การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
781 พ.ท. สุวรรณ พรหมศิริ นาง จำเนียร พรหมศิริ 204,714 มทบ.39 29 ม.ค. 2561
782 ร.อ. วราวุฒิ บุญอยู่ นาง บุญสม บุญอยู่ 204,695 มทบ.21 29 ม.ค. 2561
783 ร.ต. นิกรณ์ ชูเสือหึง น.ส. กรณาธิป ชูเสือหึง 204,713 มทบ.41 29 ม.ค. 2561
784 ร.ต. สมเกียรติ โพธิ์รี นาย สิทธิพงษ์ , นาย ทวีวัฒน์ , น.ส. นฤมล โพธิ์รี 204,703 มทบ.13 29 ม.ค. 2561
785 ร.ต. สมจิต เศษโถ นาง ประยงค์ เศษโถ 204,705 มทบ.22 29 ม.ค. 2561
786 ร.ต. ทองย้อย ม่วงสุข นาง นิภาพร ม่วงสุข 204,694 มทบ.39 29 ม.ค. 2561
787 ร.ต. สนธยา คชสาร นาย สมบูรณ์ คชสาร 204,474 มทบ.18 29 ม.ค. 2561
788 นาง ทวาย พันธุ์พิทักษ์ น.ส. ศิริวรรณ , น.ส. พรทิพย์ , จ.ส.อ. วุฒิชัย , ร.อ.หญิง เสาวนีย์ พันธุ์พิทักษ์ , นาง จิราภรณ์ เจนธัญกรณ์ , นาง วิมลรัตน์ สาหร่ายทอง , นาง นฤมล เครือแป้น 204,701 มทบ.13 29 ม.ค. 2561
789 นาย พิมพ์ หงสาคำ น.ส. ภัชรา สุริยไชย , ร.ต. จำนงค์ สุริยไชย 204,695 มทบ.39 29 ม.ค. 2561
790 นาง จันทร์ แก้วปัน ส.อ. เจริญ แก้วปัน 204,704 มทบ.38 29 ม.ค. 2561