การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
771 นาง ปรีดา ตี๋สงวน น.ส. ณัฐธิดา ตี๋สงวน 204,661 มทบ.24 30 ม.ค. 2561
772 นาง วราภรณ์ พรพีรกุล พ.ท. พรชัย พรพีรกุล 204,653 มทบ.15 30 ม.ค. 2561
773 นาง สีไพร จำปาเรือง นาย เดชทนง เสือมา 204,672 มทบ.13 30 ม.ค. 2561
774 นาง ลัดดา ตะนุเรือง จ.ส.อ. เสถียร ตะนุเรือง 204,673 พัน.ปจว. 30 ม.ค. 2561
775 นาย กิจจะการ ชุ่มปาน ส.อ. ศักรนันทน์ ชุ่มปาน 204,925 มทบ.12 30 ม.ค. 2561
776 นาง แล่ม ด้วงรอด ส.อ. สฤษดิ์เดช ด้วงรอด 204,674 มทบ.310 30 ม.ค. 2561
777 นาย แจ้ง คำพานิช นาง กัญญ์ศิริ โชติทิพย์คลัง 204,672 มทบ.36 30 ม.ค. 2561
778 นาย ผดุงศักดิ์ ทองธิราช นาย พันทอง ภูพลผัน , นาง ระเบียบ ถามีมาก 204,213 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 30 ม.ค. 2561
779 นาง สอาด สนธิ จ.ส.อ. สามารถ สนธิ 204,926 ม.พัน.22 ศม. 30 ม.ค. 2561
780 พ.อ. พิศิษฐ์ จงใจรักษ์ นาง ณฐมน จงใจรักษ์ 204,681 มทบ.21 29 ม.ค. 2561