การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
621 จ.ส.อ. ชัยศักดิ์ หงอกภิสัย นาง วิลาวัลย์ หงอกภิสัย 203,964 มทบ.21 24 ต.ค. 2560
622 จ.ส.อ. เพ็ง สิงห์สิทธิ์ นาง ชวนพิศ สิงห์สิทธิ์ 204,184 มทบ.24 24 ต.ค. 2560
623 ส.อ. สงกรานต์ โต๊ะสัมฤทธิ์ นาง ปัญจนา ปรียานนท์ 203,955 พล.รพศ.1 24 ต.ค. 2560
624 ส.อ. จำเนียร แม้นประเสริฐ นาง วัลลภา แม้นประเสริฐ 204,173 มทบ.210 24 ต.ค. 2560
625 นาง สุรางคณา รักพรม นาย จิรัฐติกาล รักพรม 204,163 มทบ.22 24 ต.ค. 2560
626 นาย ศิลทาน ปลีนารัมย์ จ.ส.ต. ศาสตรา ปลีนารัมย์ 204,165 ร.31 พัน.3 รอ. 24 ต.ค. 2560
627 นาง อ้อยทิพย์ วรศาสตร์ ร.ต. ธวัชชัย แสงเมฆ 204,164 มทบ.16 24 ต.ค. 2560
628 นาง เชิด นานวม ร.ต. ประเสริฐ นานวม 204,163 มทบ.39 24 ต.ค. 2560
629 นาง สุนีย์ โพธิ์น้อย จ.ส.อ. มงคล โพธิ์น้อย 204,164 มทบ.17 24 ต.ค. 2560
630 นาง บัวลม สีต่อม จ.ส.อ. นเรศ มั่นคงดี 202,381 มทบ.36 24 ต.ค. 2560