การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
631 นาง รัตนา แก้วขอนแก่น จ.ส.อ. สุนทร แก้วขอนแก่น , นาง ธัญญพัทธ์ พัฒนโชติวรนนท์ 204,802 มทบ.27 8 ก.พ. 2561
632 นาง เพ็ง จำปา นาง บุญเลิศ พุฒกลาง 204,802 มทบ.27 8 ก.พ. 2561
633 นาง บัวเผื่อน รีลักษ์ นาย ประดิษฐ์ รีลักษ์ 204,803 สง.สด.จว.ก.พ. 8 ก.พ. 2561
634 นาง ปราณี อินทร์พิมพ์ จ.ส.อ. มาลัย อินทร์พิมพ์ 204,581 มทบ.24 8 ก.พ. 2561
635 นาย สายันต์ พุฒกลาง พ.ต. เฉลียว เขตสมุทร 204,581 ศปภอ.ทบ.2 8 ก.พ. 2561
636 นาย บาง แก้วประสงค์ ร.ต. เชาว์ แก้วประสงค์ 204,781 มทบ.35 8 ก.พ. 2561
637 นาง นาง สายวัน ร.ต. สันติ บุตวร 204,786 มทบ.22 8 ก.พ. 2561
638 นาง สำเภา มานักฆ้อง ร.ต. สนม แป้นเมือง 204,784 มทบ.39 8 ก.พ. 2561
639 น.ส. อรทัย พิมพ์สา จ.ส.อ. บุรินทร์ โพชนิกร 204,538 ศบบ. 8 ก.พ. 2561
640 นาง จันทร์ บูรภาพ จ.ส.อ. ประดิษฐ์ แทนอาษา 204,776 มทบ.24 8 ก.พ. 2561