การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
631 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ จันทร์ขาว นาย สุรยุทธ จันทขาว 18,631 มทบ.31 31 ก.ค. 2561
632 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ จันทร์ขาว น.ส. ปภัสสร จันทขาว 168,631 มทบ.31 31 ก.ค. 2561
633 จ.ส.อ. สมศักดิ์ แตงอ่อน ส.อ. ณัฐพล แตงอ่อน 205,901 มทบ.36 31 ก.ค. 2561
634 ส.อ. อุไร สำอางศรี นาง วราภรณ์ สำอางศรี 205,904 มทบ.39 31 ก.ค. 2561
635 ส.อ. อารมย์ มลิเวช นาง สม มลิเวช 118,006 พล.ร.6 31 ก.ค. 2561
636 ส.อ. อารมย์ มลิเวช นาง บุษบา มลิเวช 87,900 พล.ร.6 31 ก.ค. 2561
637 ส.ท. ฉัตรเพชร เทอดคุณ นาง กองแพง เทอดคุณ 206,115 ร.29 พัน.1 31 ก.ค. 2561
638 อส.ทพ. สยาม ช่ออัญชัน นาง เพ็ญจันทร์ ช่ออัญชัน 205,889 กรม ทพ.11 31 ก.ค. 2561
639 นาย ฉลอง ถาวร ส.ท. กฤษฎากรณ์ ถาวร 205,867 รพศ.1 พัน.2 31 ก.ค. 2561
640 นาง สอิ้ง เกิดคำ จ.ส.อ. มนัส เกิดคำ 205,855 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 31 ก.ค. 2561