การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
61 นาย เรียม นนทะคุณ พ.ต. อานต นนทะคุณ 211,385 บชร.2 15 ม.ค. 2563
62 นาย จำรอง ไก่แก้ว จ.ส.อ. สุริยัน ตาแก้ว 200,036 ศปภอ.ทบ.3 15 ม.ค. 2563
63 นาย กฤษณรงค์ ตรงตระกูล ร.ต.หญิง ประอร ตรงตระกูล 211,385 มทบ.39 15 ม.ค. 2563
64 นาย ทอง บุษบา ร.ต. บุญเลิศ บุษบา 211,382 มทบ.31 15 ม.ค. 2563
65 นาง อำภา ฤทธิ์อร่าม จ.ส.อ. นิพันธ์ ฤทธิ์อร่าม 211,376 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
66 นาง พุทธา พิมพ์ศรี จ.ส.อ. สนั่น พิมพ์ศรี 211,378 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
67 พ.ต. สุวรรณ ปุตตาพัฒน์ นาง พัชรี ปุตตาพัฒน์ 211,182 กรม ทพ.43 13 ม.ค. 2563
68 ร.ต. เตี้ยม จำนงค์ทรง นาง น้อม จำนงค์ทรง 211,429 มทบ.31 13 ม.ค. 2563
69 ร.ต. เฉลียว วิเศษรจนา พ.ท. เสมา วิเศษรจนา 211,123 มทบ.16 13 ม.ค. 2563
70 ร.ต. สมชาติ พุกหอม นาง อุไร พุกหอม 211,374 มทบ.16 13 ม.ค. 2563