การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
701 นาง อารีย์ มาลาศิริ จ.ส.อ. ไชยยนต์ มาลาศิริ 205,811 มทบ.210 19 มิ.ย. 2561
702 นาง เตือน คุ้มเศก ร.ต. ชอุ่ม หรรษาวงศ์ 205,817 มทบ.17 19 มิ.ย. 2561
703 นาย สำราญ กุลศิริ จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย ลิขิตกุล 205,806 มทบ.14 19 มิ.ย. 2561
704 นาย ชุน เลิศสกุล ร.ต. สมใจ เลิศสกุล 205,806 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
705 นาง ขาว ปิ่นจันทร์ นาย จตุรงค์ คล้ายวิบูลย์ 205,818 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
706 นาย จิตร เขียวอ่อน ส.ต. กำพล เขียวอ่อน 205,603 พัน.ซบร.กรม 19 มิ.ย. 2561
707 นาง ฉลวย ตุงคะศิริ จ.ส.อ. ประลัมย์ ตุงคะศิริ 205,817 บชร.3 19 มิ.ย. 2561
708 นาย สถิตย์ บุญตา นาง กฤตะยา เวียงสี่ 205,819 ศพปน.พท.ศอพท. 19 มิ.ย. 2561
709 นาย สมทบ ดีดสี จ.ส.ต. วิฑุรย์ ดีดสี 205,820 มทบ.39 19 มิ.ย. 2561
710 นาง สองเมือง คาคำ ร.ต. ธวัชชัย ตาคำ 205,801 มทบ.37 19 มิ.ย. 2561