การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
61 ร.ต. คงเดช ริยะวงษ์ นาง ศรีภูมิ ริยะวงษ์ 157,639 มทบ.23 17 มิ.ย. 2563
62 ร.ต. คงเดช ริยะวงษ์ นาย วีรยุทธ ริยะวงษ์ 17,639 มทบ.23 17 มิ.ย. 2563
63 ร.ต. คงเดช ริยะวงษ์ นาย ยุทธพงษ์ ริยะวงษ์ 17,639 มทบ.23 17 มิ.ย. 2563
64 ร.ต. อนุโลม นัทธี นาง โสภี นัทธี 159,080 มทบ.13 17 มิ.ย. 2563
65 ร.ต. อนุโลม นัทธี น.ส. วารุณี หิรัญพีรกานต์ 25,880 มทบ.13 17 มิ.ย. 2563
66 ร.ต. อนุโลม นัทธี นาย ธีระพล นัทธี 25,880 มทบ.13 17 มิ.ย. 2563
67 ร.ต. โน้ม ศรีสะอาด นาย ชาณัฐธนพล ศรีสะอาด 211,085 มทบ.31 17 มิ.ย. 2563
68 ร.ต. มานิตย์ คำนวน นาง กรนันท์ จันทร์บุรี 211,084 มทบ.17 17 มิ.ย. 2563
69 ร.ต. ทองพูน ดวงทาแสง นาง ปราณี ดวงทาแสง 211,082 มทบ.13 17 มิ.ย. 2563
70 ร.ต. หวัน โคตรศรีวงษ์ นาง บุญช่วย โคตรศรีวงษ์ 211,074 มทบ.24 17 มิ.ย. 2563