การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
791 จ.ส.อ. บัญชา อ่อนคำ นาง สมเศียร อ่อนคำ 211,428 มทบ.210 13 ม.ค. 2563
792 จ.ส.อ. วิรัตน์ คุณภาที นาง สุนทร คุณภาที 211,373 มทบ.22 13 ม.ค. 2563
793 จ.ส.อ. ทองอินทร์ ภูนาเชียง น.ส. กาญจนี ภูนาเชียง 211,428 พัน.พัฒนา 2 13 ม.ค. 2563
794 จ.ส.ต. เยื้อนยงศ์ (เยื้อน) พลพุทธา นาง บัวพันธ์ พลพุทธา 211,388 มทบ.27 13 ม.ค. 2563
795 อส.ทพ. ยุรนันท์ บัวผุด นาง เตือน ขวัญทอง 210,912 กรม ทพ.46 13 ม.ค. 2563
796 อส.ทพ. จรัญ ชินนะ นาง ลิ้ม ชินนะ 211,122 กรม ทพ.14 13 ม.ค. 2563
797 นาง จันทร์ คะมาลี จ.ส.อ. ประเวศน์ คะมาลี 211,389 ร.29 พัน.3 13 ม.ค. 2563
798 นาง ไข่ ผลอ้อ ร.ต. เฉลิม พุฒภูงา 211,389 มทบ.27 13 ม.ค. 2563
799 นาง หนูจันทร์ ศรไชย น.ส. ปฎิณญา ศรไชย 211,387 มทบ.27 13 ม.ค. 2563
800 นาง สวาท ป้องมาตย์ ร.ต. วิชาติ ป้องมาตย์ 211,388 มทบ.27 13 ม.ค. 2563