การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
741 นาง สุวรรณ รักษาสุรสาร พ.ต. สุวิน รักษาสุรสาร 210,969 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 8 พ.ย. 2562
742 นาง นันทนา วงษ์ศิลป์ น.ส. ลินดา สีด่อน 105,486 พธ.ทบ. 8 พ.ย. 2562
743 นาง นันทนา วงษ์ศิลป์ น.ส. ฉัตรชนก สีด่อน 105,486 พธ.ทบ. 8 พ.ย. 2562
744 นาง มณฑา นวลแก้ว ร.อ. อรุณ นวลแก้ว 210,969 ทน.4 8 พ.ย. 2562
745 นาง บุญเกิด ใจเกลี้ยง จ.ส.อ. สุรัชนา หริรักษ์ 203,975 ศม. 8 พ.ย. 2562
746 นาง ตาล อู่ทรัพย์ จ.ส.อ. สมพร อู่ทรัพย์ 211,244 รร.การบิน ทบ. 8 พ.ย. 2562
747 นาย โจม จันทร์หอม ร.ท. กิตติกร จันทร์หอม 210,985 ร.3 พัน.3 8 พ.ย. 2562
748 นาย วิโรจน์ อุปพงษ์ จ.ส.อ. บุญล้อม สุพร 171,238 มทบ.29 8 พ.ย. 2562
749 นาย วิโรจน์ อุปพงษ์ นาย ชาตรี อุปพงษ์ 40,000 มทบ.29 8 พ.ย. 2562
750 นาง พัชรา ฤทธิรงค์ พ.ต. อดิเรก ฤทธิรงค์ 211,242 มทบ.21 8 พ.ย. 2562