การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 นาง สมพร วิลานันท์ นาง กาบแก้ว สิงห์หาพรม 199,006 กรม ทพ.23 3 พ.ค. 2561
642 พ.ต. สมาน จันทร์พวง นาย รัฐพงศ์ จันทร์พวง 50,790 มทบ.22 2 พ.ค. 2561
643 พ.ต. สมาน จันทร์พวง นาง คำใบ จันทร์พวง 154,000 มทบ.22 2 พ.ค. 2561
644 ร.ต. เชิดเชาวน์ เกษจ้อย นาง สุรจิต เกษจ้อย 65,369 มทบ.13 2 พ.ค. 2561
645 ร.ต. เชิดเชาวน์ เกษจ้อย นาง กัญญา วรรณประภา 140,400 มทบ.13 2 พ.ค. 2561
646 ร.ต. เชาวรินทร์ เณรตาก้อง นาง อุราวรรณ เณรตาก้อง 205,769 มทบ.13 2 พ.ค. 2561
647 จ.ส.ต.หญิง กษมน ไวพยาบาล นาง อนงค์นารถ ไวพยาบาล 85,862 ศร. 2 พ.ค. 2561
648 จ.ส.ต.หญิง กษมน ไวพยาบาล น.ส. กนกวรรณ ไวพยาบาล 119,658 ศร. 2 พ.ค. 2561
649 นาง บุญเสริม ศรีวิฑูรย์ พ.ต. ชัยรัต ศรีวิฑูรย์ 205,761 ศร. 2 พ.ค. 2561
650 นาย บุญส่ง คิดการงาน จ.ส.อ. สาธิต คิดการงาน 205,762 ร.7 พัน.2 2 พ.ค. 2561