การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
761 นาย บรรจง คีมพันธุ์ ร.ต. สมยศ คีมพันธ์ 205,885 มทบ.13 13 มิ.ย. 2561
762 นาง เจ็ง อรรถาวี จ.ส.อ. สุชิน อรรถาวี 205,884 มทบ.13 13 มิ.ย. 2561
763 นาง สำรวย มานะเปรม ร.ต. สุบิน มานะเปรม 205,886 มทบ.13 13 มิ.ย. 2561
764 นาง ประคอง อ่วมมณี ร.ต. สนั่น ตันนอก 205,886 มทบ.13 13 มิ.ย. 2561
765 นาย ยิ้ม จันทอง จ.ส.อ. ปัญญา จันทอง 205,883 กรม ทพ.32 13 มิ.ย. 2561
766 นาง ละออง คำสุวรรณ์ ร.ต. พินิจ คำสุวรรณ์ 205,846 มทบ.39 13 มิ.ย. 2561
767 นาง บัวลอง ไชยกันทา ร.ต. ณัฎฐ์ ไทยวงศกร 205,853 มทบ.39 13 มิ.ย. 2561
768 นาย คำ แดงเงิน ร.ต. ถาวร แก้วมูล 205,854 มทบ.37 13 มิ.ย. 2561
769 นาย นิมิตร ปันทะรส ร.ต. พนธ์จิรเดช ปันทะรส 135,861 มทบ.32 13 มิ.ย. 2561
770 นาย นิมิตร ปันทะรส ส.ท.หญิง ดลญา ณ นคร 70,000 มทบ.32 13 มิ.ย. 2561