การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
71 นาย ประสิทธิ์ อนันตทรัพย์ นาง พูลสุข สนิทกลาง 39,196 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 7 มิ.ย. 2562
72 นาย ประสิทธิ์ อนันตทรัพย์ นาง กิ่ง อนันตทรัพย์ 168,196 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 7 มิ.ย. 2562
73 พ.ท. วิเชียร บุญโต นาย แสงอาวุธ บุญโต 207,399 มทบ.23 5 มิ.ย. 2562
74 พ.ท. เอกวุฒิ จันทร์วงศ์ น.ส. กัญจน์นภัส จันทร์วงศ์ 135,143 มทบ.13 5 มิ.ย. 2562
75 พ.ท. เอกวุฒิ จันทร์วงศ์ น.ส. กมลพร สุภัทรพิมล 72,293 มทบ.13 5 มิ.ย. 2562
76 พ.ต. ฤกษ์ ขวัญยืน นาง จินตนา ขวัญยืน 207,408 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562
77 ร.อ. สุพจน์ จันทร์มณี นาย พรพจน์ จันทร์มณี 207,425 ร.4 พัน.2 5 มิ.ย. 2562
78 ร.อ. แมน ตันสูงเนิน นาง ฉอ้อน อสุนี ณ อยุธยา 207,437 มทบ.21 5 มิ.ย. 2562
79 ร.ท. เรืองศักดิ์ ศิริพฤกษ์ นาย ภควัฒน์ ศิริพฤกษ์ 207,449 มทบ.18 5 มิ.ย. 2562
80 ร.ต. ทองดี จิตพยัค นาง เทียมตา จิตพยัค 207,400 สง.สด.จว.พ.ร. 5 มิ.ย. 2562