การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
731 ร.ต. ปิยะศักดิ์ บำรุง นาง วรินทร์พร บำรุงธีรพัฒน์ 205,851 มทบ.24 29 มี.ค. 2561
732 ร.ต. ทรง สายทองดี น.ส. พันธุ์ทิพา ธนิษฐ์ธนพัต , ร.ต. สมศักดิ์ , ร.ท. พิสิทธิ์ สายทองดี , นาง สุวารี สุทธิรักษ์เสนีย์ 205,857 มทบ.13 29 มี.ค. 2561
733 ร.ต. จรูญ พองโนนสูง นาง สายทอง พองโนนสูง 205,620 มทบ.21 29 มี.ค. 2561
734 จ.ส.อ. พินิจ เพชรกัปป์ นาง นรีโรจน์ เพชรกัปป์ 205,850 มทบ.15 29 มี.ค. 2561
735 จ.ส.อ. สนุน นาคด้วง นาง รัชณิกร นาคด้วง 205,856 มทบ.13 29 มี.ค. 2561
736 นาง ระกำ มูลเดช ร.ต. ธวัชชัย มูลเดช 205,850 มทบ.31 29 มี.ค. 2561
737 นาง โรซา ไวสาริกรรม ร.ต. ยุทธภูมิ ไวสาริกรรม 205,854 มทบ.31 29 มี.ค. 2561
738 นาย หนูเจียม รัตนวงศ์ นาง จำปา รัตนวงศ์ 205,851 มทบ.24 29 มี.ค. 2561
739 นาย ประเสริฐ จำปา นาง จำเริญ เหมือนกูล 205,853 รร.ป.ศป. 29 มี.ค. 2561
740 นาง สร้อย ฉ่าสูงเนิน นาง จินตนา สุกรินทร์ 205,859 ร.31 พัน.1 รอ. 29 มี.ค. 2561