การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
721 นาง บุญมา จันทร์เภา ร.ต. เพียร จันทร์เภา 181,647 มทบ.39 15 ม.ค. 2563
722 นาย หนูพลอย ละชินลา ร.ต. สุพัฒน์ ละชินลา 211,332 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
723 นาย บุญมี มุระดา พ.ต. จรัส มุระดา 211,338 มทบ.22 15 ม.ค. 2563
724 นาย ถนอม สุยคำไฮ พ.ท. อานุภาพ เมืองเหนือ 211,345 มทบ.22 15 ม.ค. 2563
725 นาง สมภาร ชูเชิด จ.ส.อ. อำนาจ จงดา 211,351 ร.8 พัน.3 15 ม.ค. 2563
726 นาง วรรณ์ ทาหนัก จ.ส.อ. อำนวย ทาหนัก 211,351 ร.7 15 ม.ค. 2563
727 นาย เยือน นนทธิ พ.ท. รังสรรค์ จันเทศ 211,349 มทบ.35 15 ม.ค. 2563
728 นาง สนิท เกตุศรี น.ส. นวรัตน์ เกตุศรี 211,348 มทบ.35 15 ม.ค. 2563
729 นาง แตงอ่อน รามศิริ จ.ส.อ. ศักดิ์สุริยา ฤกษ์มา 211,350 มทบ.28 15 ม.ค. 2563
730 นาง จรัส ขิมเกาะ จ.ส.อ. สมบัติ นวมวิเศษ 211,584 มทบ.24 15 ม.ค. 2563