การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
741 นาง ทองคำ โปรยขุนทด ร.ต. รณชัย โปรยขุนทด 207,390 มทบ.21 25 ต.ค. 2561
742 นาง อรปภาพินท์ เกียรติอัครเทวี จ.ส.อ. ศิวกร อัครเทวี 207,187 กสษ.2 กส.ทบ. 25 ต.ค. 2561
743 นาง สมบุญ ศรแก้ว จ.ส.ต. ศุภกร ศรแก้ว 207,359 รพศ.5 25 ต.ค. 2561
744 นาง สะอาด ก้อนแข็ง นาย สมมารถ ก้อนแข็ง 207,363 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 25 ต.ค. 2561
745 นาย สงวน อรรคนันท์ ร.ต. บุญคุ้ม รัตพลที 207,354 มทบ.24 25 ต.ค. 2561
746 นาย พันธ์ สามารถ ร.ต. ประวิทย์ สามารถ 207,353 มทบ.24 25 ต.ค. 2561
747 นาง สา บัวงาม ร.ต. เจริญ บัวงาม 207,150 มทบ.22 25 ต.ค. 2561
748 นาย สมบูรณ์ ประคองทรัพย์ นาง จรัสศรี ประคองทรัพย์ 207,351 มทบ.13 25 ต.ค. 2561
749 นาง ฉวี วิยาภรณ์ ร.ท. ประพันธ์ พุ่มโพธิ์ 207,364 ทน.3 25 ต.ค. 2561
750 นาย มูล วงษ์วิลาส จ.ส.อ. สว่าง วงวิราช 207,149 ช.2 พัน.202 25 ต.ค. 2561