การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
701 นาง สำเนียง ลมุลพจน์ น.ส. ศิริเพชร วัชรภูมิสิทธิ์ 207,518 มทบ.21 5 เม.ย. 2562
702 นาง นกคล้า บัวสถิตย์ พล.ท. กิติศักดิ์ บัวสถิตย์ 207,773 มทบ.13 5 เม.ย. 2562
703 นาง แจ๋ว ดาจันทร์ ร.อ. อโณทัย ดาจันทร์ 156,760 พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 5 เม.ย. 2562
704 นาง แจ๋ว ดาจันทร์ นาย อติ ดาจันทร์ 50,760 พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 5 เม.ย. 2562
705 นาง บัวลี ประเสริฐศรี จ.ส.อ. ดำรงค์ พรมสุคนธ์ 207,280 พล.ร.3 5 เม.ย. 2562
706 นาย เจิม อยู่เย็น พ.ท. วรวุฒิ อยู่เย็น 207,737 สง.สด.จว.ป.ท. 5 เม.ย. 2562
707 นาย พยุง ทรัพย์มี น.ส. บุญเรือง ทรัพย์มี 207,728 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 5 เม.ย. 2562
708 นาง ทองใบ แสงชัย จ.ส.อ. ธนากร แสงชัย 207,728 ร.16 5 เม.ย. 2562
709 นาง เจริญ พันธ์ศรี จ.ส.อ. สุนทร โภคาแสง 207,727 มทบ.28 5 เม.ย. 2562
710 นาย สุวรรณ แน่นอุดร จ.ส.ต. วันชัย ทองบุญตา 207,734 มทบ.27 5 เม.ย. 2562