การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
61 นาย นิพนธ์ จันทร์เพ็ญ จ.ส.อ.หญิง พัชรินทร์ จันทร์เพ็ญ 211,222 มทบ.17 9 มี.ค. 2563
62 นาง รุ่งทิพย์ ใจดี ร.ต. กิตติพิชญ์ ใจดี 210,979 ป.71 พัน.712 9 มี.ค. 2563
63 นาง ตุ่น ชาติศักดิ์ ร.ท. ณัฐพล โชครัมย์ 210,983 กรม ทพ.22 9 มี.ค. 2563
64 นาง ตุ่น ชาติศักดิ์ ร.ท. ณัฐพล โชครัมย์ 210,983 กรม ทพ.22 9 มี.ค. 2563
65 นาง อมร จรูญโรจน์ พล.ต.ม.ล. นภดล จรูญโรจน์ 211,239 มทบ.33 9 มี.ค. 2563
66 นาง คำแปง เครือคำแก้ว ร.ต. ชาติชาย ยศลาภใหญ่ 211,231 มทบ.32 9 มี.ค. 2563
67 นาย ปรีชา กิ่งวัฒนา พ.ท. ชัชวาลย์ กิ่งวัฒนา 211,240 มทบ.31 9 มี.ค. 2563
68 นาง อ่อนศรี พูลสวัสดิ์ นาย แล คงบุรี 211,238 มทบ.27 9 มี.ค. 2563
69 น.ส. เทือม เกิดโชค ร.ต. นิคม ลาวัลย์ 211,242 มทบ.25 9 มี.ค. 2563
70 นาง ดำดี ทองจันทร์ ร.ต. สมศักดิ์ ทองจันทร์ 211,237 มทบ.24 9 มี.ค. 2563