การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
691 พ.อ. ประดิษฐ์ ชาติทองคำ นาง สุกานดา ชาติทองคำ 157,752 มทบ.13 29 พ.ย. 2562
692 พ.อ. ประดิษฐ์ ชาติทองคำ นาย ผดุงเกียรติ ชาติทองคำ 17,752 มทบ.13 29 พ.ย. 2562
693 พ.อ. ประดิษฐ์ ชาติทองคำ นาง กรรณิการ์ ชาติทองคำ 17,752 มทบ.13 29 พ.ย. 2562
694 พ.ท. เสน่ห์ บุญขำมี น.ส. ภัทธานิษฐา ศรีชัยนิธิวุฒิ 59,778 มทบ.14 29 พ.ย. 2562
695 พ.ท. เสน่ห์ บุญขำมี นาย กฤษฎา บุญขำมี 136,093 มทบ.14 29 พ.ย. 2562
696 พ.ท. รัฐมน ตรีช่วย จ.ส.อ. ราเชนทร์ ตรีช่วย 211,022 มทบ.39 29 พ.ย. 2562
697 พ.ต. สมเชื้อ บริบูรณ์ นาย อนุเชษฐ บริบูรณ์ 38,672 มทบ.25 29 พ.ย. 2562
698 พ.ต. สมเชื้อ บริบูรณ์ น.ส. สุจิตรา บริบูรณ์ 133,672 มทบ.25 29 พ.ย. 2562
699 พ.ต. สมเชื้อ บริบูรณ์ น.ส. สถาพร บริบูรณ์ 38,672 มทบ.25 29 พ.ย. 2562
700 ร.ต. ปัญญา เดชนุช นาง อัมพร เดชนุช 211,023 มทบ.31 29 พ.ย. 2562