การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
681 นาง ดำดี แถมจำรัส จ.ส.อ. อภิชาติ แถมจำรัส 207,133 ร.9 พัน.2 15 พ.ย. 2561
682 นาง สมหวัง ภู่ระหงษ์ จ.ส.อ. บุญส่ง สุขเกษม 207,375 มทบ.31 15 พ.ย. 2561
683 นาง น้อย สินทิพลา นาง เกียงสูน ไพคำนาม 207,366 มทบ.24 15 พ.ย. 2561
684 นาย คำสวรรค์ อิ่มเรือง จ.ส.อ. อนันต์ อิ่มเรือง 207,358 ช.พัน.6 พล.ร.6 15 พ.ย. 2561
685 นาย ทิพย์ ซึมกลาง จ.ส.อ. ธีระศักดิ์ ศุภโชควิบูลย์ 207,377 ช.2 15 พ.ย. 2561
686 นาย ละมัย พลดงนอก จ.ส.ท. สมศักดิ์ พลดงนอก 200,955 ส.พัน.22 ทภ.2 15 พ.ย. 2561
687 นาง มณฑา สุตคูณ ร.ต. สังเวียน สุดคูณ 207,174 ศบบ. 15 พ.ย. 2561
688 นาง ชอบ หมั่นสาร จ.ส.อ. ณัฐวัจน์ หมั่นสาร 207,174 ศบบ. 15 พ.ย. 2561
689 นาง เฮียง ทิมเครือจีน ร.ต. สุจินต์ ทิมเครือจีน 207,172 มทบ.39 15 พ.ย. 2561
690 นาง เกณฑ์ โพธิ์ศิริ พระ ชาย โพธิ์ศิริ 207,173 มทบ.23 15 พ.ย. 2561