การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
691 นาง สมชาติ ปานกลาง ร.ต. สมศักดิ์ ปานกลาง 207,169 มทบ.23 15 พ.ย. 2561
692 นาง ทองใส โคกทอง นาง สุพัตรา กาจสันเทียะ 207,399 รร.ป.ศป. 15 พ.ย. 2561
693 นาง บุญนาค เต่าแก้ว จ.ส.อ. ชาญณัฎฐ์ สาโรจน์ 207,135 ร.14 พัน.3 15 พ.ย. 2561
694 นาย แก้ว ฟองแก้ว จ.ส.อ. ณัฐชยุตม์ ฟองแก้ว 207,382 มทบ.34 15 พ.ย. 2561
695 นาง อุ้ย อ้วนคำ ร.ต. นพดล ทองมา 207,400 มทบ.33 15 พ.ย. 2561
696 นาย บุญค่ำ มิยะวงศ์ พ.อ. วรกิจ ผางจันทดา 207,391 มทบ.23 15 พ.ย. 2561
697 นาย จอย บุญมา จ.ส.อ. วีระ บุญมา 207,390 มทบ.23 15 พ.ย. 2561
698 นาง สุดา เวฬุวะนาทร ร.ต. คำไสย กั้งจำปา 207,377 มทบ.23 15 พ.ย. 2561
699 น.ส. จันทร์ โซวเซ็ง น.ส. ธีรนุช โซวเซ็ง 207,380 มทบ.16 15 พ.ย. 2561
700 นาย เฉลิม ไชโย น.ส. นภาพร ไชโย 207,137 มทบ.14 15 พ.ย. 2561