การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
731 จ.ส.อ. ชำนิ ชำนาญเวช นาง นกคล้า ชำนาญเวช 211,230 มทบ.31 8 พ.ย. 2562
732 จ.ส.อ. ฉลองชัย คชภูมิ นาง ฉวีวรรณ คชภูมิ 210,971 รร.การบิน ทบ. 8 พ.ย. 2562
733 ส.อ. รัฐศาสตร์ พรรณาภพ น.ส. ทองใบ พรรณาภพ 210,978 ร.6 พัน.3 8 พ.ย. 2562
734 นาย สถิตย์ โภชนาทาน นาย ปรเมศร์ โภชนาทาน 211,231 มทบ.44 8 พ.ย. 2562
735 นาง สำรวย นาคสิงห์ ส.อ. พิทักษ์ นาคสิงห์ 211,228 มทบ.39 8 พ.ย. 2562
736 นาย สมัย บัวพันธ์ ร.ต. วันชัย ทองเยิ้น 211,227 มทบ.36 8 พ.ย. 2562
737 นาง หมุน ศรีวะรมย์ นาง คำสี ศรีวะรมย์ 211,230 มทบ.27 8 พ.ย. 2562
738 นาง สุเบียด วรรณพรรณ พ.อ.หญิง พรพรรณ ทัศนศร 211,226 มทบ.25 8 พ.ย. 2562
739 นาง สอน บุญชาติ นาย ชาติชาย บุญชาติ 211,226 มทบ.22 8 พ.ย. 2562
740 นาง บุญยู้ มั่นใจ นาง พิศมัย กล้ายุทธ 211,227 มทบ.22 8 พ.ย. 2562