การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
711 พ.ต. ประสิทธิ์ นุชิต นาย อดิศร นุชิต 211,214 มทบ.24 11 พ.ย. 2562
712 ร.ต. จำรูญ สัจจาวัฒนา นาง ปาริชาต แขฉิมพาลี 211,223 มทบ.21 11 พ.ย. 2562
713 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ เดชานุภานนท์ นาง วรญา สิงห์สง่า 211,205 มทบ.21 11 พ.ย. 2562
714 ส.ท. เอกชัย อุทโท นาง นิ่มนวน อุทโท 210,978 ศฝ.นศท.มทบ.14 11 พ.ย. 2562
715 นาง บุญปัน สร้อยสน พ.ต. สมศักดิ์ สร้อยสน 211,224 รพศ.2 พัน.2 11 พ.ย. 2562
716 นาง นวม ตึกกระโทก ส.อ. กิตติศักดิ์ โล่ห์คำ 211,459 ร.16 พัน.3 11 พ.ย. 2562
717 นาง ไป่ กองเงิน ร.ต. สุนทร กองเงิน 211,223 มทบ.36 11 พ.ย. 2562
718 นาง ทุเรียน พวงแก้ว ร.ท. ประกาศน พวงแก้ว 211,208 มทบ.34 11 พ.ย. 2562
719 นาง วรรณภา วรรณกุล พ.ต. สุทธิชัย วรรณกุล 211,222 มทบ.24 11 พ.ย. 2562
720 นาง บัวทอง ขันทะโส น.ส. ดารุณี ขันทะโส 188,495 มทบ.22 11 พ.ย. 2562