การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
751 นาย เย็น สมพรหม ส.ต. ชูศักดิ์ เท่าสิงห์ 204,893 มทบ.13 8 พ.ย. 2562
752 นาง แอ๋ว บุญประเสริฐ ร.ต. สมศักดิ์ บุญประเสริฐ 211,232 มทบ.13 8 พ.ย. 2562
753 นาง ลำพรวน พิมพา นาง อรัญญา ผสม 210,983 มทบ.13 8 พ.ย. 2562
754 นาง จำปี คำอิน จ.ส.อ. สมาน คำอินยุทธ 210,984 พัน.ซบร.บ.ทบ. 8 พ.ย. 2562
755 นาง ประณต เผยกลาง จ.ส.อ. ดำรงศักดิ์ เผยกลาง 211,225 พัน.ซบร.22 บชร.2 8 พ.ย. 2562
756 นาง จันเพ็ญ ธิมา จ.ส.อ. ธนชัย เกษมญาติ 210,974 พธ.ทบ. 8 พ.ย. 2562
757 ร.อ. ถนอมศักดิ์ ม่วงทอง นาง ทัดดา พงษ์สรอย 211,248 มทบ.17 6 พ.ย. 2562
758 ร.ต. ชลอ มาใหญ่ นาง ประนอม มาใหญ่ 211,249 มทบ.12 6 พ.ย. 2562
759 นาง วิมลพรรณ วิเศษทรัพย์ ร.ต. วรวิทย์ วิเศษทรัพย์ 210,986 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 6 พ.ย. 2562
760 นาย สุภาพ ไตรยราช จ.ส.อ. อุดร ไตรยราช 211,248 มทบ.29 6 พ.ย. 2562