การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
761 นาง สเอือน สำเริง จ.ส.อ. สมภพ สำเริง 207,670 ร.23 พัน.3 29 มี.ค. 2562
762 นาย ศรีจันทร์ มหายศนันท์ ร.ต. วัฒนา สุขโข 207,677 มทบ.38 29 มี.ค. 2562
763 นาย สมคิด วิริยะปานนท์ ร.ต. สมคิด โพธิ์บาย 207,672 มทบ.24 29 มี.ค. 2562
764 นาง บัวใส ธาตุไพบูลย์ ร.ต. สิทธิพล ธาตุไชย 207,921 มทบ.24 29 มี.ค. 2562
765 นาย สันติ ไพฑูรย์ นาย ประภาส ไพฑูรย์ 207,670 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 29 มี.ค. 2562
766 นาง บัวบาล ใบยา นาง อารีรัตน์ ใจตา 207,662 มทบ.38 29 มี.ค. 2562
767 นาง สมพงษ์ แสนหนู จ.ส.อ. วันชัย แก้วดวงเด่น 207,662 มทบ.19 29 มี.ค. 2562
768 นาง ประทา สุรพาล ร.ต. สมนึก สุรพาล 207,914 มทบ.18 29 มี.ค. 2562
769 นาย ครื้น ศรีนุ่นอินทร์ จ.ส.อ. ประภาศ พันธุ์แน่น 207,913 มทบ.16 29 มี.ค. 2562
770 นาง ละเอียด หร่ายวงศ์ นาย เฉลิมเกียรติ หร่ายวงศ์ 54,391 มทบ.13 29 มี.ค. 2562