การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
661 นาง เดือนลับ โดนสุข นาง วาสนา สุบินดี 29,260 สง.สด.จว.ย.ส. 22 ม.ค. 2563
662 นาง เดือนลับ โดนสุข นาย มงคล โดนสุข 29,260 สง.สด.จว.ย.ส. 22 ม.ค. 2563
663 นาง เดือนลับ โดนสุข นาง นิตยา สำโรง 94,260 สง.สด.จว.ย.ส. 22 ม.ค. 2563
664 นาง เดือนลับ โดนสุข นาง นัยนา ดวงศรี 29,260 สง.สด.จว.ย.ส. 22 ม.ค. 2563
665 นาง วิรอน ทองแข็ง จ.ส.อ. วิทธวัฒน์ ทองแข็ง 211,297 ร.31 รอ. 22 ม.ค. 2563
666 นาง ปุ้ย ลำใย นาง บิลเลียด ลำใย 211,298 มทบ.39 22 ม.ค. 2563
667 นาง เตือน หมอก็เป็น นาย สุพล คงสอดทรัพย์ 106,306 มทบ.26 22 ม.ค. 2563
668 นาง เตือน หมอก็เป็น น.ส. วัชรินทร์ หมอก็เป็น 105,000 มทบ.26 22 ม.ค. 2563
669 นาย ถาวร ฟุ้งพิลา จ.ส.อ. ประมวล พิมพ์อุบล 211,308 มทบ.23 22 ม.ค. 2563
670 นาง บุญส่ง บุญธรรมเจริญ จ.ส.อ. สมบัติ บุญธรรมเจริญ 211,299 มทบ.14 22 ม.ค. 2563