การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
691 ร.ต. ยอดเพ็ชร อยู่สิน จ.ส.อ.หญิง กรณิศา ฉายจรุง 205,838 สง.สด.จว.ก.ส. 24 เม.ย. 2561
692 ร.ต. อมรพรรณ ไวสติ นาง พิมพา ไวสติ 148,050 มทบ.33 24 เม.ย. 2561
693 ร.ต. อมรพรรณ ไวสติ นาง กฤตยา หิศรนุสรณ์ 57,820 มทบ.33 24 เม.ย. 2561
694 ร.ต. สมบัติ นะทะศิริ นาง รุจิดา กุลาศรี 141,000 พล.ร.6 24 เม.ย. 2561
695 ร.ต. สมบัติ นะทะศิริ นาง ปัดธรรมา นะทะศิริ 64,859 พล.ร.6 24 เม.ย. 2561
696 จ.ส.อ. วิชาญ ชัยมงคล นาย วิเชียร ชัยมงคล 205,864 มทบ.38 24 เม.ย. 2561
697 จ.ส.อ. ชุมพร นาคประเวศน์ นาย ธรรมราช ทรัพย์กาญจน์ 205,867 มทบ.23 24 เม.ย. 2561
698 ส.ท. อติราช ศรีอักษร นาง ราตรี ศรีอักษร 205,612 พล.ร.15 24 เม.ย. 2561
699 นาย เฉลิม แสนเสนา น.ส. เอมอุษา แก้วธานี 205,841 สง.สด.จว.ก.ส. 24 เม.ย. 2561
700 นาง ชนิตา พรมภักดี ด.ช. ภูวนาท พรมภักดี 78,079 สง.สด.จว.ก.ส. 24 เม.ย. 2561