การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
791 นาย หนูสินธ์ นาชัยนาค ร.ต.หญิง สุนิสา พินสุวรรณ 207,332 ศสท.กส.ทบ. 9 ม.ค. 2562
792 นาย ปรุง คงมี จ.ส.อ. สมปอง คงมี 207,328 ศบบ. 9 ม.ค. 2562
793 นาย ลาน เบญมาตย์ ร.ต. ปริญญา เบญมาตย์ 207,581 ร.16 พัน.3 9 ม.ค. 2562
794 นาง น้อม โนกุล จ.ส.อ. หาญศึก โนกุล 207,583 มทบ.37 9 ม.ค. 2562
795 นาย บุญชู ใจภักดี นาง เครือวัลย์ ใจภักดี 207,583 มทบ.22 9 ม.ค. 2562
796 นาย เซิบ บุญรอด ร.ต. ประทวน โตกุล 207,587 มทบ.15 9 ม.ค. 2562
797 นาง สุเรียน สืบสังข์ จ.ส.อ.หญิง สุจินดา ม่วงอ่อน 207,546 รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 9 ม.ค. 2562
798 นาง อุไรวรรณ ปินกันทา นาย อิศรายุทธ แตงน้อย 207,558 มทบ.33 9 ม.ค. 2562
799 นาง บุญเทียม พวงพันธุ์ ร.ต. ทวน พวงพันธุ์ 207,543 มทบ.33 9 ม.ค. 2562
800 นาง ดวงจันทร์ อุปละวงศ์ จ.ส.อ. พีระพล อุปละวงศ์ 207,547 มทบ.32 9 ม.ค. 2562