การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
791 นาย ไสว เพ็ชรดี นาง บุญถึง เพ็ชรดี 204,087 พธ.ทบ. 10 ต.ค. 2560
792 นาง จำเนียร ชาญวิถี จ.ส.อ. วิชิต เอี่ยมทอง 204,292 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
793 ร.ต. ปรเมษฐ์ สวนไธสง น.ส. วัลลยา สวนไธสง 204,103 มทบ.36 3 ต.ค. 2560
794 ร.ต. ศรี ดวงกลาง นาง จิราพร บุญสุข 204,109 มทบ.21 3 ต.ค. 2560
795 ร.ต. เฉลิมพล สาคำ นาง อรทัย สาคำ 204,110 มทบ.35 3 ต.ค. 2560
796 จ.ส.อ. เสถียร วงชารี นาย ทินกร วงชารี , นาง เคน วงขารี 204,109 ร.13 พัน.3 3 ต.ค. 2560
797 นาง จรรยา อ้วนโพธิ์กลาง จ.ส.อ. ศุภชัย อ้วนโพธิ์กลาง 204,105 ทพ.13 3 ต.ค. 2560
798 นาง บุญจันทร์ สิงห์คู่ จ.ส.อ. รัตนพงษ์ ศิริไกร 201,137 มทบ.28 3 ต.ค. 2560
799 นาง แก้ววันดี ถาวงค์ ร.ต. สมชาย ถาวงค์ 204,111 มทบ.38 3 ต.ค. 2560
800 นาย ไสว นวนจร ร.ต. นคร สุปานันท์ 204,111 มทบ.35 3 ต.ค. 2560