การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
651 นาง โปรย ต่อศรี ร.ต.อ. สิทธิโชติ ต่อศรี 24,167 มทบ.13 28 ส.ค. 2562
652 นาง โปรย ต่อศรี นาย สหัส ต่อศรี 159,683 มทบ.13 28 ส.ค. 2562
653 นาย เรียน จำปาทอง จ.ส.อ. บุญชู พรหมศรี 208,012 ม.3 พัน.26 28 ส.ค. 2562
654 นาย สาย วรรณคำ ร.ท. ทวี วรรณคำ 208,011 ป.พัน.17 พล.ร.7 28 ส.ค. 2562
655 นาง ข่อง ปิตะแสง นาง ลำพูน ปิตะแสง 208,014 ป.3 28 ส.ค. 2562
656 นาย ภีรภัทร สีฟ้า นาย พิกุล สีฟ้า 208,012 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 28 ส.ค. 2562
657 จ.ส.อ. ประสงค์ วงษารัฐ ด.ต. จีรศักดิ์ พูสวัสดิ์ 208,036 มทบ.38 26 ส.ค. 2562
658 จ.ส.อ. ละเมียด หัสดี นาง เกษร หัสดี 208,037 มทบ.12 26 ส.ค. 2562
659 นาย พิเชษฐ์ ไชยา พ.ต. ณรงค์ชัย ไชยา 208,038 รร.การบิน ทบ. 26 ส.ค. 2562
660 นาง ฉลาด สระคำ ร.ต. ชูพงษ์ สระคำ 208,036 มทบ.38 26 ส.ค. 2562