การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 พ.ต. จำเนียร กล่อมเกลี้ยง นาง พิมพ์จิรดา โอภาจิระนันท์ 207,578 มทบ.39 9 ม.ค. 2562
672 พ.ต. สมบัติ สืบสำราญ น.ส. ชญาน์ทิพย์ สืบสำราญ 207,316 มทบ.21 9 ม.ค. 2562
673 พ.ต. อภิสิทธิ์ เสนารัตน์ นาง ประทุม เสนารัตน์ 207,320 มทบ.15 9 ม.ค. 2562
674 ร.ต. หยก กรพาหา น.ส. ธมลวรรณ ทาบัว 207,564 มทบ.310 9 ม.ค. 2562
675 ร.ต. ทวีชัย กามาพร นาง สุริยา กามาพร 207,579 มทบ.21 9 ม.ค. 2562
676 ร.ต. อัมพร ขาวละมัย นาง นฤมล ขาวละมัย 207,582 มทบ.19 9 ม.ค. 2562
677 ร.ต. ลิกิต สุดชา นาย กิตติศักดิ์ สุดชา 207,560 มทบ.36 9 ม.ค. 2562
678 จ.ส.อ. เทียน บานเช้า นาง เกษร กิ่งกลาง 207,305 มทบ.36 9 ม.ค. 2562
679 จ.ส.อ. ลัทธภูมิ สุพรรณกลาง นาง บุศรา สุพรรณกลาง 207,334 พล.ร.6 9 ม.ค. 2562
680 จ.ส.อ. บุญวิวัธน์ ภูมิธนวัธน์ น.ส. กุลิสรา ภูมิธนวัธน์ 207,555 พล.ป. 9 ม.ค. 2562