การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
791 นาย เถื่อน ฤทธิธรรม ร.อ. ปรีชา สุขสร้อย 207,824 กรม ทพ.11 8 ส.ค. 2562
792 พ.อ. สุจิตต์ ทะแกล้วทหาร ร.ต. ยุทธนา ทะแกล้วทหาร 208,116 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
793 พ.ท. สมัคร เกษร นาง พิมพ์ใจ เกษร 208,132 มทบ.13 7 ส.ค. 2562
794 ร.อ. สมาน หลุนเลิศผล นาย ชวัญชัย หลุนเลิศผล 208,148 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
795 ร.ต. คนึง สัมฤทธิ์ นาง ชนิภรณ์ ยอดสุวรรณ 208,154 มทบ.37 7 ส.ค. 2562
796 ร.ต. สุเมธ นิลฟู นาย มติชน นิลฟู 208,116 มทบ.16 7 ส.ค. 2562
797 ร.ต. ศิริ มาลัย พ.ต. สาโรจน์ มาลัย 208,115 มทบ.12 7 ส.ค. 2562
798 ร.ต. อำนวย รางแดง นาย อำพล รางแดง 51,970 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
799 ร.ต. อำนวย รางแดง นาย ศรัทธา รางแดง 51,970 มทบ.18 7 ส.ค. 2562
800 ร.ต. อำนวย รางแดง น.ส. จิราภรณ์ รางแดง 51,970 มทบ.18 7 ส.ค. 2562