การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
701 ร.ต. ใหม่ ทองเผือก นาย อาทิตย์ ทองเผือก 39,611 มทบ.17 23 ก.ค. 2561
702 ร.ต. ใหม่ ทองเผือก จ.ส.อ. อัครเดช ทองเผือก 126,701 มทบ.17 23 ก.ค. 2561
703 ร.ต. เอนก เสงี่ยมงาม นาง จารุณี เสงี่ยมงาม 198,447 มทบ.13 23 ก.ค. 2561
704 จ.ส.อ. โท คำแครง นาง รำไพ อินทะนพ 205,923 มทบ.13 23 ก.ค. 2561
705 จ.ส.อ. นพพงศ์ ศรีเมฆ นาง อาภรณ์ ศรีเมฆ 50,698 พัน.พัฒนา 1 23 ก.ค. 2561
706 จ.ส.อ. นพพงศ์ ศรีเมฆ นาย ธนดล ศรีเมฆ 155,000 พัน.พัฒนา 1 23 ก.ค. 2561
707 นาย หมวก มาขวา จ.ส.อ. อุดม มาขวา 205,923 มทบ.38 23 ก.ค. 2561
708 นาง จำเริญ มาศศุภมงคล นาง อุ่นเรือน กะระกล 177,963 มทบ.31 23 ก.ค. 2561
709 นาง จำเริญ มาศศุภมงคล นาง ศศิรัฐ บริบูรณ์ 27,963 มทบ.31 23 ก.ค. 2561
710 นาย ถนอม หะขุนทด ร.ต. ชำนาญ หะขุนทด 205,921 มทบ.29 23 ก.ค. 2561