การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
771 ร.ต. ศรศักดิ์ อินทรพุฒิ นาย ชัชภพ อินทรพุฒิ 29,443 มทบ.36 13 มิ.ย. 2561
772 ร.ต. วันชัย เทียมสีฟ้า นาง วราภรณ์ เทียมสีฟ้า 205,836 มทบ.13 13 มิ.ย. 2561
773 ร.ต. นิวัฒน์ เผ่ากัณหา นาง ไมตรี เผ่ากัณหา 193,408 มทบ.22 13 มิ.ย. 2561
774 ร.ต. นิวัฒน์ เผ่ากัณหา น.ส. ศศิธร เผ่ากัณหา 11,803 มทบ.22 13 มิ.ย. 2561
775 ร.ต. หมื่น จุมปามาลา นาง ศรีทอง จุมปามาลา 205,901 มทบ.33 13 มิ.ย. 2561
776 ร.ต. วินิจ จันทร์พินิจ จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ จันทร์พินิจ 205,902 มทบ.18 13 มิ.ย. 2561
777 จ.ส.อ. วิรุฬห์ศักดิ์ ศรีสุข นาย ธนพัฒน์ ศรีสุข 205,882 ทภ.3 (บก.ทภ.3) 13 มิ.ย. 2561
778 จ.ส.อ. บำรุง ฉั่วสกุล นาง สำอางค์ ฉั่วสกุล 109,500 ช.3 พัน.302 13 มิ.ย. 2561
779 จ.ส.อ. บำรุง ฉั่วสกุล นาย สำราญ ฉั่วสกุล 95,922 ช.3 พัน.302 13 มิ.ย. 2561
780 จ.ส.อ. ไพโรจน์ สิทธิโชค นาง กัญญา สิทธิโชค 195,986 มทบ.42 13 มิ.ย. 2561