การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
731 นาง สมถวิล มีศรี จ.ส.อ. เถลิงศักดิ์ มีศรี 207,522 มทบ.24 14 ม.ค. 2562
732 นาง ล้าง ปัจจุโส จ.ส.อ. ไสว ปัจจุโส 207,524 ป.2 พัน.12 รอ. 14 ม.ค. 2562
733 นาย สงคราม หมู่แสนกอ จ.ส.อ. สุทธิพงศ์ หมู่แสนกอ 207,516 ช.พัน.6 พล.ร.6 14 ม.ค. 2562
734 ร.ต. มานพ บำเรอจิตต์ นาง บุญเรือน บำเรอจิตต์ 207,278 ส.พัน.11 พล.ม.1 11 ม.ค. 2562
735 ร.ต. ธีระเดช ภู่เทศ นาง สุพรรณณิการ์ ภู่เทศ 156,150 มทบ.36 11 ม.ค. 2562
736 ร.ต. ธีระเดช ภู่เทศ นาย วีรยุทธ ภู่เทศ 51,150 มทบ.36 11 ม.ค. 2562
737 ร.ต. วันชัย อบเชย นาง พิมทอง อบเชย 207,544 มทบ.34 11 ม.ค. 2562
738 ร.ต. อำพล ปราบจันดี น.ส. สุวิมล ปราบจันดี 207,542 มทบ.22 11 ม.ค. 2562
739 ร.ต. วีระศักดิ์ มูลติลา นาง สุพัตรา แข่งขันธ์ 66,017 มทบ.21 11 ม.ค. 2562
740 ร.ต. วีระศักดิ์ มูลติลา นาง วัลลีย์ มูลติลา 141,017 มทบ.21 11 ม.ค. 2562