การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
71 ร.ต. ชั้น โยสังข์ นาย จักรกฤษณ์ โยสังข์ 17,237 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
72 จ.ส.อ. มงคล คำตา น.ส. ขจรจิตร คำตา 150,000 มทบ.310 26 ก.ย. 2561
73 จ.ส.อ. มงคล คำตา นาง กุหลาบ คำตา 57,159 มทบ.310 26 ก.ย. 2561
74 จ.ส.อ. ปัญญา เสือมา นาง สมศรี เสือมา 207,160 กรม ทพ.31 26 ก.ย. 2561
75 จ.ส.อ. จำเนียร นนท์ตุลา จ.ส.อ. จิรศักดิ์ นนท์ตุลา 207,141 มทบ.22 26 ก.ย. 2561
76 จ.ส.อ. โกศัลย์ ทองสุข นาง มัจฉา ทองสุข 207,125 มทบ.24 26 ก.ย. 2561
77 จ.ส.อ. ลิกขิทธิ์ แก้วเมือง นาง วราพร แก้วเมือง 207,122 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 26 ก.ย. 2561
78 จ.ส.อ. สมพงษ์ เมฆทอง ร.อ. มนต์ เมฆทอง 206,928 ร.25 พัน.2 26 ก.ย. 2561
79 จ.ส.อ. สมบัติ สมรรถพันธ์ นาง ไกล้รุ่ง สมรรถพันธ์ 207,143 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
80 จ.ส.อ. โชคชัย ศรีจันทร์หอม นาง วิลัย ศรีจันทร์หอม 85,831 ม.พัน.28 พล.ม.1 26 ก.ย. 2561