การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
651 นาย สุชาติ แสงช่วย จ.ส.อ. ภานุวัฒน์ แสงช่วย 205,893 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 31 ก.ค. 2561
652 นาง สออน เอี่ยมศรี จ.ส.ต. จักรกฤษณ์ สุวรรณโชติ 205,868 สง.สด.จว.ม.ค. 31 ก.ค. 2561
653 นาย เงิน ดารายิ่ง ร.ต. สมชาย ดารายิ่ง 205,877 ศบบ. 31 ก.ค. 2561
654 นาง รัชนี ไตรรส จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ไตรลาศ 205,878 รพ.ค่ายอดิศร 31 ก.ค. 2561
655 นาย ศิลปชัย จันทร์แดง ร.ต. เฉลิมชัย นามธานี 125,873 มทบ.33 31 ก.ค. 2561
656 นาย ศิลปชัย จันทร์แดง นาย วีระ จันทร์แดง 80,000 มทบ.33 31 ก.ค. 2561
657 นาง แต๋ว สุขดวง นาย สำราญ สุขดวง 196,857 มทบ.16 31 ก.ค. 2561
658 นาง จันทร์แรม ไผ่เทศ จ.ส.อ. อุทัย ไผ่เทศ 205,880 มทบ.13 31 ก.ค. 2561
659 นาย วัฒนา ไทยวิจิตร จ.ส.อ. วิจารณ์ ไทยวิจิตร 206,126 พัน.พัฒนา 3 31 ก.ค. 2561
660 นาย ศิริชัย ปั้นทอง น.ส. ปาณิสรา ปั้นทอง 205,879 คส.สพ.ทบ. 31 ก.ค. 2561