การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
661 นาง หวาน ฉัตรนาค นาง สุนันท์ อยู่สุข 207,516 มทบ.12 15 ก.ค. 2562
662 นาย สมเกียรติ ไชยอิน ส.อ. ธนภัทร ไชยอิน 194,323 ม.2 พัน.15 15 ก.ค. 2562
663 นาง ย่อง นามวิเศษ พ.ต. ศุภณัฎฐ นามวิเศษ 207,519 นสศ. 15 ก.ค. 2562
664 พ.อ.หญิง สุชาดา คำศรีสุข นาง ดาราวรรณ พันธ์ศรี 207,639 มทบ.22 10 ก.ค. 2562
665 พ.ท. วิชิต พลนาค พล.ต. ภูวดล พลนาค 207,285 มทบ.13 10 ก.ค. 2562
666 พ.ต. สมาน แคว้นคอนฉิม จ.ส.อ. ปิยวิทย์ แคว้นคอนฉิม 207,557 มทบ.24 10 ก.ค. 2562
667 ร.ท. สมทรง ชุมภูศรี น.ส. มณิสา ชุมภูศรี 207,519 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 10 ก.ค. 2562
668 ร.ต. สมบัติ เกษนรา นาง วันเพ็ญ เกษนรา 196,686 มทบ.15 10 ก.ค. 2562
669 ร.ต. เที่ยง แก้วแดง นาง อมร แก้วแดง 150,900 มทบ.18 10 ก.ค. 2562
670 ร.ต. เที่ยง แก้วแดง น.ส. จันทร์ทิพย์ แก้วแดง 56,621 มทบ.18 10 ก.ค. 2562