การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
731 พ.อ. ทำนอง โดยอาษา นาง สุวัฒนา อัทธยานุพงศ์ 205,970 สง.สด.จว.น.ย. 17 ก.ค. 2561
732 พ.อ. สมบล รักวงษ์ นาง ฉวีวรรณ รักวงษ์ 205,969 มทบ.39 17 ก.ค. 2561
733 ร.อ. มนูญ หมั่นพลศรี น.ส. จินตนา หมั่นพลศรี 205,969 มทบ.24 17 ก.ค. 2561
734 ร.อ. อดิศักดิ์ กุลศิริลักษณ์ นาง เพ็ญศิริ กุลศิริลักษณ์ 153,750 ร.25 พัน.1 17 ก.ค. 2561
735 ร.อ. อดิศักดิ์ กุลศิริลักษณ์ นาย สวัสดิ์ กุลศิริลักษณ์ 51,972 ร.25 พัน.1 17 ก.ค. 2561
736 ร.ท. สุรัตน์ สุขโข น.ส. กมลวรรณ สุขโข 205,955 พัน.สท. 17 ก.ค. 2561
737 ร.ต. ไพชยันต์ สงวนแก้ว นาย สุระชัย สงวนแก้ว 205,973 มทบ.23 17 ก.ค. 2561
738 จ.ส.อ. พีระพล ไพบูลย์วิริยะวิช นาง วิไลวรรณ์ ไพบูลย์วิริยะวิช 140,000 มทบ.21 17 ก.ค. 2561
739 จ.ส.อ. พีระพล ไพบูลย์วิริยะวิช นาย พีระวิช ไพบูลย์วิริยะวิช 65,941 มทบ.21 17 ก.ค. 2561
740 จ.ส.อ. คงเดช สุขสกุล นาง จรรยา สุขสกุล 205,958 มทบ.32 17 ก.ค. 2561