การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
711 นาง บุญสี ขันอาสา นาง สุพรรณี ขันอาสา 207,709 มทบ.27 11 เม.ย. 2562
712 นาง บัวผัน คงคา ร.ต. สมมาต คงคา 207,705 มทบ.18 11 เม.ย. 2562
713 นาง ภาวิดา ชนโพธิ์ทอง เรือตรี ชาลเดช ชนโพธิ์ทอง 207,701 มทบ.17 11 เม.ย. 2562
714 นาง บุญยงค์ ภูริภัสสรกุล พ.อ. ไพฑูรย์ ภูริภัสสรกุล 207,712 มทบ.13 11 เม.ย. 2562
715 นาง จันทร์ดี บุตตัสสะ ร.ท. ชำนาญ บุตตัสสะ 207,702 ม.พัน.28 พล.ม.1 11 เม.ย. 2562
716 นาง เขียน พันธ์กว้าง จ.ส.อ. สุคม บุญทรง 207,708 ร.6 11 เม.ย. 2562
717 นาง บุญมา แสนจันทร์ ร.ท. สายันต์ อุลหัสสา 207,703 ร.16 พัน.2 11 เม.ย. 2562
718 นาง หน้อย อินตา ร.ต. เกริกเกียรติ อินตา 207,697 มทบ.33 11 เม.ย. 2562
719 นาง ประยูร หีบไสสงค์ ร.ต. ประพาส หีบไสสงค์ 207,698 มทบ.13 11 เม.ย. 2562
720 นาง ประนอม แตงไทย จ.ส.อ. ระเบียบ แตงไทย 207,700 มทบ.13 11 เม.ย. 2562