การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
711 นาง วาด ทิพย์รักษ์ จ.ส.อ. สุพจน์ ทิพย์รักษ์ 207,563 มทบ.23 9 ม.ค. 2562
712 นาย บุญทัน สินธุศรี จ.ส.อ. คมสัน สินธุศรี 207,561 มทบ.18 9 ม.ค. 2562
713 นาย ไตรวรรณ์ งามทวงษ์ ร.ท. สมปอง คงบุญ 202,843 ม.4 พัน.25 รอ. 9 ม.ค. 2562
714 นาง บัวผา แสนจาย พ.ต. พิจิตร แสนจาย 207,562 กสษ.3 กส.ทบ. 9 ม.ค. 2562
715 นาง จารี พัดทรัพย์ ร.ท. สมพร ศรีสวัสดิ์ 207,545 กรม ทพ.47 9 ม.ค. 2562
716 ร.ต. สำเริง ป่านฉะนี้ นาย สำรวย ป่านฉะนี้ 101,087 มทบ.38 8 ม.ค. 2562
717 ร.ต. สำเริง ป่านฉะนี้ นาง ธันยา ป่านฉะนี้ 106,500 มทบ.38 8 ม.ค. 2562
718 จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ พงษ์อุดม นาง กาญจนา พงษ์อุดม 207,595 มทบ.24 8 ม.ค. 2562
719 จ.ส.อ. เผด็จศึก อุตส่าห์ดี นาง อริญชญ์รวี อุตส่าห์ดี 207,333 บชร.2 8 ม.ค. 2562
720 นาง ยู่เซี้ยม จิตต์ศิลป์ จ.ส.อ. สมพิศ จิตต์ศิลป์ 207,325 ศบบ. 8 ม.ค. 2562