การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
631 นาง บุญนำ คำลือ จ.ส.อ. พิทักษ์ ไทยวงศ์ 207,654 ศฝ.นศท.มทบ.32 25 เม.ย. 2562
632 นาง นิ่ม ปราณีตพลกรัง จ.ส.อ. พรชัย ปราณีตพลกรัง 207,652 รพ.ค่ายสุรนารี 25 เม.ย. 2562
633 นาง สายใจ เพ็ชรรุ่ง จ.ส.ต. จำรูญศักดิ์ เพ็ชรรุ่ง 207,893 มทบ.25 25 เม.ย. 2562
634 นาย มนตรี ป้อมสุวรรณ์ ร.ต. สารคาม โม้แซง 207,650 มทบ.24 25 เม.ย. 2562
635 นาย ตัน ไขขุนทด ร.ต. สุวรรณ ไขขุนทด 207,651 มทบ.21 25 เม.ย. 2562
636 นาง อำนวย ฟุ่มเฟือย ร.ต. ดอก ฟุ่มเฟือย 207,653 ม.2 พัน.10 25 เม.ย. 2562
637 นาง สมพาด สุทธิวงษ์ ร.ต. วิโรจน์ สุทธิวงษ์ 207,640 รร.ร.ศร. 25 เม.ย. 2562
638 นาง บรรจง มั่นเจริญ ร.ต. ณรงค์ มั่นเจริญ 207,618 มทบ.39 25 เม.ย. 2562
639 นาย ไพศาล สุขเจริญ จ.ส.ท. เชาวลิต รัตนติสร้อย 207,636 มทบ.22 25 เม.ย. 2562
640 นาง สุธี โตเต็ม จ.ส.อ. พิเชฎ โตเต็ม 207,640 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.9 25 เม.ย. 2562