การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
771 ร.อ. ณรงค์ จิลละธาน นาง รุ่งนภา จิลละธาน 205,996 มทบ.38 16 ก.ค. 2561
772 ร.ต. อำนวย แพร่งสุวรรณ น.ส. อรอนงค์ แพร่งสุวรรณ 205,992 มทบ.210 16 ก.ค. 2561
773 จ.ส.อ. สุพรรณ์ อะโนชัย นาง สายพิณ อะโนชัย 206,022 มทบ.45 16 ก.ค. 2561
774 จ.ส.อ. ดาบชัย คำโสภา น.ส. เนตรทราย คำโสภา 13,065 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 16 ก.ค. 2561
775 จ.ส.อ. ดาบชัย คำโสภา นาย เจษฎาวุฒิ คำโสภา 13,065 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 16 ก.ค. 2561
776 จ.ส.อ. ดาบชัย คำโสภา นาง พิมล คำโสภา 166,365 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 16 ก.ค. 2561
777 จ.ส.อ. ดาบชัย คำโสภา น.ส. จิรชยา คำโสภา 13,065 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 16 ก.ค. 2561
778 จ.ส.อ. ธวัชชัย เกิดเอกี นาง สมจิตร เกิดเอกี 205,770 ช.พัน.3 พล.ร.3 16 ก.ค. 2561
779 ส.ท. กฤษดา ปิ่นมงคล นาย สุชินท์ ปิ่นมงคล 95,902 ศร.พัน.2 16 ก.ค. 2561
780 ส.ท. กฤษดา ปิ่นมงคล น.ส. บุศรินทร์ ปิ่นมงคล 109,650 ศร.พัน.2 16 ก.ค. 2561