การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
61 จ.ส.ต. ไชยา ใจภพ นาง หนูพร ใจภพ 207,880 มทบ.22 7 ส.ค. 2562
62 จ.ส.ต. ทวีผล แก้วชิน นาง ศิริลักษณ์ แก้วชิน 207,834 มทบ.24 7 ส.ค. 2562
63 ส.อ. ยงยุทธ พรหมฉวี นาง อุราวรรณ พรหมฉวี 207,861 มทบ.44 7 ส.ค. 2562
64 ส.อ. สมชาย แพงแสน น.ส. อรุณ แพงแสน 21,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
65 ส.อ. สมชาย แพงแสน นาง สมหวัง ชัยทักษิณ 21,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
66 ส.อ. สมชาย แพงแสน นาย สมบัติ แพงแสน 121,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
67 ส.อ. สมชาย แพงแสน นาย สมควร แพงแสน 21,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
68 ส.อ. สมชาย แพงแสน นาง พัชนี กรวยทอง 21,572 มทบ.25 7 ส.ค. 2562
69 ส.อ. พีรเดช คุรุกิจกำจร นาย วีรพงษ์ คุรุกิจกำจร 207,852 ม.7 พัน.14 7 ส.ค. 2562
70 นาง บัวขาว โสภาพิศ จ.ส.อ. แกร้วกล้า โสภาพิศ 207,592 ร.6 7 ส.ค. 2562