การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
751 นาง คำพลอย ปรีดีวงษ์ นาย จิรศักดิ์ ปรีดีวงษ์ 205,856 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
752 นาง ฟอง สลีวงศ์ พ.ท.หญิง กัญญรัตน์ แสงภา , นาง จำเนียร แสงภา , นาง อาภรณ์ ศรีวิชัย , น.ส. พริ้มเพรา สลีวงศ์ , นาย สุเทพ สลีวงศ์ 205,870 มทบ.33 19 เม.ย. 2561
753 นาง บาง คำยางจ้อง พ.ต. ถนอม ลุนปุย 205,841 มทบ.27 19 เม.ย. 2561
754 นาง เล็ก อำไพ นาง บุญนาค , นาง ปุณญพัฒน์ อำไพ , นาง วาสนา ตาลทอง , นาง วนิชชา โอนายางิ 205,869 มทบ.35 19 เม.ย. 2561
755 ร.ท. ศุภชัย แก้วแสง นาง โชลม แก้วแสง 205,842 มทบ.17 18 เม.ย. 2561
756 ร.ต. มานพ เกษาพันธ์ นาง อนุสรา เกษาพันธ์ 205,873 ช.2 พัน.201 18 เม.ย. 2561
757 จ.ส.อ. นวล ดวงใย นาย อำนาจ ดวงใย 144,970 มทบ.32 18 เม.ย. 2561
758 จ.ส.อ. นวล ดวงใย ร.ต. พัลลภ ดวงใย 30,440 มทบ.32 18 เม.ย. 2561
759 จ.ส.อ. นวล ดวงใย ร.ต. นิพนธ์ ดวงใย 30,440 มทบ.32 18 เม.ย. 2561
760 จ.ส.อ. วีระ สิงห์จันทร์ นาง ผ่องพรรณ สิงห์จันทร์ 205,843 มทบ.13 18 เม.ย. 2561