การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
771 นาง พเยาว์ เกตุดี จ.ส.อ. สมสกุล เกตุดี 207,390 พัน.สบร.23 บชร.3 7 มิ.ย. 2562
772 นาย บุญมา เทศกุล จ.ส.อ. เสนีย์ สวนแก้ว 207,608 พัน.ขส.23 บชร.3 7 มิ.ย. 2562
773 นาย โมรา ศุภกรรม นาย พรณรงค์ ศุภกรรม 207,610 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 7 มิ.ย. 2562
774 นาง นารี จำเริญลาภ ร.ต. ธีระศักดิ์ จำเริญลาภ 207,389 ร.23 พัน.1 7 มิ.ย. 2562
775 นาง แปง สุภาดี นาง สุคนธ์ทิพย์ น้อยหมอ 207,420 มทบ.37 7 มิ.ย. 2562
776 นาง จันทร์ดี ชัยเจริญ นาง อนุลักษณ์ พันธนะวาทิน 207,609 มทบ.37 7 มิ.ย. 2562
777 นาง ยามดี บุตรถา นาย ประสิทธิ์ บุตรถา 207,406 มทบ.24 7 มิ.ย. 2562
778 นาย เพียร ศรีลำไพ พ.ต. สัมฤทธิ์ ชาติพุทซา 207,395 มทบ.23 7 มิ.ย. 2562
779 นาย ก่ำ พรมโพธิน ร.ต. อุดม พรมโพธิน 207,406 มทบ.22 7 มิ.ย. 2562
780 นาย สุข แก้วมูล ส.อ. จำเริญ แก้วมูล 207,405 มทบ.16 7 มิ.ย. 2562