การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
751 นาง มะลิ พันดวง ร.อ. สุริยา พันดวง 67,900 ร.16 พัน.3 25 ต.ค. 2561
752 นาง มะลิ พันดวง นาง บุษบา พันดวง แฮนเซน 139,202 ร.16 พัน.3 25 ต.ค. 2561
753 นาย พงษ์ ขวัญพรม จ.ส.อ. สมเดช ขวัญพรม 207,319 มทบ.36 25 ต.ค. 2561
754 นาย ปัน พินิจมณีธรรม นาง พุธิตา ประมูลสิน 207,325 มทบ.36 25 ต.ค. 2561
755 นาง เบ็ญจา ปราชญ์ศิลป์ น.ส. จิตตานันท์ ปราชญ์ศิลป์ 207,321 มทบ.24 25 ต.ค. 2561
756 นาง อุดร ไชยโกษ ร.ต. สมพร ไชยโกษ 207,310 มทบ.22 25 ต.ค. 2561
757 นาง คำ ดวงแก้ว จ.ส.ต. สุพิศ ศรีวงศ์ 207,324 มทบ.22 25 ต.ค. 2561
758 นาง จงจิตร ปัญญโชติ จ.ส.อ. สถิตย์ ปัญญโชติ 192,639 มทบ.18 25 ต.ค. 2561
759 นาง แม้น วงษ์ละม้าย นาย ชูชัย วงษ์ละม้าย 207,309 มทบ.13 25 ต.ค. 2561
760 นาง เล็ก เฉลยพิศ นาง พัชรี นาคสุข 21,057 มทบ.13 25 ต.ค. 2561