การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
761 พ.ต. สมบัติ สุขสกุล จ.ส.อ. ปรีชา สุขสกุล 165,201 มทบ.44 5 ส.ค. 2562
762 ร.ต. บรรชิต ไวยพันธ์ นาย ประดิษฐ์ ไวยพันธ์ 207,406 มทบ.46 5 ส.ค. 2562
763 ร.ต.หญิง นงลักษณ์ แย้มโสม น.ส. พจนาถ แย้มโสม 208,172 มทบ.37 5 ส.ค. 2562
764 จ.ส.อ. โสภณ สุพร น.ส. โสพิตา สุพร 14,473 ช.2 พัน.202 5 ส.ค. 2562
765 จ.ส.อ. โสภณ สุพร นาง พิสมัย สุพร 164,473 ช.2 พัน.202 5 ส.ค. 2562
766 จ.ส.อ. โสภณ สุพร พระ คณาพงศ์ สุพร 14,473 ช.2 พัน.202 5 ส.ค. 2562
767 จ.ส.อ. โสภณ สุพร นาย คณาธิป สุพร 14,473 ช.2 พัน.202 5 ส.ค. 2562
768 จ.ส.อ. นเรศน์ ปัชชามาตย์ นาง ยุรา ไชยพรม 58,312 มทบ.24 5 ส.ค. 2562
769 จ.ส.อ. นเรศน์ ปัชชามาตย์ น.ส. ปณิดา ปัชชามาตย์ 149,600 มทบ.24 5 ส.ค. 2562
770 จ.ส.อ. สมนึก แสงโสด นาง สมจิตร แสงโสด 207,887 ศร.พัน.1 5 ส.ค. 2562