การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
721 นาง หนูจีน ฤทธิโย นาย มานิต ฤทธิโย 204,659 มทบ.22 7 ก.พ. 2561
722 นาง สมศรี มโนรส ส.อ. จตุรงค์ มโนรส 204,648 มทบ.33 7 ก.พ. 2561
723 นาย ผล ลำพู ส.อ. สุนทร ลำพู 204,654 มทบ.15 7 ก.พ. 2561
724 นาง อัจฉราวลัย แก้วแสงทอง ร.ต. อุทัย แก้วแสงทอง 204,656 มทบ.13 7 ก.พ. 2561
725 นาย สมพงษ์ เพ็ชรบังเกิด นาง สมศักดิ์ เพ็ชรบังเกิด 204,655 มทบ.13 7 ก.พ. 2561
726 นาง สังเวียน บัวดี ร.ต. ละออง จันทร์กระจ่าง 204,655 มทบ.13 7 ก.พ. 2561
727 นาง สาลี่ ลำพู ส.อ. สุนทร ลำพู 204,654 มทบ.15 7 ก.พ. 2561
728 นาง โอคำ เชื้อดวงผูย น.ส. อาริญา ทองหลอม 204,648 มทบ.21 7 ก.พ. 2561
729 นาย ทองพูล บุญประสิทธิ์ ร.ต. อนันต์ การินทร์ 204,660 มทบ.22 7 ก.พ. 2561
730 นาย สมพงษ์ มีวงศ์ นาย ธีรเดช นิลคล้าย 204,586 มทบ.36 7 ก.พ. 2561