การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
681 ร.ต. ธัชรพูลย์ พรสวัสดิ์ นาง อมรา พรสวัสดิ์ 207,697 มทบ.23 11 เม.ย. 2562
682 ร.ต. สง่า การพาณิชย์ น.ส. รมิดา รุ่งกรพาณิชย์ 207,699 มทบ.21 11 เม.ย. 2562
683 ร.ต. สุนันท์ แสงสว่าง นาง อุดร แสงสว่าง 207,452 มทบ.13 11 เม.ย. 2562
684 ร.ต. รุณ จันทร์กลั่น พล.ต. จารีย์ จันทร์กลั่น 206,980 มทบ.13 11 เม.ย. 2562
685 ร.ต. สุเทพ ไทยทอง นาย โท ไทยทอง 36,165 ป.21 พัน.20 11 เม.ย. 2562
686 ร.ต. สุเทพ ไทยทอง นาย พรภวิษย์ ไทยทอง 36,165 ป.21 พัน.20 11 เม.ย. 2562
687 ร.ต. สุเทพ ไทยทอง นาง ดวงดาว ไทยทอง 134,865 ป.21 พัน.20 11 เม.ย. 2562
688 ร.ต. บุญนึก ตันเจริญ นาง สุวรรณ ตันเจริญ 207,708 มทบ.16 11 เม.ย. 2562
689 ร.ต. แดง พรหมอ่อน นาง สมพร พรหมอ่อน 207,698 มทบ.13 11 เม.ย. 2562
690 ร.ต. ปรารภ ลามาตร นาง กรรณิการ์ ลามาตร 207,463 มทบ.29 11 เม.ย. 2562