การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
631 นาย ไข วิไลศรีประเสริฐ จ.ส.อ. บัณฑิต วิไลศรีประเสริฐ 205,792 มทบ.28 3 พ.ค. 2561
632 นาง ประยงค์ พรมด้าว นาย พนัส พรมด้าว 205,794 มทบ.25 3 พ.ค. 2561
633 นาย วัน ทองนุช พล.อส. ยุทธศักดิ์ เมืองขุนทด 205,793 มทบ.21 3 พ.ค. 2561
634 นาง รัตนา บุญญานุสนธิ์ จ.ส.อ. วรรณยุกต์ ศรีรัตนกูล 205,793 มทบ.21 3 พ.ค. 2561
635 นาย อิ่น ใจวงค์ จ.ส.อ. ชาญพิสุทธิ์ วิเชียรเมธาภพ 205,805 ร.7 พัน.2 3 พ.ค. 2561
636 นาย แก่น พิกุลทอง ร.ต. สนิท พิกุลทอง 205,807 มทบ.29 3 พ.ค. 2561
637 นาง หนูน้อย โคตรวิทย์ ร.ต. เสมียน โคตรวิทย์ 205,805 มทบ.29 3 พ.ค. 2561
638 นาย ค่ำ อารีย์ นาง สำลี จันทพรม 205,813 มทบ.22 3 พ.ค. 2561
639 นาย จรูญ ขอเงินกลาง จ.ส.อ. สามารถ สราญนาค 205,806 ม.1 พัน.17 รอ. 3 พ.ค. 2561
640 นาง เล็ก กมุทชาติ นาง ส้มลิ้ม รุ่งสง่า 205,807 ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. 3 พ.ค. 2561