การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 ร.ต. ถวิล เม่าทอง นาง เย็นใจ เม่าทอง 140,000 มทบ.46 28 เม.ย. 2563
672 ร.ต. ถวิล เม่าทอง น.ส. จำรัสลักษณ์ แสงทอง 55,374 มทบ.46 28 เม.ย. 2563
673 จ.ส.อ. ประสพ สินเช้า น.ส. ณัฐพัชร์ ธนวุฒิธีรัตน์ 211,044 พัน.ปจว. 28 เม.ย. 2563
674 จ.ส.อ. ปรีชา สุวรรณรังค์ นาง ลีฬฉาย แผ่แผ่นทอง 210,961 มทบ.38 28 เม.ย. 2563
675 จ.ส.อ. สอาด โม่งปราณีต น.ส. กานดาวดี มงคลศิริ 210,963 มทบ.17 28 เม.ย. 2563
676 จ.ส.อ. มนตรี มาบุ่งนอก น.ส. วัลลภา คิดเห็น 210,979 พัน.สร.22 บชร.2 28 เม.ย. 2563
677 ส.อ. ชนะ ขอร่มกลาง นาง มาลัย ขอร่มกลาง 210,985 มทบ.21 28 เม.ย. 2563
678 นาย เรียม พันธ์ชัย นาย ภาคภูมิ พันธ์ชัย 203,158 รพ.อ.ป.ร. 28 เม.ย. 2563
679 นาง เรือ ปู่อาจ พ.ต. ประสิทธิ์ ปู่อาจ 210,978 มทบ.24 28 เม.ย. 2563
680 น.ส. หนุ่ย คำรินทร นาง พิกุล สิริประภาวัฒน์ 210,456 มทบ.18 28 เม.ย. 2563