การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
651 จ.ส.อ. จำลอง มีวัฒนะ พ.จ.อ.(ทร.) เลียบ มีวัฒนะ 147,110 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
652 จ.ส.อ. จำลอง มีวัฒนะ นาง บุณยาพร มีวัฒนะ 60,000 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
653 จ.ส.อ. สุดใจ ประชารัตนเสรี นาง สุดารัตน์ ประชารัตนเสรี 207,172 มทบ.39 15 พ.ย. 2561
654 จ.ส.อ. ธีระชัย สายทองเกษ นาย อยู่ สายทองเกษ 207,169 ช.พัน.4 พล.ร.4 15 พ.ย. 2561
655 จ.ส.อ. ถาวร หล้าป่าซาง นาย วีระวุฒิ หล้าป่าซาง 19,109 มทบ.33 15 พ.ย. 2561
656 จ.ส.อ. ถาวร หล้าป่าซาง นาง วารุณี จรรยาจิรวงศ์ 168,709 มทบ.33 15 พ.ย. 2561
657 จ.ส.อ. ถาวร หล้าป่าซาง นาง ยวงพร หล้าป่าซาง 19,109 มทบ.33 15 พ.ย. 2561
658 จ.ส.อ. สมัย ทิพย์จ้อย นาง แม้น ทิพย์จ้อย 35,637 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
659 จ.ส.อ. สมัย ทิพย์จ้อย นาง วรามาศ จิตตะเสนีย์ 35,637 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
660 จ.ส.อ. สมัย ทิพย์จ้อย นาง คัทลียา ทับพุ่ม 136,037 มทบ.13 15 พ.ย. 2561