การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
631 นาง สุวิท กันสาลี ร.ต. ถนอม กันสาลี 207,506 มทบ.36 15 ม.ค. 2562
632 นาง ยุพา ทองสว่าง ร.ต. สมนึก ทองสว่าง 207,511 มทบ.13 15 ม.ค. 2562
633 นาง ถนอม วงษ์หนู จ.ส.อ. บุญจันทร์ วงษ์หนู 207,245 ช.2 พัน.202 15 ม.ค. 2562
634 จ.ส.อ. อำพล ณ อุบล นาย สมพร ณ อุบล 207,541 มทบ.22 14 ม.ค. 2562
635 จ.ส.ต. ธนชัย พิเคราะห์งาน น.ส. ศุภาวดี พิเคราะห์งาน 207,264 พัน.พัฒนา 3 14 ม.ค. 2562
636 นาง สายทอง วัดทอง พ.ต. มนต์ชัย วัดทอง 207,525 ศร. 14 ม.ค. 2562
637 นาง ทองหล่อ ชาญฤทธิ์ พ.ท. พุฒิชาย ชาญฤทธิ์ 207,523 ศร. 14 ม.ค. 2562
638 นาง สมจิตต์ สุขสวัสดิ์ พล.อ. อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ 207,523 ศฝ.นศท.มทบ.31 14 ม.ค. 2562
639 นาย ทัน แก้วเสน่ห์ พ.ต. สุวรรณ ธุทินนท์ 207,522 มทบ.24 14 ม.ค. 2562
640 นาง สมถวิล มีศรี จ.ส.อ. เถลิงศักดิ์ มีศรี 207,522 มทบ.24 14 ม.ค. 2562