การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
761 นาย เรียม นนทะคุณ พ.ต. อานต นนทะคุณ 211,385 บชร.2 15 ม.ค. 2563
762 นาย จำรอง ไก่แก้ว จ.ส.อ. สุริยัน ตาแก้ว 200,036 ศปภอ.ทบ.3 15 ม.ค. 2563
763 นาย กฤษณรงค์ ตรงตระกูล ร.ต.หญิง ประอร ตรงตระกูล 211,385 มทบ.39 15 ม.ค. 2563
764 นาย ทอง บุษบา ร.ต. บุญเลิศ บุษบา 211,382 มทบ.31 15 ม.ค. 2563
765 นาง อำภา ฤทธิ์อร่าม จ.ส.อ. นิพันธ์ ฤทธิ์อร่าม 211,376 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
766 นาง พุทธา พิมพ์ศรี จ.ส.อ. สนั่น พิมพ์ศรี 211,378 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
767 พ.ต. สุวรรณ ปุตตาพัฒน์ นาง พัชรี ปุตตาพัฒน์ 211,182 กรม ทพ.43 13 ม.ค. 2563
768 ร.ต. เตี้ยม จำนงค์ทรง นาง น้อม จำนงค์ทรง 211,429 มทบ.31 13 ม.ค. 2563
769 ร.ต. เฉลียว วิเศษรจนา พ.ท. เสมา วิเศษรจนา 211,123 มทบ.16 13 ม.ค. 2563
770 ร.ต. สมชาติ พุกหอม นาง อุไร พุกหอม 211,374 มทบ.16 13 ม.ค. 2563