การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
651 พ.อ. จักรี โพธิภิรมย์ นาง ศิริลักษณ์ โพธิภิรมย์ 204,413 มทบ.13 7 ก.พ. 2561
652 พ.ท. ทรงเดช วงษ์ยอด นาง สนม วงษ์ยอด , นาย ทินภัทร วงษ์ยอด 204,608 มทบ.310 7 ก.พ. 2561
653 พ.ท. บุญรัตน์ สังข์สนิท นาง เอมอร สังข์สนิท 204,611 มทบ.39 7 ก.พ. 2561
654 ว่าที่ พ.ท. สนิท อิ่นคำมา นาง สมลักษณ์ อิ่นคำมา 204,640 มทบ.32 7 ก.พ. 2561
655 พ.ต. สมควร นราพจน์ จ.ส.อ. ชเนศ นราพงษ์ 204,652 มทบ.16 7 ก.พ. 2561
656 พ.ต. เสกสรรค์ นนท์ตุลา น.ส. ชิณาภัค ไชยปัญญา 204,660 มทบ.22 7 ก.พ. 2561
657 พ.ต. ณรงค์ ยาห้องกาศ นาง เพียงใจ ยาห้องกาศ 204,622 มทบ.39 7 ก.พ. 2561
658 พ.ต. ประสงค์ จงอุส่าห์ นาง สุรพิณ จงอุส่าห์ 204,582 มทบ.22 7 ก.พ. 2561
659 ร.อ. อุดม สิทธิเกษร นาง จันตรี , ร.ต. ชนะชัย สิทธิเกษร , นาง ธิติยา อินทุยศ , นาง รัชนี คำมี 204,652 มทบ.13 7 ก.พ. 2561
660 ร.อ. ประสิทธิ์ เคลือบบุตร นาง ประทุม เคลือบบุตร 204,623 มทบ.39 7 ก.พ. 2561