การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 นาง สมปอง มีมาก จ.ส.ท. นิรุตต์ มีมาก 204,537 พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 8 ก.พ. 2561
642 นาง ทองหยุ่น โคยะพันธุ์ ร.ต. ธวัชชัย โคยะพันธุ์ 204,537 มทบ.16 8 ก.พ. 2561
643 นาง ภู่ อินทร์ดี นาง ลำดวน ศรีโอษฐ์ 204,783 มทบ.24 8 ก.พ. 2561
644 นาย สุรพงษ์ เฮ้าประมงค์ น.ส. สัจจพร คงสัตย์ , ร.ต. สุพล คงสัตย์ 204,765 มทบ.23 8 ก.พ. 2561
645 นาง บัวผัน คลังอาวุธ นาง อาภรณ์ ตีะคำ 204,767 มทบ.33 8 ก.พ. 2561
646 นาง เหมาะสม ซีกวิน จ.ส.อ. เริงศักดิ์ มหาศิลป์ 204,538 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 8 ก.พ. 2561
647 นาย ตัน ยอดสง่า ร.ต. อุบล ยอดสง่า 204,785 มทบ.18 8 ก.พ. 2561
648 นาย เสาร์ เมืองนาม จ.ส.อ. เข็มเพชร หานุสิงห์ 204,786 มทบ.22 8 ก.พ. 2561
649 นาย นฤนาจ ชาวงษ์ จ.ส.อ. นวชล ชาวงษ์ 204,787 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 8 ก.พ. 2561
650 นาย ประนอม ปิ่นเกตุ ส.ท. ธนะวัฒน์ ปิ่นเกตุ 200,137 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 8 ก.พ. 2561