การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 นาง ล้าง ปัจจุโส จ.ส.อ. ไสว ปัจจุโส 207,524 ป.2 พัน.12 รอ. 14 ม.ค. 2562
642 นาย สงคราม หมู่แสนกอ จ.ส.อ. สุทธิพงศ์ หมู่แสนกอ 207,516 ช.พัน.6 พล.ร.6 14 ม.ค. 2562
643 ร.ต. มานพ บำเรอจิตต์ นาง บุญเรือน บำเรอจิตต์ 207,278 ส.พัน.11 พล.ม.1 11 ม.ค. 2562
644 ร.ต. ธีระเดช ภู่เทศ นาง สุพรรณณิการ์ ภู่เทศ 156,150 มทบ.36 11 ม.ค. 2562
645 ร.ต. ธีระเดช ภู่เทศ นาย วีรยุทธ ภู่เทศ 51,150 มทบ.36 11 ม.ค. 2562
646 ร.ต. วันชัย อบเชย นาง พิมทอง อบเชย 207,544 มทบ.34 11 ม.ค. 2562
647 ร.ต. อำพล ปราบจันดี น.ส. สุวิมล ปราบจันดี 207,542 มทบ.22 11 ม.ค. 2562
648 ร.ต. วีระศักดิ์ มูลติลา นาง สุพัตรา แข่งขันธ์ 66,017 มทบ.21 11 ม.ค. 2562
649 ร.ต. วีระศักดิ์ มูลติลา นาง วัลลีย์ มูลติลา 141,017 มทบ.21 11 ม.ค. 2562
650 จ.ส.อ. ประเสริฐ เปรมไธสง นาง อัญชลี เปรมไธสง 207,539 มทบ.21 11 ม.ค. 2562