การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
731 ส.อ. อภิสิทธิ์ ทรงประโคน นาย บัว ทรงประโคน 207,567 มทบ.26 30 เม.ย. 2562
732 ส.ท. สาริน คำนิล นาย ดอน คำนิล 207,641 ป.21 พัน.30 30 เม.ย. 2562
733 ส.ท. สมชาย ใยบัว นาง ช่วย ใยบัว 207,567 มทบ.39 30 เม.ย. 2562
734 อส.ทพ. มิตร ใจคำ นาง ปิยวรรณ ใจคำ 202,110 กรม ทพ.31 30 เม.ย. 2562
735 นาง ปิ่น อยู่บุรี นาง สุนทร เทียนทอง 207,613 สง.สด.จว.ฉ.ช. 30 เม.ย. 2562
736 นาง ป้อ บุญช่วย ร.ต. สุวรรณพงศ์ จอมคำ 207,608 มทบ.34 30 เม.ย. 2562
737 นาง บัง ขันทอง นาง วรรณา ภูดวงดาษ 207,609 มทบ.29 30 เม.ย. 2562
738 นาย เสถียร จงใจภักดี พ.ต. วิโรจน์ จงใจภักดี 207,360 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 30 เม.ย. 2562
739 นาย ศุภโชค คงสง ส.ท. อนุวัฒน์ คงสง 207,362 พัน.ปจว. 30 เม.ย. 2562
740 นาย ดารา ศรีวรรณา นาง โสภา พินทะกัง 207,363 ช.3 พัน.302 30 เม.ย. 2562