การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
801 ส.อ. ประเสริฐ สินทร นาง บุญล้อม มีชัยมาตร์ 194,233 มทบ.24 10 เม.ย. 2561
802 นาง ติ๊บ ดวงทิพย์ พ.ต. สิงห์คำ จิตตางกูร 205,882 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 10 เม.ย. 2561
803 นาย รินทอง มหุวัน น.ส. กรรณิการ์ อ้วนอ่อน 205,881 ร.3 พัน.3 10 เม.ย. 2561
804 น.ส. ลักขณี หาญกุล ร.ท. ประทีป ภูศรีฐาน 205,883 ร.3 10 เม.ย. 2561
805 นาย พยอม นุ่นโต ร.ต. วิญญู นุ่นโต 205,880 มทบ.36 10 เม.ย. 2561
806 นาย ความ แดงจัด ร.ต. มงคล แดงจัด 205,880 มทบ.36 10 เม.ย. 2561
807 นาง บัวเขียว กิติลังการ์ จ.ส.อ. ชุติพนธ์ แก้วโม่ง 205,883 ม.2 10 เม.ย. 2561
808 นาง ยุพดี ธรรมพิทักษ์ ร.ต. แสวง ธรรมพิทักษ์ 204,593 มทบ.37 10 เม.ย. 2561
809 นาง ปราณี ไกรทิพย์ ร.ต. อาคม สุวรรณวงศ์ 205,906 มทบ.17 10 เม.ย. 2561
810 นาง สมัย เลี่ยมอยู่ นาย จิระนคร เลี่ยมอยู่ 205,657 มทบ.21 10 เม.ย. 2561