การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
701 นาย ปรุง คงมี จ.ส.อ. สมปอง คงมี 207,328 ศบบ. 9 ม.ค. 2562
702 นาย ลาน เบญมาตย์ ร.ต. ปริญญา เบญมาตย์ 207,581 ร.16 พัน.3 9 ม.ค. 2562
703 นาง น้อม โนกุล จ.ส.อ. หาญศึก โนกุล 207,583 มทบ.37 9 ม.ค. 2562
704 นาย บุญชู ใจภักดี นาง เครือวัลย์ ใจภักดี 207,583 มทบ.22 9 ม.ค. 2562
705 นาย เซิบ บุญรอด ร.ต. ประทวน โตกุล 207,587 มทบ.15 9 ม.ค. 2562
706 นาง สุเรียน สืบสังข์ จ.ส.อ.หญิง สุจินดา ม่วงอ่อน 207,546 รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 9 ม.ค. 2562
707 นาง อุไรวรรณ ปินกันทา นาย อิศรายุทธ แตงน้อย 207,558 มทบ.33 9 ม.ค. 2562
708 นาง บุญเทียม พวงพันธุ์ ร.ต. ทวน พวงพันธุ์ 207,543 มทบ.33 9 ม.ค. 2562
709 นาง ดวงจันทร์ อุปละวงศ์ จ.ส.อ. พีระพล อุปละวงศ์ 207,547 มทบ.32 9 ม.ค. 2562
710 นาย เหรียญ ทองบ้านทุ่ม ร.ต. ณัฐวุฒิ ทองบ้านทุ่ม 207,559 มทบ.23 9 ม.ค. 2562