การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
691 นาง ทองมี ศรีเศษนาม จ.ส.อ. ทองสุข เทียมรอด 198,936 ม.2 พัน.15 19 มิ.ย. 2561
692 นาง จันทิมา จาริยะมา นาง สมฉวีวรรณ ไชยชมภู 205,800 มทบ.24 19 มิ.ย. 2561
693 นาย เมือง บัวอ่อน ร.ต. อรุณ ศรีหนองบัว 205,791 มทบ.21 19 มิ.ย. 2561
694 นาย นพพร อรรถสิษฐ นาง พรจรินทร์ อรรถสิษฐ 205,792 มทบ.21 19 มิ.ย. 2561
695 นาง สมมาตร เศวตวงศ์ พ.ท. เกื้อ เศวตวงศ์ 205,794 มทบ.21 19 มิ.ย. 2561
696 นาง เรณู กาสา จ.ส.อ. ผดุงศักดิ์ คำกองแพง 205,798 ช.พัน.8 พล.ม.1 19 มิ.ย. 2561
697 นาง คำ ศรีทอง จ.ส.อ. สมัย ศรีทอง 205,790 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 19 มิ.ย. 2561
698 นาง หมิก ไชยมล ร.ท. ณรงค์ ไชยมล 199,935 ส.พัน.5 พล.ร.5 19 มิ.ย. 2561
699 นาย สาย สิงห์เถื่อน นาย บุญส่ง สิงห์เถื่อน 205,816 มทบ.31 19 มิ.ย. 2561
700 นาย จันดี บรรณเทศ ร.ท. สงวน บัวโค 205,813 มทบ.210 19 มิ.ย. 2561