การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
651 จ.ส.อ. สุเทพ ทิพย์ศิริ นาง จันทรา ทิพย์ศิริ 211,154 มทบ.33 18 พ.ย. 2562
652 จ.ส.อ. บุญมี ศรีสังวาลย์ น.ส. สุจินตนา ศรีสังวาลย์ 211,163 มทบ.12 18 พ.ย. 2562
653 ส.อ. สว่าง มุสิเกิด นาง ยุพา วางกลอน 211,153 มทบ.41 18 พ.ย. 2562
654 ส.ต. ทองดี ห่อทรัพย์ จ.ส.ต. ธนนณ์ สุขรี่ 211,166 มทบ.25 18 พ.ย. 2562
655 นาง คำมี ผลมี ร.ต. นิรันต์ ผลมี 211,159 ศป. 18 พ.ย. 2562
656 นาง เอียด ศรีจันทร์ ร.ต. โกมินทร์ เต่าหอม 211,150 มทบ.36 18 พ.ย. 2562
657 นาย สังวาลย์ บุตรศรีโคตร ร.ท. นิคม พนาสิทธิ์ 211,153 มทบ.21 18 พ.ย. 2562
658 นาง สังวาลย์ แจ่มใส จ.ส.อ. อนงค์ ฤาชา 211,158 มทบ.21 18 พ.ย. 2562
659 นาย แสวง แสงสุขศรี ร.ต. ศักดิ์สิทธิ์ แสงสุขศรี 211,154 มทบ.16 18 พ.ย. 2562
660 นาง ต่า หอมวิลัย นาย อัฐพล มีขำ 211,152 มทบ.16 18 พ.ย. 2562