การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
681 ส.อ. วิเชียร สมเพ็ชร์ นาง ลำดวน สมเพ็ชร์ 204,613 ร.17 พัน.4 7 ก.พ. 2561
682 ส.อ. อนุสรณ์ ศรศิริ นาง ไพรวรรณ พลเสน 204,889 ม.6 พัน.6 7 ก.พ. 2561
683 ส.อ. สนิท ทองลอง จ.ส.ท. เจษฎา ทองลอง 204,658 มทบ.22 7 ก.พ. 2561
684 ส.ต. ครอบ คงกระพันธุ์ นาง มาลี คงกระพันธุ์ 204,637 กสษ.1 กส.ทบ. 7 ก.พ. 2561
685 นาย วุ่น ทองกวด พ.ท. วิชิต ทองกวด 204,620 มทบ.39 7 ก.พ. 2561
686 นาง น้อย นกพึ่ง ร.ท. ประโยชน์ ประพัฒน์โพธิ์ 204,624 มทบ.13 7 ก.พ. 2561
687 นาง ปิ่น ดวงสุวรรณ์ นาง ประทุม บรรเทาญาติ 204,623 มทบ.18 7 ก.พ. 2561
688 นาง บุญใส วิมลรัตน์ จ.ส.อ. พิศิษฐ์ วิมลรัตน์ 204,621 มทบ.26 7 ก.พ. 2561
689 นาย หล่อ กุลสำโรง ร.ต. สมหมาย กุลสำโรง 204,620 มทบ.14 7 ก.พ. 2561
690 นาง ทองย้อย กุลบุตร์ จ.ส.อ. ประยูร กุลบุตร 204,622 มทบ.13 7 ก.พ. 2561