การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
631 นาง ฉวีวรรณ์ ทองคำ ร.ต. บุญธรรม ขัดชุ่มแสง 210,925 มทบ.32 5 พ.ค. 2563
632 นาง หอม โทนสังข์อินทร์ นาง รุ่งรัศมิ์ โทนสังข์อินทร์ 210,921 มทบ.310 5 พ.ค. 2563
633 นาง สมบุญ อินทรเกษตร ร.ต. เทียน อินทรเกษตร 210,924 มทบ.31 5 พ.ค. 2563
634 นาง วิไลรัตน์ แก้วสีงาม จ.ส.อ. ประสงค์ แก้วสีงาม 210,922 มทบ.31 5 พ.ค. 2563
635 นาง ตุ้ย วงษ์สว่าง ร.ต. สุรพล วงษ์สว่าง 14,187 มทบ.13 5 พ.ค. 2563
636 นาง ตุ้ย วงษ์สว่าง นาย สมชาย วงษ์สว่าง 14,187 มทบ.13 5 พ.ค. 2563
637 นาง ตุ้ย วงษ์สว่าง จ.ส.ต. ปิยะ วงษ์สว่าง 154,187 มทบ.13 5 พ.ค. 2563
638 นาง ตุ้ย วงษ์สว่าง นาง นงลักษณ์ วงษ์สว่าง 28,374 มทบ.13 5 พ.ค. 2563
639 นาย หมง สุดจิตร์ ร.ต. ชูเกียรติ สุดจิตร์ 211,194 ทภ.3 5 พ.ค. 2563
640 นาง เหมย ลังกาพินธุ์ จ.ส.อ. สาคร ลังกาพินธุ์ 210,925 ช.พัน.4 พล.ร.4 5 พ.ค. 2563