การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
741 จ.ส.ท. อารีย์ ขนุนทอง นาง หล้า ขนุนทอง 205,705 บชร.2 17 ก.ค. 2561
742 ส.อ. ศิริชัย สืบสันติกุล นาง วอน สืบสันติกุล 205,939 มทบ.36 17 ก.ค. 2561
743 ส.อ. วินัย รอดเมือง นาง ชลอ รอดเมือง 205,975 มทบ.39 17 ก.ค. 2561
744 ส.ท. ภานุวัฒน์ บุญสนิท น.ส. วาสนา สุขโชคนำชัย 205,725 ร.5 พัน.2 17 ก.ค. 2561
745 นาง สุกัญญา รุ่นประพันธ์ จ.ส.ท. วิชชุกร รุ่นประพันธ์ 151,368 สง.สด.จว.น.ย. 17 ก.ค. 2561
746 นาง สุกัญญา รุ่นประพันธ์ น.ส. นงลักษณ์ รุ่นประพันธ์ 45,568 ส.สด.จว.น.ย. 17 ก.ค. 2561
747 นาง มณฑา ขุนทองพันธ์ ร.ต. รณภพ ขุนทองพันธ์ 205,936 รพศ.2 พัน.2 17 ก.ค. 2561
748 นาย บรรยง ชุลีทรัพย์ นาง ประยูร ชุลีทรัพย์ 205,935 มทบ.27 17 ก.ค. 2561
749 นาง บุญญา เกตุวงศ์ พ.อ. อุดม แจ่มวัย 205,941 มทบ.22 17 ก.ค. 2561
750 นาง สลวย กรวิรัตน์ ร.ต. สมพงษ์ กรวิรัตน์ 205,940 มทบ.21 17 ก.ค. 2561