การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
721 นาง สมปอง สืบจากศรี จ.ส.อ. นภดล สืบจากศรี 206,094 พัน.ร.รร.จปร. 30 มี.ค. 2561
722 นาง ถาวร มั่งมี นาง ศิริพร ชัยจำ 205,843 มทบ.19 30 มี.ค. 2561
723 นาง พัชราวรรณ โง่นทอง นาง อัญชลี ราชสีห์ 206,145 มทบ.24 30 มี.ค. 2561
724 นาง เสงี่ยม แก้วลี ร.ต. พงศกร อุ่นศิริ 205,849 มทบ.31 30 มี.ค. 2561
725 นาง บุญสม จันทรนุช พ.ต. พิเชษฐ์ จันทรนุช 205,627 มทบ.22 30 มี.ค. 2561
726 นาง หลง เสภานนท์ ร.ต. บุรินทร์ เสภานนท์ 205,852 มทบ.15 30 มี.ค. 2561
727 นาย จำนงค์ แก้วงาม พ.อ. สมศักดิ์ แก้วงาม 205,864 มทบ.13 30 มี.ค. 2561
728 พล.ท. วิรัช ปัญจานนท์ นาง ญานี ปัญจานนท์ 205,860 มทบ.32 29 มี.ค. 2561
729 พ.อ.หญิง สกาวเดือน โสแก้ว นาง วาศรี โสแก้ว 205,854 มทบ.18 29 มี.ค. 2561
730 พ.ต. ดำรง สุรินทร์ฤทธิ์ ส.อ.หญิง อัญชลี , นาย ภาณุ , นาย ฤทธิรณ สุรินทร์ฤทธิ์ , นาย กัณฐณัฎฐ์ โชตพานิชยกุล 205,373 มทบ.33 29 มี.ค. 2561