การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
781 นาง นวล สุขศรีราษฎร์ จ.ส.อ. สุเมฆ ชุมภูเทพา 211,063 มทบ.37 21 เม.ย. 2563
782 นาง อำไพ โพธิสกุล น.ส. นงนภัส โพธิสกุล 211,053 มทบ.31 21 เม.ย. 2563
783 นาง ธาตุ ฤทธิธรรม จ.ส.อ. ชัยรัตน์ โสภาจร 211,054 มทบ.29 21 เม.ย. 2563
784 นาง กุหลาบ เหมะธุลิน พ.ต. วีระพนธ์ เหมะธุลิน 211,051 มทบ.29 21 เม.ย. 2563
785 นาย ส่าน คำมะนาง ร.ต. สมาน คำมะนาง 211,051 มทบ.24 21 เม.ย. 2563
786 นาง ทองใบ สวัสดิ์นาที นาง ประนอม มูลดามาตร 211,056 มทบ.24 21 เม.ย. 2563
787 นาง เหงี่ยม แก้วดอนหัน ร.ต. บุญเถียม แก้วดอนหัน 211,055 มทบ.23 21 เม.ย. 2563
788 นาง ปนัดดา แม้นพรม พ.ต. บัญชา แม้นพรม 211,056 ป.9 พัน.19 21 เม.ย. 2563
789 พ.ท. นิรันดร์ ศิริกัณหา นาง สุจารี ศิริกัณหา 158,692 มทบ.24 17 เม.ย. 2563
790 พ.ท. นิรันดร์ ศิริกัณหา นาย นรุตม์ ศิริกัณหา 26,192 มทบ.24 17 เม.ย. 2563