การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
701 นาง ลี ภูมิภักดิ์ นาง ลักษ์มณี ลำเจียก 207,522 มทบ.28 10 ก.ค. 2562
702 นาย ณรงค์ เดชศร จ.ส.อ. ตุ่น เดชศร 207,522 มทบ.22 10 ก.ค. 2562
703 นาง วารี แสงวรรณ์ น.ส. ขนิษฐา แสงวรรณ์ 207,523 มทบ.12 10 ก.ค. 2562
704 นาง เครือวัลย์ ก่ำรามัญ นาง นวลละออ ท้าวเวสสุวรรณ์ 207,050 รร.ช.กช. 10 ก.ค. 2562
705 นาง ลอย ทิพสุวรรณ์ ส.อ. อดุลย์ เพ็ชรดี 72,269 รร.ช.กช. 10 ก.ค. 2562
706 นาง ลอย ทิพสุวรรณ์ จ.ส.อ. ทนุ คำเอก 135,000 รร.ช.กช. 10 ก.ค. 2562
707 นาง ก๋วน วันสูง ร.ต. แสงเมือง วันสูง 207,530 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 10 ก.ค. 2562
708 นาง แตงอ่อน เมาไพร จ.ส.อ. นนทกรณ์ เมาไพร 207,529 ร.9 พัน.2 10 ก.ค. 2562
709 นาย ปรีชา พรหมมิรัตน์ พ.ท. นิรันดร พรหมมิรัตน์ 207,531 มทบ.34 10 ก.ค. 2562
710 นาย ละ มีเลข ร.ต. ประภาส วชิรางกุล 207,548 มทบ.33 10 ก.ค. 2562