การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 นาง ขวัญฤดี วันโทน จ.ส.อ. สุระศักดิ์ วันโทน 211,298 ม.3 พัน.26 22 ม.ค. 2563
672 นาย สมาน เชื้อทหาร จ.ส.ท. มนัส เชื้อทหาร 211,309 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 22 ม.ค. 2563
673 นาง ณัฐฐา (จารี) แพงดี จ.ส.อ. สุนทร แพงดี 211,308 พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 22 ม.ค. 2563
674 นาง อัตถาพร จันทรเจริญ ร.ต. กิตติ รักเดช 211,313 ศสพ. 22 ม.ค. 2563
675 นาย วิรัตน์ เจริญสุข นาย อ๊อต ธรรมภาคา 208,917 ศบบ. 22 ม.ค. 2563
676 นาง สมควร อินทุทรัพย์ พ.ต. ศักดิ์ัชัย อินทุทรัพย์ 211,320 มทบ.39 22 ม.ค. 2563
677 นาย สลัด ปารมี ร.ต. สุเวช สุขสบาย 211,321 มทบ.28 22 ม.ค. 2563
678 นาย สวาท ชัยพันนา น.ส. จงรักษ์ ชัยพันนา 211,322 มทบ.21 22 ม.ค. 2563
679 พล.อ. มารุต ลิ้มเจริญ นาง พักตร์พิมล ลิ้มเจริญ 211,323 มทบ.21 17 ม.ค. 2563
680 พ.ต. ประชา เสตะปุตตะ นาง แน่งน้อย เสตะปุตตะ 211,080 มทบ.21 17 ม.ค. 2563