การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
711 นาย พรมมา สารรัตน์ ร.อ. สง่า สารรัตน์ 205,922 มทบ.27 23 ก.ค. 2561
712 นาง ประสิทธิ์ ไพรสันต์ พ.อ. สุรพล ไพรสันต์ 205,927 มทบ.13 23 ก.ค. 2561
713 ร.ต. ชูชาติ มีผล นาง วันดี มีผล 205,920 มทบ.37 19 ก.ค. 2561
714 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ นาง เจนจิรา มาลานนท์ 8,705 มทบ.32 19 ก.ค. 2561
715 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ นาย อนุชา ตระกูลอินทร์ 8,705 มทบ.32 19 ก.ค. 2561
716 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ นาย สราวุธ ตระกูลอินทร์ 8,705 มทบ.32 19 ก.ค. 2561
717 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ น.ส. รัตนาวดี วีระสุนทร 8,705 มทบ.32 19 ก.ค. 2561
718 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ พระ พิเชฐ ตระกูลอินทร์ 8,705 มทบ.32 19 ก.ค. 2561
719 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ นาง พิมพา ตระกูลอินทร์ 153,685 มทบ.32 19 ก.ค. 2561
720 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ น.ส. ดาราวดี ตระกูลอินทร์ 8,705 มทบ.32 19 ก.ค. 2561