การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
681 ร.ต. ประเสริฐ ใจหาญ นาง ชมบงกช ใจหาญ 211,327 มทบ.24 17 ม.ค. 2563
682 ร.ต. คนึงนิจ ศรีสุวรรณ นาง สะโอด ศรีสุวรรณ 136,603 มทบ.46 17 ม.ค. 2563
683 ร.ต. คนึงนิจ ศรีสุวรรณ นาง ดรุณี ศรีสุวรรณ 74,470 มทบ.46 17 ม.ค. 2563
684 ร.ต. มิตร ตรีเมฆ นาง สุดาพร ตรีเมฆ 211,311 มทบ.12 17 ม.ค. 2563
685 จ.ส.อ. มนตรี เฉลยพจน์ นาง ลัดดา เฉลยพจน์ 211,321 พัน.สบร.23 บชร.3 17 ม.ค. 2563
686 อส.ทพ. จิรยุทธิ์ แสงประจงค์ น.ส. สุวรรณา ชำนาญกิจ 210,825 กรม ทพ.46 17 ม.ค. 2563
687 นาง วาด น้อยบุญมา น.ส. เพชรผกา ขำสกุล 211,313 ศสพ. 17 ม.ค. 2563
688 นาง ปริ้ม ปลอดสกุล จ.ส.อ. สุชาติ ปลอดสกุล 211,074 มทบ.44 17 ม.ค. 2563
689 นาง คำเผือ บุญสิทธิ์ ร.ต. ภาสกร แหวนวงษ์ 211,322 มทบ.21 17 ม.ค. 2563
690 นาง สายหยุด เกลี้ยงกลม จ.ส.อ. นัฐพล เกลี้ยงกลม 211,311 มทบ.17 17 ม.ค. 2563