การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
791 นาย พันธ์ สามารถ ร.ต. ประวิทย์ สามารถ 207,353 มทบ.24 25 ต.ค. 2561
792 นาง สา บัวงาม ร.ต. เจริญ บัวงาม 207,150 มทบ.22 25 ต.ค. 2561
793 นาย สมบูรณ์ ประคองทรัพย์ นาง จรัสศรี ประคองทรัพย์ 207,351 มทบ.13 25 ต.ค. 2561
794 นาง ฉวี วิยาภรณ์ ร.ท. ประพันธ์ พุ่มโพธิ์ 207,364 ทน.3 25 ต.ค. 2561
795 นาย มูล วงษ์วิลาส จ.ส.อ. สว่าง วงวิราช 207,149 ช.2 พัน.202 25 ต.ค. 2561
796 นาง มะลิ พันดวง ร.อ. สุริยา พันดวง 67,900 ร.16 พัน.3 25 ต.ค. 2561
797 นาง มะลิ พันดวง นาง บุษบา พันดวง แฮนเซน 139,202 ร.16 พัน.3 25 ต.ค. 2561
798 นาย พงษ์ ขวัญพรม จ.ส.อ. สมเดช ขวัญพรม 207,319 มทบ.36 25 ต.ค. 2561
799 นาย ปัน พินิจมณีธรรม นาง พุธิตา ประมูลสิน 207,325 มทบ.36 25 ต.ค. 2561
800 นาง เบ็ญจา ปราชญ์ศิลป์ น.ส. จิตตานันท์ ปราชญ์ศิลป์ 207,321 มทบ.24 25 ต.ค. 2561