การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
621 นาย สอน มั่งมูล จ.ส.อ. สมนึก มั่งมูล 205,659 พล.ร.9 10 เม.ย. 2561
622 นาง แก้ว ศรีสุวรรณ จ.ส.อ. อุดร ศรีสุวรรณ 205,901 มทบ.43 10 เม.ย. 2561
623 นาย ติ่ง แป้นมั่น ร.ต. บรรดิษฐ์ อินอุด 205,900 มทบ.35 10 เม.ย. 2561
624 นาง ลำพึง แนวสูง พ.อ. สัมพันธ์ แนวสูง 205,898 มทบ.35 10 เม.ย. 2561
625 นาย ทศพล นาคพนม น.ส. ธนพรรณ วรรณยิ่ง 205,653 มทบ.33 10 เม.ย. 2561
626 นาง มม สมานมิตร ร.ต. วิโรจน์ สมานมิตร 205,902 มทบ.27 10 เม.ย. 2561
627 นาง เปลี่ยน ตู้ทอง นาง คำไข่ ศรีคำ 205,899 มทบ.22 10 เม.ย. 2561
628 นาง เอื้อมพร บุญคง น.ส. พนมอร บุญคง 205,896 มทบ.39 10 เม.ย. 2561
629 น.ส. พเยาว์ จีนหลักร้อย นาง บำรุง จีนหลักร้อย 205,896 มทบ.39 10 เม.ย. 2561
630 นาง สีสงวน จงพึ่งกลาง ร.ต. สมจิตร แพงไทย 205,894 มทบ.24 10 เม.ย. 2561