การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
711 ร.ท. จำลอง ศิรพัฒนฐิติกุล น.ส. อาทิตยาพร ศิรพัฒนฐิติกุล 160,891 พล.ป. 25 ต.ค. 2561
712 ร.ท. จำลอง ศิรพัฒนฐิติกุล นาง สอิ้ง ต้นโต 22,891 พล.ป. 25 ต.ค. 2561
713 ร.ท. จำลอง ศิรพัฒนฐิติกุล นาย ปัณณวิชญ์ ศิรพัฒนฐิติกุล 22,891 พล.ป. 25 ต.ค. 2561
714 ร.ต. ยงยุทธ รัตนมีแสง นาง สำเนาว์ รัตนมีแสง 207,389 มทบ.12 25 ต.ค. 2561
715 ร.ต. สงัด เซียะจอหอ นาง กมลวรรณ ตัวสง่า 207,336 มทบ.21 25 ต.ค. 2561
716 ร.ต. ชัยณรงค์ รัตนตรัย นาง นุชจรี สิงห์สถิตย์ 202,571 มทบ.14 25 ต.ค. 2561
717 จ.ส.อ. วรายุทธ์ ทองดี นาง สมมาตย์ ทองดี 206,958 ร.31 พัน.3 รอ. 25 ต.ค. 2561
718 จ.ส.อ. อนุชิต เสือกูล นาง นารีรัตน์ เสือกูล 150,300 ป.1 พัน.31 รอ. 25 ต.ค. 2561
719 จ.ส.อ. อนุชิต เสือกูล นาง จันทรา ผลวิจิตร 56,890 ป.1 พัน.31 รอ. 25 ต.ค. 2561
720 จ.ส.อ. สงบ เกรอด นาง สหัชธนัง เงินราง 207,153 มทบ.16 25 ต.ค. 2561