การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 พ.ท. ประยงค์ พาติกะบุตร นาง สุรินทร์ พาติกะบุตร 182,834 สง.สด.จว.น.ค. 22 เม.ย. 2562
642 พ.ท. ประยงค์ พาติกะบุตร นาง วงเดือน เบ้าสิงห์สวย 24,834 สง.สด.จว.น.ค. 22 เม.ย. 2562
643 พ.ท. สมบัติ เต่าจันทร์ นาง ปรีดา เต่าจันทร์ 207,664 มทบ.43 22 เม.ย. 2562
644 ร.ท. ไพสัณต์ ดีสกุล นาง สมคิด ดีสกุล 150,000 มทบ.310 22 เม.ย. 2562
645 ร.ท. ไพสัณต์ ดีสกุล นาย ฉ่วน ดีสกุล 57,661 มทบ.310 22 เม.ย. 2562
646 ร.ต. เฉลิมชัย คำเติม นาง หนูหลั่น คำเติม 207,410 มทบ.28 22 เม.ย. 2562
647 ร.ต. ประหยัด เบ้ามี นาง บุญมา เบ้ามี 207,664 มทบ.42 22 เม.ย. 2562
648 ร.ต. ไพฑูรย์ สายเย็น นาง ราตรี สายเย็น 207,418 มทบ.14 22 เม.ย. 2562
649 อส.ทพ. ทวิ ชาเสน น.ส. นงนุช ชาเสน 177,260 มทบ.210 22 เม.ย. 2562
650 นาง วิญ ยอดโรจน์ ร.ต. เตชะภณ ยอดโรจน์ 207,665 มทบ.43 22 เม.ย. 2562