การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
721 นาย ประทุม แพ่งกลิ่น ร.ต. สุขสันต์ แฝงด่านกลาง 211,233 มทบ.21 9 มี.ค. 2563
722 นาง อนงค์ มิตรจันทร์ พ.อ. นฤพล มิตรจันทร์ 211,234 มทบ.21 9 มี.ค. 2563
723 นาง ชญาภา (สุนิตย์) แสงครบุรี พ.ท. อนุสิทธิ์ แสงครบุรี 211,004 พล.ร.3 9 มี.ค. 2563
724 นาง ชญาภา (สุนิตย์) แสงครบุรี พ.ท. อนุสิทธิ์ แสงครบุรี 211,004 พล.ร.3 9 มี.ค. 2563
725 นาย เกลิ่น แสงท่านั่ง พ.ท. สุชีวา แสงท่านั่ง 211,244 สง.สด.จว.พ.ล. 9 มี.ค. 2563
726 นาย เกลิ่น แสงท่านั่ง พ.ท. สุชีวา แสงท่านั่ง 211,244 สง.สด.จว.พ.ล. 9 มี.ค. 2563
727 นาย ศักดิ์ ปวนนา จ.ส.อ. สุรินทร์ ปวนนา 211,247 ร.7 พัน.2 9 มี.ค. 2563
728 นาย ชุ่ม คำสิงห์ จ.ส.อ. สมพงษ์ คำสิงห์ 211,245 ร.31 รอ. 9 มี.ค. 2563
729 นาง วิมล มธุรส พ.ท. อัครวัฒน์ มธุรส 211,243 มทบ.15 9 มี.ค. 2563
730 นาง อ่อนสา สอนสิทธิ์ ส.อ. สมศักดิ์ สอนสิทธิ์ 211,245 กรม ทพ.23 9 มี.ค. 2563