การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
651 ร.ท. วัชระพงษ์ จันทรชาติ นาย สมจิตร จันทรชาติ 207,687 รร.ร.ศร. 24 ก.ค. 2562
652 ร.ต. แก้ว ค้าแพดี นาง ประจวบ ค้าแพดี 194,167 มทบ.14 15 ก.ค. 2562
653 จ.ส.อ. สมบัติ คมขุนทด น.ส. จิรปรียา คมขุนทด 207,514 มทบ.21 15 ก.ค. 2562
654 จ.ส.อ. อภิชาติ อินแก้ว นาง บุญล้อม อินแก้ว 207,335 ม.5 พัน.24 รอ. 15 ก.ค. 2562
655 นาย บุญเย็น พาภักดี จ.ส.อ. ประยง พาภักดี 198,917 ร.13 พัน.1 15 ก.ค. 2562
656 นาง เสวย บุญมี นาง เปรมฤดี ตัณฑิกุล 207,516 มทบ.29 15 ก.ค. 2562
657 นาง ใด ศรีฐาน ร.ต. วิชัย ศรีฐาน 207,515 มทบ.23 15 ก.ค. 2562
658 นาย สงวน เพชรไกร พ.ท. ศักดิ์สิทธิ์ เพชรไกร 207,518 มทบ.22 15 ก.ค. 2562
659 นาย บุญทัน จำปาจันทร์ ร.ต. บุญสด คำแสงดี 207,517 มทบ.22 15 ก.ค. 2562
660 นาง หงวน มาวัง จ.ส.ท. สุเทพ มาวัง 207,515 มทบ.13 15 ก.ค. 2562