การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
781 ร.ต. วิชัย เย็นใส นาย จิรวัฒน์ เย็นใส 205,881 มทบ.41 10 เม.ย. 2561
782 ร.ต. พจน์ ผลโยธิน ร.ท. โสพิศ ผลโยธิน 205,909 มทบ.25 10 เม.ย. 2561
783 ร.ต. สมาน สุพรรณ นาง สุรินิภาวัน พิทักษ์ศิริโชติ 47,416 มทบ.22 10 เม.ย. 2561
784 ร.ต. สมาน สุพรรณ นาง ยุพาพิน สุพรรณ 158,500 มทบ.22 10 เม.ย. 2561
785 ร.ต. สะท้อน ขลังวิเชียร นาง เพ็ชร ขลังวิเชียร 102,931 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
786 ร.ต. สะท้อน ขลังวิเชียร พ.ต. ประเสริฐ ขลังวิเชียร 102,931 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
787 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ด้วงสง นาง เสริม ด้วงสง 52,182 ม.พัน.16 พล.ร.5 10 เม.ย. 2561
788 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ด้วงสง ส.ท.หญิง นิภาพรรณ หาญจิตร์ 153,700 ม.พัน.16 พล.ร.5 10 เม.ย. 2561
789 จ.ส.อ. สมเกียรติ พันธ์ชน นาย เขียน พันธ์ชน 205,662 ม.2 พัน.10 10 เม.ย. 2561
790 จ.ส.อ. อำพร พินิจงาม นาง นิยม พินิจงาม 120,000 มทบ.27 10 เม.ย. 2561