การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
61 ร.ต. ยงยุทธ ศิริพันธุ์ น.ส. สุภาวดี ศิริพันธุ์ 207,142 มทบ.24 26 ก.ย. 2561
62 ร.ต. อำนวย คงคาลัย นาง พะเยาว์ คงคาลัย 195,311 มทบ.15 26 ก.ย. 2561
63 ร.ต. สงวน สมประสงค์ นาง ธนนันท์ สมประสงค์ 207,116 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
64 ร.ต. กฤตพัฒน์ กล่อมจินดา นาย วสันต์ กล่อมจินดา 207,118 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
65 ร.ต. ไพโรจน์ ขันทอง นาง ลำพูน ขันทอง 207,144 มทบ.310 26 ก.ย. 2561
66 ร.ต. เผื่อน ขุดสูงเนิน นาง สมร ขุดสูงเนิน 207,145 มทบ.21 26 ก.ย. 2561
67 ร.ต. สอิ้ง นามนาค นาง สำรวม นามนาค 207,147 มทบ.21 26 ก.ย. 2561
68 ร.ต. ชั้น โยสังข์ นาย ไล้ โยสังข์ 17,237 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
69 ร.ต. ชั้น โยสังข์ ส.อ. ฤทธิ์พิชัย โยสังข์ 17,237 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
70 ร.ต. ชั้น โยสังข์ นาง บุญเกิด โยสังข์ 155,437 มทบ.13 26 ก.ย. 2561