การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
661 นาย ประคอง ทรงศิลป์ น.ส. ปิ่นเพชร ปางลิลาศ 194,805 มทบ.24 15 พ.ย. 2561
662 นาง ประทุม ภูษาทอง พ.ต. ชาตรี ภูษาทอง 207,347 มทบ.18 15 พ.ย. 2561
663 นาย ถวิล มากท่า ร.ต. สมยศ มากท่า 207,357 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
664 นาง พยอม ทับเพ็ชร ร.ต. สุชาติ บุญมา 207,357 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
665 นาง ศรีวรรณ มะโนหาญ ร.ต. พันธ์ศักดิ์ มะโนหาญ 207,194 มทบ.37 15 พ.ย. 2561
666 นาง บัวขาว อินต๊ะปัญญา ร.ต. สุวนา ศิริเทพ 207,192 มทบ.37 15 พ.ย. 2561
667 นาง ปรียารัฐ พุทธดิษร ร.อ. สมชาย พุทธดิษร 207,191 มทบ.31 15 พ.ย. 2561
668 นาง แก้ว คุ้มบ้านชาติ จ.ส.อ. โกศล คุ้มบ้านชาติ 207,195 มทบ.29 15 พ.ย. 2561
669 นาง บุญหล้า ยุระไชย ร.ท. มานิตย์ พลเยี่ยม 207,195 มทบ.29 15 พ.ย. 2561
670 นาง เนาว์ สิทธิจักร์ ร.ต. คำตัน ละคร 207,187 มทบ.28 15 พ.ย. 2561