การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
801 นาย ไหล ทิมโคกกรวด ร.ต. วิชัยพร จอมจะบก 211,376 มทบ.21 13 ม.ค. 2563
802 นาย วีรวัฒน์ แก้วชัย นาง อัมพร แก้วชัย 211,122 มทบ.15 13 ม.ค. 2563
803 นาง เพ็ญศรี ทองใบ ส.อ. สมยศ ทองใบ 211,387 มทบ.13 13 ม.ค. 2563
804 นาง สามาตร พรมสุคนธ์ ร.ท. ธนกฤต พรมสุคนธมาลา 211,140 พล.ร.3 13 ม.ค. 2563
805 นาง สมศรี ผลชู จ.ส.อ. สุทธิศักดิ์ ผลชู 211,404 มทบ.36 13 ม.ค. 2563
806 นาย ครึ่ม มุ่งจองกลาง ร.ต. ปฎิพัฒน์ มุ่งจองกลาง 211,391 มทบ.27 13 ม.ค. 2563
807 นาง คูณ โพธิ์บาทะ ร.ต. นิคม โพธิ์บาทะ 211,405 มทบ.17 13 ม.ค. 2563
808 นาง ลำใย เที่ยงทิพย์ ร.ต. นเรศ เที่ยงทิพย์ 211,404 พัน.ปฐบ. 13 ม.ค. 2563
809 นาง หนูพิน มีพันลม ร.ท. วีรภัทร ศรีสุวรรณ์ 211,405 พล.ร.6 13 ม.ค. 2563
810 นาง ทองใส ปัญญามัง จ.ส.อ. สมาน ปัญญามัง 211,156 ป.71 พัน.712 13 ม.ค. 2563