การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
791 จ.ส.อ. สุจิตย์ จันใต้ นาง ดาหวัน ประโพเทติ 207,605 มทบ.27 8 ก.ค. 2562
792 จ.ส.อ. สุรเดช กลีบกมล นาง พรเพ็ญ กลีบกมล 207,380 พัน.บริการ.กบร.ศร. 8 ก.ค. 2562
793 จ.ส.อ. เด่นชัย ปัดป้อง นาง สหัส ผลขาว 207,356 กรม ทพ.23 8 ก.ค. 2562
794 จ.ส.อ. ประหยัด เตชะวงค์ นาย อภิรักษ์ เตชะวงค์ 195,240 มทบ.32 8 ก.ค. 2562
795 จ.ส.อ. ศุภโชค จอมมณีวงษ์ นาง พรธิภา จอมมณีวงษ์ 207,146 มทบ.18 8 ก.ค. 2562
796 จ.ส.อ. บุญช่วย ชุ่มยิ้ม นาง ทองชุบ ชุ่มยิ้ม 207,626 มทบ.13 8 ก.ค. 2562
797 ส.อ. เอนก ฤทธิจักร์คำ น.ส. อรจิรา ฤทธิจักร์คำ 207,345 มทบ.33 8 ก.ค. 2562
798 อส.ทพ. บุญมี งามสิงห์ น.ส. เบญจมาศ งามสิงห์ 207,341 กรม ทพ.14 8 ก.ค. 2562
799 นาง ประภัทสร ศรีถาวรณ์ นาง ปิยะวดี รัชอินทร์ 168,314 ร.8 พัน.1 8 ก.ค. 2562
800 นาง สมพงษ์ คำชนะ นาย เฉลิมพล คำชนะ 207,603 มทบ.39 8 ก.ค. 2562