การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
661 ร.ต. อดิศักดิ์ นาคประเสริฐ นาง สุวลีย์ นาคประเสริฐ 204,619 มทบ.39 7 ก.พ. 2561
662 ร.ต. วีระศักดิ์ นุตกำแหง จ.ส.อ. สุชาติ นุตกำแหง 204,599 มทบ.21 7 ก.พ. 2561
663 ร.ต. จำนงค์ หอมหวล นาง ไม่มุน๊ะ หอมหวล 198,932 มทบ.41 7 ก.พ. 2561
664 ร.ต. ธงชัย พุฒพันธ์ นาง พรพรรณ พุฒพันธ์ 204,585 มทบ.21 7 ก.พ. 2561
665 ร.ต. สุรศักดิ์ ละมัยวรรณ นาง วรรณภา ละมัยวรรณ 204,135 รร.ตท.สปท. 7 ก.พ. 2561
666 จ.ส.อ. ธนพล วสุธนวงศ์ นาง คำดี น้อยเภา 204,374 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 7 ก.พ. 2561
667 จ.ส.อ. โต สบายสูงเนิน นาง บุญนาค สบายสูงเนิน 204,618 มทบ.21 7 ก.พ. 2561
668 จ.ส.อ. มานพ บัวพันธุ์ นาง ฉวีวรรณ , น.ส. ณิชารีย์ , ด.ญ. ณัฐพร บัวพันธุ์ 203,944 มทบ.17 7 ก.พ. 2561
669 จ.ส.อ. ปภัสชัย ปานศรีสะอาด นาง สุพรรณี ปานศรีสะอาด , นาง อุมาพร จันทร์ทุมพร 204,625 มทบ.13 7 ก.พ. 2561
670 จ.ส.อ. วิสุทธิ์ กิ่งโก้ นาง แสงแข ฉายจรุง 204,621 มทบ.18 7 ก.พ. 2561