การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 นาย กรม วิลาพันธ์ จ.ส.อ. จักรพันธ์ วิลาพันธ์ 204,189 พล.ร.6 19 ต.ค. 2560
672 นาง ปรานอม ศูนย์พานิช นาง นฤมล มีชัย 204,189 มทบ.38 19 ต.ค. 2560
673 นาย เนิน ศรีสร้อย ร.ต. สุกรี สุวรรณกูฎ 204,228 ร.6 19 ต.ค. 2560
674 นาง ทวีทรัพย์ สงค์ประพันธ์ ร.ต. เดชา สงค์ประพันธ์ 204,213 มทบ.13 19 ต.ค. 2560
675 นาย อุ่นคำ ทองเพ็ญ ร.ท. ลือชัย ทองเพ็ญ 204,213 ศป. 19 ต.ค. 2560
676 จ.ส.อ. ชัยพร สังข์สุวรรณ นาง หัฎฐาพร สังข์สุวรรณ 204,222 รพ.อ.ป.ร. 17 ต.ค. 2560
677 ส.อ. จรูญ โอปาก นาง อุไร โอปาก , นาย สุนทร โอปาก 204,224 มทบ.27 17 ต.ค. 2560
678 นาง พยอม เล็กเจริญ ส.อ. สมจิตร์ เล็กเจริญ , จ.ส.อ. สมคิด เล็กเจริญ , ร.ต. อาทิตย์ เล็กเจริญ 204,214 มทบ.13 17 ต.ค. 2560
679 นาง เข็มพร พิมสิม ส.อ. ศรายุทธ พิมสิม 195,352 ทภ.2 17 ต.ค. 2560
680 นาง ประยูร คำธัญวงษ์ นาง วารุณี บุษริยัง 204,226 มทบ.32 17 ต.ค. 2560