การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
781 ่นาง แพงจันทร์ บุญช่วย อส.ทพ. สายยัน ทองดา 207,136 กรม ทพ.23 25 ต.ค. 2561
782 พล.ท. ดำรงค์ คุ้มแสง นาง อรุณิดา นุชประหาร 37,415 ม.6 8 พ.ย. 2561
783 พล.ท. ดำรงค์ คุ้มแสง พ.อ. พยัคฆพล คุ้มแสง 169,915 ม.6 8 พ.ย. 2561
784 พล.ต. ชูศักดิ์ สมัคสิกิจ นาง ณัฎฐ์ชานันท์ สมัคสิกิจ 207,209 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
785 น.อ. ธงชัย จันทร์อรุณ นาย ธนอมร จันทร์อรุณ 207,217 มทบ.42 8 พ.ย. 2561
786 พ.ท. ธีระพงษ์ ฐิติรักษ์วงศ์ นาง สมนึก ฐิติรักษ์วงศ์ 206,510 มทบ.24 8 พ.ย. 2561
787 พ.ท. มงคล งามสอาด ร.ต. มีชัย งามสอาด 206,994 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
788 พ.ต. ศรีทน อุดปิน ร.ต. อาคม อุดปิน 70,863 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
789 พ.ต. ศรีทน อุดปิน นาง ลำดวน อุดปิน 136,300 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
790 พ.ต. สรรเพชญ สร้อยแท้ นาง ปราณี สร้อยแท้ 207,210 มทบ.13 8 พ.ย. 2561