การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
631 นาง คำคล่อง ทิฎฐิมานะวิสุทธิ พ.ต. น้ำมิตร ทิฎฐิมานะวิสทธิ 205,770 ทน.2 21 มิ.ย. 2561
632 นาย ใช่ยู้ ยอแซพ พ.ต. ประทีป เลิศพงษ์นิธิ 205,983 สง.สด.จว.ป.ท. 21 มิ.ย. 2561
633 นาง ทองย้อย ล้อบุญทวีชัย น.ส. ทรงศิริ ล้อบุญทวีชัย 205,758 มทบ.31 21 มิ.ย. 2561
634 นาง เจียง สาแก้ว ร.ต. บุญจันทร์ สาแก้ว 205,767 มทบ.26 21 มิ.ย. 2561
635 นาง พันธ์สี สุภาพันธ์ พ.ท. สมชาย บุดศรี 205,753 มทบ.26 21 มิ.ย. 2561
636 นาง พิสมัย บุญไสว ร.ต. วีระวุธ บุญไสว 205,757 มทบ.23 21 มิ.ย. 2561
637 นาง อำไพ กรินรักษ์ นาง นิพาภรณ์ ศรีสุวรรณ 205,764 มทบ.22 21 มิ.ย. 2561
638 นาง บัวลา ไชยสิงห์ ร.ต. ปรีดา ไชยสิงห์ 205,766 มทบ.22 21 มิ.ย. 2561
639 นาย จำนงค์ ลือกำลัง ร.ต. สายรุ้ง ธรรมกุล 205,765 มทบ.21 21 มิ.ย. 2561
640 นาง จำปี สิงห์หาร จ.ส.อ. บารมี สาหนองหม้อ 205,767 ป.6 พัน.16 21 มิ.ย. 2561