การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
771 จ.ส.อ. ชอบ แตงโต นาง สมัย แตงโต 204,293 มทบ.39 10 ต.ค. 2560
772 จ.ส.ต. เสฐียรพงศ์ บำรุงรส นาย วิบูรณ์ บำรุงรส 21,633 มทบ.27 10 ต.ค. 2560
773 จ.ส.ต. เสฐียรพงศ์ บำรุงรส นาย ภิรมย์ บำรุงรส 21,633 มทบ.27 10 ต.ค. 2560
774 จ.ส.ต. เสฐียรพงศ์ บำรุงรส นาง ทองใส บำรุงรส 161,033 มทบ.27 10 ต.ค. 2560
775 นาง อารีย์ สง่างาม จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ สง่างาม 204,062 ศบบ. 10 ต.ค. 2560
776 นาย วิโรจน์ อ้นสกุล นาง สุพรรษา รัมมะโรจน์ 161,178 รพศ.2 พัน.1 10 ต.ค. 2560
777 นาย ทองพูน แก้ววงศ์ จ.ส.อ. ภาณุพร สอิ้งแก้ว 204,273 ร.3 10 ต.ค. 2560
778 นาย ลา ทารส ร.ต. บุญเพ็ง ทารส 204,275 สง.สด.จว.น.ภ. 10 ต.ค. 2560
779 นาง ประภาษิต ธานี นาง ภาณุมาศ มีสกุล 204,285 มทบ.22 10 ต.ค. 2560
780 นาง พเยาว์ นาดี นาง พรพิมล ไม้งาม 204,281 มทบ.19 10 ต.ค. 2560