การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
741 นาง บุญเทียน สีดา นาย ทศพล สีดา 200,930 กรม ทพ.23 23 เม.ย. 2563
742 นาง สุพี ศรชัย พ.ท. เลิศฤทธิ์ ศรชัย 211,016 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 23 เม.ย. 2563
743 นาง สมพงษ์ เรืองโรจน์ พ.ต. ทองอินทร์ เรืองโรจน์ 211,019 มทบ.24 23 เม.ย. 2563
744 นาง ตุ๊ คำแพงศรี พ.ต. สิทธิพงษ์ คำแพงศรี 211,019 มทบ.24 23 เม.ย. 2563
745 นาง พิมพ์ภา ไชยบุรมณ์ นาง อ้อยทิพย์ คำพันธุ์ 86,020 มทบ.210 23 เม.ย. 2563
746 นาง พิมพ์ภา ไชยบุรมณ์ น.ส. อุบล ไชยบุรมณ์ 125,000 มทบ.210 23 เม.ย. 2563
747 พ.อ. สงวน กุลสิงห์ พ.ท.หญิง กมลทิพย์ ขันมั่น 210,761 มทบ.21 21 เม.ย. 2563
748 พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์ เสาวคนธ์ นาง ประยูร เสาวคนธ์ 211,052 มทบ.21 21 เม.ย. 2563
749 พ.ท. วรา ประจบ นาง พยอม ประจบ 211,023 มทบ.36 21 เม.ย. 2563
750 พ.ต. สุทธิ ตระกูลพันธ์ นาง พัชณี ตระกูลพันธ์ 211,025 มทบ.31 21 เม.ย. 2563