การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 จ.ส.อ. มนัส มีรอด นาง มาลี , น.ส. เสาวรจนีย์ , ด.ญ. ณัฐณิชา , ด.ช. นัทธพล , นาง บุญมี มีรอด 204,607 มทบ.36 7 ก.พ. 2561
672 จ.ส.อ. สุเทพ คงแก้ว น.ส. สุนันทา คงแก้ว 204,365 พล.ร.5 7 ก.พ. 2561
673 จ.ส.อ. วิชัย โพธิกุล นาง อุ่นเรือน โพธิกุล 204,638 มทบ.37 7 ก.พ. 2561
674 จ.ส.อ. กฤษพงศ์ วงศ์เพ็ชรชัย นาง ณัฎฐาเนตร ชิณโสม , นาง เพ็ญประภา วงศ์เพ็ชรชัย 204,649 มทบ.21 7 ก.พ. 2561
675 จ.ส.อ. บุญสืบ ใจดี นาง อัญชลี ใจดี 204,656 มทบ.13 7 ก.พ. 2561
676 จ.ส.อ. สุรชิต สนขุนทด นาง สุจิตรา แตรพิมาย 204,647 มทบ.21 7 ก.พ. 2561
677 จ.ส.อ. ประยูร เข็มนาค นาง สุคนธ์ เข็มนาค 204,577 มทบ.21 7 ก.พ. 2561
678 จ.ส.อ. สุทธิศักดิ์ นุชอุดม นาง ประทวน นุชอุดม 204,585 มทบ.12 7 ก.พ. 2561
679 พล.อส. คำไข ระวิโชติ นาย สุริยา ระวิโชติ 204,607 มทบ.21 7 ก.พ. 2561
680 จ.ส.ท. ชาตรี มนต์นิมิตร น.ส. สุจิตรา มนต์นิมิตร 204,664 มทบ.44 7 ก.พ. 2561