การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
781 จ.ส.อ. ละออง กลิ่นขจร น.ส. สุรีรัตน์ กลิ่นขจร 91,403 มทบ.21 13 ม.ค. 2563
782 จ.ส.อ. ละออง กลิ่นขจร น.ส. ขนิษฐา กลิ่นขจร 120,000 มทบ.21 13 ม.ค. 2563
783 จ.ส.อ. สมเกียรติ ขุนจันทร์ นาง อารีย์ ขุนจันทร์ 164,749 ส.พัน.24 ทภ.4 13 ม.ค. 2563
784 จ.ส.อ. สมเกียรติ ขุนจันทร์ นาย ประเทือง ขุนจันทร์ 22,949 ส.พัน.24 ทภ.4 13 ม.ค. 2563
785 จ.ส.อ. สมเกียรติ ขุนจันทร์ น.ส. บัณฑิตา ขุนจันทร์ 22,949 ส.พัน.24 ทภ.4 13 ม.ค. 2563
786 จ.ส.อ. สมาน บุญเกิด นาง อารุณ บุญเกิด 211,157 มทบ.15 13 ม.ค. 2563
787 จ.ส.อ. สนิท นนทวงศ์ น.ส. กรรณิการ์ นนทวงศ์ 211,182 สง.สด.จว.ม.ค. 13 ม.ค. 2563
788 จ.ส.อ. บุญธรรม สุขจันทร์ ร.ต. ไตรภพ สุขจันทร์ 20,310 มทบ.33 13 ม.ค. 2563
789 จ.ส.อ. บุญธรรม สุขจันทร์ นาง รสรินทร์ ปรางค์สมบัติ 170,300 มทบ.33 13 ม.ค. 2563
790 จ.ส.อ. บุญธรรม สุขจันทร์ ร.อ. ดำรงค์ สุขจันทร์ 20,310 มทบ.33 13 ม.ค. 2563