การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
781 นาง ไพรวรรณ์ สุขช่วย จ.ส.อ. ชาตรี สุขช่วย 205,887 มทบ.17 13 มิ.ย. 2561
782 นาง หนวน มะลิคง นาง บุญนาค มิมหาร 205,692 มทบ.16 13 มิ.ย. 2561
783 นาย ประสิทธิ์ เนียมอ่ำ จ.ส.อ. ครรชิต ดำขำ 205,695 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. 13 มิ.ย. 2561
784 นาย ต่วน มณีรัตน์ นาง สมจิต มณีรัตน์ 205,893 มทบ.25 13 มิ.ย. 2561
785 นาง จันที นุโยค จ.ส.อ. บุญศรี พันธุ์สนิท 205,890 มทบ.25 13 มิ.ย. 2561
786 นาง สุพรรณ ขวาลา น.ส. ศุประวีฎ์ สุขเสริมฐ์ 150,000 มทบ.23 13 มิ.ย. 2561
787 นาง สุพรรณ ขวาลา พ.ต. กฤศณัฎฐ์ เขียนปัญญา 55,892 มทบ.23 13 มิ.ย. 2561
788 นาง เฉลิม เทียนทองคำ ร.ต. ณรงค์ เทียนทองคำ 205,893 มทบ.15 13 มิ.ย. 2561
789 นาย สนิท พร้อมพิมพ์ ร.ท. ชาญวุฒิ พร้อมพิมพ์ 205,648 ศบบ. 13 มิ.ย. 2561
790 นาง สมจิต เกตุมิตร จ.ส.อ. บุญช่วย ต๊ะปัน 205,663 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 13 มิ.ย. 2561