การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
671 จ.ส.อ. อนันต์ มีขวด ด.ช. ชนนกันต์ มีขวด 28,767 มทบ.41 14 มิ.ย. 2562
672 นาง ถนอมจิตร ชาวไร่ ร.ต. ชัชพิมุข ชาวไร่ 207,536 รร.ตท.สปท. 14 มิ.ย. 2562
673 นาง บัวคำ เมฆกิจ ร.ต.หญิง สิริลักษณ์ ประดับวงศ์ 207,527 มทบ.32 14 มิ.ย. 2562
674 นาง แถม นวนกิ่ง นาง สำเรียง ยามมีสินธิ์ 207,528 มทบ.21 14 มิ.ย. 2562
675 นาง พรม บึงอ้อ ร.ต. วีระวัฒน์ ลาหนองแคน 207,533 มทบ.21 14 มิ.ย. 2562
676 นาง นิตยา สอนโสติ น.ส. กาญจนา เวชกามา 207,312 มทบ.19 14 มิ.ย. 2562
677 นาง อื้อ คงภักดี ร.ต. สมโภช คงภักดี 207,534 ป.71 พัน.712 14 มิ.ย. 2562
678 นาย เอี่ยม คุ้มสุข ร.ต. อำนาจ เทียมผล 207,315 ศม. 14 มิ.ย. 2562
679 นาง คำผอง กลางหมู่ ร.อ. สุทธิพงษ์ กลางหมู่ 207,535 ร.4 พัน.1 14 มิ.ย. 2562
680 นาง บัวใย แก้วเกิด จ.ส.อ. สวัสดิ์ ลำมะศักดิ์ 207,541 มทบ.37 14 มิ.ย. 2562