การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 นาง ประยูร จันทร์ฉาย พ.ท. สุรวุฒิ จันทร์ฉาย 208,152 มทบ.16 7 ส.ค. 2562
672 นาง พรรณี ห้าวหาญ นาง ชลฤณี สมชนะ 208,153 มทบ.13 7 ส.ค. 2562
673 พ.ท. สิงหนาท รอดปราณี นาง ปิยะพรรณ รอดปราณี 207,439 มทบ.43 30 ก.ค. 2562
674 พ.ต. นิยม น้อยสถิตย์ นาง ประเมิน น้อยสถิตย์ 207,442 สง.สด.จว.ส.ห. 30 ก.ค. 2562
675 ร.ต. ศักดิ์ชาย ศักดิ์สุวรรณ นาย รณชัย ศักดิ์สุวรรณ 207,438 มทบ.42 30 ก.ค. 2562
676 จ.ส.อ. สมชาติ สิทธิศาสตร์ นาง อำพา สิทธิศาสตร์ 207,430 มทบ.35 30 ก.ค. 2562
677 ร.ต. สุวันทา วงษ์บุตร นาง สำเนียง วงษ์บุตร 207,432 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
678 ร.ต. ทองพูน สิงหะแสนยาพงษ์ น.ส. ชูศรี สิงหะแสนยาพงษ์ 207,431 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
679 ร.ต. สันติ จอมพงษ์ นาง สมหมาย จอมพงษ์ 207,424 มทบ.37 30 ก.ค. 2562
680 ร.ต. อำนวย ศรีโทโคตร น.ส. อภิญญา ศรีโทโคตร 9,490 มทบ.23 30 ก.ค. 2562