การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
761 นาง สมร อยู่สำราญ ร.ท. จักรพงษ์ อยู่สำราญ 204,584 มทบ.21 6 ก.พ. 2561
762 นาง วัฒนา บุญชม นาย วันชนะ บุญชม 204,594 มทบ.22 6 ก.พ. 2561
763 นาง สีดา สิงห์ขันธ์ นาง รำไพ สิงห์ขันธ์ 204,583 มทบ.23 6 ก.พ. 2561
764 นาง กรรณิกา โรจนันท์ จ.ส.อ. อาทิตย์ โรจนันท์ 204,832 ร.12 พัน.3 รอ. 6 ก.พ. 2561
765 นาง ทง ลำทอง ร.ต. สมทรง ลำทอง 204,593 มทบ.210 6 ก.พ. 2561
766 นาง รำไพ เหล่ามะลอ พ.ต. วิลาศ เหล่ามะลอ 204,582 มทบ.23 6 ก.พ. 2561
767 นาง แก้ว สมสุวรรณ ร.ต. เมธา กายตะขบ 204,578 มทบ.21 6 ก.พ. 2561
768 พ.ต. ประจิตต์ รักษาสุวรรณ พ.ท.หญิง นฤมล สนิทจันทร์ 204,674 มทบ.25 30 ม.ค. 2561
769 ส.อ. ไสว กิจขยัน ร.ต. ธีระชัย เกิดวันเกาะ 204,661 มทบ.24 30 ม.ค. 2561
770 ส.อ. วุฒินันท์ ทาเครือ นาง จันทนา ทาเครือ 204,671 มทบ.32 30 ม.ค. 2561