การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
61 พ.ต. สมนึก ภู่ระหงษ์ นาง สงวน ภู่ระหงษ์ 173,660 มทบ.14 24 ก.ย. 2562
62 พ.ต. สมนึก ภู่ระหงษ์ น.ส. พิชญ์สินี ภู่ระหงษ์ 34,660 มทบ.14 24 ก.ย. 2562
63 ร.ท. ธนกร แผ้วสมบุญ น.ส. กนกนาถ แผ้วสมบุญ 208,596 มทบ.16 24 ก.ย. 2562
64 ร.ต. ฉลอง แสนอุบล นาง สุภาวณีย์ แสนอุบล 208,873 มทบ.21 24 ก.ย. 2562
65 ร.ต. ระวัง ทองเลม็ด น.ส. ยุวดี ทองเลม็ด 208,834 สง.สด.จว.ร.น. 24 ก.ย. 2562
66 ร.ต. ธนิต ปราบพาล นาย วีรยุทธ ปราบพาล 136,300 มทบ.24 24 ก.ย. 2562
67 ร.ต. ธนิต ปราบพาล ด.ญ. พรรณนิภา ปราบพาล 72,267 มทบ.24 24 ก.ย. 2562
68 ร.ต. แสง วรวงษ์ ร.ต. นิวัฒน์ วรวงษ์ 208,864 มทบ.27 24 ก.ย. 2562
69 จ.ส.อ. ถวิล ยังวิลัย นาง วิไลพร ยังวิลัย 208,865 ช.3 24 ก.ย. 2562
70 จ.ส.อ. โกศล ขำละเอียด นาง สายฝน ขำละเอียด 208,851 มทบ.13 24 ก.ย. 2562