การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 นาง เม็ง ศรีสาพันธ์ ร.ต. บุญทวี ศรีสาพันธ์ 207,190 มทบ.24 15 พ.ย. 2561
672 นาง สายทอง ขอดไธสง จ.ส.อ. ณรงค์ ชื่นตา 207,183 ทภ.2 15 พ.ย. 2561
673 นาย สุวิทย์ เชาวน์เกษม พ.ท.หญิง สุดาสวรรค์ เชาวน์เกษม 207,201 มทบ.29 15 พ.ย. 2561
674 นาย แสน ดวงศรี ร.ต. สมชัย ปิยสมบัติ 207,186 มทบ.28 15 พ.ย. 2561
675 นาง สมหมาย บุญรักษ์ ส.อ. การุณ บุญรักษ์ 207,186 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
676 นาง ปุ้ย แม่นมั่น นาง ศรีอัมพร พิมพ์ชาย 207,185 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
677 นาง สุ่ม บุญคง ร.ต. สุรศักดิ์ บุญคง 207,194 มทบ.21 15 พ.ย. 2561
678 นาย ทอง อุทธิยา จ.ส.อ. นพดล อุทธิยา 207,436 ม.2 พัน.15 15 พ.ย. 2561
679 นาง อบเชย เกศโอภาส นาง สรินยา ขันธิโชติ 207,177 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 15 พ.ย. 2561
680 นาย ฝัด ปิ่นทอง ร.ท. วราพงษ์ พลอยพันธ์ 207,110 ส.พัน.9 พล.ร.9 15 พ.ย. 2561