การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
771 ร.ต. รุ่งศักดิ์ แสนสุข นาง ฉวีวรรณ์ แสนสุข 205,885 มทบ.21 21 มี.ค. 2561
772 ร.ต. จำรักษ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นาง วรรณดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 205,884 มทบ.44 21 มี.ค. 2561
773 จ.ส.อ. บรรเจิด ชื่นชิต นาง สุภาคี ชื่นชิต 205,916 ป.2 พัน.102 รอ. 21 มี.ค. 2561
774 พล.อส. จตุพร ธรรมลา นาง จุรีรัตน์ ธรรมลา 205,906 มทบ.23 21 มี.ค. 2561
775 พล.อส. วิชัย กระตุดนาค นาง พรศิลป์ กระตุดนาค 205,882 มทบ.21 21 มี.ค. 2561
776 นาง ทิคัมพร ชมกุล นาย วาเลนไทน์ จันทร์พุฒ 205,909 มทบ.39 21 มี.ค. 2561
777 นาย ไล้ อยู่ถมยา นาง วิไล กล่ำโพธิ์ศรี 205,905 มทบ.39 21 มี.ค. 2561
778 นาย ประเสริฐ ท้องถิ่น ร.ต. สิงห์ทอง บุญพรม 205,909 มทบ.24 21 มี.ค. 2561
779 นาง จำปี ผดุงใจ จ.ส.อ. ไกรศร ศรีด้วงกัง 205,916 มทบ.18 21 มี.ค. 2561
780 นาง ฤดี นิลคุณ ร.ท. พิชิต วันเพ็ง 205,917 พัน.สร.8 21 มี.ค. 2561