การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
71 นาง อมรศรี มั่นใจ นาง ทองศรี พรสี่ 207,579 มทบ.22 13 มี.ค. 2562
72 นาง สร้อย อามาตมนตรี ร.ต. บรรทม ยืนยั่ง 207,816 มทบ.210 13 มี.ค. 2562
73 น.ส. จิระวัฒน์ สรรพานนท์ นาย จิราวุธ จันทร์บัว 207,817 มทบ.21 13 มี.ค. 2562
74 นาย หิรัญ สว่างใจธรรม จ.ส.ท. สมเกียรติ ปิ่นแก้ว 199,258 มทบ.17 13 มี.ค. 2562
75 นาง คำ ทองกัญญา ร.ท. อำนาจ ทองกัญญา 207,817 มทบ.17 13 มี.ค. 2562
76 นาย อานนท์ พูลน้อย ส.ต. ชิติพัทธ์ พูลน้อย 207,835 มทบ.15 13 มี.ค. 2562
77 นาง เปรมจิตร์ ทองสมัคร จ.ส.อ. บุญศักดิ์ มะลิวัลย์ 207,819 พัน.ป.ศป. 13 มี.ค. 2562
78 ร.ท. ประศาสน์ บัณฑิต นาง ปภาวี บัณฑิต 207,824 สง.สด.จว.พ.ร. 12 มี.ค. 2562
79 ร.ต. วิทยา สุระพิน นาง สุภารัตน์ สุระพิน 155,500 มทบ.22 12 มี.ค. 2562
80 ร.ต. วิทยา สุระพิน นาง บุปผา โคกลือชา 52,083 มทบ.22 12 มี.ค. 2562