การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
751 นาง อำพันธุ์ พลวิชิต พ.อ. เฉลิมพล พลวิชิต 207,455 มทบ.18 26 ก.ค. 2562
752 นาง พรรณี ก้อนนาค จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ก้อนนาค 207,444 มทบ.13 26 ก.ค. 2562
753 นาย เจริญ ดำริสุข นาย สุรศักดิ์ ดำริสุข 207,456 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 26 ก.ค. 2562
754 นาง ประสิทธิ์ ล่าแยง ร.ต. ศราวุธ ล่าแยง 207,473 ศม. 26 ก.ค. 2562
755 นาย สันทัด นาอุดม ร.ต. วัฒนา นาอุดม 207,474 ร.8 26 ก.ค. 2562
756 นาย ผิน เสงี่ยมโคกกรวด นาง สุธรรณ์ พันธุ์เพ็ง 207,472 มทบ.21 26 ก.ค. 2562
757 นาย แดง แจ่มใส ร.ท. กมล แจ่มใส 207,743 มทบ.13 26 ก.ค. 2562
758 น.ส. ส้มจีน เก้าวงษ์วาน พ.ท. อนันต์ จันทร์เพ็ญ 207,468 กส.ทบ. 26 ก.ค. 2562
759 พ.ท. พงษ์ผจญ บำรุงพงศ์ นาง ประทุมวรรณ บำรุงพงศ์ 207,914 มทบ.37 5 ส.ค. 2562
760 พ.ต. สมบัติ สุขสกุล นาง สุมาลี สุขสกุล 42,701 มทบ.44 5 ส.ค. 2562