การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
801 ส.อ. จำรัส ทองเพิ่ม นาง อารีย์ สินทรัพย์ไพบูลย์ 204,716 มทบ.39 26 ม.ค. 2561
802 นาง ทองหล่อ อึ่งป่อง จ.ส.อ. สุบิน อึ่งป่อง 204,717 มทบ.12 26 ม.ค. 2561
803 นาง สำเนียง คุ้มพ่วงดี นาง พาดี คุ้มพ่วงดี 204,710 มทบ.34 26 ม.ค. 2561
804 นาง กุลธิดา จันทร์ต๊ะภู จ.ส.ต. จักรกฤษณ์ จันทร์ต๊ะภู 204,708 มทบ.32 26 ม.ค. 2561
805 นาง สำลี จินดา นาง เยาวมาลย์ เค้าแคน 204,715 มทบ.23 26 ม.ค. 2561
806 นาง ปลื้มใจ พลสมบัติ ร.ต. วิทยา พลสมบัติ 204,711 มทบ.21 26 ม.ค. 2561
807 นาง สุภา เฮงยศมาก ร.ท. วิเชียร เดชา 204,717 มทบ.21 26 ม.ค. 2561
808 พ.ท. อินทร์ รังสิโยภาส นาง เยาวลักษณ์ จันทร์โอภาส 204,682 มทบ.21 25 ม.ค. 2561
809 พ.ต. ประสิทธิ์ น้อยชมภู นาง วัชรา น้อยชมภู 204,707 มทบ.23 25 ม.ค. 2561
810 ร.ต. สุรพล สุขเกษม นาง พิมานมาศ สุขเกษม 204,702 มทบ.18 25 ม.ค. 2561