การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
721 นาง ราตรี เสาวนนท์ ร.ต. สุรัตน์ เสาวนนท์ 207,762 มทบ.28 5 เม.ย. 2562
722 นาย เลื่อน อุภัยพรม พ.อ. ภูวเดช อุทัยพรหม 207,752 มทบ.27 5 เม.ย. 2562
723 นาง วิไล ศรีผิวจันทร์ จ.ส.ต. ธนัตถ์ ศรีผิวจันทร์ 207,763 มทบ.27 5 เม.ย. 2562
724 นาย อ่อนสา บุญประครอง จ.ส.อ. สมร บุญประครอง 206,575 มทบ.22 5 เม.ย. 2562
725 นาง สายทิพย์ ไทยแขก จ.ส.อ. เชาวฤทธิ์ กลิ่นอ่อน 207,754 มทบ.15 5 เม.ย. 2562
726 ร.ต. สมพร สุวรรณ์ นาย พยัคฆ์ สุวรรณ์ 207,783 มทบ.41 4 เม.ย. 2562
727 จ.ส.อ. ณรงค์ คงพล นาง สุนทร คงพล 207,773 มทบ.13 4 เม.ย. 2562
728 จ.ส.อ. รุ่งทิศ มีแดนไผ่ นาย ธีรวัฒน์ มีแดนไผ่ 67,285 พัน.สร.23 บชร.3 4 เม.ย. 2562
729 จ.ส.อ. รุ่งทิศ มีแดนไผ่ นาง ฉิมมา มีแดนไผ่ 140,000 พัน.สร.23 บชร.3 4 เม.ย. 2562
730 จ.ส.อ. ศุภชัย สัมมาพรต น.ส. ยุพิน สัมมาพรต 207,524 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 4 เม.ย. 2562