การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
731 นาง บุญมี วงษ์ศรีแก้ว ร.ต. สุรัตน์ จันทร์เขียว 211,350 มทบ.22 15 ม.ค. 2563
732 นาย นรินทร์ เหลี่ยมมณี จ.ส.อง นรัชต์ชัย บุญมณีสิรีกุล 199,594 ร.12 พัน.2 รอ. 15 ม.ค. 2563
733 นาง สมพงษ์ แก้วกูล ส.อ. สมหมาย แก้วกูล 211,368 มทบ.26 15 ม.ค. 2563
734 นาย อ่วม ขจัดมลทิน ร.ต. วิชัย ทอนทอง 211,370 มทบ.23 15 ม.ค. 2563
735 นาง อินธิพร (กมลวรรธน์) ผลาปรีย์ น.ส. ดิศราพร ผลาปรีย์ 211,375 มทบ.23 15 ม.ค. 2563
736 นาง ดี ทะสังขาร์ ร.ต. ทรงศักดิ์ ทะสังขาร์ 211,369 มทบ.23 15 ม.ค. 2563
737 นาง สายสมร วงษ์มาเกตุ ร.ต.ท. กิตติศักดิ์ วงษ์มาเกตุ 211,368 มทบ.22 15 ม.ค. 2563
738 นาง อุบล โชติรัตน์ นาย กันตพัฒน์ ศิวะชัยสานนท์ 211,367 มทบ.21 15 ม.ค. 2563
739 นาย ดำ หลวงจินดา จ.ส.อ. ปัญญา เจริญวงศ์ 211,375 มทบ.19 15 ม.ค. 2563
740 นาง จุรีภรณ์ ขำสุทธิ์ ร.ต. ทวี ขำสุทธิ์ 211,374 มทบ.19 15 ม.ค. 2563