การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
641 จ.ส.อ. เขียน นวนนุ่ม น.ส. ดวงมณี นวนนุ่ม 208,851 มทบ.13 24 ก.ย. 2562
642 จ.ส.อ. มินทยา ทัพมงคล นาง สุภาพร ชมประสพ 208,852 มทบ.13 24 ก.ย. 2562
643 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี น.ส. อุบล ศรีภูมิ 164,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
644 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี ด.ญ. สุทธิรักษ์ แก้วมณี 14,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
645 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี น.ส. ศิริลักษณ์ แก้วมณี 14,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
646 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี ด.ญ. พรสิริ แก้วมณี 14,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
647 จ.ส.อ. อัมรินทร์ สิงห์สถิตย์ นาย พยุง สิงห์สถิตย์ 208,844 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
648 จ.ส.อ. มิน เขียวตี๋ นาง เง็กล้วน เขียวตี๋ 208,871 มทบ.39 24 ก.ย. 2562
649 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม น.ส. อัญญารัตน์ บรรจุงาม 18,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562
650 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม น.ส. สุนันท์ สีวันนะ 134,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562