การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
741 ร.ต. ไพโรจน์ อาวรรณดี นาง น้ำฝน นิธิธนพานิชย์ 207,738 มทบ.39 10 เม.ย. 2562
742 ร.ต. สุครีพ นวลฉิมพลี นาง จำเนียร นวลฉิมพลี 207,738 มทบ.21 10 เม.ย. 2562
743 จ.ส.อ. มงคล ศรประเสริฐ นาง กิติมา ศรประเสริฐ 207,732 มทบ.41 10 เม.ย. 2562
744 นาง อำนวย สุภาพงษ์ จ.ส.อ. เชิดพงษ์ สุภาพงษ์ 207,485 รร.ร.ศร. 10 เม.ย. 2562
745 นาง บัวขัน สอนนำ นาง นิตยา เพ็งสาย 207,734 มทบ.39 10 เม.ย. 2562
746 นาย สัมฤทธิ์ ปาปะเก จ.ส.อ. วันชัย ปาปะเก 207,730 มทบ.23 10 เม.ย. 2562
747 นาง บุญมี วงษ์ชาลี พ.ต. สมชาย สุขศรี 207,729 มทบ.23 10 เม.ย. 2562
748 นาง น้อย ชัยภาพ ร.ต. ละมัย กึกก้อง 207,730 มทบ.23 10 เม.ย. 2562
749 นาง เลี้ยง รอกระโทก ร.ต. สำรวย มะเริงสิทธิ์ 207,737 มทบ.21 10 เม.ย. 2562
750 น.ส. ทรงศรี อาสาชัย นาย ยุทธนา อาสาชัย 207,731 มทบ.21 10 เม.ย. 2562