การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
771 นาง บุญมา กันสีนวล ร.ต. เกื้อกูล กันสีนวล 211,052 มทบ..39 21 เม.ย. 2563
772 นาย ไล ภิญโญพันธ์ พ.ท. ภิญโญ ภิญโญพันธ์ 211,046 มทบ.25 21 เม.ย. 2563
773 นาง หนู ล้อมทอง ร.ต. สงบ เมืองสนธิ์ 211,049 มทบ.23 21 เม.ย. 2563
774 นาง แปลง รินทรักษ์ นาง อัมรา วิบูสกุล 211,053 มทบ.21 21 เม.ย. 2563
775 นาง พยอม บุญมาศ นาง เปมิกา บุญมาศ 211,048 มทบ.13 21 เม.ย. 2563
776 นาง ชิด ศรีสมุทร์ นาง อรวรรณ ศรีสมุทร์ 210,768 มทบ.13 21 เม.ย. 2563
777 นาง ชลอ จูงาม ร.ต. พยอม จันทร์ดอกไม้ 211,046 มทบ.13 21 เม.ย. 2563
778 นาง ทองคำ สุขกาย จ.ส.อ. สุรัชน์ สุขกาย 210,767 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 21 เม.ย. 2563
779 นาง จิตรา เดชสุภา จ.ส.อ. บุญสืบ เดชสุภา 211,057 ศม. 21 เม.ย. 2563
780 นาย พิมมทา บุญทาป จ.ส.ท. เอกสิทธิ์ บุญทาป 211,055 ร.6 21 เม.ย. 2563