การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
781 ร.ต. สอาด คุ้มครอง นาง อุบลรัตน์ คุ้มครอง 208,937 มทบ.16 11 ก.ย. 2562
782 ร.ต. นุกูล ศูนย์กลาง น.ส. ณัฐริกา ศูนย์กลาง 208,677 มทบ.16 11 ก.ย. 2562
783 ร.ต. วุฒิชัย จันทชาติ นาง สุภาภรณ์ จันทชาติ 208,703 มทบ.14 11 ก.ย. 2562
784 ร.ต. สัมพันธ์ ป้อมบุบผา นาง สมมาต ป้อมบุบผา 208,731 ป.72 พัน.722 11 ก.ย. 2562
785 ร.ต. จิรพร คล่องใจ นาง สมจิต คล่องใจ 208,947 มทบ.12 11 ก.ย. 2562
786 ร.ต. สุจินต์ ไทยเขียว นาง นฤมล ไทยเขียว 208,963 มทบ.15 11 ก.ย. 2562
787 จ.ส.อ. บุญเลิศ กุระกนก นาง ยุภาภรณ์ กุระกนก 208,942 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
788 ส.อ. ประศาสน์ ทุมบาล น.ส. กนกพัชร ทุมบาล 208,940 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
789 จ.ส.อ. สนอง แช่มสา นาง นิ่มนวล แช่มสา 208,951 มทบ.12 11 ก.ย. 2562
790 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ สุขแย้ม น.ส. เพลินพิศ สุขแย้ม 208,988 มทบ.31 11 ก.ย. 2562