การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
761 นาย จำเนียร เขาโพธิ์งาม จ.ส.ต. อมรเทพ เขาโพธิ์งาม 207,377 กรม ทพ.12 26 ธ.ค. 2561
762 นาง การณ์ กุลวงศ์ นาง อนุสา ราชชมภู 50,000 มทบ.29 26 ธ.ค. 2561
763 นาง การณ์ กุลวงศ์ น.ส. มณีนุช ราชชมภู 157,345 มทบ.29 26 ธ.ค. 2561
764 นาง ชุด โยธามาตย์ ร.ต. มุกดา พวงธรรม 207,347 มทบ.22 26 ธ.ค. 2561
765 นาง สุทิน เพิ่มชีลอง ร.ต. กองเลื่อน ฝอยทอง 207,339 มทบ.17 26 ธ.ค. 2561
766 นาง พรรณี พัฒนะพรหม จ.ส.ต. สมพงษ์ พัฒนะพรหม 207,360 มทบ.38 26 ธ.ค. 2561
767 นาง สมใย บุญเม่น ร.ต. สมพงษ์ บุญเม่น 207,368 มทบ.31 26 ธ.ค. 2561
768 นาง ถนอม กางเกษ นาง รุ่งทิวา พุทธจักร 207,359 มทบ.27 26 ธ.ค. 2561
769 นาง เขี่ยม ทรัพย์สิน น.ส. ปวีณา ทรัพย์สิน 207,358 มทบ.22 26 ธ.ค. 2561
770 นาง จินดา โคตรพงษ์ ร.ต. บุญมี นิยมวัน 207,353 มทบ.22 26 ธ.ค. 2561