิริ น.ส. ศิริมา มาศิริ 211,274 สง.สด.จว.ก.พ. 23 ม.ค. 2563
623 จ.ส.อ. จักรกริช เผ่าผาง นาง ศรีรุ้ง เผ่าผาง 211,028 ศร. 23 ม.ค. 2563
624 จ.ส.ต. อามิน กาเจ นาย อันนัส กาเจ 210,536 สง.สด.จว.ย.ล. 23 ม.ค. 2563
625 ส.อ. พายุ กว้างขวาง นาย สุกรี กว้างขวาง 211,277 ร.16 23 ม.ค. 2563
626 นาง บุญมี เย็นจุระ ร.ต. สาธิต ใจบุญ 211,281 มทบ.39 23 ม.ค. 2563
627 นาง นวลจันทร์ เล็กรัตน์ ร.ต. สมคิด เล็กรัตน์ 187,342 มทบ.34 23 ม.ค. 2563
628 นาง เลี่ยม ฉันทะ ร.ต. จามรวัฒน์ ฉันทะ 211,024 มทบ.32 23 ม.ค. 2563
629 นาย ห้อย ยวงสุวรรณ์ พ.ต. ธนาวุฒิ ยวงสุวรรณ์ 211,278 มทบ.27 23 ม.ค. 2563
630 นาง ทิพย์ พุฒป่า จ.ส.อ. โสวัฒน์ พุฒป่า 211,277 มทบ.27 23 ม.ค. 2563