การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
61 นาย กวี พูนสวัสดิ์ นาง พัชรี แป้นเจริญ 207,876 มทบ.16 7 มี.ค. 2562
62 นาย จักรกฤษณ์ เกษร น.ส. อัจฉราภรณ์ เกษร 87,000 มทบ.13 7 มี.ค. 2562
63 นาย จักรกฤษณ์ เกษร นาย ศิริวุฒิ เกษร 82,417 มทบ.13 7 มี.ค. 2562
64 นาง ประนอม ทำการดี นาง อนันต์ กมลน้อย 207,648 ม.2 7 มี.ค. 2562
65 ร.อ. มงคล ยอดพิมาย น.ส. วรกานต์ ยอดพิมาย 7,493 มทบ.17 6 มี.ค. 2562
66 ร.อ. มงคล ยอดพิมาย น.ส. รุ่งอรุณ ยอดพิมาย 7,493 มทบ.17 6 มี.ค. 2562
67 ร.อ. มงคล ยอดพิมาย น.ส. ปาณิสรา ยอดพิมาย 7,493 มทบ.17 6 มี.ค. 2562
68 ร.อ. มงคล ยอดพิมาย นาง นวลจันทร์ ยอดพิมาย 185,395 มทบ.17 6 มี.ค. 2562
69 ร.ต. หัส สิงทิศ น.ส. ศุภางค์ สิงทิศ 207,653 มทบ.24 6 มี.ค. 2562
70 จ.ส.อ. เดชา พุตสี น.ส. แคทลียา พุตสี 164,505 พัน.รพศ.ศสพ. 6 มี.ค. 2562