การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 จ.ส.ต. ไชยา ใจภพ นาง หนูพร ใจภพ 207,880 มทบ.22 7 ส.ค. 2562
642 จ.ส.ต. ทวีผล แก้วชิน นาง ศิริลักษณ์ แก้วชิน 207,834 มทบ.24 7 ส.ค. 2562
643 ส.อ. ยงยุทธ พรหมฉวี นาง อุราวรรณ พรหมฉวี 207,861 มทบ.44 7 ส.ค. 2562
644 ส.อ. สมชาย แพงแสน น.ส. อรุณ แพงแสน 21,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
645 ส.อ. สมชาย แพงแสน นาง สมหวัง ชัยทักษิณ 21,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
646 ส.อ. สมชาย แพงแสน นาย สมบัติ แพงแสน 121,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
647 ส.อ. สมชาย แพงแสน นาย สมควร แพงแสน 21,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
648 ส.อ. สมชาย แพงแสน นาง พัชนี กรวยทอง 21,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
649 ส.อ. พีรเดช คุรุกิจกำจร นาย วีรพงษ์ คุรุกิจกำจร 207,852 ม.7 พัน.14 7 ส.ค. 2562
650 นาง บัวขาว โสภาพิศ จ.ส.อ. แกร้วกล้า โสภาพิศ 207,592 ร.6 7 ส.ค. 2562