การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
61 นาย ชื่น อุทรักษ์ นาง อรวรรณ สิมพันธุ์ 211,044 ส.พัน.6 พล.ร.6 27 พ.ย. 2562
62 นาย พยอม สุขสุทธิ ร.ต. ชัชวาลย์ สุขสุทธิ 211,271 รร.จปร. 27 พ.ย. 2562
63 นาง สี ศิริแก้ว พ.ท. เมธีรศักดิ์ วิสมกา 211,027 มทบ.38 27 พ.ย. 2562
64 นาย ผาย จี้รัตน์ ร.ต. เกรีกเกียรติ อินตา 211,029 มทบ.33 27 พ.ย. 2562
65 นาง วรรณิภา เทพวงค์ พ.ต. สุรชัย เทพวงค์ 211,027 มทบ.31 27 พ.ย. 2562
66 นาย จรัส คำนึงผล พ.ท. เนาวรัตน์ คำนึงผล 211,030 มทบ.21 27 พ.ย. 2562
67 นาง วรวรรณ วิชิตะกุล ร.ต. วิชิต วิชิตะกุล 211,030 มทบ.21 27 พ.ย. 2562
68 นาย ทองอินทร์ จันทพันธ์ จ.ส.อ. สุวัชชัย ทองสุข 206,272 ม.7 พัน.8 27 พ.ย. 2562
69 นาง หมิก ลิดี นาง ธนการ ดิลกโศภณ 210,785 มทบ.35 27 พ.ย. 2562
70 นาง มะลิ แก้วเนตร นาง กัญชลี แอลเล็บ 211,042 มทบ.35 27 พ.ย. 2562