การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
711 นาย เลื่อน อินทพาด ร.ต. แอ๊ด ธรรมกิจ 204,631 มทบ.28 7 ก.พ. 2561
712 นาย ปรีชา ภู่ทรัพย์ พ.ท. ฐนัส มานุวงศ์ 204,641 รร.จปร. 7 ก.พ. 2561
713 นาย ปรีชา ศุภโสรต นาง ประสิทธิ์ ศุภโสรต 204,641 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 7 ก.พ. 2561
714 นาง ปาริชาติ พลพิพัฒน์ ร.ต. สุนัย พลพิพัฒน์ 204,659 มทบ.22 7 ก.พ. 2561
715 นาง ละเอียด โห้วงษ์ พ.อ. อุดม โห้วงษ์ 204,657 มทบ.15 7 ก.พ. 2561
716 นาง สม ประเพชรักษ์ ร.ท. เด่น หนองสี 204,903 ร.16 พัน.1 7 ก.พ. 2561
717 นาง สมพงษ์ ศรีเดช จ.ส.ท. วิจักร ยิ้มใย 204,902 มทบ.15 7 ก.พ. 2561
718 นาย ธวัช สุวรรณโพธิ์ ร.อ. ไพฑูรย์ ศรีวิเศษ 204,903 สง.สด.จว.จ.บ. 7 ก.พ. 2561
719 นาง ผิว คำศิริ จ.ส.อ. สมปอง คำศิริ 204,662 ม.4 รอ. 7 ก.พ. 2561
720 นาย ก้าน อนุรักษ์ ร.ต. ไพโรจน์ อนุรักษ์ 204,658 มทบ.13 7 ก.พ. 2561