การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
731 นาย ละมัย พลดงนอก จ.ส.ท. สมศักดิ์ พลดงนอก 200,955 ส.พัน.22 ทภ.2 15 พ.ย. 2561
732 นาง มณฑา สุตคูณ ร.ต. สังเวียน สุดคูณ 207,174 ศบบ. 15 พ.ย. 2561
733 นาง ชอบ หมั่นสาร จ.ส.อ. ณัฐวัจน์ หมั่นสาร 207,174 ศบบ. 15 พ.ย. 2561
734 นาง เฮียง ทิมเครือจีน ร.ต. สุจินต์ ทิมเครือจีน 207,172 มทบ.39 15 พ.ย. 2561
735 นาง เกณฑ์ โพธิ์ศิริ พระ ชาย โพธิ์ศิริ 207,173 มทบ.23 15 พ.ย. 2561
736 นาง สมชาติ ปานกลาง ร.ต. สมศักดิ์ ปานกลาง 207,169 มทบ.23 15 พ.ย. 2561
737 นาง ทองใส โคกทอง นาง สุพัตรา กาจสันเทียะ 207,399 รร.ป.ศป. 15 พ.ย. 2561
738 นาง บุญนาค เต่าแก้ว จ.ส.อ. ชาญณัฎฐ์ สาโรจน์ 207,135 ร.14 พัน.3 15 พ.ย. 2561
739 นาย แก้ว ฟองแก้ว จ.ส.อ. ณัฐชยุตม์ ฟองแก้ว 207,382 มทบ.34 15 พ.ย. 2561
740 นาง อุ้ย อ้วนคำ ร.ต. นพดล ทองมา 207,400 มทบ.33 15 พ.ย. 2561