การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
791 ส.อ. ชัชวาลย์ ไชยโคตร นาง วันทา ไชยโคตร 205,840 ป.72 พัน.722 13 มิ.ย. 2561
792 ส.ท. มานะ อุ่นสังขาร น.ส. อนุจรา อุ่นสังขาร 38,999 มทบ.27 13 มิ.ย. 2561
793 ส.ท. มานะ อุ่นสังขาร นาง สมจิตร อุ่นสังขาร 38,999 มทบ.27 13 มิ.ย. 2561
794 ส.ท. มานะ อุ่นสังขาร นาง ชนัดฎา นวนภูมิวัน 127,899 มทบ.27 13 มิ.ย. 2561
795 พล.อส. สุทัต รักน้อย ว่าที่ ร.ต. สุทนต์ รักน้อย 17,559 มทบ.17 13 มิ.ย. 2561
796 พล.อส. สุทัต รักน้อย น.ส. ประนอม รักน้อย 17,559 มทบ.17 13 มิ.ย. 2561
797 พล.อส. สุทัต รักน้อย น.ส. ต้อย รักน้อย 170,559 มทบ.17 13 มิ.ย. 2561
798 นาย จำปี รักชาติ จ.ส.อ. ปรีชา แสนยินดี 205,889 รร.พธ.พธ.ทบ. 13 มิ.ย. 2561
799 นาย ประเจิด เจือจาน จ.ส.อ. สมศักดิ์ เจือจาน 205,679 รร.ป.ศป. 13 มิ.ย. 2561
800 นาง แดง เสาวภา ร.ต. เริ่มพงษ์ เสาวภา 205,678 มทบ.35 13 มิ.ย. 2561