การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
801 พ.ต. ถวิล สรรพัญญุติ น.ส. ชญาดา สรรพัญญุติ 207,511 มทบ.13 25 ก.ค. 2562
802 พ.ต. ชวลิต เพ็ชรอินทร์ น.ส. สุภาภรณ์ มาคล้าย 207,242 สง.สด.จว.อ.ท. 25 ก.ค. 2562
803 ร.ต. เสน่ห์ สุขนาบุญ นาง สุนันทา วิทยอักษรศรี 207,492 มทบ.21 25 ก.ค. 2562
804 ร.ต. ทวี คำจันทร์ นาง พวงระย้า คำจันทร์ 192,520 มทบ.42 25 ก.ค. 2562
805 จ.ส.อ. กรกฎ นาจารย์ นาย ภิฆเนศ นาจารย์ 207,504 มทบ.21 25 ก.ค. 2562
806 จ.ส.อ. ชูชวัท มาศศรี น.ส. จริยา มาศศรี 208,135 ร.153 พัน.2 25 ก.ค. 2562
807 จ.ส.ต. นิติวัฒน์ อัดกระโทก นาง ศรีประภัย อัดกระโทก 207,491 ร.12 พัน.3 รอ. 25 ก.ค. 2562
808 ส.อ. สุวรรณ์ ทองสลัก นาง นาถธิดา รูปโอ 207,003 มทบ.41 25 ก.ค. 2562
809 ส.ต. วุฒิพงษ์ สนธิรอต นาง พัชรี ธรรมชัย 207,234 ป.21 พัน.30 25 ก.ค. 2562
810 นาง ชุติมา ระหงษ์ จ.ส.อ. ธนภพ ระหงษ์ 207,483 มทบ.22 25 ก.ค. 2562