การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
651 นาง บุญรอด พงมณี นาย นาวี สุรสิทธิ์ 210,932 มทบ.32 1 พ.ค. 2563
652 น.ส. พยอม คำมงคล ร.ต. ประหยัด ปัญญาโชติ 211,198 มทบ.32 1 พ.ค. 2563
653 นาง ลำดวน นพคุณ ร.ต. สมพงษ์ เหลื่อมอุไร 210,920 มทบ.21 1 พ.ค. 2563
654 นาง ปุ้ก ดวงกลาง พ.ท. กำจาย ดวงกลาง 210,922 มทบ.21 1 พ.ค. 2563
655 นาง สนอง จันทร ร.ต. สงวน อินทรฤทธิ์ 210,939 ม.5 พัน.24 รอ. 1 พ.ค. 2563
656 นาง ทองคำ มานะต่อ นาง สมจิตต นึกถึง 211,198 พัน.ซบร.กรม สน.2 1 พ.ค. 2563
657 นาย วารินทร์ สระหนองห้าง ส.อ. เศกสรร สระหนองห้าง 210,939 ป.3 พัน.103 1 พ.ค. 2563
658 นาย ยุทธศาสตร์ เปล่งศรี นาง ภคนันท์ เปล่งศรี 210,962 สง.สด.จว.ช.ย. 1 พ.ค. 2563
659 นาง จำนงค์ อุทุมทอง จ.ส.ต. สรศักดิ์ นาโควงค์ 60,964 มทบ.29 1 พ.ค. 2563
660 นาง จำนงค์ อุทุมทอง น.ส. กนกพร ไชยวงศ์ษา 150,000 มทบ.29 1 พ.ค. 2563