การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
801 นาง ทูน พลขันธ์ จ.ส.อ. จินดา แสงศรีเรือง 209,503 ช.พัน.8 พล.ม.1 17 ต.ค. 2562
802 นาง พิมพ์ไสว ชาวนาเลี้ยงชีพ (ศิริสมบูรณ์) ส.อ. วิสิทธิ์ ศิริสมบูรณ์ 209,501 ช.11 17 ต.ค. 2562
803 พ.อ. เดชากร จันต๊ะสาร นาง อัญชลี จันต๊ะสาร 209,506 มทบ.32 15 ต.ค. 2562
804 ร.ต. อุดม ศรีบุญเรือง นาย ประพุทธ ศรีบุญเรือง 209,505 มทบ.26 15 ต.ค. 2562
805 จ.ส.อ. สุนทร ราษฎร์ภูธร นาง สำเนียง ราษฎร์ภูธร 209,506 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 15 ต.ค. 2562
806 นาง สุนี สากุลา (บุญมาชู) พ.ต. สายันต์ วริสาร 209,507 สง.สด.จว.อ.บ. 15 ต.ค. 2562
807 นาง มยุรี ระเบ็ง จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ระเบ็ง 209,504 มทบ.33 15 ต.ค. 2562
808 นาง คำ ยาดี ร.ต. บุญเทียม ยาดี 209,505 มทบ.32 15 ต.ค. 2562
809 นาย จำนงค์ สร้อยมาลัย ร.ต. สมชาย แก้วเหล่ายูง 209,500 มทบ.24 15 ต.ค. 2562
810 นาง บุญดี บัวทอง จ.ส.อ. คำภา อาสนาชัย 209,500 มทบ.24 15 ต.ค. 2562