การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
701 นาง จงกล ศรสำเร็จ นาง สุภัสสร น้อยต้อย 207,793 พล.ร.4 19 ส.ค. 2562
702 นาย สมหมาย อื้อฉาว นาง สิมมา อื้อฉาว 198,203 สง.สด.จว.น.ย. 19 ส.ค. 2562
703 น.ส. ยุภวรรณ ภารา น.ส. โชษิฎา เจิมศิริ 207,276 รร.จปร. 19 ส.ค. 2562
704 นาง ค้อน เพชรภา จ.ส.อ. ประพันธ์ เพชรภา 208,022 มทบ.38 19 ส.ค. 2562
705 นาย ชวน กวางแก้ว จ.ส.ต. จีระพงษ์ กวางแก้ว 208,021 มทบ.17 19 ส.ค. 2562
706 นาง แย้ม แก้วดวงโต นาง สมถวิล เก่งกล้า 95,464 มทบ.15 19 ส.ค. 2562
707 นาง แย้ม แก้วดวงโต ร.ต. สมชาติ นามเสนาะ 112,556 มทบ.15 19 ส.ค. 2562
708 นาย สงบ ใจเด็ด ร.ต. สมชาย ใจเด็ด 208,019 มทบ.13 19 ส.ค. 2562
709 นาง สายทิพย์ ขันธจันทร์ น.ส. นุชจรีภรณ์ ขันธจันทร์ 207,750 มทบ.13 19 ส.ค. 2562
710 นาง ศรีนวล พัฒนะจันทร์ ร.ต. สำเริง พัฒนาะจันทร์ 208,018 มทบ.13 19 ส.ค. 2562