การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
631 นาง หนูปรางค์ ไชยคำภา จ.ส.อ. สมพงศ์ ไชยคำภา 211,273 ช.พัน.6 พล.ร.6 23 ม.ค. 2563
632 นาย เล็ก มาปลูก จ.ส.อ. พลสีห์ มาปลูก 211,273 มทบ.32 23 ม.ค. 2563
633 นาย คำ ธรรมศิริ พ.อ. ประพันธ์ ธรรมศิริ 211,276 มทบ.32 23 ม.ค. 2563
634 นาง สุดาสวรรค์ ฟองเอม ร.ต. ระพิน ฟองเอม 211,268 มทบ.31 23 ม.ค. 2563
635 นาง พเยาว์ จัตตุวัฒน์ นาย เทวา จัตตุวัฒน์ 211,267 มทบ.31 23 ม.ค. 2563
636 นาย เจด็ด ภูโคกยาว นาง วัฑฒิกา ภูโคกยาว 211,272 มทบ.27 23 ม.ค. 2563
637 นาย สอาด พันตา ส.อ. ณัฐวุฒิ มีชูเกตุ 211,275 ม.พัน.22 ศม. 23 ม.ค. 2563
638 นาง ทัน เรียกประโคน ร.อ. พัฒนา บัวบานงาม 211,275 กรม ทพ.26 23 ม.ค. 2563
639 นาง สี เป้ป้อม ร.ต. ธานี เป้ป้อม 211,287 ศร. 23 ม.ค. 2563
640 นาย ทวี จำนงค์ถ้อย ว่าที่ ร.ต. ถาวร จำนงค์ถ้อย 211,140 รวท.อท.ศอพท. 23 ม.ค. 2563