การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
701 นาง ชนิตา พรมภักดี น.ส. บุปผา เพียชำนิ 127,760 สง.สด.จว.ก.ส. 24 เม.ย. 2561
702 นาย จรัญ บำรุงสุข พ.ท. มาโนช ลออนวล 205,613 รร.ตท. 24 เม.ย. 2561
703 นาง ลิ เจริญวุฒิ ร.ต. สุเทพ ศรีอิ่นแก้ว 205,868 มทบ.38 24 เม.ย. 2561
704 นาง พิกุล มะศักดิ์ ร.ต. สมคิด สิทธิสาร 205,868 มทบ.38 24 เม.ย. 2561
705 นาง เนา แก้วพรม นาง บล แก้วพรม 181,400 มทบ.23 24 เม.ย. 2561
706 นาง เลี้ยง ทองเพชร ส.อ. ไพศาล สาพิมาย 205,863 มทบ.21 24 เม.ย. 2561
707 นาง จ้ำ จันทร์แก้ว จ.ส.อ. เดชชนะ เสียงหอม 205,615 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 24 เม.ย. 2561
708 ส.อ. บุญรัก สอนพรหม นาง สุรินทร์ บังแสง 199,548 มทบ.36 23 เม.ย. 2561
709 จ.ส.อ. วัลลภ เพชรหงษ์ นางง รำภา เพชรหงษ์ 205,890 ป.พัน.7 พล.ร.7 23 เม.ย. 2561
710 อส.ทพ. ไพรัตน์ เกิดหนองสังข์ นาง อ้อ เกิดหนองสังข์ 205,637 กรม ทพ.14 23 เม.ย. 2561