การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
791 นาง หล้าย เฉลิมสุข นาง ละม่อม เพ็งหมัด 206,017 มทบ.37 16 ก.ค. 2561
792 นาง จันทร์สม เกษม ร.ต. ดำรงค์ เกษม 206,017 มทบ.37 16 ก.ค. 2561
793 นาง อุดมรัตน์ สำราญพิศ นาย ชาติชาย สำราญพิศ 206,011 ม.5 รอ. 16 ก.ค. 2561
794 นาง รำไพ คำงาม ส.อ. ไตรภพ คำงาม 205,791 พล.ร.3 16 ก.ค. 2561
795 นาง สุนีย์ ภู่สมัย จ.ส.อ. วีระศักดิ์ ภู่สมัย 206,012 ป.2 พัน.102 รอ. 16 ก.ค. 2561
796 นาง อนุตรา จุ้ยเปี่ยม จ.ส.อ. สำรวม จุ้ยเปี่ยม 183,076 กรม ทพ.11 16 ก.ค. 2561
797 พ.อ. สาธิต ศรีโคตร นาง สุภัทรา ศรีโคตร 205,931 มทบ.24 16 ก.ค. 2561
798 พ.ท. เกษม สุนทรโชติปวีร์ จ.ส.อ. ศรัณย์ สุนทรโชติ 205,731 มทบ.36 16 ก.ค. 2561
799 พ.ต. สำราญ ทองผา นาง สุวรรณา ทองผา 205,984 สง.สด.จว.น.ย. 16 ก.ค. 2561
800 พ.ต. ประทีป บุญทรงสันติกุล นาง จิตตรา บุญทรงสันติกุล 205,984 มทบ.35 16 ก.ค. 2561