การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
741 ร.ต. ประยูร จิตไทย นาง มาลี จิตไทย 207,361 มทบ.27 26 ธ.ค. 2561
742 ร.ต. คำกรณ์ สรสัมฤทธิ์ นาง ปนิดา สรสัมฤทธิ์ 207,359 มทบ.23 26 ธ.ค. 2561
743 ร.ต. จักร์ภพ นุราช น.ส. ณัฐนรี นุราช 207,385 มทบ.34 26 ธ.ค. 2561
744 ร.ต. แม้น จิตรเกาะ นาง สุมิตรา ปราศจากทุกข์ 205,644 มทบ.21 26 ธ.ค. 2561
745 ว่าที่ ร.ต. สมศักดิ์ ชื่นฉ่ำ นาง บุศรา พูลสุข 77,348 มทบ.18 26 ธ.ค. 2561
746 ว่าที่ ร.ต. สมศักดิ์ ชื่นฉ่ำ นาง บุญธรรม ชื่นฉ่ำ 130,000 มทบ.18 26 ธ.ค. 2561
747 จ.ส.อ. เจริญ สุขพงษ์ นาง บริบูรณ์ สุขพงษ์ 63,624 ร.16 พัน.2 26 ธ.ค. 2561
748 จ.ส.อ. เจริญ สุขพงษ์ ร.อ. ชาญณรงค์ สุขพงษ์ 143,724 ร.16 พัน.2 26 ธ.ค. 2561
749 จ.ส.อ. ชุมพล กัญญาสิทธิ์ นาง ศรีสกุล พลรัตน์ 51,836 มทบ.18 26 ธ.ค. 2561
750 จ.ส.อ. ชุมพล กัญญาสิทธิ์ นาง ประไพศรี กัญญาสิทธิ์ 51,836 มทบ.18 26 ธ.ค. 2561