การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
631 นาย พล แพงมี นาง บุญชู คำเมืองใจ 91,600 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 15 พ.ย. 2561
632 นาง เที่ยง ชุ่มสระน้อย จ.ส.อ. ประกวด ทวีทรัพย์ 207,182 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 15 พ.ย. 2561
633 น.ส. เก้า ลาลุน จ.ส.อ. ลิขิต ลาลุน 207,172 ร.6 พัน.2 15 พ.ย. 2561
634 นาย จ๋อย เสนาธรรม จ.ส.อ. ณรงค์ชัย ใจกลม 207,182 ร.31 พัน.2 รอ. 15 พ.ย. 2561
635 นาง บุญทัน กันสีชา จ.ส.อ.หญิง บุปผา สุขบรรเทิง 207,440 มทบ.25 15 พ.ย. 2561
636 นาย น้อย ไชยรักษ์ พ.ท. พิทักษ์ ไชยรักษ์ 207,166 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
637 นาย ติ่ง ศรวิชัย จ.ส.อ. วิจิตร ศรวิชัย 207,428 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
638 นาย สิงห์สถิตย์ สุขเกษม จ.ส.อ. สมชาย สุขเกษม 201,099 ม.3 พัน.26 15 พ.ย. 2561
639 นาย สมพงษ์ เพ็ญวิจิตร ร.ต. กชพัฒน์ เพ็ญวิจิตร 207,165 พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง 15 พ.ย. 2561
640 นาย สอาด ภู่เขียว จ.ส.อ. สมพงษ์ ภู่เขียว 207,181 ช.2 พัน.202 15 พ.ย. 2561