การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
691 อส.ทพ. ณัฐชา จันทร์สูรย์ นาง ยุพา ภูขีด 208,753 กรม ทพ.44 9 ก.ย. 2562
692 นาง ชะอ้อน เนียมคำ ร.ต. สมเกียรติ ธรรมโชติ 208,977 สง.สด.ขว.ส.ห. 9 ก.ย. 2562
693 นาง บุญมี สักกะตะ จ.ส.อ. สมโชติ สักกะตะ 208,718 ร.2 พัน.3 รอ. 9 ก.ย. 2562
694 นาง ต่อมแก้ว กำเพ็ญ ร.ต. มณเฑียร กำเพ็ญ 208,987 มทบ.33 9 ก.ย. 2562
695 นาง ละออง สัตยพันธ์ นาย สราวุธ สัตยพันธ์ 208,717 มทบ.26 9 ก.ย. 2562
696 นาย โฮง โพชะกะ ร.ต. อำไพ ยิ่งนอก 208,981 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
697 นาย พรหมพิทักษ์ มูลมิล จ.ส.อ. ชัยพร วราหรัตน์ 208,976 มทบ.22 9 ก.ย. 2562
698 นาง นาง ภาคทอง จ.ส.อ. สว่าง ภาคทอง 208,982 มทบ.22 9 ก.ย. 2562
699 นาง อุ่น ไสยศิลป์ ร.ต. ไกรกริช ดำรงค์ธวัช 208,975 มทบ.21 9 ก.ย. 2562
700 นาง จันดี พันธ์แพง ร.อ. มนูญ พันธ์แพง 208,719 ช.2 พัน.202 9 ก.ย. 2562