การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
631 จ.ส.อ. สายันต์ นึกชอบ นาง รัศมี นึกชอบ 207,881 รพ.ค่ายจักรพงษ์ 7 ส.ค. 2562
632 จ.ส.อ. มนัส จันผง นาย อลงกต จันผง 208,152 มทบ.38 7 ส.ค. 2562
633 จ.ส.อ. ประวัติ วรรณทัศน์ นาง สมจิตร วรรณทัศน์ 208,155 มทบ.36 7 ส.ค. 2562
634 จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ บุญสิงห์ นาย เชวงศักดิ์ บุญสิงห์ 207,884 มทบ.22 7 ส.ค. 2562
635 จ.ส.อ. ปรีชา บัวไสว น.ส. ปวีณ์ธิดา กันยารัตน์ 207,653 ช.11 พัน.111 7 ส.ค. 2562
636 จ.ส.อ. ประทีป แก้วสว่าง นาง ดอกแก้ว สนิทพงษ์ 208,145 มทบ.22 7 ส.ค. 2562
637 จ.ส.อ. บุญทรง บุญลีวัฒนา พ.อ.อ. ทวีศักดิ์ บุญลีวัฒนา 207,848 มทบ.16 7 ส.ค. 2562
638 จ.ส.อ. ฉลาด ว่องวิเชียร นาง นิลวรัตน์ พลบูรณ์ 208,117 มทบ.16 7 ส.ค. 2562
639 จ.ส.อ. ชาญณรงค์ อดุลย์รัมย์ นาง หนา อดุลย์รัมย์ 100,848 พัน.บ.3 7 ส.ค. 2562
640 จ.ส.อ. ชาญณรงค์ อดุลย์รัมย์ นาง มาลัย อดุลย์รัมย์ 107,000 พัน.บ.3 7 ส.ค. 2562