การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
721 น.ส. สมพิต เชิงทวี ส.ท. วรวิทย์ หลำชุ่ม 207,548 มทบ.13 10 ก.ค. 2562
722 นาย สานิตย์ โบราณมูล จ.ส.อ. วารุตร์ โบราณมูล 207,534 ม.พัน.28 พล.ม.1 10 ก.ค. 2562
723 นาง เพลิน ศรีประวัติ จ.ส.อ. พิบูลย์ ศรีประวัติ 207,543 ช.พัน.3 พล.ร.3 10 ก.ค. 2562
724 นาง สุธรรม คำมีศรีนนท์ ร.อ. ธีระพล คำมีศรีนนท์ 207,553 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 10 ก.ค. 2562
725 นาง เพชร ละราคี จ.ส.อ. ธงสิน แก้ววิลัย 206,350 ร.3 10 ก.ค. 2562
726 พระ หนูเดช คำสวัสดิ์ จ.ส.ต. ถวิล วินทะไชย 207,552 มทบ.27 10 ก.ค. 2562
727 นาง หนู นาชัยฤทธิ์ จ.ส.อ. บุญชู นาชัยฤทธิ์ 207,551 มทบ.27 10 ก.ค. 2562
728 นาง นาง วินทะไชย นาย ยอด เยาวจตุรัส 66,552 มทบ.27 10 ก.ค. 2562
729 นาง นาง วินทะไชย นาง จุฬาลักษณ์ วินทะไชย 141,000 มทบ.27 10 ก.ค. 2562
730 นาย สนอง เฮงฉั่ว ร.ต. เสนอ เฮงฉั่ว 207,550 มทบ.19 10 ก.ค. 2562