การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 นาย บุญช่วย เปรมใจ จ.ส.อ. กุศล เปรมใจ 206,438 ร.111 พัน.1 23 ม.ค. 2563
642 นาง พิน ประกอบเพ็ชร พ.ต. อำนวย อุดมพืชน์ 211,290 มทบ.13 23 ม.ค. 2563
643 นาง ทองคำ ยอดแตง ร.ต. บุญส่ง ยอดแตง 211,289 มทบ.13 23 ม.ค. 2563
644 นาย บุญช่วย อุ่นเรียน จ.ส.อ. สาธิต อุ่นเรียน 211,297 ป.72 พัน.723 23 ม.ค. 2563
645 นาง ไข ศิริ ส.ท. ประธาน เอี่ยมสี 208,508 มทบ.36 23 ม.ค. 2563
646 นาย สามารถ ทองขาว นาง นิศาชล ทองขาว 211,280 มทบ.13 23 ม.ค. 2563
647 นาง ปุ่น โพธิ์พัฒน์ น.ส. กัญญนันทน์ โพธิ์พัฒน์ 211,279 มทบ.13 23 ม.ค. 2563
648 นาง จันทร์เพ็ญ นรรัตน์ ร.ต. ปัญญา นรรัตน์ 211,280 มทบ.13 23 ม.ค. 2563
649 นาย สงบ ทรงทอง ส.อ. กิตติพงศ์ บุญศรีภิรัตน์ 211,287 ม.พัน.28 พล.ม.1 23 ม.ค. 2563
650 นาย จา สะอาดถิ่น ร.ต. สาคร สะอาดถิ่น 211,286 พัน.สบร.22 บชร.2 23 ม.ค. 2563