การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
781 ส.อ. เสนอ กันทะชมภู นาง สมใจ กันทะชมภู 207,763 มทบ.39 5 เม.ย. 2562
782 นาย เฉลียว นิติพจน์ นาง ศรินนา บุญทา 207,517 ร.23 พัน.1 5 เม.ย. 2562
783 นาง ส้มกลีบ ทิศกระโทก จ.ส.อ. พะเยาว์ จันทาจังหรีด 207,519 ร.23 พัน.1 5 เม.ย. 2562
784 นาง ชุลี กิจมะโน จ.ส.อ. นรา กิจมะโน 207,784 มทบ.41 5 เม.ย. 2562
785 นาง เฮียง กันหาชิน ร.ท. สมยศ กันหาชิน 207,766 มทบ.24 5 เม.ย. 2562
786 นาง สำเนียง ลมุลพจน์ น.ส. ศิริเพชร วัชรภูมิสิทธิ์ 207,518 มทบ.21 5 เม.ย. 2562
787 นาง นกคล้า บัวสถิตย์ พล.ท. กิติศักดิ์ บัวสถิตย์ 207,773 มทบ.13 5 เม.ย. 2562
788 นาง แจ๋ว ดาจันทร์ ร.อ. อโณทัย ดาจันทร์ 156,760 พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 5 เม.ย. 2562
789 นาง แจ๋ว ดาจันทร์ นาย อติ ดาจันทร์ 50,760 พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 5 เม.ย. 2562
790 นาง บัวลี ประเสริฐศรี จ.ส.อ. ดำรงค์ พรมสุคนธ์ 207,280 พล.ร.3 5 เม.ย. 2562