การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 นาย วินัย รีเบี้ยว ส.อ. อุเทน รีเบี้ยว 207,419 ร.12 รอ. 15 พ.ย. 2561
642 นาง ออน คำแก้ว ร.ท. สุนทร คำแก้ว 207,157 มทบ.32 15 พ.ย. 2561
643 นาย สุพจน์ จักษุคำ ส.อ. ศักดิ์ชัย จักษุคำ 207,155 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
644 นาย ดำ สารีเกิด จ.ส.อ. เก้ย ศิริวรรณา 207,156 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
645 นาง บุสดี สารกิจ นาย ประเทือง สารกิจ 207,158 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
646 นาง ซ่อนกลิ่น โชติกะพัฒน์ นาง บุบผา จิระสมประเสริฐ 207,157 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
647 นาง ลินดา จิระดล จ.ส.อ. ปรีชา ทองน้อย 207,415 ป.71 พัน.713 15 พ.ย. 2561
648 นาย พยนต์ พุกรอด ส.ท. สุรัตน์ พุกรอด 202,567 สง.สด.จว.จ.บ. 15 พ.ย. 2561
649 นาง วันทนีย์ อยู่เย็นดี ร.ต. มนตรี อยู่เย็นดี 204,764 รร.นส.ทบ. 15 พ.ย. 2561
650 นาง มาลัย สงขกุล ร.ต. อนุพงษ์ สงขกุล 207,437 มทบ.310 15 พ.ย. 2561