การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
71 จ.ส.อ. ประยูร อินลา นาง บัวบาน อินลา 211,093 มทบ.24 17 มิ.ย. 2563
72 จ.ส.อ. สนธิ ยุทธเสรี นาง เยาวลักษณ์ ยุทธเสรี 211,075 สง.สด.จว.น.ย. 17 มิ.ย. 2563
73 จ.ส.อ. ยงยศ สนศิริ นาง อุไรรัตน์ สนศิริ 211,074 มทบ.39 17 มิ.ย. 2563
74 จ.ส.ต. แสวง ภู่ทอง นาง หนูคูณ ภู่ทอง 211,079 มทบ.17 17 มิ.ย. 2563
75 นาย ปิยะ สว่างเทียบ จ.ส.อ. เผด็จ สว่างเทียบ 211,073 ร.12 พัน.3 รอ. 17 มิ.ย. 2563
76 นาง พัชนี สารมาท จ.ส.อ. สมมารท สารมาท 210,831 มทบ.26 17 มิ.ย. 2563
77 นาง เสงี่ยม หอมดี (ทองทวน) ร.ต. ประจญ กอมณี 211,073 มทบ.22 17 มิ.ย. 2563
78 นาง สุนันท์ มะลิซ้อน นาย แฉล้ม มะลิซ้อน 211,076 มทบ.12 17 มิ.ย. 2563
79 นาย ไพบูลย์ ซื่อขิ่ง พ.ต. มาโนช มุทธาธรรม 211,075 สง.สด.จว.น.ย. 17 มิ.ย. 2563
80 นาง หนูจันทร์ ผ่านศึกชนะ จ.ส.ต. พนมรุ้ง ผ่านศึกชนะ 211,078 ร.31 พัน.2 รอ. 17 มิ.ย. 2563