การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
741 นาง ประกาย สีขาว จ.ส.อ. เขมวัฒน์ สีขาว 205,858 พล.ม.1 29 มี.ค. 2561
742 ร.ต. สุจินต์ อินณรงค์ น.ส. อรพันธ์ อินณรงค์ 205,830 มทบ.41 29 มี.ค. 2561
743 จ.ส.อ. สุวรรณ ยะโส นาง จิตรา ยะโส 205,590 มทบ.43 29 มี.ค. 2561
744 ส.อ. ทิฆัมพร ใจจง นาง สุธารัตน์ ใจจง 160,000 ร.15 พัน.1 29 มี.ค. 2561
745 ส.อ. ทิฆัมพร ใจจง น.ส. วิลาวัลย์ ใจจง 45,833 ร.15 พัน.1 29 มี.ค. 2561
746 นาย ส่วน จันปัตถา พ.ต. นิพนธ์ จันปัตถา 205,595 สง.สด.จว.น.ค. 29 มี.ค. 2561
747 นาย ประทิน บัวบุญ พ.ต. ชัยยง บัวบุญ 205,836 รร.ร.ศร. 29 มี.ค. 2561
748 นาง หวาน รื่นภาคบุตร ร.ต. ชัชชัย รื่นภาคบุตร 205,834 รพศ.5 พัน.1 29 มี.ค. 2561
749 นาย ประสิทธิ์ บัวยิ้ม จ.ส.อ. รณภูมิ สุวรรณนารี 206,085 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศ 29 มี.ค. 2561
750 นาง สุรภา ศรีวงศ์ นาย กมลศิลป์ ศรีวงศ์ 205,838 มทบ.39 29 มี.ค. 2561