การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
621 นาย บุญช่วย รู้หลัก ร.ต. กวี แพงสุดโท 67,785 มทบ.23 10 พ.ค. 2562
622 นาง ไค ต้นดา ร.ต. สุวิมล พลเชียงสา 207,552 มทบ.23 10 พ.ค. 2562
623 นาง สะไบ คนตรง จ.ส.อ. นพดล คนตรง 207,784 มทบ.23 10 พ.ค. 2562
624 นาง คูณ สิงห์มนต์ พ.ต. สมบูรณ์ บุญแย้ม 207,797 มทบ.22 10 พ.ค. 2562
625 นาง อุไร วลัยศรี นาง วราภรณ์ ยาทา 207,793 มทบ.21 10 พ.ค. 2562
626 นาง สุบิล ฤทธิ์เดช ร.ต. ศักตินนท์ ฤทธิ์เดช 41,951 มทบ.13 10 พ.ค. 2562
627 นาง สุบิล ฤทธิ์เดช นาย ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์เดช 41,951 มทบ.13 10 พ.ค. 2562
628 นาง สุบิล ฤทธิ์เดช ร.ต. วิทยา ฤทธิ์เดช 41,951 มทบ.13 10 พ.ค. 2562
629 นาง สุบิล ฤทธิ์เดช นาง นฤมล คำมั่น 81,951 มทบ.13 10 พ.ค. 2562
630 นาย เปลี่ยน ศรีชัยอินทร์ ร.ท. เทพ ศรีชัยอินทร์ 207,728 ร.17 พัน.3 10 พ.ค. 2562