การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
701 พ.ท. นคร อินทร์ประสิทธิ์ น.ส. ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ 211,093 มทบ.15 15 ม.ค. 2563
702 พ.ท. อรรถ ฤทธิ์เดช จ.ส.อ. อิทธิพล ฤทธิ์เดช 211,349 มทบ.15 15 ม.ค. 2563
703 พ.ต. สนอง อยู่ซับซ้อน นาง วาสนา สุริยันต์ 211,347 มทบ.13 15 ม.ค. 2563
704 ร.อ. ไพโรจน์ สุระเทวี นาง บุญทรัพย์ สุระเทวี 211,369 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
705 ร.ต. สุรชัย พรหมบัณฑิต นาง ลำยงค์ พรหมบัณฑิต 211,332 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
706 ร.ต. อภิเชษฐ์ ดีแสง นาง ทองเหลือง ดีแสง 211,348 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
707 ร.ต. เชนทร์ ภานุทัสน์ นาง ทองคำ ภานุทัสน์ 211,343 มทบ.18 15 ม.ค. 2563
708 ร.ต. ไฝ เพ็ชรหิน นาง วัชรี เพ็ชรหิน 211,382 มทบ.31 15 ม.ค. 2563
709 ร.ต. วารีย์ ชินพรรณ นาง เอี่ยม ชินพรรณ 211,381 มทบ.21 15 ม.ค. 2563
710 จ.ส.อ. จิม สร้อยสูงเนิน น.ส. พิณญาพัฒน์ สร้อยสูงเนิน 211,381 มทบ.27 15 ม.ค. 2563