การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
661 นาง อำคา บุญพิมพ์ ส.อ. อนิรุต บุญพิมพ์ 208,037 มทบ.36 26 ส.ค. 2562
662 นาย กิ่ง สุขวงษ์ ร.ต. โนรี จั่นจีน 208,035 มทบ.35 26 ส.ค. 2562
663 นาย หนูพันธ์ อุดมเพ็ญ จ.ส.ต. คำเฝือ อุดมเพ็ญ 208,029 มทบ.24 26 ส.ค. 2562
664 นาย วิเชียร จอมคำสิงห์ จ.ส.อ. เสวก จอมคำสิงห์ 208,028 มทบ.24 26 ส.ค. 2562
665 นาย ชาย โสดาดี ร.ต. สถิตย์ โสดาดี 208,035 มทบ.24 26 ส.ค. 2562
666 นาง อัมพร ทองมนต์ นาง สุนันทา มุกดาม่วง 208,034 มทบ.23 26 ส.ค. 2562
667 นาง หง่วน ลิ้มอรุณ ร.ต. ปัญญา อยู่จันทร์ 208,027 มทบ.15 26 ส.ค. 2562
668 นาย เลย ชูตระกูล พ.ต. ชาตรี สินจิตต์ 178,517 มทบ.12 26 ส.ค. 2562
669 นาย เลย ชูตระกูล นาง จรีย์ สินจิตต์ 29,517 มทบ.12 26 ส.ค. 2562
670 นาย สนับ พิสมัย น.ส. นริศรา จินาวรณ์ 174,809 คส.สพ.ทบ. 26 ส.ค. 2562