การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
801 นาย วิชัย เบอร์พันธ์ พ.ต. ฉัตรพงศ์ ธีรปณิธิพัฒน์ 204,320 มทบ.33 3 ต.ค. 2560
802 นาย ชะม้อย บึงอ้อ ร.ต. วีระวัฒน์ ลาหนองแคน 204,104 มทบ.21 3 ต.ค. 2560
803 นาง น้อย โถทอง ร.ต. เอี่ยม โถทอง 204,105 มทบ.21 3 ต.ค. 2560
804 นาง บุญมา สีหานาม จ.ส.อ. บุญหนา สีหานาม 204,106 มทบ.21 3 ต.ค. 2560
805 นาย สมศักดิ์ บุญทด จ.ส.อ. พิชัย ลายเมฆ 204,314 ช.พัน.202 3 ต.ค. 2560
806 นาง พร หมีคณะ จ.ส.อ. สมคิด หมีคณะ 204,103 ร.14 พัน.2 3 ต.ค. 2560
807 นาง เหรียญทอง สอนสุภาพ จ.ส.อ. อัครเดช สอนสุภาพ , นาย สิทธิ์ สอนสุภาพ 204,108 มทบ.28 3 ต.ค. 2560
808 ร.อ. เจริญ ทองพันธ์ นาง อรวรรณ รุจิรกุล 203,877 มทบ.23 28 ก.ย. 2560
809 ร.อ. ล้วน พุ่มอยู่ ร.ต. จิรวัฒน์ พุ่มอยู่ 203,878 มทบ.37 28 ก.ย. 2560
810 ร.ต. สุพจน์ สวัสดี นาง จันทร์อำภา สวัสดี 199,414 มทบ.44 28 ก.ย. 2560