การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
801 นาง น้อง คำดาวแสน ร.ต. ฐิติพงษ์ ชุ่มเมืองเย็น 208,941 มทบ.37 11 ก.ย. 2562
802 นาง คำมาศ ไชยเสน ร.ต. ณัฐพล ชัยทะวี 208,940 มทบ.37 11 ก.ย. 2562
803 นาย เชิด วงษ์เมือง จ.ส.อ. เอนก ออกแม้น 208,935 มทบ.13 11 ก.ย. 2562
804 นาย ทองหยด หวานจริง นาง เดือน จันหอม 208,943 พธ.ทบ. 11 ก.ย. 2562
805 นาง หนูหล่ำ ลีพฤติ ร.ท. รัตนะ ลีพฤติ 208,939 ร.8 พัน.3 11 ก.ย. 2562
806 นาง สุนีย์ เพียรชนะ ร.ต. ศุภกร เพียรชนะ 208,950 มทบ.41 11 ก.ย. 2562
807 นาง อุบล มากมูล นาง งามจิต มากมูล 208,948 มทบ.38 11 ก.ย. 2562
808 นาง หนูหล่ำ ถือศิลป์ น.ส. อังศุมารินทร์ ถือศิลป์ 208,685 มทบ.36 11 ก.ย. 2562
809 นาย ทองคำ คณาศรี ร.ท. สนิท คณาศรี 208,949 มทบ.27 11 ก.ย. 2562
810 นาย ขันตี จำปาทอง ร.ต. มณเทียร จำปาทอง 208,941 มทบ.22 11 ก.ย. 2562