การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
751 พ.ต. นารถ บุญศักดิ์ นาง แสงทอง บุญศักดิ์ 211,050 มทบ.29 21 เม.ย. 2563
752 ร.ท. สมใจ จันทร์แก้ว นาง อารี จันทร์แก้ว 211,057 มทบ.42 21 เม.ย. 2563
753 ร.ต. ผาด คุ้มเจริญ พ.ต. สายหยุด คุ้มเจริญ 210,770 มทบ.22 21 เม.ย. 2563
754 ร.ต. พิชัย ปรียานุภาพ น.ส. ฐิตาอร ปรียานุภาพ 211,061 มทบ.21 21 เม.ย. 2563
755 ร.ต. ปัญญา เนตรนารายณ์ นาง พัชรี เนตรนารายณ์ 211,047 มทบ.13 21 เม.ย. 2563
756 ร.ต. ชัยณรงค์ พึ่งบัว นาง ชุติมา ป้องกัน 211,024 มทบ.36 21 เม.ย. 2563
757 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ รัตนวราหะ น.ส. ธนาพร รัตนวราหะ 211,026 มทบ.31 21 เม.ย. 2563
758 จ.ส.อ. ไพศาล เดชพลกรัง นาง อุส่าห์ เดชพลกรัง 211,054 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. 21 เม.ย. 2563
759 นาง เรียม อ่อนสุวรรณ จ.ส.ต. จิระศักดิ์ สงปาน 211,027 รร.สพศ.ศสพ. 21 เม.ย. 2563
760 นาง ประภาภรณ์ คงโสภา จ.ส.ท. อิศรานุพงษ์ คงโสภา 210,744 ร.23 พัน.1 21 เม.ย. 2563