การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 ร.ต. วิมล เจิมขวัญ นาง สุนันทา เจิมขวัญ 207,767 มทบ.310 5 เม.ย. 2562
672 ร.ต. ไพบูลย์ จิตรณรงค์ นาง ชุมสาย โกศิริ 207,768 มทบ.21 5 เม.ย. 2562
673 ร.ต. จรูญ พัดทะเล ร.ต.อ. สุรัตน์ พัดทะเล 207,780 มทบ.21 5 เม.ย. 2562
674 ร.ต. วิไล ภูแสงศรี น.ส. สุมิตรา ภูแสงศรี 207,745 มทบ.18 5 เม.ย. 2562
675 ร.ต. สมทรง ร้อยแสง นาง สมใจ ร้อยแสง 207,747 มทบ.13 5 เม.ย. 2562
676 ร.ต. เชิดชัย ยิ้มฉาย นาย ย้วน ยิ้มฉาย 28,634 พัน.สร.1 5 เม.ย. 2562
677 ร.ต. เชิดชัย ยิ้มฉาย น.ส. บัวหลวง ฉลาดคิด 178,634 พัน.สร.1 5 เม.ย. 2562
678 ร.ต. หรีด กลึมขุนทด นาย วิฑูรย์ กลึมขุนทด 111,733 มทบ.21 5 เม.ย. 2562
679 ร.ต. หรีด กลึมขุนทด น.ส. ปริยากร กลึมขุนทด 96,000 มทบ.21 5 เม.ย. 2562
680 ร.ต. มนูญ ทองละมุน นาง ขอม ทองละมุน 207,761 มทบ.43 5 เม.ย. 2562