การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
651 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ พันธ์ทอง นาย ศิริชาติ พันธ์ทอง 139,079 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
652 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ พันธ์ทอง น.ส. กัลยา จินดาศรี 66,360 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
653 จ.ส.อ. ทวี สารโกศล นาง อโณทัย สารโกศล 205,673 มทบ.18 3 เม.ย. 2561
654 จ.ส.อ. สุรพงษ์ ยิ่งคงดี น.ส. สุรวีณี ยิ่งคงดี 100,450 มทบ.24 3 เม.ย. 2561
655 จ.ส.อ. สุรพงษ์ ยิ่งคงดี นาง จอมศรี ยิ่งคงดี 105,132 มทบ.24 3 เม.ย. 2561
656 จ.ส.อ. ธนะชัย วิชากูล พ.ท. ธีระวัฒน์ วิชากูล 205,813 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
657 จ.ส.อ. กฤษดากร สีนุย นาง อนงค์ สีนุย 205,825 ม.2 พัน.15 3 เม.ย. 2561
658 จ.ส.อ. บุญเชิด ภาคพฤกษ์ นาย ชยุต ภาคพฤกษ์ 205,827 มทบ.31 3 เม.ย. 2561
659 จ.ส.ต. ปรีชาพล ต่อทรัพย์ นาง สมคิด ต่อทรัพย์ 205,678 ช.2 พัน.201 3 เม.ย. 2561
660 ส.อ. สัณฐิรักษ์ บุญธรรม น.ส. ทัศน์วรรณ พลเยี่ยม 205,683 มทบ.13 3 เม.ย. 2561