การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 นาง ทองมาก อ้นจันทึก นาง ละมุล ชาวดง 205,864 มทบ.13 31 ก.ค. 2561
642 นาย บุญทัย โสภา ส.ท. ธงชัย โสภ 200,586 ป.1 พัน.31 รอ. 31 ก.ค. 2561
643 นาง ศรินทร์ อุ่นศิลป์ พ.ต.ท. ปิยพงศ์ อุ่นศิลป์ 205,887 มทบ.23 31 ก.ค. 2561
644 นาง มี ปลื้มชิงชัย ร.ต. ธัชชัย ปลื้มชิงชัย 205,888 มทบ.23 31 ก.ค. 2561
645 นาง คำพันธ์ กุลบุตรดี ร.ต. สนอง กุลบุตรดี 205,888 มทบ.23 31 ก.ค. 2561
646 นาง อณัฐธิภา เอี่ยมเจริญ จ.ส.อ. สุชาติ เอี่ยมเจริญ 205,889 มทบ.19 31 ก.ค. 2561
647 นาย ละม่อม สุขพูล ส.อ. วิสูตร สุขพูล 205,890 มทบ.13 31 ก.ค. 2561
648 นาง ละออ ภักดิ์ปาน จ.ส.อ. ชูชาติ ภักดิ์ปาน 205,890 มทบ.13 31 ก.ค. 2561
649 นาย หิน คำยิ่ง ส.อ. กมลเทพ คำยิ่ง 205,891 พัน.รพศ.ศสพ. 31 ก.ค. 2561
650 นาง พรรณดี เทียมพัฒน์ นาง พัชี วิเศษธาร 205,891 ป.2 พัน.2 รอ. 31 ก.ค. 2561