การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
791 นาง สุคนธ์ เปรื่องเดช พ.ต. ศิริ เปรื่องเดช 204,705 มทบ.18 29 ม.ค. 2561
792 นาง อู้ มหาลือ พ.ต. สุไทย มหาลือ 204,679 มทบ.33 29 ม.ค. 2561
793 นาง บุญเถิง ศรีเทียวไทย ร.ต. ชัยยุทธ์ ศรีเทียวไทย 204,680 มทบ.24 29 ม.ค. 2561
794 นาย อินทร์ ตองแก้ว ร.ต. สมาน จันทะแสง 204,681 มทบ.22 29 ม.ค. 2561
795 นาง กิมไซ่ แก่นวิโรจน์ พ.ต. ชลัด มาศเลิง 201,443 มทบ.21 29 ม.ค. 2561
796 นาง เขือง พรหมอุ่น จ.ส.อ. ประยงค์ พรหมอุ่น 204,698 มทบ.29 29 ม.ค. 2561
797 นาง บัลลังค์ ศรีบุญเรือง นาง จินดาวรรณ วิรัติธัม 204,696 มทบ.21 29 ม.ค. 2561
798 ร.อ. สมนึก เณรชู นาย อรุณ เณรชู 204,473 มทบ.23 26 ม.ค. 2561
799 ร.ต. บุญมา วรรณาลัย จ.ส.อ. รานันท์ วรรณาลัย 204,710 มทบ.32 26 ม.ค. 2561
800 จ.ส.อ. นิพนธ์ พ่วงพร้อม นาง สุดา พ่วงพร้อม 204,716 มทบ.39 26 ม.ค. 2561