การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
661 นาง สมคิด พุ่มท่าอิฐ นาง สิริพร วงษ์ดิษฐ์ 204,225 มทบ.35 19 ต.ค. 2560
662 นาย ทำ ปานเขียว ร.อ. จิระศักดิ์ ปานเขียว 204,224 มทบ.31 19 ต.ค. 2560
663 นาง คำแพ่ง ศรีเรือง จ.ส.อ. เจริญสุข ศรีเรือง 204,206 ม.5 พัน.24 รอ. 19 ต.ค. 2560
664 นาง อำไพ ครุธช่างทอง ร.ท. วันชัย ครุธช่างทอง 204,206 ป.พัน.17 พล.ร.7 19 ต.ค. 2560
665 นาง วิเชียร เครือวงษา นาย มนู เครือวงษา 204,209 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 19 ต.ค. 2560
666 นาง คำพัน พระสุริยา จ.ส.อ. กนก เขมะกนก 204,000 ส.พัน.11 19 ต.ค. 2560
667 นาง ทิม ขันสาคร จ.ส.อ. พีรพงษ์ ตรงยง 204,209 ช.พัน.112 ช.1 รอ. 19 ต.ค. 2560
668 นาง โรมมา เภาโพธิ์ ร.อ. อนุชา ศรีอำไพวราภรณ์ 204,425 ร.13 พัน.1 19 ต.ค. 2560
669 นาง ดวงปี ชาวกล้า นาง งามใจ โศกสี 204,186 มทบ.24 19 ต.ค. 2560
670 นาง มลฑา กุหลาบ จ.ส.อ. ประทุม กุหลาบ , น.ส. มณีมณฑ์ กุหลาบ , นาย ธูป มั่นชาวนา 204,190 รพศ.4 19 ต.ค. 2560