การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
781 นาย สุดใจ รอดคำ ร.ท. เกียรติศักดิ์ รอดคำ 205,770 สง.สด.จว.พ.ง. 16 ก.ค. 2561
782 นาง ไพบูลย์ ศรีโปฎก นาง อรุณี เรือนคำจันทร์ 205,991 มทบ.310 16 ก.ค. 2561
783 นาง สมหมาย กาละเหลา จ.ส.อ. วิเจียน ทองวงสา 205,995 ช.2 พัน.201 16 ก.ค. 2561
784 นาย ใจ สีหินกอง น.ส. สุพัตรา สีหินกอง 112,663 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 16 ก.ค. 2561
785 นาย ใจ สีหินกอง นาง สมนึก โค่นบ่อรัง 93,100 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 16 ก.ค. 2561
786 นาย วิชัย คำเคน ส.อ. อนุสรณ์ สังข์สี 206,029 ร.31 รอ. 16 ก.ค. 2561
787 นาง เปร่ง ชำนิ ร.ต. อำนาจ ชำนิ 206,016 ร.2 พัน.1 รอ. 16 ก.ค. 2561
788 นาย อิ๊ว แซ่เอี๊ยว จ.ส.อ. สมหมาย ศรีสมุทร 142,000 ร.111 พัน.2 16 ก.ค. 2561
789 นาย อิ๊ว แซ่เอี๊ยว นาง ศิริเพ็ญ ศรีสมุทร 58,379 ร.111 พัน.2 16 ก.ค. 2561
790 นาย เลย แก้วธรรมานุกูล ร.ต. เอกรัตน์ แก้วธรรมานุกูล 206,013 มทบ.39 16 ก.ค. 2561