การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
71 นาง บัวผัน เอี่ยมสุวรรณ์ นาง รัตนา เกษามูล 207,128 มทบ.31 28 ส.ค. 2561
72 นาง บุญเทียม มุ่งกั้นกลาง นาง อรุณรัตน์ มุ่งกั้นกลาง 207,124 มทบ.29 28 ส.ค. 2561
73 นาง บุญศรี ทองผลา ส.อ. วิเศษ ทองผลา 207,129 มทบ.29 28 ส.ค. 2561
74 นาง เหวิน เหล่ากุดบอด นาย จิตรกร ชุมตรีนอก 175,398 มทบ.26 28 ส.ค. 2561
75 นาง ลำปวน ชาวสวย นาง สุวรรณา ชาวสวย 207,126 มทบ.24 28 ส.ค. 2561
76 นาง ทิพย์ ทองสันเทียะ ร.ท. สุริยันต์ จันทร์ทัน 207,127 มทบ.23 28 ส.ค. 2561
77 นาง ฉลวย จันทร์เพ็ง ร.ต. ธนัท จันทร์เพ็ง 207,126 บชร.3 28 ส.ค. 2561
78 นาง นิตยา สมบูณ์สุข ร.ต. อดิศักดิ์ สมบูรณ์สุข 207,041 สง.สด.จว.น.ย. 28 ส.ค. 2561
79 นาง ฉลวย ศรีอำไพวราภรณ์ พ.อ. อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ 207,273 มทบ.39 28 ส.ค. 2561
80 นาง สิน พรมเพ็ชร ร.อ. สวน พรมเพ็ชร 207,042 ม.2 พัน.7 28 ส.ค. 2561