การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 ส.ต. เป๋ ธรรมะสูงเนิน นาง กนกวรรณ ออมสิน 207,522 มทบ.21 17 มิ.ย. 2562
642 นาย สมพงษ์ อโนศรี จ.ส.อ. วุฒิชัย อโนศรี 207,518 สง.สด.จว.ก.ส. 17 มิ.ย. 2562
643 นาง สุดารัตน์ สุพรรณวิรัตน์ ส.อ. มงคล สุพรรณวิรัตน์ 183,770 มทบ.32 17 มิ.ย. 2562
644 นาง สุดารัตน์ สุพรรณวิรัตน์ นาง ธนาพร สุพรรณวิรัตน์ 12,774 มทบ.32 17 มิ.ย. 2562
645 นาย เผดิม บุตรนิรันดร์ นาง ทัศนีย์ ชาญเชี่ยว 207,517 มทบ.23 17 มิ.ย. 2562
646 นาง คำพลอย ฉลวยศรี จ.ส.อ. ชีวดิษฐ์ ฉลวยศรี 207,516 มทบ.22 17 มิ.ย. 2562
647 นาย ค้ำ หนูทอง จ.ส.อ. ประยงค์ หนูทอง 207,518 มทบ.18 17 มิ.ย. 2562
648 นาย ประสาร แสดใหม่ น.ส. กัลยา แสดใหม่ 207,512 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 17 มิ.ย. 2562
649 นาง สุมาลี ปัญญาปรุ นาย อนุชา ช่วยงาน 207,520 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 17 มิ.ย. 2562
650 นาง รชยา อภิชาธนโชติ น.ส. สุธาสินี กิ่งใหญ่ 207,043 กช. 17 มิ.ย. 2562