การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
751 จ.ส.อ. ชุมพล กัญญาสิทธิ์ น.ส. ณฐวรรณ กัญญาสิทธิ์ 51,836 มทบ.18 26 ธ.ค. 2561
752 จ.ส.อ. ชุมพล กัญญาสิทธิ์ น.ส. ณฐพร กัญญาสิทธิ์ 51,836 มทบ.18 26 ธ.ค. 2561
753 จ.ส.อ. ฉลอง ลอยศักดิ์ นาง ปราณี ลอยศักดิ์ 207,339 มทบ.17 26 ธ.ค. 2561
754 จ.ส.อ. คึกฤทธิ์ บาลทะจักร์ น.ส. เพ็ญศรี ชมโฉม 207,346 มทบ.13 26 ธ.ค. 2561
755 จ.ส.อ. สุริยา ไกรวัน นาง เสาร ไกรวัน 207,404 ศสท.กส.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
756 จ.ส.อ. อดิเทพ กองแก้ว นาง วันดี กองแก้ว 207,375 พัน.ซบร.24 บชร.4 26 ธ.ค. 2561
757 ส.อ. มนตรี จันทร์หอม น.ส. จันทร์เพ็ญ ไชยรา 195,587 มทบ.13 26 ธ.ค. 2561
758 ส.อ. สหรัฐ คงแก้ว นาย วิระโชค คงแก้ว 207,369 ร้อย.ฝรพ.4 26 ธ.ค. 2561
759 นาง จำรุณ เฉลยทิพย์ ร.อ. เฉลิม เฉลยทิพย์ 207,610 สง.สด.จว.อ.ย. 26 ธ.ค. 2561
760 นาง คำป้อ อ้ายด้วง จ.ส.อ. สงบ อ้ายด้วง 207,349 ศฝ.นศท.มทบ.32 26 ธ.ค. 2561