การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
621 จ.ส.อ. ธีระเดช วิภาศินนท์ น.ส. มาธินี วิภาศินนท์ 208,000 มทบ.28 28 ส.ค. 2562
622 จ.ส.อ. จ้อย จันทรักษา นาย ทรงพล จันทรักษา 208,004 มทบ.12 28 ส.ค. 2562
623 ส.อ. ตรีธวัช ศรีบุบผา นาง ณัฐนิชา ศรีบุบผา 208,011 มทบ.39 28 ส.ค. 2562
624 ส.ท. ทวีป มูลแก้ว นาง ประทวน มูลแก้ว 208,005 พัน.สท.กส.ทบ. 28 ส.ค. 2562
625 นาง เสาวลักษณ์ บุตรดี พ.ต. ทวีศักดิ์ บุตรดี 208,263 สง.สด.จว.น.พ. 28 ส.ค. 2562
626 นาง จุไรพร ขำเกลี้ยง น.ส. อรุณพร ขำเกลี้ยง 208,000 มทบ.44 28 ส.ค. 2562
627 นาย หนูแก้ว ขวดทอง ร.ต. ณรงค์ ขวดทอง 207,991 มทบ.43 28 ส.ค. 2562
628 นาย มนูศักดิ์ ทิพย์ชะ นาง อำภาพร ทิพย์ชะ 208,001 มทบ.33 28 ส.ค. 2562
629 นาง มุกดา กล้าหาญ นาย สกนธ์ กล้าหาญ 207,990 มทบ.33 28 ส.ค. 2562
630 นาง บัวไหล ทวีชัย ร.ต. ธวัช ทวีชัย 208,001 มทบ.33 28 ส.ค. 2562