การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
71 นาง สมัย โสดาศรี ร.ต. วิสิทธิ์ สุเพ็งคำ 211,239 มทบ.23 9 มี.ค. 2563
72 นาง แฉล้ม พลคณา น.ส. วาสนา พลคณา 211,241 มทบ.15 9 มี.ค. 2563
73 นาย ชู ผ่านภูเขียว พ.ต. อนันท์ ผ่านภูเขียว 211,235 มทบ.23 9 มี.ค. 2563
74 นาย ประทุม แพ่งกลิ่น ร.ต. สุขสันต์ แฝงด่านกลาง 211,233 มทบ.21 9 มี.ค. 2563
75 นาง อนงค์ มิตรจันทร์ พ.อ. นฤพล มิตรจันทร์ 211,234 มทบ.21 9 มี.ค. 2563
76 นาง ชญาภา (สุนิตย์) แสงครบุรี พ.ท. อนุสิทธิ์ แสงครบุรี 211,004 พล.ร.3 9 มี.ค. 2563
77 นาง ชญาภา (สุนิตย์) แสงครบุรี พ.ท. อนุสิทธิ์ แสงครบุรี 211,004 พล.ร.3 9 มี.ค. 2563
78 นาย เกลิ่น แสงท่านั่ง พ.ท. สุชีวา แสงท่านั่ง 211,244 สง.สด.จว.พ.ล. 9 มี.ค. 2563
79 นาย เกลิ่น แสงท่านั่ง พ.ท. สุชีวา แสงท่านั่ง 211,244 สง.สด.จว.พ.ล. 9 มี.ค. 2563
80 นาย ศักดิ์ ปวนนา จ.ส.อ. สุรินทร์ ปวนนา 211,247 ร.7 พัน.2 9 มี.ค. 2563