การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
661 นาง แดง คำประสิทธิ์ ร.ต. เชวงศักดิ์ คำประสิทธิ์ 210,985 มทบ.21 1 พ.ค. 2563
662 นาง สำรวม บุญมาทัน จ.ส.ต. ณวัฒน์ บุญมาทัน 210,963 มทบ.13 1 พ.ค. 2563
663 นาง สมจิต สกีแพทย์ ร.ต. ชำนาญ ท้วมคล้าย 210,971 มทบ.13 1 พ.ค. 2563
664 นาง ราตรี ทองพานิชย์ นาง สมปอง กุญชร ณ อยุธยา 210,961 มทบ.13 1 พ.ค. 2563
665 นาง ปิ่น ไม้ตะเภา น.ส. วรกานต์ ธรรมกันมา 210,970 มทบ.13 1 พ.ค. 2563
666 พ.ต. สมหมาย ศรสูงเนิน นาง ปราณี ศรสูงเนิน 210,992 มทบ.21 28 เม.ย. 2563
667 พ.ต. ธนะพัฒน์ คนหลักธนพัฒน์ นาง วิมลพรรณ คนหลักธนพัฒน์ 210,965 มทบ.25 28 เม.ย. 2563
668 ร.ต. ประเสริฐ โค้งกระโทก นาง จำรัส โค้งกระโทก 210,986 มทบ.21 28 เม.ย. 2563
669 ร.ต. นิยม พงคนิตย์ นาง อธิรักษ์ พงคนิตย์ 210,685 มทบ.29 28 เม.ย. 2563
670 ร.ต. เรียน เพ็งมณี นาง พรพนา เพ็งมณี 209,471 มทบ.17 28 เม.ย. 2563