การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
711 นาง กัลยรัตน์ จำปาจีน ร.ต. กิตติศักดิ์ จำปาจีน 207,546 มทบ.25 10 ก.ค. 2562
712 นาง ประสิทธิ์ พุทธเจริญ จ.ส.ต. เอื้ออังกูร เทียมทิพย์ 207,549 มทบ.12 10 ก.ค. 2562
713 นาง แล สร้างดี จ.ส.อ. บุญยงค์ สร้างดี 207,547 ส.พัน.3 พล.ร.3 10 ก.ค. 2562
714 นาย ละออง ใจเจริญ จ.ส.อ. ฉิม ใจเจริญ 207,547 ศป. 10 ก.ค. 2562
715 นาย สังเวียน คลี่แก้ว ส.อ. ธานินทร์ คลี่แก้ว 207,544 มทบ.44 10 ก.ค. 2562
716 นาย สมนึก อยู่ตา นาง ธนภรณ์ ไชยกุล 207,542 มทบ.39 10 ก.ค. 2562
717 นาง อ้น รักเรือง ร.ต. กิจ เอี่ยมอุดมพร 207,546 มทบ.39 10 ก.ค. 2562
718 นาง เล่ห์ มากมี นาง ยุพา มากมี 207,285 มทบ.35 10 ก.ค. 2562
719 นาง จันทร์ คณะจันทร์ ร.ต. เสน่ห์ คณะจันทร์ 203,124 มทบ.24 10 ก.ค. 2562
720 นาย พรมมา รูปดี ร.ต. ประหยัด ใจช่วง 207,542 มทบ.210 10 ก.ค. 2562