การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
771 นาง สุธนี ไวพร น.ส. อริสรา สุขสา 207,400 มทบ.39 25 ต.ค. 2561
772 นาง สำลี เดชดม ร.อ. วีรชาติ บัวโต 207,401 มทบ.39 25 ต.ค. 2561
773 นาง แพง แสนสุข นาง รำไพ ถึงแสง 207,398 มทบ.22 25 ต.ค. 2561
774 นาย สุ่ม คำปิ่น ร.ต. อิทธิพล ปัจมนตรี 207,399 มทบ.17 25 ต.ค. 2561
775 นาง มุกดา โพธิ์ไพจิตต์ ร.ต. สำเริง โพธิ์ไพจิตต์ 155,200 มทบ.17 25 ต.ค. 2561
776 นาง มุกดา โพธิ์ไพจิตต์ น.ส. วนิดา โพธิ์ไพจิตต์ 52,199 มทบ.17 25 ต.ค. 2561
777 นาย ทองสุข ไพโรจนวุฒิพงศ์ จ.ส.อ. ศักดินันต์ ไพโรจนวุฒิพงศ์ 207,404 ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 25 ต.ค. 2561
778 นาง ประทุม คงสมแสวง จ.ส.อ. ไพฑูรย์ คงสมแสวง 207,391 ม.4 พัน.11 รอ. 25 ต.ค. 2561
779 นาง บุดดี พรมนอก จ.ส.อ. มณี พรมนอก 207,388 ร.2 พัน.3 รอ. 25 ต.ค. 2561
780 นาง สำเนียง พระโสภา น.ส. ภาวนา พระโสภา 41,402 มทบ.35 25 ต.ค. 2561