การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
711 นาง ละเอียด ผลสัจจ์ ร.ท. เศกสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ 204,253 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
712 พ.ต. นิวัฒน์ กัณฑเจตน์ นาย ธนพัฒน์ กัณฑเจตน์ 204,280 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
713 ร.ต. ทักษิณ ชุมภู นาย สัจจะพล ชุมภู 204,245 มทบ.34 11 ต.ค. 2560
714 ส.อ. ประเสริฐ คำวิชิต น.ส. รมย์ชลี คำวิชิต 67,122 มทบ.21 11 ต.ค. 2560
715 ส.อ. ประเสริฐ คำวิชิต นาง ดาวจุฬภรณ์ คำวิชิต 137,122 มทบ.21 11 ต.ค. 2560
716 จ.ส.อ. อิทธิเดช ใสหยด นาง จันทนา ใสหยด 204,241 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
717 จ.ส.อ. สุวรรณ สีลานันท์ นาง รัชนีวรรณ สีลานันท์ 204,257 มทบ.16 11 ต.ค. 2560
718 จ.ส.อ. วีระเดช ทองสาร นาย ทศพร ทองสาร 204,271 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
719 ร.ต. ธำรงค์ เถาวัลย์ นาง อารีย์ เถาวัลย์ 50,000 มทบ.310 11 ต.ค. 2560
720 ร.ต. ธำรงค์ เถาวัลย์ นาง ถุงเงิน เถาวัลย์ 154,059 มทบ.310 11 ต.ค. 2560