การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
711 นาง บรรเย็น ศิลปดิษฐ์ จ.ส.อ. กฤษดากร ศิลปดิษฐฺ์ 203,639 ส.พัน.6 พล.ร.6 23 เม.ย. 2561
712 นาง มาลัย อรภักดี จ.ส.อ. อำนาจ บุญชื่น 205,636 รพศ.2 พัน.1 23 เม.ย. 2561
713 นาง สมภาพ วงศ์คำจันทร์ จ.ส.อ. ศรีณรงค์ วงศ์คำจันทร์ 205,884 มทบ.21 23 เม.ย. 2561
714 นาง ทองคำ ธรรมดี ร.ต. บุญเลิศ ธรรมดี 205,884 มทบ.21 23 เม.ย. 2561
715 นาย สำราญ ดอนปัด นาย สมพงษ์ ดอนปัด 22,219 พล.ร.2 รอ. 23 เม.ย. 2561
716 นาย สำราญ ดอนปัด จ.ส.อ. สมชาย ดอนปัด 183,419 พล.ร.2 รอ. 23 เม.ย. 2561
717 จ.ส.อ. เชาว์ คำสนอง นาง เสวก คำสนอง 205,845 มทบ.39 20 เม.ย. 2561
718 จ.ส.อ. ไชยยงค์ ลี้เทียน นาย ลี้ ลี้เทียน 205,835 มทบ.16 20 เม.ย. 2561
719 ส.ท. เอกลักษณ์ ทองผ่อง น.ส. น้ำอ้อย ทองผ่อง 204,877 พัน.ปพ. 20 เม.ย. 2561
720 นาง ทุม จอมทอง ร.ต. นิยม จอมทอง 205,845 ร.2 พัน.1 รอ. 20 เม.ย. 2561