การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
731 นาง ศรีนวล วงศ์แก้วมูล ร.ต. พีรยุทธ อินทร์การทุม 207,565 ม.พัน.12 พล.ม.1 10 ก.ค. 2562
732 นาย ขาว สินธุรักษ์ จ.ส.อ. พินิตย์ อรุณ 207,554 พัน.ปฐบ. 10 ก.ค. 2562
733 นาย สงวน สีสืบมา ร.ต. ดำรงค์ สีสืบมา 207,560 พัน.บ.21 10 ก.ค. 2562
734 นาง สมบัติ สีเรือง นาง สมบูรณ์ ภู่แก้ว 207,559 คส.สพ.ทบ. 10 ก.ค. 2562
735 ร.ท. พิชัย อุระแสง นาง วิราวรรณ์ อุระแสง 207,574 มทบ.210 9 ก.ค. 2562
736 ร.ต. อินสอน ธุวะคำ น.ส. สุรีย์พร ธุวะคำ 207,576 มทบ.37 9 ก.ค. 2562
737 ร.ต. สุรมนต์ เทพเชาว์นะ นาง พรทิพย์ เทพเชาว์นะ 207,315 มทบ.32 9 ก.ค. 2562
738 ร.ต. ประเสริฐ หงษ์คำ นาย อุกฤษฎ์ หงษ์คำ 15,777 มทบ.23 9 ก.ค. 2562
739 ร.ต. ประเสริฐ หงษ์คำ นาง สำราญ หงษ์คำ 175,777 มทบ.23 9 ก.ค. 2562
740 ร.ต. ประเสริฐ หงษ์คำ นาย ธรรมลักษณ์ หงษ์คำ 15,777 มทบ.23 9 ก.ค. 2562