การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
731 นาง ทองมี ศรีเศษนาม จ.ส.อ. ทองสุข เทียมรอด 198,936 ม.2 พัน.15 19 มิ.ย. 2561
732 นาง จันทิมา จาริยะมา นาง สมฉวีวรรณ ไชยชมภู 205,800 มทบ.24 19 มิ.ย. 2561
733 นาย เมือง บัวอ่อน ร.ต. อรุณ ศรีหนองบัว 205,791 มทบ.21 19 มิ.ย. 2561
734 นาย นพพร อรรถสิษฐ นาง พรจรินทร์ อรรถสิษฐ 205,792 มทบ.21 19 มิ.ย. 2561
735 นาง สมมาตร เศวตวงศ์ พ.ท. เกื้อ เศวตวงศ์ 205,794 มทบ.21 19 มิ.ย. 2561
736 นาง เรณู กาสา จ.ส.อ. ผดุงศักดิ์ คำกองแพง 205,798 ช.พัน.8 พล.ม.1 19 มิ.ย. 2561
737 นาง คำ ศรีทอง จ.ส.อ. สมัย ศรีทอง 205,790 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 19 มิ.ย. 2561
738 นาง หมิก ไชยมล ร.ท. ณรงค์ ไชยมล 199,935 ส.พัน.5 พล.ร.5 19 มิ.ย. 2561
739 นาย สาย สิงห์เถื่อน นาย บุญส่ง สิงห์เถื่อน 205,816 มทบ.31 19 มิ.ย. 2561
740 นาย จันดี บรรณเทศ ร.ท. สงวน บัวโค 205,813 มทบ.210 19 มิ.ย. 2561