การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 นาย บัวลา โล่ห์คำ ส.อ. กิตติศักดิ์ โล่ห์คำ 208,117 ร.16 พัน.3 24 ก.ย. 2562
672 นาย คำพันธ์ กิ่งกุล ร.อ. ประดับ วงศ์สุวรรณ 208,843 มทบ.25 24 ก.ย. 2562
673 นาย เฉลียว อุตโพธิ์ จ.ส.ต. สงกรานต์ ภูตะมาตย์ 208,852 มทบ.22 24 ก.ย. 2562
674 นาง ปาง รัศมี ร.ต. กำแพง ภู่จุฬา 208,865 ร.12 พัน.1 รอ. 24 ก.ย. 2562
675 นาง อุไร สุวรรณรักษา ร.ต. พเยาว์ สุวรรณรักษา 208,870 มทบ.44 24 ก.ย. 2562
676 นาง มูล สิทธิ นาง ทองพล คำสระแก้ว 199,014 มทบ.23 24 ก.ย. 2562
677 นาย เฉลิม รอดประเสริฐ ร.ต.หญิง เพ็ญจิตร รอดประเสริฐ 208,854 มทบ.15 24 ก.ย. 2562
678 นาง บุญนาค อินดี จ.ส.อ. ณรงค์ อินดี 208,855 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 24 ก.ย. 2562
679 นาง สุภาพ ยอดวงษ์ จ.ส.อ. จิตรกร ยอดวงษ์ 208,866 พัน.ซบร.22 บชร.2 24 ก.ย. 2562
680 นาย แวว ใจแก้ว จ.ส.อ. ยศวรรธน์ ใจแก้ว 208,855 กรม ทพ.47 24 ก.ย. 2562