การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
681 นาง คำแพง เฉลียวศิลป์ พ.อ. ประวัติ จารุตัน 211,174 ม.6 14 พ.ย. 2562
682 พ.ท. มนัส เพ็ชรเสนา นาย ธรรมนูญ เพ็ชรเสนา 211,196 มทบ.13 12 พ.ย. 2562
683 ร.ต. ดีกรี ทับสีรัตน์ นาง สมใจ ทับสีรัตน์ 112,000 สง.สด.จว.ร.น. 12 พ.ย. 2562
684 ร.ต. ดีกรี ทับสีรัตน์ น.ส. วันวิสา ทับสีรัตน์ 99,213 สง.สด.จว.ร.น. 12 พ.ย. 2562
685 ร.ต. บุญเกื้อ พรมกูล นาง นิภา พรมกูล 208,259 มทบ.42 12 พ.ย. 2562
686 ร.ต. วินัย พันธุ์คำ นาง ยุพวรรณ ศิริโชคมงคลชัย 211,192 มทบ.14 12 พ.ย. 2562
687 จ.ส.อ. ธีระ ถาวรรัตน์ นาย ภูมิชัย ถาวรรัตน์ 211,197 สง.สด.จว.ก.บ. 12 พ.ย. 2562
688 จ.ส.อ. ชาญศักดิ์ หว่างจ้อย นาง สมัย หว่างจ้อย 211,198 มทบ.39 12 พ.ย. 2562
689 จ.ส.อ. สมพงษ์ ควรหา นาง พรทิพย์ ควรหา 210,928 มทบ.14 12 พ.ย. 2562
690 นาง สุกัญญา เรือโป๊ะ ม.ล. สุภัทรา กำภู ณ อยุธยา 211,188 มทบ.39 12 พ.ย. 2562