การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
761 พล.ต. อดิศร สถิตยานุรักษ์ นาง ละอองแก้ว เกตุแก้ว 204,064 มทบ.21 10 ต.ค. 2560
762 พ.ต. กอบศักดิ์ อิ่มวิทยา นาง เจียมจิต อิ่มวิทยา 204,286 มทบ.39 10 ต.ค. 2560
763 ร.อ. วีรพัฒน์ พลเจริญ นาง สุภา พลเจริญ 191,229 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
764 ร.ท. นิพนธ์ จันโทวาท นาย ณัฐพงษ์ จันโทวาท 204,063 มทบ.210 10 ต.ค. 2560
765 ร.ต. วิกราณ ธุรารัตน์ นาง รัชดาพร คณะนาม 97,769 มทบ.29 10 ต.ค. 2560
766 ร.ต. วิกราณ ธุรารัตน์ นาง นาคแก้ว ธุรารัตน์ 106,500 มทบ.29 10 ต.ค. 2560
767 ร.ต. สุวิทย์ ศรีสังข์แก้ว นาง บุญยืน ศรีสังข์แก้ว 194,643 มทบ.41 10 ต.ค. 2560
768 ร.ต. เบ้า กุสุมภ์ นาง สาคร กุสุมภ์ 204,302 มทบ.21 10 ต.ค. 2560
769 ร.ต. สุดชาย บุญวิจิตร นาง บุษยรัตน์ บุญวิจิตร 204,303 มทบ.21 10 ต.ค. 2560
770 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ทรงแก้ว นาง เยาว์ ทรงแก้ว 204,076 มทบ.45 10 ต.ค. 2560