การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
701 ร.ต. กำธร แก้วตาล นาง คนึงนิตย์ แก้วตาล 211,008 มทบ.39 27 เม.ย. 2563
702 ร.ต. ประพัฒพงค์ ไพศาลวรรณ นาง เพ็ญศรี ไพศาลวรรณ 211,009 มทบ.21 27 เม.ย. 2563
703 ส.อ. อภิชาติ สร้อยคำพา น.ส. โสรยา วงศ์ภูวรักษ์ 211,000 มทบ.12 27 เม.ย. 2563
704 นาย สุรชาติ ไชยแก้ว จ.ส.อ. พงค์ศักดิ์ ไชยแก้ว 211,011 ศพปน.พท.ศอพท. 27 เม.ย. 2563
705 นาย สมชาย ยิ่งสม จ.ส.อ. ชาติ ยิ่งสม 211,010 มทบ.39 27 เม.ย. 2563
706 นาง มุกดา โพธิ์ทอง ร.ต. ศรีหนุ อินทรชัย 211,009 มทบ.39 27 เม.ย. 2563
707 นาง ดอกไม้ ศรีสงคราม ส.อ. พิษณุนาถ ศรีสงคราม 211,010 มทบ.39 27 เม.ย. 2563
708 นาง สาลี เมืองก้อน พ.ต. ทวี มีจันทร์ 211,013 มทบ.35 27 เม.ย. 2563
709 นาง สมบัติ ป้อมจันทร์ จ.ส.อ. สถาพร ป้อมจันทร์ 211,012 มทบ.31 27 เม.ย. 2563
710 นาง จีด ผุยสูงเนิน ร.ต. ชุมพล ทวิธารคชา 211,008 มทบ.21 27 เม.ย. 2563