การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
771 นาง ละเอียด หร่ายวงศ์ นาย พันธ์ หร่ายวงศ์ 146,641 มทบ.13 29 มี.ค. 2562
772 นาง เสาร์ สร้อยศรีหา จ.ส.อ. พรปัญญา สร้อยศรีหา 207,955 พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 29 มี.ค. 2562
773 นาง เผชิญ เหาะดอน จ.ส.อ. สัญชัย เหาะดอน 160,215 บชร.2 29 มี.ค. 2562
774 นาง เผชิญ เหาะดอน นาย ชาติชาย เหาะดอน 47,215 บชร.2 29 มี.ค. 2562
775 นาง ภาวินี เรืองศรี พ.อ. อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี 207,663 ทน.4 29 มี.ค. 2562
776 นาย ใจ แสนไชย ร.ต. พยนต์ เทพา 207,689 มทบ.34 29 มี.ค. 2562
777 นาย บุญ เดชแพง ร.ต. บันเทิง เบ้าลา 207,697 มทบ.24 29 มี.ค. 2562
778 นาง สุพันธุ์ ระมงคล ร.ท. สมบูรณ์ คำสุจริต 207,689 มทบ.210 29 มี.ค. 2562
779 นาย วัฒน์ ปัญญาพูนตระกูล นาง รัตนา สาระกาล 207,696 มทบ.21 29 มี.ค. 2562
780 นาย บุญชู เขตจัตุรัส พ.ท. บุญช่วย เขตจัตุรัส 207,691 มทบ.21 29 มี.ค. 2562