การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
801 จ.ส.อ. สุรินทร์ ช้างน้อย นาง สายหยุด ช้างน้อย 207,396 มทบ.32 5 มิ.ย. 2562
802 จ.ส.อ. ชวลิต จิตตเสถียร นาง ยุพิน จิตตเสถียร 207,427 มทบ.27 5 มิ.ย. 2562
803 จ.ส.อ. สมชาย ธนบัตร นาง ชฎารัตน์ ธนบัตร 207,513 รร.ร.ศร. 5 มิ.ย. 2562
804 จ.ส.อ. ณรงค์ สนั่นเมือง นาง สวัสดิ์ สนั่นเมือง 107,213 พล.ร.15 5 มิ.ย. 2562
805 จ.ส.อ. ณรงค์ สนั่นเมือง น.ส. ภัทรภร สนั่นเมือง 99,500 พล.ร.15 5 มิ.ย. 2562
806 ส.ท. สาวิทย์ บัววัน นาง ลำไพ บัววัน 207,425 ร.13 พัน.3 5 มิ.ย. 2562
807 อส.ทพ. สง่า สุริวงศ์ นาย ศรีเพชร สุริวงศ์ 178,619 กรม ทพ.26 5 มิ.ย. 2562
808 นาง สวาท พัดชุมพร นาย วิชาญ พัดชุมพร 207,400 มทบ.39 5 มิ.ย. 2562
809 นาง แดง จันทาพูน นาง จรรยพร ศรีสะเกษ 207,398 มทบ.33 5 มิ.ย. 2562
810 นาง กุย เตชะ ร.ต. จำเนียร เตชะ 207,398 มทบ.33 5 มิ.ย. 2562