การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
691 นาง สำรวย สุภาษี จ.ส.อ. นฤพงษ์ ไชยสีทา 211,324 ม.6 พัน.21 17 ม.ค. 2563
692 นาย จันทร์ แก้วมูล ร.ต. ประพันธ์ แก้วมูล 211,330 มทบ.37 17 ม.ค. 2563
693 นาง ยอดเรือน ใจชื่นบาน ร.ต. ประยูร ใจชื่นบาน 211,329 มทบ.33 17 ม.ค. 2563
694 นาง ชฎาพร อนุกูล น.ส. รัชดาภรณ์ อนุกูล 211,329 มทบ.33 17 ม.ค. 2563
695 นาง ทำ ชอบดี ร.ต. พิชัย ชอบดี 211,328 มทบ.13 17 ม.ค. 2563
696 นาง ป้อ ธนะสิทธิ์ ร.ท. ธานัน เจริญพานิช 211,325 ป.71 พัน.711 17 ม.ค. 2563
697 นาง ทองเริ่ม ทองสำฤทธิ์ พ.ท. ณภัทร ทองสำฤทธิ์ 211,326 สง.สด.จว.อ.ย. 17 ม.ค. 2563
698 นาย กิตติพนธ์ สีวินทา จ.ส.อ. วันวินิต พิศนอก 211,326 สง.สด.จว.ร.ย. 17 ม.ค. 2563
699 นาง มะลิวัลย์ ปาลบุตร จ.ส.อ. ฉัตรชัย ปาลบุตร 211,328 มทบ.33 17 ม.ค. 2563
700 นาย บัณฑิต สีหบัณฑ์ จ.ส.อ. วิทยา สีหบัณฑ์ 211,327 พัน.สร.3 17 ม.ค. 2563