การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
791 นาง สมทอง วรรณทะนะ ร.ต. สนอง ปัญญานวล 209,371 สง.สด.จว.พ.ร. 31 ต.ค. 2562
792 นาง เพ็ญศรี ลาผ่าน จ.ส.อ. อิทธิพล ลาผ่าน 209,640 ร.6 พัน.1 31 ต.ค. 2562
793 นาง กาบ บุญปั๋น ร.ต. บุญธรรม บุญปั๋น 209,368 มทบ.37 31 ต.ค. 2562
794 นาย ทองแดง พวนศิริ ร.ต. สมหมาย พวนศิริ 209,367 มทบ.35 31 ต.ค. 2562
795 นาง ทองนาค เสาร์งาม ร.ต. เฉลิมพล กองศรี 209,371 มทบ.28 31 ต.ค. 2562
796 นาง หมั่น ญาติชัยภูมิ ร.ต. วินัย อภัยบุรี 209,369 มทบ.21 31 ต.ค. 2562
797 นาง กรณี สวนสินไทย ร.ต. มนตรี สวนสินไทย 209,369 มทบ.21 31 ต.ค. 2562
798 นาง นวน เสนาม ร.ต. ปั่น เสนาม 209,634 พัน.สบร.22 บชร.2 31 ต.ค. 2562
799 นาย เขียน พรหมปลอด จ.ส.อ. จรัญ พรหมปลอด 209,102 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 31 ต.ค. 2562
800 นาง เจน นิ่มทอง จ.ส.อ. บุญเจิด นิ่มทอง 209,374 ช.3 พัน.302 31 ต.ค. 2562