การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
721 ส.อ. ปรีชา ตันสิทธิแพทย์ นาง ราตรี ตันสิทธิแพทย์ 205,793 มทบ.21 19 มิ.ย. 2561
722 ส.อ. ชรินทร์ อินทองตั๋ง นาย วรเทพ อินทองตั๋ง 21,865 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
723 ส.อ. ชรินทร์ อินทองตั๋ง ส.อ. วรากร อินทองตั๋ง 21,865 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
724 ส.อ. ชรินทร์ อินทองตั๋ง นาง ทิพยา อินทองตั๋ง 161,865 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
725 นาง จันทร์สวย วงศ์ใหญ่ จ.ส.อ. ชนทัช รัตนพชรพงศ์ 205,827 สง.สด.จว.พ.ย. 19 มิ.ย. 2561
726 นาง สำราญ พิศนอก จ.ส.อ. วันวินิต พิศนอก 205,821 สง.สด.จว.จ.บ. 19 มิ.ย. 2561
727 นาง จำเนียร พรหมจินดา พ.อ. อานนท์ พรหมจินดา 205,617 ศสพ. 19 มิ.ย. 2561
728 นาง สมพร คุณาพันธ์ ร.ท. ฐนคม คุณาพันธ์ 205,857 ร.16 พัน.3 19 มิ.ย. 2561
729 นาง บุบผา ผลการ ร.ต. เรืองรอง คะกิจ 205,835 มทบ.29 19 มิ.ย. 2561
730 นาง หนูเอี่ยม ใยรีอ่าง ร.ต. ประมง ใยรีอ่าง 205,833 มทบ.27 19 มิ.ย. 2561