การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
651 จ.ส.อ. วัฒนา เพชรประดิษฐ์ น.ส. อโณทัย เพชรประดิษฐ์ , นาง พรพิไล เพชรประดิษฐ์ 204,198 ร.21 พัน.1 รอ. 19 ต.ค. 2560
652 จ.ส.อ. ชุมพร ชำนาญ นาย ประสงค์ ชำนาญ 204,200 พัน.พัฒนา 3 19 ต.ค. 2560
653 จ.ส.อ. ศุภชัย บุญงาม นาง สมนึก บุญงาม 204,229 มทบ.31 19 ต.ค. 2560
654 จ.ส.อ. มนัส ผลเอก น.ส. นงนภสร ผลเอก 204,212 มทบ.13 19 ต.ค. 2560
655 ส.อ. จักรพงค์ กุลมินทร์ นาง สง่า กุลมินทร์ 204,002 ร.31 พัน.2 รอ. 19 ต.ค. 2560
656 ส.ต. วันชนะ ใจชื่น นาง ธัญญาลักษณ์ ใจชื่น 204,199 ม.พัน.12 พล.ม.1 19 ต.ค. 2560
657 นาง สุนิตย์ กุตัน ร.ต. สมาน กุตัน , นาง รุ่งนภา กุตัน 204,201 มทบ.21 19 ต.ค. 2560
658 นาย อืน นิพรรัมย์ พ.ท. ทุเรียน นิพรรัมย์ 204,200 ทน.2 19 ต.ค. 2560
659 นาง เทา ประดิษฐนอก นาง สุนิภา จันทรักษา 204,197 มทบ.21 19 ต.ค. 2560
660 นาง สมจิตร ฉัตรธรรม จ.ส.อ. ปัญญา ฉัตรธรรม 204,198 สด.จว.พ.ช. 19 ต.ค. 2560