การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
701 นาง มะลิ ทิพโชติ นาง ดอกไม้ ยุระเทศ , ร.ท. ประสิทธิ์ ยุระเทศ 204,606 ร.16 พัน.1 7 ก.พ. 2561
702 นาง ซ่อนกลิ่น ดงดินอ่อน นาง กรรณิกา สันติรักษ์โยธิน 204,604 ทพ.13 7 ก.พ. 2561
703 นาย สุบิน อุ่นเรือน น.ส. ทวินันท์ สักเร็ว 204,603 ศพปน.พท.ศอพท. 7 ก.พ. 2561
704 นาย เอ้ม คำหารพล นาง สีดา ศิริจันโท 204,605 มทบ.36 7 ก.พ. 2561
705 นาง สะออน จันดีเลาะ ร.ต. เหรียญชัย จันดีเลาะ 204,650 มทบ.23 7 ก.พ. 2561
706 นาง เพ็ญ โนนสังข์ นาย ชุมพล พรมคง 204,639 มทบ.22 7 ก.พ. 2561
707 นาย สมพร เรือนปัน จ.ส.อ. ชวลิต จุตร 204,639 มทบ.32 7 ก.พ. 2561
708 นาย เฉลียว วัฒนะสิน นาย กฤษณะ วัฒนะสิน 204,638 กสษ.1 กส.ทบ. 7 ก.พ. 2561
709 นาง สุธาสินี กลั่นขจร ส.อ. ณัฐกร กลั่นขจร 204,636 ศบบ. 7 ก.พ. 2561
710 นาง คำ ทองรอง พ.ต. ชาติชาย ทองรอง 204,640 มทบ.22 7 ก.พ. 2561