การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
651 นาง จันทร์จิรา บำรุงสวัสดิ์ นาง เพ็ญพักตร์ คำปลิว 81,519 กรม ทพ.26 23 ม.ค. 2563
652 นาง จันทร์จิรา บำรุงสวัสดิ์ ร.อ. ศุภสิทธิ์ คำปลิว 130,000 กรม ทพ.26 23 ม.ค. 2563
653 พ.อ. สุรวิชช จันทร์บัว นาง เตือนใจ จันทร์บัว 211,312 มทบ.12 22 ม.ค. 2563
654 พ.ต. พลบ มนต์ดี นาง ศิริพร แรย์-โคแกส์ 211,307 พัน 22 ม.ค. 2563
655 พ.ต. พลบ มนต์ดี นาง ศิริพร แรย์-โคแกส์ 211,307 พัน.สบร.23 บชร.3 22 ม.ค. 2563
656 ร.ต. นคร ศรีจันทร์ทับ นาง เตือนใจ ศรีจันทร์ทับ 211,069 มทบ.46 22 ม.ค. 2563
657 ร.ต. สนธยา สุวรรณ นาง จำนงค์ สุวรรณ 211,319 มทบ.21 22 ม.ค. 2563
658 ร.ต. สุนทร สนามชัย พ.ท. วัชระศักดิ์ สนามชัย 211,320 มทบ.18 22 ม.ค. 2563
659 ร.ต. สมาน พันธ์จบสิงห์ น.ส. เฉลิมรัตน์ พันธ์จบสิงห์ 211,312 มทบ.17 22 ม.ค. 2563
660 นาง เดือนลับ โดนสุข นาย เกียรติคุณ โดนสุข 29,260 สง.สด.จว.ย.ส. 22 ม.ค. 2563