การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 พล.ต. สุเทพ แก้วแจ่มศรี น.ส. พินท์สุดา แก้วแจ่มศรี 210,971 มทบ.13 1 พ.ค. 2563
642 ร.อ. ภัทรดร (สุรพล) ครสระน้อย นาง สมจิต ครสระน้อย 210,966 กรม ทพ.44 1 พ.ค. 2563
643 ร.ท. นฤนาท กาญจนาภา นาง ไพรวรรณ์ กาญจนาภา 150,000 มทบ.29 1 พ.ค. 2563
644 ร.ท. นฤนาท กาญจนาภา นาง สิริลักษณ์ สมจันทร์ 60,967 มทบ.29 1 พ.ค. 2563
645 จ.ส.อ. ประเสริฐ บุญหลง นาง พเยาว์ บุญหลง 210,918 มทบ.12 1 พ.ค. 2563
646 จ.ส.อ. ปิยะ อรมัง น.ส. ปาริฉัตร อรมัง 131,500 ช.พัน.3 พล.ร.3 1 พ.ค. 2563
647 จ.ส.อ. ปิยะ อรมัง นาง จันสี อรมัง 71,087 ช.พัน.3 พล.ร.3 1 พ.ค. 2563
648 นาง เสงี่ยม วงศ์จันลา นาง รุ่งนภา ปราชญ์ศิลป์ 210,927 สง.สด.จว.ส.ร. 1 พ.ค. 2563
649 นาย ประยูร เม้าคำ นาย ไพฑูรย์ ป้อมงาม 210,938 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 1 พ.ค. 2563
650 นาง สุวรรณา วิเชียรสาร จ.ส.อ. ทรงภพ วิเชียรสาร 210,929 ร.14 1 พ.ค. 2563