การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
731 ร.ต. สมภพ ปิ่นสันเทียะ นาง สมุทร ปิ่นสันเทียะ 207,814 มทบ.21 15 ส.ค. 2562
732 จ.ส.อ. เสนาะ สุวรรณวัฒนากุล นาง กาญจนา สุวรรณวัฒนากุล 208,085 มทบ.31 15 ส.ค. 2562
733 จ.ส.อ. ยุทธชัย โถนารัตน์ นาง ประดับ โถนารัตน์ 208,085 มทบ.27 15 ส.ค. 2562
734 จ.ส.อ. นิกร พ่วงน้อย จ.ส.อ.หญิง นิภา พ่วงน้อย 208,067 รพ.อ.ป.ร. 15 ส.ค. 2562
735 ส.อ. ศุภชัย สุธรรมปวง น.ส. พัชริดา สุธรรมปวง 208,088 กรม ทพ.31 15 ส.ค. 2562
736 นาย สุแก้ว ปันเจริญ จ.ส.อ. สุนิมิตร ปันเจริญ 208,069 ร.7 พัน.1 15 ส.ค. 2562
737 นาย สนั่น จัดคร่อง ร.ต. นเรศน์ จัดคร่อง 208,064 ร.14 พัน.3 15 ส.ค. 2562
738 นาย ถนอม สุปัน ส.ต. สมพงษ์ จันต๊ะ 208,069 มทบ.38 15 ส.ค. 2562
739 นาง เหียด แลดี ร.ต. สำเภา แลดี 120,000 มทบ.25 15 ส.ค. 2562
740 นาง เหียด แลดี นาง วิจิตรา แลดี 88,066 มทบ.25 15 ส.ค. 2562