การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
71 นาง นพวรรณ บุญช่วย นาย สมชาย ชันวอน 204,415 รร.จปร. 27 ธ.ค. 2560
72 นาง พิมพ์ ทับหมื่นไวย จ.ส.อ. ณรงค์ หมั่นกิจ 204,194 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
73 นาง เสาวนีย์ พานทอง นาย ราชัน พานทอง 204,418 มทบ.29 27 ธ.ค. 2560
74 นาย ชาลี เกลียวทองสกุล นาง สังเวียน เกลียวทองสกุล 204,643 ศอว.ศอพท. 27 ธ.ค. 2560
75 นาง ดวงใจ แอบกล้า จ.ส.อ. สุจิต แอบกล้า 204,405 มทบ.22 27 ธ.ค. 2560
76 นาย หลง ไหวดี ร.ต. กฤษฎา พินิจวงษ์ 204,401 มทบ.310 27 ธ.ค. 2560
77 นาย เฉลิม พยัคฆชาติ นาย วีรยุทธ์ พยัคฆชาติ 204,405 มทบ.45 27 ธ.ค. 2560
78 นาง สายบัว เกวขุนทด จ.ส.ต. เรืองเดช เกวขุนทด 204,406 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
79 นาง เนย งามสมบัติ นาย สุระ งามสมบัติ 204,401 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
80 นาย สมเจตต์ สุขปิติ ร.ต. กฤตนัน สุขปิติ 204,642 มทบ.14 27 ธ.ค. 2560