การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
761 จ.ส.อ. สุรินทร์ จันทร์ทอง นาย เจษฎา จันทร์ทอง 205,872 มทบ.43 18 เม.ย. 2561
762 จ.อ. เดโช กาญจนะวิเชียร นาง สำรวล กาญจนะวิเชียร 205,874 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 18 เม.ย. 2561
763 ส.อ. แสงชัย แก้วเฮือง นาง มาลัย แก้วเฮือง 205,838 สง.สด.จว.ม.ค. 18 เม.ย. 2561
764 ส.อ. ชินวัฒน์ ทองรอด นาง อุบล ทองรอด 205,624 พัน.ขส.23 บชร.3 18 เม.ย. 2561
765 นาง เล็ก จุลชัย จ.ส.อ. ละม่อม จุลชัย 205,843 มทบ.27 18 เม.ย. 2561
766 นาง อารี สุวรรณ นาย สุรกิจ สุวรรณ 205,850 มทบ.22 18 เม.ย. 2561
767 นาย สังวาลย์ เกตุนาค นาง พัสภร นิลประภา 205,840 มทบ.17 18 เม.ย. 2561
768 น.ส. ด่วน ทับถมยา นาย เชาว์ ทับถมยา 151,064 มทบ.17 18 เม.ย. 2561
769 น.ส. ด่วน ทับถมยา นาย นิยม ทับถมยา 53,724 มทบ.17 18 เม.ย. 2561
770 นาง ทองขัน เมืองคำ ร.ต. ไพโรจน์ เมืองคำ 205,840 มทบ.13 18 เม.ย. 2561