การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
781 นาง ปราณี บุตรราช นาย รณยุทธ์ บุตรราช 209,474 มทบ.21 24 ต.ค. 2562
782 นาง จำนงค์ ศรีนวล นาย ธานี ศรีนวล 209,471 มทบ.13 24 ต.ค. 2562
783 นาง ปราณี ถนอมรัตน์ จ.ส.อ. สุพน ถนอมรัตน์ 209,477 พัน.สบร.21 บชร.1 24 ต.ค. 2562
784 นาง น้อย ทองแย้ม นาย ศิริพันธ์ ทองแย้ม 31,079 พล.ร. 2 รอ. 24 ต.ค. 2562
785 นาง น้อย ทองแย้ม น.ส. ศิริพัฒน์ ทองแย้ม 147,579 พล.ร. 2 รอ. 24 ต.ค. 2562
786 นาง น้อย ทองแย้ม น.ส. ขวัญมนัส ทองแย้ม 31,079 พล.ร.2 รอ. 24 ต.ค. 2562
787 นาง บุญเรือน โพธิ์เที่ยง นาย ธะนะชัย เสือใจหาญ 209,477 พธ.ทบ. 24 ต.ค. 2562
788 ร.ต. สมศักดิ์ ทำทัน นาง ประชิต ทำทัน 149,187 มทบ.13 17 ต.ค. 2562
789 ร.ต. สมศักดิ์ ทำทัน นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทำทัน 59,774 มทบ.13 17 ต.ค. 2562
790 จ.ส.ต. สมศักดิ์ โอภาโส นาง จันทร์จรัส พิริยะกุล 209,499 มทบ.21 17 ต.ค. 2562