การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
801 จ.ส.อ. สมควร ประสาทเขตกรณ์ นาย แสวง ประสาทเขตกรณ์ 157,631 พัน.สร.4 8 พ.ย. 2561
802 จ.ส.อ. สมควร ประสาทเขตกรณ์ น.ส. สายฝน ไทยรักษ์ 49,610 พัน.สร.4 8 พ.ย. 2561
803 จ.ส.อ. แดง ภูละคร ร.อ. ภูมินทร์ ภูละคร 206,542 มทบ.24 8 พ.ย. 2561
804 จ.ส.อ. สนาม ทวีชีพ นาง ป้อง ทวีชีพ 207,227 มทบ.18 8 พ.ย. 2561
805 จ.ส.อ. สมบูรณ์ รุ่งเจริญไพศาล นาย ยุธเกียรติ รุ่งเจริญไพศาล 207,095 ป.5 พัน.105 8 พ.ย. 2561
806 จ.ส.อ. มังกร สมพงษ์ นาง ประนอม สมพงษ์ 207,322 มทบ.35 8 พ.ย. 2561
807 จ.ส.อ. สิงห์ไทย บัวส่อง นาง แพง บัวส่อง 207,091 ช.พัน.112 ช.1 รอ. 8 พ.ย. 2561
808 จ.ส.อ. เจียมศักดิ์ ไชยธิสาร นาง รัตนาภรณ์ อบนอก 121,300 มทบ.24 8 พ.ย. 2561
809 จ.ส.อ. เจียมศักดิ์ ไชยธิสาร นาง ทองจันทร์ ไชยธิสาร 85,899 มทบ.24 8 พ.ย. 2561
810 จ.ส.อ. สันติ สีทา นาง อนงค์ อินโอ้ 207,218 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 8 พ.ย. 2561