การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
61 ร.ต. อัมพร วงศ์บา นาง ทองขาว วงศ์บา 207,571 มทบ.21 12 มิ.ย. 2562
62 ร.ต. สวัสดิ์ ศิริภากาศ นาง ระนอง ศิริภากาศ 24,595 มทบ.21 12 มิ.ย. 2562
63 ร.ต. สวัสดิ์ ศิริภากาศ นาง กัณฐารัตน์ จิตต์ปราณี 182,977 มทบ.21 12 มิ.ย. 2562
64 ร.ต. จำลอง ลิ้มอิ่ม นาง วันดี ลิ้มอิ่ม 207,554 มทบ.16 12 มิ.ย. 2562
65 จ.ส.อ. สุกิจ อินกันต์ นาง ไกรสร อินกันต์ 207,091 สง.สด.จว.ช.ร. 12 มิ.ย. 2562
66 จ.ส.อ. กมล แก้วอู๋ น.ส. เบญจมาศ แก้วอู๋ 207,338 ร.4 พัน.3 12 มิ.ย. 2562
67 จ.ส.อ.หญิง ชมภู สุขสมัย นาง เสาวรจน์ จันทราพัฒนะ 23,134 มทบ.12 12 มิ.ย. 2562
68 จ.ส.อ.หญิง ชมภู สุขสมัย นาย ชุมพรรค จันทราพัฒนะ 184,434 มทบ.12 12 มิ.ย. 2562
69 อส.ทพ. มานพชัย เข็มพันธ์ นาย คำพันธ์ เข็มพันธ์ 207,333 กรม ทพ.21 12 มิ.ย. 2562
70 นาย ยวง เดคำกาศ ร.ต. ณัฐวุฒิ เดคำกาศ 207,564 มทบ.33 12 มิ.ย. 2562