การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
71 นาย เจริญ ขำบุรี ร.ต. กันฎ์ ขำบุรี 211,081 มทบ.15 25 ธ.ค. 2562
72 นาง มาลัย ศรีคำหาญ ร.ต. เวียงชัย พรหมโท 211,086 มทบ.24 25 ธ.ค. 2562
73 นาง คำ ทวยจัด ร.ต. สมควร ทรงวุฒิไกร 211,075 มทบ.24 25 ธ.ค. 2562
74 นาง อุทิน พรหมภักดี ร.อ. บัณฑูร พรหมภักดี 211,078 มทบ.23 25 ธ.ค. 2562
75 นาง คำฝาน ลือคำหาญ จ.ส.อ. ชาตรี ลือคำหาญ 211,084 มทบ.23 25 ธ.ค. 2562
76 นาง เยาวรัตน์ ฤทธิรณ นาย เรืองฤทธิ์ ฤทธิรณ 211,088 มทบ.21 25 ธ.ค. 2562
77 นาง สังวาลย์ ดวงประทุม นาย ธนกร ดวงประทุม 211,083 มทบ.21 25 ธ.ค. 2562
78 นาง อบ แก้วเกิด ร.ต. จำเนียร แก้วเกิด 211,086 มทบ.13 25 ธ.ค. 2562
79 นาง จำรัส คงตันนิกูล พ.ท. ประยุทธ คงตันนิกูล 211,085 มทบ.13 25 ธ.ค. 2562
80 ร.ต. เตียง จันทร นาง ประเพียร จันทร 211,091 มทบ.24 24 ธ.ค. 2562