การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
751 ร.ต. สมเดช เที่ยงธรรม นาง ปราณี เที่ยงธรรม 207,591 มทบ.13 7 มิ.ย. 2562
752 ร.ต. สมพร จันทรวัฒน์ นาย มนตรี จันทรวัฒน์ 207,373 มทบ.17 7 มิ.ย. 2562
753 จ.ส.อ. กิตติพัทธ์ จันทร์แม้น น.ส. บุปผา ปัญญาศรี 207,361 มทบ.21 7 มิ.ย. 2562
754 จ.ส.ท. ณรงค์ฤทธิ์ หาญพยัคฆ์ นาง นุสรณ์ หาญพยัคฆ์ 207,375 พัน.ปจว. 7 มิ.ย. 2562
755 ส.ท. พีรธรรม์ พุทธ์ประเสริฐ นาง ละอองกาญจน์ พุทธ์ประเสริฐ 207,418 มทบ.15 7 มิ.ย. 2562
756 อส.ทพ. คำชูด เบญมาตย์ นาย เฉย เบญมาตย์ 108,200 กรม ทพ.23 7 มิ.ย. 2562
757 อส.ทพ. คำชูด เบญมาตย์ นาง สมพร เบญมาตย์ 82,380 กรม ทพ.23 7 มิ.ย. 2562
758 นาย นิคม เหมรา นาง เพชรินทร์ เหมรา 198,346 รร.จปร. 7 มิ.ย. 2562
759 นาง สอาด นิ่มตลุง จ.ส.อ. สุทัศน์ นิ่มตลุง 207,331 ร.31 พัน.1 รอ. 7 มิ.ย. 2562
760 นาย จงกล ผาสด ร.ต. วินิจ วงศ์แก้ว 207,603 มทบ.27 7 มิ.ย. 2562