การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
791 นาย สุเทพ จิตรีวรรณ นาง ฉวีวรรณ จิตรีวรรณ 191,988 มทบ.21 21 มี.ค. 2561
792 ร.ต. สมยศ เพรงมา นาง ปิยะพร ดาราวรรณ์ 205,922 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
793 ร.ต. สงบ สีสด น.ส. รุ่งฤดี สีสด 205,921 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
794 ร.ต. อภิชาติ ตุงคะเตชะ น.ส. เย็นจิตร แก้วไพทูล 205,924 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
795 จ.ส.อ. สุทิน สังข์ประเสริฐ นาง มันทนี สังข์ประเสริฐ , นาย ดำรงค์ศักดิ์ สังข์ประเสริฐ 205,689 พัน.พัฒนา 1 20 มี.ค. 2561
796 จ.ส.อ. วิโรจน์ ศิริคุณ นาย อนันต์สิทธิ์ ศิริคุณ 205,927 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
797 จ.ส.อ. ภาณุ มูลเทพ นาย ชนินทร์ มูลเทพ 205,935 มทบ.37 20 มี.ค. 2561
798 จ.ส.อ. สมเกียรติ สดวัน นาง ยุพิน สดวัน 206,175 มทบ.32 20 มี.ค. 2561
799 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ น้อยอาษา นาง ปรัชญาพร ไกรศรีวรรธนะ 52,842 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
800 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ น้อยอาษา นาง ชัชวาลย์ น้อยอาษา 152,842 มทบ.23 20 มี.ค. 2561