การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
761 นาง โจมจิต พลศรี ส.อ. พิกุล พลศรี 207,594 มทบ.24 7 มิ.ย. 2562
762 นาง สมศรี ตนประดิษฐ์ นาย โยธิน วุฒิวัย 207,372 มทบ.18 7 มิ.ย. 2562
763 นาง นารี ภูมี พ.อ. ไพโรจน์ ภูมี 207,590 มทบ.13 7 มิ.ย. 2562
764 นาง จรินทร์ทิพย์ ระรวยทอง ส.ท. ธนวัต ระรวยทอง 207,375 พัน.ปจว. 7 มิ.ย. 2562
765 นาย อินทร์แป้ง คันทา ร.ต. ประสิทธิ์ เชื้อสะอาด 207,604 มทบ.34 7 มิ.ย. 2562
766 นาง อิ่น มังคลาด ร.ต. สำราญ สาวิกัลป์ 207,602 มทบ.34 7 มิ.ย. 2562
767 นาง หยาด ฉิมพลีพันธ์ ร.ต. วัฒนา ฉิมพลีพันธ์ 207,601 มทบ.26 7 มิ.ย. 2562
768 นาง สุธิดา พงศาวลี นาง เสาวภา มะเริงสิทธิ์ 207,382 มทบ.24 7 มิ.ย. 2562
769 นาย บุญรอด ชาญศรี ส.อ.หญิง บุญล้อม นามเวช 201,407 มทบ.21 7 มิ.ย. 2562
770 นาง กาญจนา ศิริกุล ร.ต. ประชา ศิริกุล 186,211 มทบ.18 7 มิ.ย. 2562