การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
711 นาย หล่ำ มั่นเจ็ก ร.ต. เชาว์ มั่นเจ็ก 205,819 มทบ.35 19 มิ.ย. 2561
712 นาง จันทา ชาววาปี ร.ต. บุญศรี โอปาก 205,812 มทบ.27 19 มิ.ย. 2561
713 นาง โฮม ศรีกลาง ส.อ. เขวงศักดิ์ ศรีกลาง 205,802 มทบ.24 19 มิ.ย. 2561
714 นาง แพง ศรีจุลฮาต จ.ส.อ. พิษณุพงษ์ พรเพ็ง 205,803 มทบ.24 19 มิ.ย. 2561
715 นาง บุญรักษ์ เจริญไชย นาง อำพร เรืองเดช 205,801 มทบ.24 19 มิ.ย. 2561
716 พ.ต. เดช กล้าผจญ นาง นุกูล กล้าผจญ 205,843 มทบ.16 18 มิ.ย. 2561
717 ร.ต. จรูญ ขุนวิแจ้ง นาง ทองเฟื้อ ขุนวิแจ้ง 205,842 มทบ.18 18 มิ.ย. 2561
718 พล.อส. สุเนตร วงสุ่ย นาง พิสมัย วงสุ่ย 205,845 พัน.สท. 18 มิ.ย. 2561
719 นาง รัสมี ปรือปรัก ร.ต. ภูริพัฒน์ สาลี 205,845 มทบ.21 18 มิ.ย. 2561
720 นาง รัมภา สืบสำราญ พ.ต. สมบัติ สืบสำราญ 205,844 มทบ.21 18 มิ.ย. 2561