การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 นาย ปริญญา บุญเสริม จ.ส.ท. โกวิน บุญเสริม 204,170 มทบ.25 24 ต.ค. 2560
642 นาย เทียน ศรีทา พ.ต. ประสพ กสินมนุษย์ 204,170 มทบ.36 24 ต.ค. 2560
643 นาย สถิต เทศเรือง ร.อ. สมชาย จริยะสุนทรดี 204,169 มทบ.39 24 ต.ค. 2560
644 นาง สุปาณี ทิมมุกดา นาง พรสวรรค์ สมบูรณ์วรรณะ 204,167 มทบ.15 24 ต.ค. 2560
645 พ.ต. จงวิทย์ จางวาง น.ส. จิรยุพา จางวาง 182,470 สง.สด.จว.น.ธ. 19 ต.ค. 2560
646 ร.ต. สมบูรณ์ วงค์คม ร.ต.ท. มานพ วงค์คม 204,199 มทบ.33 19 ต.ค. 2560
647 ร.ต. สมพร แก้วน้อย นาง สวาท แก้วน้อย 198,890 มทบ.41 19 ต.ค. 2560
648 ร.ต. พศวีร์ แสงไพโรจน์ นาง พรพณา แสงไพโรจน์ 204,191 รพศ.4 พัน.2 19 ต.ค. 2560
649 ว่าที่ ร.ต. สำคัญ สิมาธรรม นาย กุศล สิมาธรรม 204,186 มทบ.21 19 ต.ค. 2560
650 จ.ส.อ.หญิง เอมอร เกตุโสภณกูล นาย กิตติกร จันทรัตนกมล , นาง โอภาส กระแสร์ชล 201,942 มทบ.14 19 ต.ค. 2560