การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
741 อส.ทพ. สุทัศน์ รัตนะ นาง ประทุม อุ่นรัมย์ 188,909 กรม ทพ.26 6 ก.พ. 2561
742 นาง เอ้ย ใจวงค์ จ.ส.อ. ชาญพิสุทธิ์ วิเชียรเมธาภพ 204,554 มทบ.33 6 ก.พ. 2561
743 นาย บุญลือ วานิชวรรณ จ.ส.อ. บุญสืบ วานิชวรรณ 204,797 มทบ.18 6 ก.พ. 2561
744 นาง พุทธา ไชยนิคม ร.อ. ไพบูลย์ ไชยนิคม 204,570 พล.ร.6 6 ก.พ. 2561
745 นาย กิตติ ลีลาวัฒนชัย นาย นิวัฒน์ ลีลาวัฒนชัย 194,162 คส.สพ.ทบ. 6 ก.พ. 2561
746 นาย ทินกร ตาคูณ นาง ศรีวรรณ ตาคูณ 204,331 กสษ.2 กส.ทบ. 6 ก.พ. 2561
747 นาง ปราณี ป้อมแก้ว นาง ณัฐชา อำนาจเจริญพันธ์ 204,569 พธ.ทบ. 6 ก.พ. 2561
748 นาง สีคำ อำนาจสาร ส.อ. ยุทธนา ตาหน่อแก้ว 204,830 มทบ.37 6 ก.พ. 2561
749 นาย ชาย รัตนวงศ์ จ.ส.อ. เหลือ เอกจักรวาล 204,590 มทบ.29 6 ก.พ. 2561
750 นาง จันทรา ภักดีอาษา จ.ส.ต. เทพพิทักษ์ ภักดีอาษา 204,831 มทบ.31 6 ก.พ. 2561