การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
61 จ.ส.ต. บรรจง มุสิกะปาน นาง สมควร มุสิกะปาน 207,390 มทบ.13 24 ธ.ค. 2561
62 จ.ส.อ. ไพศาล เพชรพิรุณ นาย พันศักดิ์ เพชรพิรุณ 207,420 มทบ.44 24 ธ.ค. 2561
63 จ.ส.อ. สมชาย แท่งทอง นาง วีร์สุดา แท่งทอง 207,425 มทบ.39 24 ธ.ค. 2561
64 จ.ส.อ. ชาติชาย พิมพ์สัมฤทธิ์ นาง ประสงค์ พิมพ์สัมฤทธิ์ 207,405 มทบ.36 24 ธ.ค. 2561
65 จ.ส.อ. จรัญ คล้ายจันทึก นาง บัวลอง คล้ายจันทึก 207,404 มทบ.18 24 ธ.ค. 2561
66 จ.ส.ต. เลิศพงษ์ วรเชฐวราวัตร์ นาย ปฐมพงษ์ วรเชฐวราวัตร์ 204,056 มทบ.45 24 ธ.ค. 2561
67 ส.อ. ปโยธร ซาเสน นาย ทองใส ซาเสน 207,379 รพศ.4 พัน.1 24 ธ.ค. 2561
68 นาย เล็ก สุขอากาศ จ.ส.อ. เสถียร สุขอากาศ 207,401 สง.สด.จว.ช.ย. 24 ธ.ค. 2561
69 นาง สนิท พัลวัน จ.ส.ต. สวรรค์ พัลวัน 207,401 ร.23 24 ธ.ค. 2561
70 นาง ดอกแก้ว แสนทวีสุข ร.ต. อุทัย ศรีวงษา 207,470 มทบ.22 24 ธ.ค. 2561