การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
61 จ.ส.อ. ลาน ใจบุญ นาง สุพรรณี ใจบุญ 204,461 มทบ.22 27 ธ.ค. 2560
62 จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ พจนา น.ส. ศวิตานันท์ พจนา 204,461 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560
63 จ.ส.อ. ธนเสฎฐ์ วรรักษ์รุ่งศิริ นาง พิราภรณ์ วรรักษ์รุ่งศิริ 204,450 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
64 จ.ส.อ. กิตติ รัตนโชติ นาง กัญญา รัตนโชติ 204,236 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
65 จ.ส.อ. เสถียร ลือโฮ้ง นาย แผลง ลือโฮ้ง 204,463 ม.2 27 ธ.ค. 2560
66 จ.ส.อ. ศราวุธ เจริญคุณ นาง อรุณี เจริญคุณ 204,474 ศฝ.นศท.มทบ.22 27 ธ.ค. 2560
67 ส.อ.หญิง วินัสชฎา ชื่นเมือง นาง นฤมล ชื่นเมือง 204,643 มทบ.32 27 ธ.ค. 2560
68 อส.ทพ. ธานี เอกพล นาง บุญเลิง เอกพล 204,424 มทบ.19 27 ธ.ค. 2560
69 นาง ปาน จิตต์อามาตย์ ร.ต. สุวิทย์ วรรณพงศ์ 204,419 มทบ.29 27 ธ.ค. 2560
70 นาง ใบ สนมะเริง พ.ต. เฉลิมพงศ์ สนมะเริง 204,661 สง.สด.จว.น.ม. 27 ธ.ค. 2560