การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
661 จ.ส.อ. สุชาติ แก้วสีขาว นาง ทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม 205,765 มทบ.23 21 มิ.ย. 2561
662 จ.ส.อ. ประมวล บุษยะมา นาง พัชรี บุษยะมา 205,764 มทบ.21 21 มิ.ย. 2561
663 จ.ส.อ. ลือชา ชุมพันธ์ นาง ซีตีนูรีพ๊ะ ชุมพันธ์ 205,784 มทบ.46 21 มิ.ย. 2561
664 ส.อ. ภานุพันธ์ นิยมเดชา น.ส. สุธาทิพย์ ชาวนา 205,577 มทบ.44 21 มิ.ย. 2561
665 อส.ทพ. สงวนศักดิ์ คำดี นาง ประเสริฐ คำดี 182,430 กรม ทพ.32 21 มิ.ย. 2561
666 นาง กิริยา กัลยารัตน์ จ.ส.อ. ปิติพงษ์ กัลยารัตน์ 205,775 สง.สด.จว.อ.จ. 21 มิ.ย. 2561
667 นาง ลำใย เพชรไพร ร.ต. ประยูร เพชรไพร 205,796 ส.พัน.6 พล.ร.6 21 มิ.ย. 2561
668 นาง สังวาลย์ สุดใจ นาง สำเริง ไกรศิริ 205,559 รพ.ค่ายจักรพงษ์ 21 มิ.ย. 2561
669 นาง รินทร์ ทองลมุล จ.ส.อ. กันต์ธนวุฒิ ทองลมุล 205,775 มทบ.25 21 มิ.ย. 2561
670 นาง สังวาลย์ พลทองมาก ร.ทง วิรัติ ลาภไธสง 205,776 ม.6 พัน.6 21 มิ.ย. 2561