การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
761 นาง จันลี มัญจาวงษ์ ร.ต. บุญชอบ มัญจาวงษ์ 211,025 มทบ.31 21 เม.ย. 2563
762 นาง ประนอม เชื้อบุญมี นาง ยุพิน เค้ามูล 42,471 มทบ.36 21 เม.ย. 2563
763 นาง ประนอม เชื้อบุญมี นาย ทรงศักดิ์ เชื้อบุญมี 168,571 มทบ.36 21 เม.ย. 2563
764 นาย ดวน อ่อนสกุล น.ส. อรุณรัตน์ แซ่ตัง 211,043 มทบ.21 21 เม.ย. 2563
765 นาย สมชาย พรมฟ้า (พรหมฟ้า) นาง เงิน พรหมฟ้า 195,299 มทบ.16 21 เม.ย. 2563
766 นาง สุจิตรา วังกุ่มระเบียบ ร.ต. วัฒนา วังกุ่มระเบียบ 211,043 มทบ.15 21 เม.ย. 2563
767 นาง รุ่งทิวา กระมุตเสน (จันทร์ทรงสว่าง) จ.ส.อ. ธราพงศ์ จันทร์ทรงสว่าง 211,044 ม.พัน.28 พล.ม.1 21 เม.ย. 2563
768 นาง ทองแดง ชุมนาค จ.ส.อ. สุริยา หงศาลา 211,045 ป.3 พัน.3 21 เม.ย. 2563
769 นาง ชำนาญ ใจดี พ.ต. สมาน โพธิปัญญา 210,765 ทภ.2 21 เม.ย. 2563
770 นาย ลัย พุทธไทย นาย ชุมพล พุทธไทย 211,319 รร.จปร. 21 เม.ย. 2563