การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
661 นาง ทองใบ สังวิบุตร ร.ต. สุรเดช สังวิบุตร 207,665 ป.6 พัน.106 22 เม.ย. 2562
662 นาง สำลี สิงห์สกุล จ.ส.อ. สิทธิพร สิงห์สกุล 207,672 ช.11 พัน.111 22 เม.ย. 2562
663 พ.อ. นิพันธ์ แตงฉ่ำ นาง วลัยพรรณ แตงฉ่ำ 207,720 มทบ.12 11 เม.ย. 2562
664 พ.อ. บงการ ชำนาญ นาง จุไร ชำนาญ 207,437 มทบ.33 11 เม.ย. 2562
665 พ.ท. ยงยุทธ ณ เชียงใหม่ นาง นิลบล ณ เชียงใหม่ 207,688 มทบ.33 11 เม.ย. 2562
666 พ.ท. ประเสริฐ ประเสริฐศักดิ์ นาง อรุณี ประเสริฐศักดิ์ 207,437 มทบ.33 11 เม.ย. 2562
667 พ.ท. วิชัย ปลั่งกลาง นาง ถนอมศรี ปลั่งกลาง 207,464 มทบ.210 11 เม.ย. 2562
668 พ.อ.อ. จิระศักดิ์ บุญชม จ.ส.อ. ชาญณรงค์ บุญชม 207,719 ป.72 พัน.722 11 เม.ย. 2562
669 พ.ต. สุรชัย สุริยาชัยวัฒน์ นาง ชูจิต สุริยาชัยวัฒน์ 165,122 สง.สด.จว.ม.ห. 11 เม.ย. 2562
670 พ.ต. สุรชัย สุริยาชัยวัฒน์ นาง ชนิดาภา ผดุงกิจ 20,922 สง.สด.จว.ม.ห. 11 เม.ย. 2562