การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
761 นาย ควง ข่าทิพย์พาที จ.ส.อ.หญิง วัลยา นามกันยา 209,456 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธฯ 24 ต.ค. 2562
762 นาง วันดี แสนมนตรี ร.ต. สำเร็จ แสนมนตรี 209,456 มทบ.27 24 ต.ค. 2562
763 นาย เหลี่ยม ปัญหาวงค์ จ.ส.อ. เปลี่ยน พ้นภัย 209,459 มทบ.24 24 ต.ค. 2562
764 นาย บุญมี พละแสน พ.ต. ชาติชาย ปิตะสายะ 209,460 มทบ.24 24 ต.ค. 2562
765 นาย อ่อนจันทร์ ทะสังขาร์ ร.ต. ณรงค์ ทะสังขาร์ 209,459 มทบ.23 24 ต.ค. 2562
766 นาง เคน คนใหญ่ ร.ต. ประทิน โพธิสาร 209,458 มทบ.23 24 ต.ค. 2562
767 นาง หนั่น อำผ่อง จ.ส.อ. บุญศิริ อำผ่อง 209,458 ม.5 รอ. 24 ต.ค. 2562
768 นาง บุตร บุญเจริญ ร.ต. ประสงค์ บุญเจริญ 209,213 รพศ.5 พัน.2 24 ต.ค. 2562
769 นาง เกลียว ศรีพรม จ.ส.อ. นิรันต์ ศรีพรม 209,485 มทบ.39 24 ต.ค. 2562
770 นาง รักซ้อน สิงห์เรือง นาง ละเอียด สิงห์เรือง 209,472 มทบ.39 24 ต.ค. 2562