การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
681 ส.ต. สมปอง อรรครน้อย นาง สุรีย์ อรรครน้อย 205,883 มทบ.21 26 ก.ค. 2561
682 นาง สิม แสนศรี ร.ท. จำเริญ หอมสมบัติ 205,893 ร.3 พัน.3 26 ก.ค. 2561
683 นาย วิชัย จันทร์เกตุ ร.ต. สัมพันธ์ จันทร์เกตุ 205,892 มทบ.39 26 ก.ค. 2561
684 นาย เพิ่ม ยอดหอ ร.ต. เจตจันทร์ สายตา 205,885 มทบ.22 26 ก.ค. 2561
685 นาย ใบ การินรัตน์ ส.อ. จักรี โชติสูงเนิน 205,637 มทบ.21 26 ก.ค. 2561
686 นาง สมพิศ บัวงาม ส.ท. สุคิด ณรงค์นาม 205,886 มทบ.21 26 ก.ค. 2561
687 นาง มา ศรีวุฒิพงศ์ พ.ท. ทัศนัย ศรีวุฒิพงศ์ 205,886 มทบ.21 26 ก.ค. 2561
688 นาย ทวี เอียการนา ร.ต. อิทธิพล ห้องสุคนธ์ 205,884 มทบ.18 26 ก.ค. 2561
689 นาย เพ็ชร์ เกตุสวาสดิ์ จ.ส.อ. ชุมพร เกตุสวาสดิ์ 205,879 พล.ร.9 26 ก.ค. 2561
690 พ.ต. อุดร ศรีสุข พ.ต. พีระพล ศรีสุข 205,870 มทบ.22 25 ก.ค. 2561