การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
801 จ.ส.อ. สาคร ชื่นเย็น นาย พรหมกิตติ ชื่นเย็น 40,099 มทบ.26 17 เม.ย. 2563
802 จ.ส.อ. สาคร ชื่นเย็น นาย ณรงค์ศักดิ์ ชื่นเย็น 130,598 มทบ.26 17 เม.ย. 2563
803 จ.ส.อ. วิชัย แก่นปรึกษา นาง รุ่งนภา แก่นปรึกษา 170,201 มทบ.16 17 เม.ย. 2563
804 จ.ส.อ. วิชัย แก่นปรึกษา ด.ญ. ธิชานันท์ แก่นปรึกษา 20,301 มทบ.16 17 เม.ย. 2563
805 จ.ส.อ. วิชัย แก่นปรึกษา น.ส. ชนิสรา แก่นปรึกษา 20,301 มทบ.16 17 เม.ย. 2563
806 ส.อ. ธนกฤต โสโน นาย พิพัฒน์ โสโน 210,330 ร.153 พัน.2 17 เม.ย. 2563
807 อส.ทพ. ณรงค์ฤทธิ์ จิตจักร นาย แสงประทีป จิตจักร 211,077 กรม ทพ.21 17 เม.ย. 2563
808 นาย อินทา ทีแสงแดง นาง สุนิจษา ทีแสงแดง 211,063 มทบ.36 17 เม.ย. 2563
809 นาย เทพินธ์ พลยศ นาง รำเพย กาบบัวงาม 211,059 มทบ.24 17 เม.ย. 2563
810 นาง ประเสริฐ นันทา น.ส. วราภรณ์ นันทา 211,060 มทบ.24 17 เม.ย. 2563