การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
681 จ.ส.อ. สวัสดิ์ ภวังคนันท์ พระ พีระยุทธ ภวังคนันท์ 21,223 มทบ.15 10 ก.ค. 2562
682 จ.ส.อ. สวัสดิ์ ภวังคนันท์ นาง นัดศรา พราหมณ์ชื่น 21,223 มทบ.15 10 ก.ค. 2562
683 จ.ส.อ. สวัสดิ์ ภวังคนันท์ จ.ส.อ. จักรพงษ์ ภวังคนันท์ 21,223 มทบ.15 10 ก.ค. 2562
684 จ.ส.อ. สวัสดิ์ ภวังคนันท์ นาง กมลพรรณ ภวังคนันท์ 122,423 มทบ.15 10 ก.ค. 2562
685 ส.อ. กฤษดา ไสวโก น.ส. วนิดา เจริญสุข 148,704 ป.5 พัน.15 10 ก.ค. 2562
686 ส.อ. กฤษดา ไสวโก ด.ญ. ลลิดา ไสวโก 58,164 ป.5 พัน.15 10 ก.ค. 2562
687 ส.ต. กิตติ ศุกระเศรณี น.ส. กนกวรรณ ทับทิมทอง 207,260 มทบ.16 10 ก.ค. 2562
688 นาย สมศักดิ์ บัวสมบูรณ์ ร.ต. วสันต์ ผ่องแผ้ว 207,550 สง.สด.จว.ย.ส. 10 ก.ค. 2562
689 นาง โหล่น อ่อนศรีน้อย นาง อะมะลาพร ฉัตรน้อย 207,558 ร.12 พัน.2 รอ. 10 ก.ค. 2562
690 นาง เจียน บุ้นเฮี้ยน นาง อำไพ พวงแก้ว 207,553 มทบ.34 10 ก.ค. 2562