การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
691 นาง ผิว ร่มเย็น ร.ต. ทองพูล ธานธรรม 204,524 มทบ.19 9 ม.ค. 2562
692 น.ส. ณัฐพร ไชยจินดา ร.ต. สุรพล ทวีกูล 207,580 มทบ.33 9 ม.ค. 2562
693 นาง สมศรี ภวภูตานนท์ ร.ต. สมศักดิ์ ภวภูตานนท์ 207,579 มทบ.21 9 ม.ค. 2562
694 นาง นันทนา ชนะทะเล น.ส. สุนันทา ชนะทะเล 207,335 มทบ.21 9 ม.ค. 2562
695 นาง บุญเพี้ยน เชิดโฉม นาง ศิรญา อินศรีชื่น 21,110 มทบ.13 9 ม.ค. 2562
696 นาง บุญเพี้ยน เชิดโฉม นาย ชุมพล เชิดโฉม 21,110 มทบ.13 9 ม.ค. 2562
697 นาง บุญเพี้ยน เชิดโฉม นาย ชลวิทย์ เชิดโฉม 21,110 มทบ.13 9 ม.ค. 2562
698 นาง บุญเพี้ยน เชิดโฉม นาย จีระศักดิ์ อินศรีชื่น 144,000 มทบ.13 9 ม.ค. 2562
699 นาง บุญมี แถลงศรี ร.ต. สกลเดช เฉยฉิว 207,582 สง.สด.จว.ก.ส. 9 ม.ค. 2562
700 นาย หนูสินธ์ นาชัยนาค ร.ต.หญิง สุนิสา พินสุวรรณ 207,332 ศสท.กส.ทบ. 9 ม.ค. 2562