การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
71 พล.ท. พรเทพ เทพยสุวรรณ นาง ยงศรี เทพยสุวรรณ 205,800 มทบ.16 4 มิ.ย. 2561
72 พ.อ. ประกอบกิจ เวชมนัส นาย ประดับเกียรติ เวชมนัส 144,800 มทบ.33 4 มิ.ย. 2561
73 พ.อ. ประกอบกิจ เวชมนัส นาง กรรณิการ์ เวชมนัส 61,015 มทบ.33 4 มิ.ย. 2561
74 จ.ส.อ. นิวรณ์ จิตพิทักษ์ น.ส. วนิดา จิตพิทักษ์ 150,000 พัน.สห.41 4 มิ.ย. 2561
75 พ.ท. ศักดิ์ประเสริฐ วงษ์ทองแท้ นาง นพณัช เกตุรัตน์ 205,911 มทบ.16 4 มิ.ย. 2561
76 พ.ท. เวช สนองญาติ นาง ปิยะวรรณ สนองญาติ 205,569 มทบ.37 4 มิ.ย. 2561
77 พ.ท. ประชุม มานะจรรยาพงศ์ ร.ต. สุพงษ์ มานะจรรยาพงศ์ 205,795 มทบ.32 4 มิ.ย. 2561
78 พ.ท. พิเชษฐ์ แกว่นกสิการณ์ นาย จักรกฤช แกว่นกสิการณ์ 205,701 มทบ.35 4 มิ.ย. 2561
79 พ.ต. ใบ หวังชูชอบ น.ส. อรวรรณ หวังชูชอบ 70,541 มทบ.25 4 มิ.ย. 2561
80 พ.ต. ใบ หวังชูชอบ ว่าที่ ร.ต. พรพล หวังชูชอบ 135,270 มทบ.25 4 มิ.ย. 2561