การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
651 ร.อ. วุฒิชัย ศิลา นาง ธนภรณ์ ศิลา 205,760 ช.21 21 มิ.ย. 2561
652 ร.ท. ชัชวาล พันสลาบขวา นาย ถาวร พันสลาบขวา 36,733 สง.สด.จว.ร.อ. 21 มิ.ย. 2561
653 ร.ท. ชัชวาล พันสลาบขวา น.ส. ชนิสรา พันสลาบขวา 36,733 สง.สด.จว.ร.อ. 21 มิ.ย. 2561
654 ร.ท. ชัชวาล พันสลาบขวา น.ส. ชนัญชิดา พันสลาบขวา 132,093 สง.สด.จว.ร.อ. 21 มิ.ย. 2561
655 จ.ส.อ. ถวัลย์ สุนทรพฤกษ์ นาง สุทธิลักษณ์ สุนทรพฤกษ์ 134,740 ร.2 พัน.2 รอ. 21 มิ.ย. 2561
656 ร.ต. เที่ยง คงเชื้อสาย จ.ส.อ. สุนทร คงเชื้อสาย 205,770 มทบ.39 21 มิ.ย. 2561
657 ร.ต. วิรัช ศรีมะโน นาง ทองษา ศรีมะโน 205,785 มทบ.18 21 มิ.ย. 2561
658 ร.ต. จเด็จ บุญประเสริฐ นาง สุกัญญา บุญประเสริฐ 205,757 มทบ.15 21 มิ.ย. 2561
659 จ.ส.อ. ถวัลย์ สุนทรพฤกษ์ นาย นฤดล สุนทรพฤกษ์ 70,827 ร.2 พัน.2 รอ. 21 มิ.ย. 2561
660 จ.ส.อ. สุวัฒน์ ธิกาพันธ์วรรณา นาง ประเทือง ธิกาพันธ์วรรณา 205,785 มทบ.39 21 มิ.ย. 2561