การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 นาง ประถม อินทโสม นาย ดำรงค์ อินทโสม 205,786 รร.จปร. 21 มิ.ย. 2561
642 นาง นวง หาญประโคน ร.ต. จำรัส ประจุดทะเนย์ 205,788 ร.23 พัน.4 21 มิ.ย. 2561
643 นาย ประหยัด พลโลก จ.ส.ต. พชร พลโลก 196,037 ร.13 พัน.1 21 มิ.ย. 2561
644 นาง จึง สุขรัตนวงศ์ ร.ต. ปรีชา สุขรัตนวงศ์ 205,788 มทบ.31 21 มิ.ย. 2561
645 นาง ละออง นะรัยรัมย์ จ.ส.อ. สาลี นะรัยรัมย์ 205,569 มทบ.26 21 มิ.ย. 2561
646 นาง อำนวย บุญมี จ.ส.อ. เพิ่มยศ พันยา 205,786 มทบ.18 21 มิ.ย. 2561
647 นาง นุช กุทาพันธ์ นาง อารีย์ ทับแสง 205,784 มทบ.17 21 มิ.ย. 2561
648 นาง ทองแก้ว วรุณศรี นาง สุพร เทพทิตย์ 205,783 มทบ.16 21 มิ.ย. 2561
649 นาง ประเสริฐ เทพไทยขาว จ.ส.อ. สัมพันธ์ เทพไทยขาว 205,572 ช.พัน.9 พล.ร.9 21 มิ.ย. 2561
650 นาย เยียง ดินราบรัมย์ นาง อำนวย ดินราบรัมย์ 90,183 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ 21 มิ.ย. 2561