การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
661 นาง บุญเหลือ ชวนชม นาง พรลภัสทร์ ชวนชม 205,881 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 31 ก.ค. 2561
662 นาง ประเสริฐ โตศรี จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ โตศรี 205,877 กรม ทพ.33 31 ก.ค. 2561
663 นาง เสงี่ยม วิรัตน์เกษม ร.ท. อนัน คำก่ำ 205,900 ศฝ.นศท.มทบ.33 31 ก.ค. 2561
664 นาย วัฒน์ทนันท์ ไชยสิงหาร นาง รัชนี ไชยสิงหาร 205,905 รร.จปร. 31 ก.ค. 2561
665 นาง บุญสม พุ่มพินิจ จ.ส.อ. ณรงค์ พุ่มพินิจ 205,905 มทบ.31 31 ก.ค. 2561
666 นาย สมศักดิ์ คุ้มกระทึก จ.ส.อ. เจษฎา คุ้มกระทึก 205,901 พัน.ซบร.กรม 31 ก.ค. 2561
667 นาง ถวิล วงศ์สิงห์ พ.ท. บุญทรง วงศ์สิงห์ 205,904 พล.ช. 31 ก.ค. 2561
668 นาง จันทร์ ลุนลา ร.ท. สมพงษ์ ลุนลา 205,900 กรม ทพ.23 31 ก.ค. 2561
669 พ.ท. ศุภชัย ก้อนคำใหญ่ พ.ต. กำชัย ก้อนคำใหญ่ 205,897 สง.สด.จว.ฉ.ช. 31 ก.ค. 2561
670 พ.จ.อ. พูนศักดิ์ สุขประดิษฐ์ น.ส. พูนพิศ สุขประดิษฐ์ 205,899 รวท.อท.ศอพท. 31 ก.ค. 2561