การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
631 จ.ส.อ. บรรดาล แสนสุพรรณ น.ส. กุสุมาภรณ์ แสนสุพรรณ 26,569 ร.8 พัน.1 17 มิ.ย. 2562
632 จ.ส.อ. พัฒนาพรรณ เป็งวงศ์ นาย วัชรพล เป็งวงศ์ 15,606 มทบ.32 17 มิ.ย. 2562
633 จ.ส.อ. พัฒนาพรรณ เป็งวงศ์ ส.ท. พชร เป็งวงศ์ 15,606 มทบ.32 17 มิ.ย. 2562
634 จ.ส.อ. พัฒนาพรรณ เป็งวงศ์ นาง นิลรัตน์ เป็งวงศ์ 176,306 มทบ.32 17 มิ.ย. 2562
635 จ.ส.อ. ศิริศักดิ์ รักษ์ศิริพงษ์ นาง ประกิจ รักษ์ศิริพงษ์ 68,643 ม.3 พัน.26 17 มิ.ย. 2562
636 จ.ส.อ. ศิริศักดิ์ รักษ์ศิริพงษ์ นาง ธนันธ์ รักษ์ศิริพงษ์ 138,660 ม.3 พัน.26 17 มิ.ย. 2562
637 จ.ส.อ. วิเชษฐ เกลี้ยงจันทร์ นาง นุสรา เกลี้ยงจันทร์ 207,515 มทบ.35 17 มิ.ย. 2562
638 จ.ส.อ. ดาว ศีติสาร นาย เมธี ศีติสาร 207,521 มทบ.34 17 มิ.ย. 2562
639 จ.ส.อ. พรศักดิ์ หงษ์รุจิโก นาง สวัสดิ์ หงษ์รุจิโก 207,502 มทบ.26 17 มิ.ย. 2562
640 จ.ส.ท. วุฒิไกร บุตรดี นาง แทน บุตรดี 207,525 ม.3 17 มิ.ย. 2562