การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
731 นาง อำไพ กล่ำทอง พ.ต. นิพนธ์ ภานุปภาพร 204,240 พธ.ทบ. 11 ต.ค. 2560
732 นาง เชย สัตบุศ ร.ต. ชุมพล สัตบุศ 204,240 กช. 11 ต.ค. 2560
733 นาง บังอร สายจันทร์ ร.อ. อนุรัตน์ สายจันทร์ 204,080 รพ.ค่ายประจักร์ศิลปาคม 11 ต.ค. 2560
734 นาง เจือ แก้วกูล ส.อ. สมหมาย แก้วกูล 204,279 มทบ.26 11 ต.ค. 2560
735 นาง บัวเพียร คำศรีสุข นาง สุมนา คำศรีสุข 204,280 มทบ.22 11 ต.ค. 2560
736 นาง ชื่นใจ คำหงษา จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ คำหงษา 204,279 มทบ.22 11 ต.ค. 2560
737 นาง จันทา งามพรม จ.ส.ต. สนธยา งามพรม 204,288 พัน.สห.21 11 ต.ค. 2560
738 นาง สุดาพร คูณวัฒนาพงษ์ ส.อ. เบญจพล คูณวัฒนาพงษ์ 204,077 พล.ร.9 11 ต.ค. 2560
739 นาง สิน พริกทิม จ.ส.อ. พิมาน พริกทิม 204,078 พล.พัฒนา 3 11 ต.ค. 2560
740 นาย พิศณุ ศิริโภคานนท์ นาง ศิริทรัพย์ ศิริโภคานนท์ 204,247 ศสท.กส.ทบ. 11 ต.ค. 2560