การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
751 นาง พิกุล สมอ่อน น.ส. สุจิตรา สมอ่อน 205,940 มทบ.21 17 ก.ค. 2561
752 นาย เชิญ ทรงประโคน ส.อ. สุชัย ทรงประโคน 205,932 มทบ.12 17 ก.ค. 2561
753 นาย คำนาย ขวาฤทธิ์ จ.ส.อ. อภิชัย ขวาฤทธิ์ 195,711 ศสพ. 17 ก.ค. 2561
754 นาย เอียด แม้นปาน จ.ส.อ. อำนาจ แม้นปาน 205,744 ร.14 17 ก.ค. 2561
755 นาย นพพร เพิ่มพูน ส.ท. ปิยะพงษ์ เพิ่มพูน 205,975 ร.14 17 ก.ค. 2561
756 นาง เพิ่มพร อาณัติรักษ์ นาย ณรงค์ อาณัติรักษ์ 205,740 มทบ.42 17 ก.ค. 2561
757 นาง บุญ พรมผอง จ.ส.ต. กัมปนาท พรมผอง 205,972 มทบ.29 17 ก.ค. 2561
758 นาย สัญชัย วงษ์สายตา น.ส. ศิริลักษณ์ วงษ์สายตา 205,965 มทบ.22 17 ก.ค. 2561
759 นาง สุข ชุมกว้าง ร.ต. ประมุข ชุมกว้าง 205,967 มทบ.14 17 ก.ค. 2561
760 นาง อำพร พรมเสน ร.ต. จีรวัฒน์ สลีอ่อน 205,980 ม.2 พัน.10 17 ก.ค. 2561