การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
691 ร.ต. พนม ภูวนารถนฤบาล น.ส. สุภาพร ภูวนารถนฤบาล 205,875 มทบ.16 25 ก.ค. 2561
692 จ.ส.อ. สุรพร เทพยศ น.ส. วัลยาภรณ์ เทพยศ 205,874 มทบ.33 25 ก.ค. 2561
693 จ.ส.อ. ถวิล บุญเกิด นาง สิบธันวา บุญเกิด 120,437 มทบ.27 25 ก.ค. 2561
694 จ.ส.อ. ถวิล บุญเกิด นาง วิธู ทะศรีระ 85,437 มทบ.27 25 ก.ค. 2561
695 ส.อ. สมัยยศ อินถา นาง สิริมาศ อินถา 205,875 มทบ.29 25 ก.ค. 2561
696 นาย มนูญ พัฒเจริญ นาง ฉัชฉวี พัฒเจริญ 205,878 ศบบ. 25 ก.ค. 2561
697 นาง ประคอง ตั้งขุนทด พ.ท. คมพิสิฐ ธนาพิตรพิบูลกุล 205,871 รร.สพศ.ศสพ. 25 ก.ค. 2561
698 นาง ตา ประเสริฐสวัสดิ์ น.ส. พิณทิพย์ ประเสริฐสวัสดิ์ 205,872 ช.2 พัน.201 25 ก.ค. 2561
699 นาง น้อย กำแหงพล นาง ธันยนันท์ พลเยี่ยม 205,431 กส.ทบ. 25 ก.ค. 2561
700 ร.ต. ใหม่ ทองเผือก นาง อุบล ทองเผือก 39,611 มทบ.17 23 ก.ค. 2561