การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
781 นาง ทองเริ่ม เจริญศรี จ.ส.อ. พงศาธิป เจริญศรี 204,281 มทบ.15 10 ต.ค. 2560
782 นาย บรรจง เลิศหงิม ร.ต. ทวีป รอดน้อย 204,282 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
783 นาง เปี่ยง นัดนรา จ.ส.ต. บัณฑิตย์ นัดนรา 204,079 พัน.สห.21 10 ต.ค. 2560
784 นาง เนา ธรรมแท้ พ.ต. สุพรรณ สุวรรณชา 204,282 พล.ร.6 10 ต.ค. 2560
785 นาง อ่อนศรี บุญพั่ว ร.อ. วีระ บุญพั่ว 204,283 พล.ร.6 10 ต.ค. 2560
786 นาง ยี่คูณ สิงห์โพนงาม จ.ส.ต. จักรพงษ์ สิงห์โพนงาม 194,331 มทบ.27 10 ต.ค. 2560
787 นาย คำ ชัยภาพ ร.ต. ละมัย กึกก้อง 204,293 มทบ.23 10 ต.ค. 2560
788 นาง อภัยรินทร์ พึ่งแย้ม ร.ต. วีระพงษ์ พึ่งแย้ม 204,301 มทบ.22 10 ต.ค. 2560
789 นาง ผะอบ ชัยมงคล ร.ต. สุพิศ ห้ามกลาง 204,303 มทบ.21 10 ต.ค. 2560
790 นาง วารุณี ยอดทอง ร.ต. ยุทธนา ยอดทอง 204,292 มทบ.19 10 ต.ค. 2560