การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
681 จ.ส.ท. ธนาวุฒิ พุ่มพวง นาย จำลอง พุ่มพวง 207,287 ป.72 พัน.721 9 ม.ค. 2562
682 ส.อ. ผล ลืมเนตร นาง บุญธรรม ลืมเนตร 207,305 มทบ.19 9 ม.ค. 2562
683 ส.อ. คำหงษ์ สีดี จ.ส.อ. นพรัตน์ สีดี 154,000 ป.6 พัน.23 9 ม.ค. 2562
684 ส.อ. คำหงษ์ สีดี นาง ทองใส ยอดแสง 8,766 ป.6 พัน.23 9 ม.ค. 2562
685 ส.อ. สมชาย สมาทาน นาง บุษราคัม มึลแล่ร์ 207,545 มทบ.31 9 ม.ค. 2562
686 ส.ท. ชนะ เงินทองดี นาง วนารีย์ โฉมทอง 206,863 พัน.สห.41 9 ม.ค. 2562
687 นาย แก้ว จันทร์ขุน จ.ส.อ. อาทิตย์ มงคลรัตน์ 206,146 มทบ.36 9 ม.ค. 2562
688 นาย ชิ้น ขริบเอม จ.ส.อ. สมศักดิ์ ขริบเอม 207,566 มทบ.310 9 ม.ค. 2562
689 นาง ละม่อม คำเวียง ร.ต. อุทัย เอื้อราษฎร์ 207,588 มทบ.23 9 ม.ค. 2562
690 นาง สอางค์ แสงสวย น.ส. นิ่มนวล แสงสวย 207,563 มทบ.22 9 ม.ค. 2562