การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 นาง สุมาลี เสาร์วงษ์ ด.ช. สิทธิชัย เสาร์วงษ์ 159,909 ช.พัน.3 พล.ร.3 18 พ.ย. 2562
672 นาย อำนวย ฟุกฟัก จ.ส.อ. อดิศักดิ์ ฟุกฟัก 211,167 ช.3 พัน.302 18 พ.ย. 2562
673 นาย ภูวัด เทพศรีหา ส.อ. สุทัศน์ เทพศรีหา 210,901 กรม ทพ.12 18 พ.ย. 2562
674 พ.ต. สมพงษ์ คล่องเชิงสาน นาง อรุณีย์ คล่องเชิงสาน 211,173 มทบ.17 14 พ.ย. 2562
675 ร.ท. สนิท อินเปล่ง นาง นิยม อินเปล่ง 210,912 มทบ.18 14 พ.ย. 2562
676 ร.ต. ประเคน ลืนคำ นาง ละออ ลืนคำ 210,913 สง.สด.จว.ม.ส. 14 พ.ย. 2562
677 ส.ท. พบธรรม คำอ่อนดี น.ส. พรหมพร คงเนตร 211,170 ช.พัน.4 พล.ร.4 14 พ.ย. 2562
678 น.ส. อัมพร ดวงทิพย์ น.ส. รวิสุดา แจ่มแสงอรุณ 202,104 รพ.ค่ายสุรนารี 14 พ.ย. 2562
679 นาย สมพงษ์ ชนะเคราะห์ จ.ส.อ. แดง แก่นจันทร์ 211,170 ร.6 พัน.1 12 พ.ย. 2562
680 นาย ใบ บัวระพา จ.ส.อ. สุจิน จันทรเสนา 211,175 ร.13 พัน.2 14 พ.ย. 2562