การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
711 นาง ชุ้น อัมพรมุนี พ.ท. คเชนทร์เกียรติ อัมพรมุนี 208,017 มทบ.13 19 ส.ค. 2562
712 นาง วารี เทียนทองดี นาง พิจิตรา ท้วมสุนทร 208,049 รร.จปร. 19 ส.ค. 2562
713 นาง เซียม เขียนปัญญา ร.ต. ไพฑูรย์ เขียนปัญญา 204,450 มทบ.27 19 ส.ค. 2562
714 นาย บุญเลิศ ศรีเที่ยง ร.ต. เจนยุทธ มณีรักษ์ 208,047 มทบ.21 19 ส.ค. 2562
715 นาย กันหา ขาววาปี จ.ส.อ. ปัญญา ขาววาปี 208,046 มทบ.21 19 ส.ค. 2562
716 นาง จังหวัด อินทะกูล ร.ต. ทองดี ศรีนนท์ 183,448 มทบ.21 19 ส.ค. 2562
717 นาง กาลี ศรีพรหม ร.ต. จำนงค์ ศรีพรหม 208,057 มทบ.21 19 ส.ค. 2562
718 นาย ยงยุทธ์ บูรณ์โภคา ร.ต. นนทนันท์ บูรณ์โภคา 208,043 พัน.สร.8 19 ส.ค. 2562
719 นาง สังเวียน ปักกาเวสูง จ.ส.อ. จีรศักดิ์ สอนฮั้ว 208,045 พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 19 ส.ค. 2562
720 นาง กิมฮวย สู้แค่ชีพ จ.ส.อ. บุญเรือง สู้แค่ชีพ 208,040 มทบ.39 19 ส.ค. 2562