การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
771 ร.ต. ร่อน หมอยา นาย อภิเชษฐ์ หมอยา 15,294 มทบ.39 13 ม.ค. 2563
772 ร.ต. ร่อน หมอยา นาย สุรชาติ หมอยา 15,294 มทบ.39 13 ม.ค. 2563
773 ร.ต. ร่อน หมอยา นาง สนอง หมอยา 165,294 มทบ.39 13 ม.ค. 2563
774 ร.ต. ร่อน หมอยา นาย ชัชชาย หมอยา 15,294 มทบ.39 13 ม.ค. 2563
775 ร.ต. กุล ชำนิกล้า นาง บุญช่วย ชำนิกล้า 211,429 มทบ.21 13 ม.ค. 2563
776 ร.ต. วงษ์ วงษ์หงษ์ นาง วรรณา พรามจร 116,524 มทบ.13 13 ม.ค. 2563
777 ร.ต. วงษ์ วงษ์หงษ์ นาง วรรณภา เทียนบุตร 47,324 มทบ.13 13 ม.ค. 2563
778 ร.ต. วงษ์ วงษ์หงษ์ นาง ลัดดา มีสวนนิล 47,324 มทบ.13 13 ม.ค. 2563
779 ร.ต. ประศาร เนียมทอง นาง บุญสี เนียมทอง 211,152 มทบ.45 13 ม.ค. 2563
780 จ.ส.อ. เศกสรร กาทองทุ่ง นาง บัญญัติ กาทองทุ่ง 211,406 มทบ.26 13 ม.ค. 2563