การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
741 ร.ต. ประเวช ซ้อนมณี น.ส. นิลาวัลย์ ซ้อนมณี 207,581 มทบ.32 9 ก.ค. 2562
742 ร.ต. หนูพร ชัยลี นาง วิไล ชัยลี 207,577 มทบ.24 9 ก.ค. 2562
743 ร.ต. สมาน มะลิพันธุ์ นาย พีรพัฒน์ มะลิพันธุ์ 207,579 มทบ.16 9 ก.ค. 2562
744 จ.ส.อ. สมหวัง ชาดิษฐ์ นาง เนตรนภา ชาดิษฐ์ 183,040 มทบ.33 9 ก.ค. 2562
745 จ.ส.อ. สมหวัง ชาดิษฐ์ ด.ญ. หทัยรัตน์ ชาดิษฐ์ 12,036 มทบ.33 9 ก.ค. 2562
746 จ.ส.อ. สมหวัง ชาดิษฐ์ น.ส. ดลยา ชาดิษฐ์ 12,036 มทบ.33 9 ก.ค. 2562
747 จ.ส.อ. ปิยะ คำงาม นาง คมคาย คำงาม 207,321 พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 9 ก.ค. 2562
748 จ.ส.อ. พิพัฒน์ วงศ์มูล นาง ทองใบ วงศ์มูล 207,582 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 9 ก.ค. 2562
749 จ.ส.อ. วัลลภ จาดเงิน น.ส. ปสฎา จาดเงิน 207,565 ป.2 พัน.21 รอ. 9 ก.ค. 2562
750 ส.อ. สุริยา แสงวรรณ นาง อำพร แสงวรรณ 207,544 มทบ.33 9 ก.ค. 2562