การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 นาง บัวบาน อูปคำ พ.ต. ชยุตภัทร มีสุวรรณ 211,141 ศฝ.นศท.มทบ.33 19 พ.ย. 2562
642 นาง ราตรี อภิวาทนสิริ จ.ส.อ. ณัฐกิตต์ ธิราชรัมย์ 211,140 มทบ.29 19 พ.ย. 2562
643 นาย เหรียญ ไชยวงค์ จ.ส.อ. ไมตรี รูตังติ 211,142 มทบ.27 19 พ.ย. 2562
644 นาง บุญเต็ม แสนเพชร น.ส. จันทร์จิรา แสนเพชร 211,143 มทบ.27 19 พ.ย. 2562
645 นาย ทอง ภูเงิน ร.อ. ไพทูล ภูเงิน 211,138 มทบ.23 19 พ.ย. 2562
646 นาย สีนวน บุญเพี้ย ร.ต. คำพู โคสุวรรณ์ 211,142 มทบ.18 19 พ.ย. 2562
647 นาง จำลอง บัวบุศย์ นาย ชัชฎากรณ์ บัวบุศย์ 197,995 มทบ.18 19 พ.ย. 2562
648 พล.ต. เรืองฤทธิ์ (เจริญฤทธิ์) ศังขรัตน นาง สมถวิล โรหิตะพินทุ 210,891 มทบ.33 18 พ.ย. 2562
649 พ.อ. สำราญ เนียมณรงค์ น.ส. วชิราภรณ์ เนียมณรงค์ 211,151 มทบ.39 18 พ.ย. 2562
650 พ.ท. บุญเหลือ ลิลา นาง ระจิต ลิลา 211,162 มทบ.31 18 พ.ย. 2562