การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
781 ร.ต. พิชัย รามเนตร นาย จิตรติ รามเนตร 207,390 มทบ.13 24 ธ.ค. 2561
782 ร.ต. ประสาท ธะระสวัสดิ์ นาง ศิวิไล มัคเจริญ 207,429 รพ.ค่ายจิรประวัติ 24 ธ.ค. 2561
783 ร.ต. สมปอง อ่ำสุ่น นาง พัชรี อ่ำสุ่น 207,382 มทบ.27 24 ธ.ค. 2561
784 จ.ส.อ. มนิตย์ โพธิ์ถาวร น.ส. นิตยาภรณ์ โพธิ์ถาวร 207,399 ร.15 พัน.2 24 ธ.ค. 2561
785 จ.ส.อ. ทรงพล พุ่มอยู่ นาง ภิรมย์พร ทำบุญ 207,397 มทบ.39 24 ธ.ค. 2561
786 จ.ส.อ. จำเนียร จันทรเสนา นาง วราภรณ์ จันทรเสนา 207,384 มทบ.44 24 ธ.ค. 2561
787 จ.ส.อ. ตราปัญจางค์ อรุณรุ่ง น.ส. ณัฐยาณ์ อรุณรุ่ง 207,389 มทบ.13 24 ธ.ค. 2561
788 จ.ส.ต. บรรจง มุสิกะปาน นาง สมควร มุสิกะปาน 207,390 มทบ.13 24 ธ.ค. 2561
789 จ.ส.อ. ไพศาล เพชรพิรุณ นาย พันศักดิ์ เพชรพิรุณ 207,420 มทบ.44 24 ธ.ค. 2561
790 จ.ส.อ. สมชาย แท่งทอง นาง วีร์สุดา แท่งทอง 207,425 มทบ.39 24 ธ.ค. 2561