การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
711 นาย เฉลียว ด้วงทอง จ.ส.ต. สำราญ ด้วงทอง 211,003 มทบ.19 27 เม.ย. 2563
712 นาย ฉลองรัฐ พุ่มประสพ นาย ศุภณัฐ พุ่มประสพ 211,282 ม.พัน.22 ศม. 27 เม.ย. 2563
713 นาง กองพันธ์ ศรีเทศ จ.ส.อ. ภัทรชาติ ศรีเทศ 204,393 พัน.บริการ.กบร.ศร. 27 เม.ย. 2563
714 นาง ชรินรัตน์ เข็มทอง จ.ส.อ. คชภูมิ เข็มทอง 211,269 รพศ.4 27 เม.ย. 2563
715 นาง ผัน มูลเที่ยง นาง อัมพร ศุภศรี 210,717 มทบ.33 27 เม.ย. 2563
716 นาง ศรีเมือง แก่นเมือง นาง เพียรใจ คงคุ้ม 18,600 มทบ.32 27 เม.ย. 2563
717 นาง ศรีเมือง แก่นเมือง พ.ต. จำนงค์ แก่นเมือง 192,400 มทบ.32 27 เม.ย. 2563
718 นาง สมบูรณ์ ภวภูตานนท์ น.ส. สุธาสินี ภวภูตานนท์ 210,998 มทบ.24 27 เม.ย. 2563
719 นาง ทองใส ปริสิทธิ์ นาง จิรประไพ บุตรกัณหา 211,002 มทบ.24 27 เม.ย. 2563
720 นาง ทองคำ น้อยดี พ.อ.หญิง สมพร สุธิราวุธ 211,000 มทบ.24 27 เม.ย. 2563