การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
751 นาง สง่า ไชยพินิจ ร.อ. ปรเมษฐ์ ไชยพินิจ 211,371 มทบ.19 15 ม.ค. 2563
752 น.ส. สมบุญ บุญเจริญ นาง กาญจนา เกิดน้อย 211,370 มทบ.12 15 ม.ค. 2563
753 นาง จำปี คำพืช ร.ต. ชูภาณุเกียรติ คำพืช 211,354 ม.6 พัน.6 15 ม.ค. 2563
754 นาย ประยูร แสงตระกูล ร.ต. สุพรรณ แสงตระกูล 211,353 พัน.พัฒนา 3 15 ม.ค. 2563
755 นาย ประทิน ต่างงาม ร.อ. จิรภัทร์ ต่างงาม 211,116 มทบ.36 15 ม.ค. 2563
756 นาง จินตนา เสือเขียว ร.ต. สุรศักดิ์ เสือเขียว 211,383 มทบ.31 15 ม.ค. 2563
757 นาง มณีวรรณ กล้ายุทธ จ.ส.อ. ฉันท์ชัย กล้ายุทธ 211,379 มทบ.22 15 ม.ค. 2563
758 นาง ผ่อง จิตร์พริ้ง พ.ท. สุชาติ จิตต์สุนทร 211,380 มทบ.12 15 ม.ค. 2563
759 นาง ทองอยู่ ยืนยง นาง บุษบงก์ ชาวกัณหา 211,380 มทบ.12 15 ม.ค. 2563
760 นาง ลัดดาวรรณ์ บู่อินทร์ จ.ส.อ. รักษ์ศักดิ์ บู่อินทร์ 211,365 ป.4 พัน.104 15 ม.ค. 2563