การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
661 นาง สนม ปานพรม จ.ส.อ. อนันต์ ไล้ทอง 207,533 ร.25 พัน.2 11 ม.ค. 2562
662 นาง สอาด พรมจาด ร.ต. วิเชียร โพธิ์รุ้ง 207,535 มทบ.39 11 ม.ค. 2562
663 นาง สำราญ เกิดใหม่ จ.ส.อ. อุดร ชาติเสนา 207,536 มทบ.36 11 ม.ค. 2562
664 นาง ทองสุข ชัยสา นาง อนุสรณ์ฤทัย ทองเต็ม 207,536 มทบ.310 11 ม.ค. 2562
665 นาย เกรียงศักดิ์ ธะระสวัสดิ์ นาง ศิวิไล มัคเจริญ 207,532 มทบ.31 11 ม.ค. 2562
666 พล.ต. จุรินทร์ เรืองธรรม นาง รัชนี เรืองธรรม 207,577 มทบ.21 9 ม.ค. 2562
667 พ.ท. โยธิน ธรรมขัติย์ นาง พูลทรัพย์ ธรรมขัติย์ 207,575 มทบ.33 9 ม.ค. 2562
668 พ.ท. สุมล ชัยชมภู นาง หวานแก้ว ชัยชมภู 207,317 มทบ.33 9 ม.ค. 2562
669 พ.ท. ภิสรรค์ พันธุ นาง สังวาลย์ พันธุ 207,564 มทบ.22 9 ม.ค. 2562
670 พ.ท. สมบูรณ์ แก้วท้วม นาง ภาณี แก้วท้วม 207,578 มทบ.13 9 ม.ค. 2562