การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 ร.ต. สมชัย พงศ์ผาสุก ร.ต. อาสา พงศ์ผาสุก 205,799 พธ.ทบ. 19 มิ.ย. 2561
672 ร.ต. รัง ปัญญาภู นาง นอม ปัญญาภู 205,815 มทบ.38 19 มิ.ย. 2561
673 จ.ส.อ. อนนท์ แสงแก้ว นาง ฉวีวรรณ แสงแก้ว 205,618 มทบ.44 19 มิ.ย. 2561
674 จ.ส.อ. สมเกียรติ ควรตะขบ นาง วารี ควรตะขบ 205,832 มทบ.29 19 มิ.ย. 2561
675 จ.ส.อ. สุพรรณ ปรางจันทร์ นาง สอาด ปรางจันทร์ 205,834 มทบ.16 19 มิ.ย. 2561
676 จ.ส.อ. เอ็ด ศิริรักษ์ น.ส. พรทิพย์ ศิริรักษ์ 205,583 มทบ.21 19 มิ.ย. 2561
677 จ.ส.อ. วันชัย เสือยัน นาง อารีย์ เสือยัน 205,814 มทบ.39 19 มิ.ย. 2561
678 จ.ส.อ. สมชาย หัดนา นาย หัตถชัย หัดนา 205,816 มทบ.17 19 มิ.ย. 2561
679 จ.ส.อ. มานพ สระสม นาง ศิริพร สระสม 205,805 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
680 จ.ส.ต. สุเทพ สระบัว นาง คำจันทร์ สระบัว 205,799 มทบ.24 19 มิ.ย. 2561