การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
721 ร.ต. สมเด็จ สมัครการไถ นาง ยุพา สมัครการไถ 205,910 มทบ.13 19 ก.ค. 2561
722 จ.ส.อ. หวล สังข์เกิด นาง คำแปง สังข์เกิด 204,967 มทบ.39 19 ก.ค. 2561
723 จ.ส.อ. ชัชชนันท์ เขื่อนแก้ว จ.ส.อ. สมคิด เขื่อนแก้ว 206,116 ร.17 พัน.4 19 ก.ค. 2561
724 นาง เนียม เบี้ยจั่น จ.ส.อ. บุญเชิด มีทอง 205,919 มทบ.39 19 ก.ค. 2561
725 นาง ประไพ กิจนพศรี จ.ส.อ. สมศักดิ์ กิจนพศรี 205,917 มทบ.39 19 ก.ค. 2561
726 นาง บุญมี ดีรักษา จ.ส.อ. สมาน ดีรักษา 205,919 มทบ.39 19 ก.ค. 2561
727 นาง บัว ชำนาญณรงค์ นาง เจียมจิต ธรรมสอน 205,917 มทบ.37 19 ก.ค. 2561
728 นาย พรเกียรติ รดาธร พ.อ. ศิรพงศ์ รดาธร 33,994 มทบ.13 19 ก.ค. 2561
729 นาย พรเกียรติ รดาธร นาง จินดารัตน์ มีบุญพอ 171,694 มทบ.13 19 ก.ค. 2561
730 นาย คำปัน โนชัย จ.ส.อ. พูลเสน่ห์ โนชัย 205,910 พัน.ป.ศป. 19 ก.ค. 2561