การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
681 ร.ต. เกรียงศักดิ์ คำต๊ะ นาง อัมพวัน คำต๊ะ 208,017 มทบ.37 19 ส.ค. 2562
682 ร.ต. สนั่น ปราบจันดี นาง อนุสรา ปราบจันดี 208,056 มทบ.21 19 ส.ค. 2562
683 ร.ต. นำชัย ภู่ทับทิม นาง วิไล ภู่ทับทิม 207,785 มทบ.16 19 ส.ค. 2562
684 จ.ส.อ. ชาลี นวลพลกรัง นาง มาลี นวลพลกรัง 208,027 มทบ.34 19 ส.ค. 2562
685 จ.ส.อ. บรม บัวผัน จ.ส.อ. วรายุทธ บัวผัน 35,064 มทบ.16 19 ส.ค. 2562
686 จ.ส.อ. บรม บัวผัน นาง จินตนา ฉายานันท์ 161,092 มทบ.16 19 ส.ค. 2562
687 จ.ส.อ. สวัสดิ์ จันทร์รัตน์ นาง อรวรรณ จันทร์รัตน์ 35,626 พัน.ซบร.กรม สน.12 19 ส.ค. 2562
688 จ.ส.อ. สวัสดิ์ จันทร์รัตน์ นาง สาธิตา ผจญทรพรรค 172,126 พัน.ซบร.กรม สน.12 19 ส.ค. 2562
689 จ.ส.อ. สมศักดิ์ แก้ววิเชียร จ.ส.อ. ธราดล แก้ววิเชียร 208,044 ร.25 19 ส.ค. 2562
690 จ.ส.อ. ประณต นราจันทร์ นาง ลำใย นราจันทร์ 208,058 มทบ.21 19 ส.ค. 2562