การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
681 นาง น้อย บ่อแก้ว จ.ส.อ. บุญเที่ยง บ่อแก้ว 204,016 สง.สด.จว.พ.ร. 17 ต.ค. 2560
682 นาง ต๋า อินธิมา ร.ต. จรัส อินธิมา 204,225 มทบ.32 17 ต.ค. 2560
683 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช นาง เฉลิมวรรณ บำรุงเวช 170,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
684 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช น.ส. วรรณกร บำรุงเวช 17,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
685 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช นาย ยศวิน บำรุงเวช 17,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
686 พ.ต. อภิญญา บุญชะตา นาง จันทร์เพ็ญ บุญชะตา 204,086 ร.25 10 ต.ค. 2560
687 ร.ท. ธวัชชัย เดชเดโช นาย พันกรณ์ เดชเดโช 204,038 มทบ.41 10 ต.ค. 2560
688 จ.ส.อ. สมจิตร ศิริโยธา น.ส. สิริภรณ์ บัวลา 203,868 ร.4 พัน.1 10 ต.ค. 2560
689 จ.ส.อ. สราวุธ เกตุทิพย์ นาง ธมลวรรณ เกตุทิพย์ 140,000 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
690 จ.ส.อ. สราวุธ เกตุทิพย์ น.ส. จีรภา เกตุทิพย์ 64,100 มทบ.13 10 ต.ค. 2560