การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
751 นาง ศรีนวล พันสุภะ ร.ต. อนันต์ พันธ์สุภะ 145,150 พัน.สต.กส.ทบ. 16 ก.ย. 2562
752 นาง แต๋ว กางนอก นาง มณธิกา เกาะม่วงหมู่ 208,659 ป.3 พัน.3 16 ก.ย. 2562
753 นาย กฤตยชญ์ ร้อยแก้ว ส.ท. วงศกร ร้อยแก้ว 208,919 นสศ. 16 ก.ย. 2562
754 นาง นวลจันทร์ ธรรมแงะ พ.อ. ยศทอง อัคราธรรม 208,923 ทภ.3 16 ก.ย. 2562
755 นาย เทวิน อินทร์แซ่มช้อย ส.ต.หญิง กัลยญารัตน์ อินทร์แช่มช้อย 206,946 รร.สพศ.ศสพ. 16 ก.ย. 2562
756 นาย บุญรอด ม่วงสีใส นาง ประพัฒนา มณีอินทร์ 208,916 มทบ.13 16 ก.ย. 2562
757 นาย ไพบูลย์ ดอกไม้ จ.ส.อ. นพดล ดอกไม้ 208,908 ป.71 16 ก.ย. 2562
758 พ.ท. เที่ยง ศิริบัวภา นาย เกษมสุข หงษ์นคร 208,934 มทบ.21 12 ก.ย. 2562
759 พ.ต. บัญชัย วุฒิพงศ์ นาง ปาณชญา วุฒิพงศ์ 208,929 มทบ.17 12 ก.ย. 2562
760 พ.ต. ประสิทธิ์ ชูถิ่น นาง วาณี ชูถิ่น 208,933 มทบ.13 12 ก.ย. 2562