การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
651 นาง สมพร วงษ์จันลา พ.ท. ณรงค์ แผงสูงเนิน 207,739 มทบ.21 10 พ.ค. 2562
652 น.ส. สุดใจ แฉ่งชื่น นาย สุวิทย์ สิทธิวิบูลย์ 207,498 มทบ.21 10 พ.ค. 2562
653 นาย ทองม้วน ศรีแขไตร พ.ท. อุดมการณ์ ศรีแขไตร 207,478 พล.ร.3 10 พ.ค. 2562
654 พ.ตง กิตติศักดิ์ แสงบรรจง นาง เตือนใจ แสงบรรจง 207,276 มทบ.16 8 พ.ค. 2562
655 ร.ต. ทินกร ดอนปัน นาง จันทร์ศรี ดอนปัน 197,118 มทบ.33 8 พ.ค. 2562
656 ร.ต. เนียม ศรีสุข นาง สมปอง ศรีสุข 207,767 มทบ.31 8 พ.ค. 2562
657 จ.ส.อ. สงวน พื้นนวล นาง ศิริพร ใจเมือง 207,766 มทบ.25 8 พ.ค. 2562
658 จ.ส.อ. สำอางค์ คุ้มตรีทอง นาง บุบผา คุ้มตรีทอง 207,757 มทบ.18 8 พ.ค. 2562
659 นาย ประนอม จองระหงษ์ จ.ส.อ. อนุชา จองระหงษ์ 207,532 ร้อย.ฝรพ.2 8 พ.ค. 2562
660 นาง อำพันทอง จิตรทรงพลัง จ.ส.อ. สุรินทร์ จิตรทรงพลัง 207,517 รพศ.5 พัน.2 8 พ.ค. 2562