การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
721 นาง หมวย เดชสุภา ส.อ. ธรรศ์พงษ์ ทองสายจันทร์ 210,962 ทภ.2 11 พ.ย. 2562
722 นาง อุ่นเรือน บุญเพ็งรักษ์ นาง สิริสกุล สิริชัยตระกูล 210,954 ทน.2 11 พ.ย. 2562
723 ร.อ. ประยูร ฤกชะเมธ นาง สุปราณี ประกายแก้ว 17,799 มทบ.35 8 พ.ย. 2562
724 ร.อ. ประยูร ฤกชะเมธ นาง สายปัญญา สุธีรภิญโญ 17,799 มทบ.35 8 พ.ย. 2562
725 ร.อ. ประยูร ฤกชะเมธ นาง สนม ฤกชะเมธ 140,000 มทบ.35 8 พ.ย. 2562
726 ร.อ. ประยูร ฤกชะเมธ นาง ธญานี แสงอรุณ 17,799 มทบ.35 8 พ.ย. 2562
727 ร.อ. ประยูร ฤกชะเมธ ร.ต. ณัฐพงษ์ ฤกชะเมธ 17,799 มทบ.35 8 พ.ย. 2562
728 ร.ต. สายัณห์ ทองขำ นาง ภารดี ทองขำ 210,983 สง.สด.จว.ต.ง. 8 พ.ย. 2562
729 ร.ต. เช้า เตโช พล.ท. ชุมพล เตโช 105,616 มทบ.18 8 พ.ย. 2562
730 ร.ต. เช้า เตโช นาย ชัยพร เตโช 105,616 มทบ.18 8 พ.ย. 2562