การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
71 จ.ส.อ. เขียน นวนนุ่ม น.ส. ดวงมณี นวนนุ่ม 208,851 มทบ.13 24 ก.ย. 2562
72 จ.ส.อ. มินทยา ทัพมงคล นาง สุภาพร ชมประสพ 208,852 มทบ.13 24 ก.ย. 2562
73 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี น.ส. อุบล ศรีภูมิ 164,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
74 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี ด.ญ. สุทธิรักษ์ แก้วมณี 14,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
75 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี น.ส. ศิริลักษณ์ แก้วมณี 14,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
76 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี ด.ญ. พรสิริ แก้วมณี 14,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
77 จ.ส.อ. อัมรินทร์ สิงห์สถิตย์ นาย พยุง สิงห์สถิตย์ 208,844 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
78 จ.ส.อ. มิน เขียวตี๋ นาง เง็กล้วน เขียวตี๋ 208,871 มทบ.39 24 ก.ย. 2562
79 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม น.ส. อัญญารัตน์ บรรจุงาม 18,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562
80 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม น.ส. สุนันท์ สีวันนะ 134,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562