การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
781 นาง กิตติพร คาระวะ จ.ส.อ. สุวรรณ คาระวะ 207,418 ป.6 พัน.16 7 มิ.ย. 2562
782 นาย ประสิทธิ์ อนันตทรัพย์ นาง พูลสุข สนิทกลาง 39,196 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 7 มิ.ย. 2562
783 นาย ประสิทธิ์ อนันตทรัพย์ นาง กิ่ง อนันตทรัพย์ 168,196 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 7 มิ.ย. 2562
784 พ.ท. วิเชียร บุญโต นาย แสงอาวุธ บุญโต 207,399 มทบ.23 5 มิ.ย. 2562
785 พ.ท. เอกวุฒิ จันทร์วงศ์ น.ส. กัญจน์นภัส จันทร์วงศ์ 135,143 มทบ.13 5 มิ.ย. 2562
786 พ.ท. เอกวุฒิ จันทร์วงศ์ น.ส. กมลพร สุภัทรพิมล 72,293 มทบ.13 5 มิ.ย. 2562
787 พ.ต. ฤกษ์ ขวัญยืน นาง จินตนา ขวัญยืน 207,408 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562
788 ร.อ. สุพจน์ จันทร์มณี นาย พรพจน์ จันทร์มณี 207,425 ร.4 พัน.2 5 มิ.ย. 2562
789 ร.อ. แมน ตันสูงเนิน นาง ฉอ้อน อสุนี ณ อยุธยา 207,437 มทบ.21 5 มิ.ย. 2562
790 ร.ท. เรืองศักดิ์ ศิริพฤกษ์ นาย ภควัฒน์ ศิริพฤกษ์ 207,449 มทบ.18 5 มิ.ย. 2562