การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
61 นาย จรวย คงศรีอ่อน จ.ส.อ. เชิดชัย คงศรีอ่อน 207,271 ศม. 28 ส.ค. 2561
62 นาย สวัน นามการ ร.ต. วิเชียร นามการ 207,039 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
63 นาง อุไทย อินทร์มะเริง น.ส. อรษา อินทร์มะเริง 207,037 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
64 นาง ฤดี ศรีโอภาส ร.ต. ประจันทร์ เจ็กนอก 207,038 มทบ.21 28 ส.ค. 2561
65 นาง บุญศรี รอดแก้ว ส.ท. สุริยัน รอดแก้ว 207,352 มทบ.37 28 ส.ค. 2561
66 นาง ยุพิน วงศ์ดุษฎีกูล ร.ต. พูลศักดิ์ วงศ์ดุษฎีกูล 207,122 มทบ.32 28 ส.ค. 2561
67 นาง แตงอ่อน คำเรือง นาง เฉลียว หลวงอภัย 207,124 มทบ.31 28 ส.ค. 2561
68 นาง แจ่ม แว่นพิมาย นาง เจียมใจ ฤทธิ์ฤาชัย 207,123 มทบ.29 28 ส.ค. 2561
69 นาย สม โคแสง พ.ต. อรุณ โคแสง 205,968 มทบ.24 28 ส.ค. 2561
70 นาง จันดี สาครเจริญ ร.ต. สมควร กิติอาษา 207,125 มทบ.24 28 ส.ค. 2561