การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
691 ร.ต. บุญเลี้ยง คุ้มโพน นาย รัฐพล คุ้มโพน 107,462 มทบ.29 11 เม.ย. 2562
692 ร.ต. บุญเลี้ยง คุ้มโพน นาง รมิดา คุ้มโพน 100,000 มทบ.29 11 เม.ย. 2562
693 จ.ส.อ. เอกชัย เบญจวรรณ นาง เรณู วงค์จันต๊ะ 207,434 มทบ.33 11 เม.ย. 2562
694 จ.ส.ท. กัมปนาท พรมผอง นาย อานนท์ พรมผอง 207,463 มทบ.29 11 เม.ย. 2562
695 ส.อ. ประยูร คงเมือง นาง สุนทรี คงเมือง 168,549 มทบ.33 11 เม.ย. 2562
696 นาย เถิง แก้วลังการ์ ร.ต. พิพัฒน์พงศ์ แก้วลังการ์ 207,721 มทบ.37 11 เม.ย. 2562
697 นาง ปลีก ขันทอง ร.ต. ธงชัย ขันทอง 207,719 มทบ.27 11 เม.ย. 2562
698 นาย เอนก เสมสวัสดิ์ จ.ส.อ. อธิฎ เสมสวัสดิ์ 204,411 มทบ.17 11 เม.ย. 2562
699 นาย สีนวล สุจิมงคล จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ สุจิมงคล 207,722 มทบ.17 11 เม.ย. 2562
700 นาง บุญเรือน จันทร์ลอย พ.อ. บรรทม เจริญจิตร์ 207,718 มทบ.17 11 เม.ย. 2562