การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
661 ส.อ. ประทุม อินทร์สละ นาง สมนึก ปิ่นพัฒน์ 178,140 มทบ.18 3 เม.ย. 2561
662 ส.อ. จีรศักดิ์ สีลาเม นาย ธนิตย์ สีลาเม 205,686 ส.พัน.23 ทภ.3 3 เม.ย. 2561
663 ส.อ. อานนท์ ศรีลาพัฒน์ นาย จักรดุลย์ ศรีลาพัฒน์ 205,692 ป.3 พัน.13 3 เม.ย. 2561
664 พล.อส. ชนะ ยาเขียว นาง กาญจนา นิโครธ , นาง บัวผัน ยาเขียว 205,691 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
665 นาง นวล สุขเสนา นาง ณสิกาญจน์ จิตรนิธิพัฒน์ , พ.ต. ชัยรัตน์ สุขเสนา 205,682 มทบ.14 3 เม.ย. 2561
666 นาง วิจิตรา เม่นทอง ร.ต. สำราญ เม่นทอง 205,683 มทบ.13 3 เม.ย. 2561
667 นาง กรทิพย์ โพธิ์เหมือน จ.ส.อ. สัมพันธ์ โพธิ์เหมือน 205,681 สพ.กระสุน 21 บชร.1 3 เม.ย. 2561
668 นาย สมเกียรติ ศรีหลัก น.ส. สุนันทา ศรีหลัก 205,935 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 3 เม.ย. 2561
669 นาง ทองดำ จอมคำสิงห์ พ.ท. บันลือศักดิ์ อินทะวงศ์ 205,684 ศฝยว.ทบ. 3 เม.ย. 2561
670 นาง ประยงค์ เจริญชัย จ.ส.อ. สุเทพ เจริญชัย 205,937 มทบ.18 3 เม.ย. 2561