การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
71 ร.ต. แสวง เหลืองกระโทก นาง วัชรีย์ เหลืองกระโทก 205,825 มทบ.24 3 เม.ย. 2561
72 ร.ต. สันติสุข มาหล้า น.ส. ขัตติยาภรณ์ โรจน์ธรรมศิริ 205,828 มทบ.33 3 เม.ย. 2561
73 จ.ส.อ. อำนาจ มีปัญญา นาง นงค์เยาว์ มีปัญญา 168,452 รพศ.5 3 เม.ย. 2561
74 จ.ส.อ. อำนาจ มีปัญญา นาย ธรนพ มีปัญญา 18,452 รพศ.5 3 เม.ย. 2561
75 จ.ส.อ. อำนาจ มีปัญญา น.ส. ขนิษฐา มีปัญญา 18,452 รพศ.5 3 เม.ย. 2561
76 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ พันธ์ทอง นาย ศิริชาติ พันธ์ทอง 139,079 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
77 จ.ส.อ. ธีรพงษ์ พันธ์ทอง น.ส. กัลยา จินดาศรี 66,360 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
78 จ.ส.อ. ทวี สารโกศล นาง อโณทัย สารโกศล 205,673 มทบ.18 3 เม.ย. 2561
79 จ.ส.อ. สุรพงษ์ ยิ่งคงดี น.ส. สุรวีณี ยิ่งคงดี 100,450 มทบ.24 3 เม.ย. 2561
80 จ.ส.อ. สุรพงษ์ ยิ่งคงดี นาง จอมศรี ยิ่งคงดี 105,132 มทบ.24 3 เม.ย. 2561