การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
631 นาง เทียม นำผล นาย สุพรรณ นำผล , นาย ทวีศักดิ์ นำผล 204,180 มทบ.22 24 ต.ค. 2560
632 นาง กรองทอง เชื้อปุย ร.ท. อดิศักดิ์ ศักรินทรศักดิ์ 204,179 ศบบ. 24 ต.ค. 2560
633 นาง ฉวีวรรณ วิเชียรสาร จ.ส.อ. อนุรักษ์ วิเชียรสาร 204,178 ศบบ. 24 ต.ค. 2560
634 นาง นาง คำปัน จ.ส.อ. สรณ์สุภัส พรพิสิฐสกุล 204,184 รร.พธ.พธ.ทบ. 24 ต.ค. 2560
635 นาง แป้น อ่อนแก้ว ร.ต. ประเสริฐ ข้องหลิม 204,419 ป.21 พัน.30 24 ต.ค. 2560
636 นาง เข็มนวย โชคสวัสดิ์ ร.ต. วิจิตร ขำหินตั้ง 204,187 มทบ.21 24 ต.ค. 2560
637 นาง สมบูรณ์ จงแจ้งกลาง นาย ณรงค์ นาคพลกรัง 204,185 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. 24 ต.ค. 2560
638 นาย เฉลิม บัวจำรัส ร.ต. วิเชียร บัวจำรัส 204,167 มทบ.15 24 ต.ค. 2560
639 นาง สำรวม ปิ่นแก้ว น.ส. กนกพร ปิ่นแก้ว 204,168 พธ.ทบ. 24 ต.ค. 2560
640 นาง ลำยอง ขันธนิกร จ.ส.อ. ประยุทธ ขันธนิกร 204,411 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 24 ต.ค. 2560