การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
631 ร.อ. ถนอมศักดิ์ ม่วงทอง นาง ทัดดา พงษ์สรอย 211,248 มทบ.17 6 พ.ย. 2562
632 ร.ต. ชลอ มาใหญ่ นาง ประนอม มาใหญ่ 211,249 มทบ.12 6 พ.ย. 2562
633 นาง วิมลพรรณ วิเศษทรัพย์ ร.ต. วรวิทย์ วิเศษทรัพย์ 210,986 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 6 พ.ย. 2562
634 นาย สุภาพ ไตรยราช จ.ส.อ. อุดร ไตรยราช 211,248 มทบ.29 6 พ.ย. 2562
635 นาย สุข ครองพวก พ.ท. ประเสริฐ เคยชัยภูมิ 211,246 มทบ.28 6 พ.ย. 2562
636 นาง ฝน สิมมาลา ร.ต. สมหมาย แดงสีอ่อน 211,249 มทบ.28 6 พ.ย. 2562
637 นาง ลำไพ มหาชัย จ.ส.อ. วิทยา ทุ่งจันทร์ 211,247 ม.7 พัน.14 6 พ.ย. 2562
638 นาง สวรรณ กอบโกย นาย ทวนทอง กอบโกย 211,247 บชร.3 6 พ.ย. 2562
639 พ.อ. สมเสก เบ้าหล่อเพชร นาง พูลศรี เบ้าหล่อเพชร 209,366 มทบ.24 31 ต.ค. 2562
640 พ.ท. นคร ทองสุข นาง กันยา ทองสุข 209,389 มทบ.41 31 ต.ค. 2562