การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
691 นาง ทองหล่อ โพธิ์สัมฤทธิ์ นาง นวลพรรณ สุขโข 210,686 สง.สด.จว.น.ย. 28 เม.ย. 2563
692 นาย เวช สิงห์เงิน นาง เพ็ญ สิงห์เงิน 210,964 มทบ.13 28 เม.ย. 2563
693 นาง ลิ้ว เทียนศิริ ร.ต. นรินทร์ เทียนศิริ 210,972 มทบ.13 28 เม.ย. 2563
694 นาย ชัยโรจน์ ราชสงค์ ส.ท. วุฒิศักดิ์ ราชสงค์ 208,977 พัน.สบร.กรม 28 เม.ย. 2563
695 นาง จอง ทิพย์พิมล ร.ท. วิษณุ จินตวรณ์ 210,969 กรม ทพ.41 28 เม.ย. 2563
696 พ.อ. บุญชื่น ถนอมคุณ นาย ฑีฆายุ ถนอมคุณ 211,003 มทบ.12 27 เม.ย. 2563
697 พ.ท. มนตรี นิลล้อม นาง ปิ่น นิลล้อม 210,990 มทบ.21 27 เม.ย. 2563
698 ร.อ. จำรัส ฤทธิ์เพชร นาง เอมอร ฤทธิ์เพชร 211,011 มทบ.35 27 เม.ย. 2563
699 ร.อ. ธีรวัฒน์ โลสุยะ นาง บัวหอม โลสุยะ 210,992 มทบ.37 27 เม.ย. 2563
700 ร.ต. พงษ์พันธุ์ ศรีจันทึก น.ส. พัชรวดี ศรีจันทึก 210,993 มทบ.26 27 เม.ย. 2563