การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
721 จ.ส.อ. ชาญศักดิ์ จินต์ประยูร นาง อนินทิตา จินต์ประยูร 204,239 มทบ.14 11 ต.ค. 2560
722 จ.ส.ท. สมหมาย หนุนตะคุ นาง หมื่น หนุนตะคุ 204,243 มทบ.21 11 ต.ค. 2560
723 จ.ส.ต. สมชาย แก้วดิษฐ์ นาง ละมัย แก้วดิษฐ์ 204,057 พล.ร.9 11 ต.ค. 2560
724 ส.อ. ทนงค์ พันธุ์ชูศรี นาง หนูเรียม พันธุ์ชูศรี 204,077 ทภ.4 11 ต.ค. 2560
725 ส.ท. ทัศนะ เหมือนขวัญ จ.ส.อ.หญิง สุภัทรา อินทร์พักทัน 182,036 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
726 อส.ทพ. สายชล ไก่แก้ว นาง ตาล ไก่แก้ว 204,233 มทบ.19 11 ต.ค. 2560
727 นาย ชุน พูลแก้ว ร.อ. วรวิช ภู่หงษา 204,237 ศบบ. 11 ต.ค. 2560
728 นาง เสาร์ ตาลที ร.ต. ชัยสุวรรณ น้อยนาค 204,238 มทบ.33 11 ต.ค. 2560
729 นาย พันธ์ แพนธานี น.ส. จุฑามาศ แพนธานี 204,239 มทบ.27 11 ต.ค. 2560
730 นาง กรรณิการ์ นครขวาง นาง ทัศนีย์ คงชุ่มชื่น 204,236 มทบ.24 11 ต.ค. 2560