การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
721 นาย จันทร์ คำอินต๊ะ นาง ธัญสินี คำอินต๊ะ 207,506 มทบ.37 15 ม.ค. 2562
722 นาง สุวิท กันสาลี ร.ต. ถนอม กันสาลี 207,506 มทบ.36 15 ม.ค. 2562
723 นาง ยุพา ทองสว่าง ร.ต. สมนึก ทองสว่าง 207,511 มทบ.13 15 ม.ค. 2562
724 นาง ถนอม วงษ์หนู จ.ส.อ. บุญจันทร์ วงษ์หนู 207,245 ช.2 พัน.202 15 ม.ค. 2562
725 จ.ส.อ. อำพล ณ อุบล นาย สมพร ณ อุบล 207,541 มทบ.22 14 ม.ค. 2562
726 จ.ส.ต. ธนชัย พิเคราะห์งาน น.ส. ศุภาวดี พิเคราะห์งาน 207,264 พัน.พัฒนา 3 14 ม.ค. 2562
727 นาง สายทอง วัดทอง พ.ต. มนต์ชัย วัดทอง 207,525 ศร. 14 ม.ค. 2562
728 นาง ทองหล่อ ชาญฤทธิ์ พ.ท. พุฒิชาย ชาญฤทธิ์ 207,523 ศร. 14 ม.ค. 2562
729 นาง สมจิตต์ สุขสวัสดิ์ พล.อ. อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ 207,523 ศฝ.นศท.มทบ.31 14 ม.ค. 2562
730 นาย ทัน แก้วเสน่ห์ พ.ต. สุวรรณ ธุทินนท์ 207,522 มทบ.24 14 ม.ค. 2562