การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
701 นาง สวรรค์ วงษ์สมบัติ ร.ต. สนั่น วงษ์สมบัติ 207,401 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
702 นาง ประสิทธิ์ ไพรเขียว ร.ท. สมศักดิ์ ไพรเขียว 207,133 ช.พัน.51 15 พ.ย. 2561
703 นาย ประทีป ศรีสงคราม นาง เพ็ญ ศรีสงคราม 207,378 กสษ.3 กส.ทบ. 15 พ.ย. 2561
704 นาง สมจิตร ลิขิตวัฒนานนท์ ร.ต. ผดุงศักดิ์ ลิขิตวัฒนานนท์ 207,311 รพศ.4 พัน.2 15 พ.ย. 2561
705 นาย วัน ลีแก้ว นาง สายรุ้ง สอนประเทศ 207,318 มทบ.24 15 พ.ย. 2561
706 นาย อรุณ เปลี่ยนแก้ว น.ส. กรวรรณ พึ่งภพ 207,059 กส.ทบ. 15 พ.ย. 2561
707 นาง เดือน จันทร์ทะเมนชัย ส.ต. เจษฎา จันทร์ทะเมนชัย 207,313 กรม ทพ.11 15 พ.ย. 2561
708 พ.ท. สมชาย ศุกระศร นาง ราตรี ศุกระศร 207,345 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 25 ต.ค. 2561
709 พ.ต. กฤตย มีบุญ นาง มยุรี ซื่อวงศา 207,127 รร.สพศ.ศสพ. 25 ต.ค. 2561
710 ร.อ. ชื้น เดือนแจ่ม นาง นวลจันทร์ สมแวง 207,346 คส.สพ.ทบ. 25 ต.ค. 2561