การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
761 นาง เล็ก เฉลยพิศ นาง ช้องมาศ เรืองพรวิสุทธิ์ 164,997 มทบ.13 25 ต.ค. 2561
762 นาง เล็ก เฉลยพิศ นาง ขนิษฐา แสงอุทัย 21,057 มทบ.13 25 ต.ค. 2561
763 นาง ลำพวน จันทร์สาลี น.ส. ธนาภรณ์ จันทร์สาลี 207,308 มทบ.13 25 ต.ค. 2561
764 นาง แสง รัญสูงเนิน นาง ประมูล ปั้นสง่า 82,873 ป.6 พัน.106 25 ต.ค. 2561
765 นาง แสง รัญสูงเนิน ร.ต. ธีรพงศ์ ปั้นสง่า 124,000 ป.6 พัน.106 25 ต.ค. 2561
766 นาย เคน แก้วศิริ จ.ส.อ. ปริญญา นิลแสงงาม 207,320 บชร.1 25 ต.ค. 2561
767 นาง ใคร จันทะไทย นาง รัชนีกร จันทะไทย 207,340 มทบ.24 25 ต.ค. 2561
768 นาง นวลจันทร์ ซุยทอง น.ส. สายสุนี ซุยทอง 207,338 มทบ.24 25 ต.ค. 2561
769 นาง แก้ว จันทร์คลาย ร.ต. สุรพล ไชยทอง 207,339 มทบ.19 25 ต.ค. 2561
770 นาง เหมือน แก้วศรี ร.ท. ชูชัย แก้วศรี 207,339 กช. 25 ต.ค. 2561