การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
661 นาย ริน อุ่นพรม ร.ต. สุพัฒณ์พล อุ่นพรม 211,155 ป.6 18 พ.ย. 2562
662 นาย สมบูรณ์ จันทร์ชมภู พ.ท. ทวี ทวีสุข 211,152 ทน.2 18 พ.ย. 2562
663 นาง เยาวมาลย์ มาระเนตร์ พ.อ. สุรชัย มาระเนตร์ 211,159 กช. 18 พ.ย. 2562
664 นาย ไล้ ศรีสุข นาง จรูญ บุญประเสริฐ 211,163 มทบ.31 18 พ.ย. 2562
665 นาง ลำใย ปรีการ ร.ต. วิรัตน์ ปรีการ 211,162 มทบ.27 18 พ.ย. 2562
666 นาง ทองขัน คชวิน ร.ต. บุญยงค์ คชวิน 211,167 มทบ.27 18 พ.ย. 2562
667 นาย บุญสี แสนเสร็จ จ.ส.อ. ประสพ สุทธิวงศ์กุล 211,168 มทบ.22 18 พ.ย. 2562
668 น.ส. วัฒนา เสนประพันธ์ (บัวขาว) นาย วิทวัส บัวขาว 210,909 มทบ.22 18 พ.ย. 2562
669 นาง เพียว คงแท้ จ.ส.ท. ณรงค์ คำพุฒ 211,168 ช.พัน.8 พล.ม.1 18 พ.ย. 2562
670 นาง สุมาลี เสาร์วงษ์ จ.ส.อ. อนันต์ เสาร์วงษ์ 51,000 ช.พัน.3 พล.ร.3 18 พ.ย. 2562