การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
751 นาย เคน บุบผา ร.ต. บุญเพ็ง จำละคร 204,249 มทบ.27 11 ต.ค. 2560
752 นาง สายบัว ถีสูงเนิน น.ส. วนิดา ถีสูงเนิน 204,249 มทบ.21 11 ต.ค. 2560
753 นาง สมจิตร มานิตย์ ร.ต. สุเทพ มานิตย์ 204,256 มทบ.16 11 ต.ค. 2560
754 นาย เนตร คำเทียน ร.ต. กุน สวัสดี 204,257 มทบ.16 11 ต.ค. 2560
755 นาง ลุน ธนูศิลป์ พ.ท. พรไพบูลย์ ธนูศิลป์ 204,264 รร.จปร. 11 ต.ค. 2560
756 นาง เพ็ญศรี โสดาทิพย์ พ.ต. อดิศักดิ์ โสดาทิพย์ 204,270 มทบ.17 11 ต.ค. 2560
757 นาง ทองศรี บุญเลิศ ร.ต. ประดิษฐ์ สุขดา 204,271 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
758 นาย จำลอง ศรีนวล ร.ต. ฐณพงษ์ กิจพงษ์ศรี 204,270 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
759 พล.ต. วิจักขณ์พันธุ์ เรืองทอง น.ส. ธัญลักษณ์ ถนัดสอนสาร 64,275 มทบ.41 10 ต.ค. 2560
760 พล.ต. วิจักขณ์พันธุ์ เรืองทอง น.ส. ธนิศา อรชร 140,000 มทบ.41 10 ต.ค. 2560