การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
721 นาย ใจ ภู่ระหงษ์ ร.ท. เกียรติศักดิ์ รอดคำ 166,640 สง.สด.จว.พ.ง. 9 ก.ย. 2562
722 นาย ใจ ภู่ระหงษ์ นาง ภัชราพรรณ รอดคำ 35,295 สง.สด.จว.พ.ง. 9 ก.ย. 2562
723 น.ส. วรรณทณา มารศรี นาง วรรณชรี มารศรี 208,994 ศป. 9 ก.ย. 2562
724 นาง หลอง กลิ่นดี นาง กัลยาณี ปิติวงษ์ 209,003 มทบ.37 9 ก.ย. 2562
725 นาง น้อย มูลบ้านดง ร.ต. สมบูรณ์ อวดกล้า 209,011 มทบ.32 9 ก.ย. 2562
726 นาง บาหยัน กล่อมประเสริฐ น.ส. กฤติยา กล่อมประเสริฐ 209,007 มทบ.31 9 ก.ย. 2562
727 นาง สุภาวดี โชคสูงเนิน ร.ต. ธวัช โชคสูงเนิน 209,008 มทบ.24 9 ก.ย. 2562
728 นาง มัย บุญสิทธิ น.ส. นิยม ภู่ศรี 208,987 มทบ.12 9 ก.ย. 2562
729 พ.อ. ประเสริฐ ประดิษฐ์ผล นาง บัวทอง ประดิษฐ์ผล 208,760 มทบ.14 6 ก.ย. 2562
730 พ.ต. ชลัด มาศเลิง นาง ตุ่มคำ มาศเลิง 208,773 มทบ.21 6 ก.ย. 2562