การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
681 นาง สานิดา ศรีประภา นาย ทศพร ศรีประภา 210,977 มทบ.17 28 เม.ย. 2563
682 นาง ดี บุญซ้อน ร.ต. สมาน ยอดแย้ม 210,976 มทบ.13 28 เม.ย. 2563
683 นาง ละม่อม วงษ์อาษา จ.ส.อ. วุฒิ วงษ์อาษา 210,978 มทบ.24 28 เม.ย. 2563
684 นาย เฟื่อง คะชา พ.ท. ชลชาติ วงศ์ไชยณรงค์ 210,984 มทบ.21 28 เม.ย. 2563
685 นาง ละออง นฤมิตสุวิมล ร.ต. ปราณีต นฤมิตสุวิมล 198,452 มทบ.21 28 เม.ย. 2563
686 นาง ลำยวง เอกทัศน์ ร.ต. อำนาจ เอกทัศน์ 210,962 มทบ.13 28 เม.ย. 2563
687 นาง ประสงค์ แต่งภูมิ จ.ส.อ. สิทธิพันธ์ แต่งภูมิ 211,250 ม.4 พัน.25 รอ. 28 เม.ย. 2563
688 นาง อำพร สิงห์วิชัย ส.ต. ไพบูลย์ สิงห์วิชัย 211,250 พัน.สท. 28 เม.ย. 2563
689 นาย สำรวย อินทร์เลื่อม จ.ส.อ. รส อินเลื่อม 210,979 ป.72 พัน.722 28 เม.ย. 2563
690 พระ อนันต์ กันพร้อม ร.ต. สุมิตร กันพร้อม 210,968 ป.71 พัน.712 28 เม.ย. 2563