การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
801 นาง เฮือง ระหาญสิม จ.ส.อ. วิลัย คำศรี 207,642 ร.13 พัน.3 24 ธ.ค. 2561
802 นาง จันสี วิระสอน ร.ต. ทองจันทร์ วิระสอน 207,383 มทบ.27 24 ธ.ค. 2561
803 นาย บึง สาระสุข จ.ส.อ. สุพัฒชัย พึ่งวิทย์ 207,402 มทบ.18 24 ธ.ค. 2561
804 นาง สมจิตร ผิวกิ่ง พ.ต. จรัญ โพธิ์กิ่ง 207,153 มทบ.18 24 ธ.ค. 2561
805 นาง จรูญ วิเศษวงศา ร.ต. สนิท วิเศษวงศา 207,389 มทบ.17 24 ธ.ค. 2561
806 น.ส. จินดา เพ็งจันทร์ จ.ส.ต. พิเชษฐ เพ็งจันทร์ 207,379 พัน.ปจว. 24 ธ.ค. 2561
807 นาง สิริกุล โยธาภักดี นาง สงัด ภู่เล็ก 207,137 ช.พัน.4 พล.ร.4 24 ธ.ค. 2561
808 นาง สมบัติ สุพิมล จ.ส.อ. บุญเทียม สามารถ 207,403 กสษ.2 กส.ทบ. 24 ธ.ค. 2561
809 นาย วิโรจน์ หอมมะลิ น.ส. รัตนา หอมมะลิ 207,424 รร.จปร. 24 ธ.ค. 2561
810 นาง พรทิพย์ กันทะราช น.ส. พันธุ์ทิพย์ กันทะราช 117,900 มทบ.33 24 ธ.ค. 2561