การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
681 นาง ประถม อินทโสม นาย ดำรงค์ อินทโสม 205,786 รร.จปร. 21 มิ.ย. 2561
682 นาง นวง หาญประโคน ร.ต. จำรัส ประจุดทะเนย์ 205,788 ร.23 พัน.4 21 มิ.ย. 2561
683 นาย ประหยัด พลโลก จ.ส.ต. พชร พลโลก 196,037 ร.13 พัน.1 21 มิ.ย. 2561
684 นาง จึง สุขรัตนวงศ์ ร.ต. ปรีชา สุขรัตนวงศ์ 205,788 มทบ.31 21 มิ.ย. 2561
685 นาง ละออง นะรัยรัมย์ จ.ส.อ. สาลี นะรัยรัมย์ 205,569 มทบ.26 21 มิ.ย. 2561
686 นาง อำนวย บุญมี จ.ส.อ. เพิ่มยศ พันยา 205,786 มทบ.18 21 มิ.ย. 2561
687 นาง นุช กุทาพันธ์ นาง อารีย์ ทับแสง 205,784 มทบ.17 21 มิ.ย. 2561
688 นาง ทองแก้ว วรุณศรี นาง สุพร เทพทิตย์ 205,783 มทบ.16 21 มิ.ย. 2561
689 นาง ประเสริฐ เทพไทยขาว จ.ส.อ. สัมพันธ์ เทพไทยขาว 205,572 ช.พัน.9 พล.ร.9 21 มิ.ย. 2561
690 นาย เยียง ดินราบรัมย์ นาง อำนวย ดินราบรัมย์ 90,183 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ 21 มิ.ย. 2561