การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
741 พ.ท. ณรงค์ศักดิ์ อรัญทอง นาง เสาวลักษณ์ อรัญทอง 207,945 มทบ.21 30 ส.ค. 2562
742 พ.ต. แพงศรี บุญพา นาง สมาน บุญพา 207,949 มทบ.21 30 ส.ค. 2562
743 พ.ต. ทนง ชลสาคร นาง อาภาณี ชลสาคร 194,725 มทบ.41 30 ส.ค. 2562
744 พ.ต. พิสันต์ สตารัตน์ นาง สุปรานี สตารัตน์ 185,621 พล.ร.6 30 ส.ค. 2562
745 ร.อ. ประเทือง ปันทะวาย ส.ท. ประชุมพล ปันทะวาย 207,933 มทบ.18 30 ส.ค. 2562
746 ร.อ. บุญธรรม โตโคกสูง นาง วรวรรณ โตโคกสูง 207,964 มทบ.17 30 ส.ค. 2562
747 ร.ท. เกษม แจ่มประทีป ร.ท.หญิง กนกภรณ์ แจ่มประทีป 207,933 มทบ.18 30 ส.ค. 2562
748 ร.ต. เล็ก แก้วนิยม จ.ส.อ. สงกรานต์ แก้วนิยม 207,960 มทบ.17 30 ส.ค. 2562
749 ร.ต. บัญญัติ ศิริธาร น.ส. ปิยวรรณ ศิริธาร 207,944 มทบ.43 30 ส.ค. 2562
750 ร.ต. เดือน ดาวล้อม นาง ลำยวน ดาวล้อม 207,946 มทบ.21 30 ส.ค. 2562