การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
761 นาง ประไพ หะลีบุตร ร.ต. เกรียงไกร หะลีบุตร 205,751 ช.21 17 ก.ค. 2561
762 นาย สงบ อัมระนันท์ นาง เกสรี อัมระนันท์ 205,957 มทบ.31 17 ก.ค. 2561
763 นาย เสริฐ เหตุเกษ ร.ต. สุเทพ เหตุเกษ 205,956 มทบ.28 17 ก.ค. 2561
764 นาง หยึง พิลาฤทธิ์ ร.ท. สุรพล พิลาฤทธิ์ 205,957 มทบ.28 17 ก.ค. 2561
765 นาง ยุพิน สิงห์ลา ร.ต. นิวัฒน์ สิงห์ลา 205,954 มทบ.27 17 ก.ค. 2561
766 นาง สมนึก มากำเนิด ร.ท. ใจเพชร มากำเนิด 205,724 ช.2 พัน.202 17 ก.ค. 2561
767 นาง อรุณ ทับทิม นาย คงศักดิ์ ทับทิม 205,971 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 17 ก.ค. 2561
768 พ.อ. บุญชู พริกทิม นาง ประจวบ พริกทิม 206,013 มทบ.39 16 ก.ค. 2561
769 พ.ต. อวบ เตโช นาง คำพวง เตโช 206,014 มทบ.22 16 ก.ค. 2561
770 ร.อ. ประสิทธิ์ เดชแห้ว นาย ธีรพงษ์ เดชแก้ว 203,742 มทบ.45 16 ก.ค. 2561