การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
691 นาย ชัยวุฒิ คเชนทร์ชาติ น.ส. สิรินญา คเชนทร์ชาติ 207,557 มทบ.21 10 ก.ค. 2562
692 นาง ถ่อน สาระกาล ร.ต. สุวรรณ สาระกาล 207,558 มทบ.21 10 ก.ค. 2562
693 นาง ละออง ศรีสงวน นาง ธัญพร โตยนต์ 207,533 มทบ.17 10 ก.ค. 2562
694 นาง บัณไพร ฝอยทอง ร.ต. กองเลื่อน ฝอยทอง 207,551 มทบ.17 10 ก.ค. 2562
695 นาง จำรัส มุสิกลัด นาย เรืองวิทย์ มุสิกลัด 207,532 มทบ.15 10 ก.ค. 2562
696 นาย มานพ จันทร์ดำรง ร.ต. มนูญ จันทร์ดำรง 207,559 มทบ.12 10 ก.ค. 2562
697 นาย ลำพูล กุนชะโร จ.ส.อ. บุญเหลือ ล้อมวัง 207,554 พัน.ซบร.กรม สน.12 10 ก.ค. 2562
698 นาง ปริศนา อยู่ทอง จ.ส.อ. ชะออม อยู่ทอง 207,273 กช. 10 ก.ค. 2562
699 นาง ผาย อินทะนนท์ ร.ท. ประทีป อินทะนนท์ 207,520 ร.17 พัน.3 10 ก.ค. 2562
700 นาย วัชรพงษ์ เนียมนุช นาง ปราณี ทองจันทร์ 207,521 มทบ.44 10 ก.ค. 2562