การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 จ.ส.อ. ทะนง ทับทิมเดิม ส.อ. ศรัณญู ทับทิมเดิม 205,898 มทบ.45 31 ก.ค. 2561
672 จ.ส.ท. ภิญโญ พลิคง พ.ต. สุทิน พลิคง 205,895 มทบ.17 31 ก.ค. 2561
673 ส.อ. ธนัท ป้อมเงิน น.ส. ปทุมวัน กันทะวงค์ 205,664 รพศ.4 พัน.2 31 ก.ค. 2561
674 นาง ทองสี ทรงคะรักษ์ ร.ท. สมหวัง ทรงคะรักษ์ 205,895 พล.ร.6 31 ก.ค. 2561
675 นาง พรทิพา แก้ววรรณา น.ส. พิรุณลักษณ์ แก้ววรรณา 95,899 ป.71 พัน.712 31 ก.ค. 2561
676 นาง พรทิพา แก้ววรรณา จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ แก้ววรรณา 110,000 ป.71 พัน.712 31 ก.ค. 2561
677 นาย สกุล แพร่งสวัสดิ์ จ.ส.อ. กีรติ แสนบรรดิษฐ์ 205,897 บชร.2 31 ก.ค. 2561
678 นาง จำเนียร ครุฑแก้ว พ.ท. จตุรงค์ ครุฑแก้ว 205,898 กช. 31 ก.ค. 2561
679 พ.อ.อ. ปัญญา โชติธนโภคิน นาง กชพร โชติธนโภคนิ 205,884 มทบ.18 26 ก.ค. 2561
680 ส.อ. ศิริ เกิดมงคล นาย ทรงพล เกิดมงคล 205,885 มทบ.21 26 ก.ค. 2561