การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
691 นาง เทียน นุชทัพ นาง จิรภา รินสาร 204,626 มทบ.18 7 ก.พ. 2561
692 นาง จันมา ถนอมแก้ว ร.ต. สมศักดิ์ บุญประเสริฐ 204,624 มทบ.13 7 ก.พ. 2561
693 นาง มาลี อินทร์เทศ ร.ต. ธีรวุฒิ อินทร์เทศ 204,625 มทบ.39 7 ก.พ. 2561
694 นาย สำราญ ยังสังข์ จ.ส.อ. พีรทัต ยังสังข์ 204,619 ร.17 พัน.2 7 ก.พ. 2561
695 นาย เสนาะ บัวหลวง นาง จุฑามาศ วงษ์ตระ 204,626 มทบ.39 7 ก.พ. 2561
696 นาย บุญศรี ราชธานี นาง รุณี ชมพู 204,615 มทบ.28 7 ก.พ. 2561
697 นาง ทองเต็ม บุญมี จ.ส.อ. เกศตระกูล บุญมี 204,613 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. 7 ก.พ. 2561
698 นาง สังเวียน สอาดอ่ำ ร.อ. สมบัติ สอาดอ่ำ 204,858 ม.2 พัน.7 7 ก.พ. 2561
699 นาย มนูญ บุณยรัตพันธุ์ นาง ขนิษฐา บุณยรัตพันธุ์ , น.ส. จุฬาภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ 204,604 ศพปน.พท.ศอพท. 7 ก.พ. 2561
700 นาย นัก ศรีธิวงศ์ ร.ท. ชาติชาย ศรีธิวงศ์ 204,606 ร.14 พัน.3 7 ก.พ. 2561