การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
71 จ.ส.อ. ฉลอง ลอยศักดิ์ นาง ปราณี ลอยศักดิ์ 207,339 มทบ.17 26 ธ.ค. 2561
72 จ.ส.อ. คึกฤทธิ์ บาลทะจักร์ น.ส. เพ็ญศรี ชมโฉม 207,346 มทบ.13 26 ธ.ค. 2561
73 จ.ส.อ. สุริยา ไกรวัน นาง เสาร ไกรวัน 207,404 ศสท.กส.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
74 จ.ส.อ. อดิเทพ กองแก้ว นาง วันดี กองแก้ว 207,375 พัน.ซบร.24 บชร.4 26 ธ.ค. 2561
75 ส.อ. มนตรี จันทร์หอม น.ส. จันทร์เพ็ญ ไชยรา 195,587 มทบ.13 26 ธ.ค. 2561
76 ส.อ. สหรัฐ คงแก้ว นาย วิระโชค คงแก้ว 207,369 ร้อย.ฝรพ.4 26 ธ.ค. 2561
77 นาง จำรุณ เฉลยทิพย์ ร.อ. เฉลิม เฉลยทิพย์ 207,610 สง.สด.จว.อ.ย. 26 ธ.ค. 2561
78 นาง คำป้อ อ้ายด้วง จ.ส.อ. สงบ อ้ายด้วง 207,349 ศฝ.นศท.มทบ.32 26 ธ.ค. 2561
79 นาย จำเนียร เขาโพธิ์งาม จ.ส.ต. อมรเทพ เขาโพธิ์งาม 207,377 กรม ทพ.12 26 ธ.ค. 2561
80 นาง การณ์ กุลวงศ์ นาง อนุสา ราชชมภู 50,000 มทบ.29 26 ธ.ค. 2561