การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
681 นาย สำรอง ใจแจ้ง นาง บัวลา กันโท 205,688 กรม ทพ.22 3 เม.ย. 2561
682 นาย ไพบูลย์ สืบพรหม ร.อ. ธีระศักดิ์ สืบพรหม 205,686 ร.6 พัน.2 3 เม.ย. 2561
683 นาง สุนีย์ พรหมมินทร์ จ.ส.อ. ชนินทร์ พรหมมินทร์ 205,937 พัน.สห.31 3 เม.ย. 2561
684 นาง บัวแก้ว ทิพย์ปัญญา นาย บุญชอน ทิพย์ปัญญา 205,688 ศพปน.พท.ศอพท. 3 เม.ย. 2561
685 นาย สังวาลย์ ดวงสุวรรณ จ.ส.อ. ฐนกร ศรีวิชัย 205,693 ป.1 พัน.11 รอ. 3 เม.ย. 2561
686 นาง ศรีนวล ปัญญาเพิ่ม นาง จิลัดดา โมสิกะ 205,816 มทบ.33 3 เม.ย. 2561
687 นาง เอม ทองประสม นาง สุกันยา เนาว์สูงเนิน 205,815 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
688 นาง ทองแดง ภูมาศ นาง อุทัยวรรณ บรรเทิง 205,815 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
689 นาง ทอง ศรีชาวนา นาง กรรธิมา บุญนาค 205,819 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
690 น.ส. บุษกร พงษ์ประสพ นาย ภัทรกร ทองแม้น 205,822 มทบ.21 3 เม.ย. 2561