การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
751 นาย ถมยา ทองชื่น จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ทองชื่น 207,735 กรม ทพ.35 10 เม.ย. 2562
752 พ.ต. ภัทรชาติ ผาดรุ่งเรือง นาง เอี้ยง ผาดรุ่งเรือง 129,700 ศบบ. 5 เม.ย. 2562
753 พ.ต. ภัทรชาติ ผาดรุ่งเรือง นาย พจน์มงคล ผาดรุ่งเรือง 77,819 ศบบ. 5 เม.ย. 2562
754 ร.ท. เฉลียว อาจคิดการ นาง ละออ อาจคิดการ 35,067 มทบ.31 5 เม.ย. 2562
755 ร.ท. เฉลียว อาจคิดการ จ.ส.อ. พินิจ อาจคิดการ 172,667 มทบ.31 5 เม.ย. 2562
756 ร.ต. วิมล เจิมขวัญ นาง สุนันทา เจิมขวัญ 207,767 มทบ.310 5 เม.ย. 2562
757 ร.ต. ไพบูลย์ จิตรณรงค์ นาง ชุมสาย โกศิริ 207,768 มทบ.21 5 เม.ย. 2562
758 ร.ต. จรูญ พัดทะเล ร.ต.อ. สุรัตน์ พัดทะเล 207,780 มทบ.21 5 เม.ย. 2562
759 ร.ต. วิไล ภูแสงศรี น.ส. สุมิตรา ภูแสงศรี 207,745 มทบ.18 5 เม.ย. 2562
760 ร.ต. สมทรง ร้อยแสง นาง สมใจ ร้อยแสง 207,747 มทบ.13 5 เม.ย. 2562