การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
651 นาง ไกร แก้วกาหลง นาง ลำพันธ์ ภูผา 70,978 รร.จปร. 28 ม.ค. 2562
652 นาง อ่อนแก้ว วงค์แสง จ.ส.อ. คำนวล นามวงศ์ 207,447 มทบ.37 28 ม.ค. 2562
653 นาง เฉลียว ปานทรัพย์ ร.ต. จักรกริศน์ อินทุทรัพย์ 207,447 มทบ.31 28 ม.ค. 2562
654 นาง อาภรณ์ จันทร์ศิริสุข น.ส. ปิยะธิดา จันทร์ศิริสุข 207,445 มทบ.21 28 ม.ค. 2562
655 นาง สำเรียง ดีสวาย น.ส. อรุณศรี ดีสวาย 207,445 มทบ.21 28 ม.ค. 2562
656 นาง สมศรี กุศลส่ง ร.ต. กมล ไทยเจือ 207,456 มทบ.18 28 ม.ค. 2562
657 นาง พะเยาว์ ศิริกุล ร.ต. ประชา ศิริกุล 207,457 มทบ.18 28 ม.ค. 2562
658 ร.อ. เยี่ยม ลาโพธิ์ นาย สมพงษ์ ลาโพธิ์ 93,334 ร้อย.ฝรพ.3 24 ม.ค. 2562
659 ร.อ. เยี่ยม ลาโพธิ์ นาง คนึงรัตน์ ลาโพธิ์ 113,885 ร้อย.ฝรพ.3 24 ม.ค. 2562
660 จ.ส.อ. มิตรอารีย์ อิ่มใจ นาง เลิศลักษณ์ อิ่มใจ 56,166 กรม ทพ.21 24 ม.ค. 2562