การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
721 นาง ปุ้ย แม่นมั่น นาง ศรีอัมพร พิมพ์ชาย 207,185 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
722 นาง สุ่ม บุญคง ร.ต. สุรศักดิ์ บุญคง 207,194 มทบ.21 15 พ.ย. 2561
723 นาย ทอง อุทธิยา จ.ส.อ. นพดล อุทธิยา 207,436 ม.2 พัน.15 15 พ.ย. 2561
724 นาง อบเชย เกศโอภาส นาง สรินยา ขันธิโชติ 207,177 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 15 พ.ย. 2561
725 นาย ฝัด ปิ่นทอง ร.ท. วราพงษ์ พลอยพันธ์ 207,110 ส.พัน.9 พล.ร.9 15 พ.ย. 2561
726 นาง ดำดี แถมจำรัส จ.ส.อ. อภิชาติ แถมจำรัส 207,133 ร.9 พัน.2 15 พ.ย. 2561
727 นาง สมหวัง ภู่ระหงษ์ จ.ส.อ. บุญส่ง สุขเกษม 207,375 มทบ.31 15 พ.ย. 2561
728 นาง น้อย สินทิพลา นาง เกียงสูน ไพคำนาม 207,366 มทบ.24 15 พ.ย. 2561
729 นาย คำสวรรค์ อิ่มเรือง จ.ส.อ. อนันต์ อิ่มเรือง 207,358 ช.พัน.6 พล.ร.6 15 พ.ย. 2561
730 นาย ทิพย์ ซึมกลาง จ.ส.อ. ธีระศักดิ์ ศุภโชควิบูลย์ 207,377 ช.2 15 พ.ย. 2561