การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 นาย พิศพงษ์ จันทรา นาง ขนิษฐา จันทรา 204,127 รพ.ค่ายสุรนารี 27 เม.ย. 2561
672 นาย ก๊อก อ่อนคำ นาย ณัฐนันท์ ตราชู 206,037 มทบ.36 27 เม.ย. 2561
673 น.ส. อัมพร ปะอ้าย จ.ส.อ. อุทัย กาวัน 119,300 มทบ.33 27 เม.ย. 2561
674 น.ส. อัมพร ปะอ้าย น.ส. ณัฐกานต์ กาวัน 86,499 มทบ.33 27 เม.ย. 2561
675 นาย เฉลิม จันภิรมย์ จ.ส.อ. พีระพล ศุภนคร 205,798 มทบ.21 27 เม.ย. 2561
676 นาง สาลี่ กองเพิ่มพูล นาย อำนาจ กองเพิ่มพูล 205,786 พธ.ทบ. 27 เม.ย. 2561
677 นาง ทองพิมพ์ ใจดี จ.ส.อ. กิตติ ใจดี 205,798 ช.11 พัน.111 27 เม.ย. 2561
678 นาง นวลจันทร์ ปลัดภูมี นาง ภีชญา หงษ์มาลา 156,967 มทบ.24 27 เม.ย. 2561
679 นาง นวลจันทร์ ปลัดภูมี นาง นภักอนง ฤทธิ์มหา 48,867 มทบ.24 27 เม.ย. 2561
680 นาง แก่นตา กองแก้ว ร.ต. เฉลิมพล โสวิลัย 205,876 มทบ.210 27 เม.ย. 2561