การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
791 นาย มนตรี ป้อมสุวรรณ์ ร.ต. สารคาม โม้แซง 207,650 มทบ.24 25 เม.ย. 2562
792 นาย ตัน ไขขุนทด ร.ต. สุวรรณ ไขขุนทด 207,651 มทบ.21 25 เม.ย. 2562
793 นาง อำนวย ฟุ่มเฟือย ร.ต. ดอก ฟุ่มเฟือย 207,653 ม.2 พัน.10 25 เม.ย. 2562
794 นาง สมพาด สุทธิวงษ์ ร.ต. วิโรจน์ สุทธิวงษ์ 207,640 รร.ร.ศร. 25 เม.ย. 2562
795 นาง บรรจง มั่นเจริญ ร.ต. ณรงค์ มั่นเจริญ 207,618 มทบ.39 25 เม.ย. 2562
796 นาย ไพศาล สุขเจริญ จ.ส.ท. เชาวลิต รัตนติสร้อย 207,636 มทบ.22 25 เม.ย. 2562
797 นาง สุธี โตเต็ม จ.ส.อ. พิเชฎ โตเต็ม 207,640 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.9 25 เม.ย. 2562
798 พ.ท. ประยงค์ พาติกะบุตร นาง สุรินทร์ พาติกะบุตร 182,834 สง.สด.จว.น.ค. 22 เม.ย. 2562
799 พ.ท. ประยงค์ พาติกะบุตร นาง วงเดือน เบ้าสิงห์สวย 24,834 สง.สด.จว.น.ค. 22 เม.ย. 2562
800 พ.ท. สมบัติ เต่าจันทร์ นาง ปรีดา เต่าจันทร์ 207,664 มทบ.43 22 เม.ย. 2562