การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
691 จ.ส.อ. อิทธิชัย พันธุ์ปลาโด นาย เฉลิมพล พันธุ์ปลาโด 204,251 มทบ.27 10 ต.ค. 2560
692 จ.ส.อ. มนัส ถานะวุฒิพงค์ นาง ทิพวัลย์ ถานะวุฒิพงค์ 204,254 สง.สด.จว.พ.ร. 10 ต.ค. 2560
693 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ จันทร์นาค นาง ฉลอง จันทร์นาค 204,258 มทบ.16 10 ต.ค. 2560
694 ส.อ. อิสรภาพ ทับหนองฮี นาง บุญเลี้ยง ทับหนองฮี 204,038 พล.ร.9 10 ต.ค. 2560
695 นาย จันทร์ดี กุลโล จ.ส.อ. พิชญหิรัณ กุลโล 204,312 สง.สด.จว.น.น. 10 ต.ค. 2560
696 นาย สุเทพ พึ่งแย้ม จ.ส.ท. ใกล้รุ่ง พึ่งแย้ม 204,311 ศบบ. 10 ต.ค. 2560
697 นาง สำเนียง อินทร์เงิน จ.ส.อ. โอภาส อินทร์เงิน 204,311 ศบบ. 10 ต.ค. 2560
698 นาง สุดใจ แสนโพธิ์งาม นาย สิริกร ทวีกิจ 204,283 ศบบ. 10 ต.ค. 2560
699 นาง ถิน คำสำโรง ร.ต. ประยูร คำสำโรง 204,088 ร.23 พัน.1 10 ต.ค. 2560
700 น.ส. สมบุญ สีภา ร.ต. สำรวย สีภา 204,299 มทบ.310 10 ต.ค. 2560