การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
801 นาย สมาน เชื้อชาญ จ.ส.ต. ฐิติพัฒน์ เชื้อชาญ 201,524 สง.สด.จว.อ.จ. 5 เม.ย. 2562
802 นาง ทองเจือ พลอยแก้ว ร.ท. นิติธร พลอยแก้ว 207,755 รร.จปร. 5 เม.ย. 2562
803 นาง สี ลาประวัติ ร.ท. สมยศ ลาประวัติ 202,109 ร.29 พัน.1 5 เม.ย. 2562
804 นาง แตง อิ่มเพ็ง ส.อ. สุนทร อิ่มเพ็ง 207,760 มทบ.35 5 เม.ย. 2562
805 นาง อโณทัย เลียบเงิน จ.ส.อ. ชนินทร์ เลียบเงิน 207,762 มทบ.31 5 เม.ย. 2562
806 นาง ราตรี เสาวนนท์ ร.ต. สุรัตน์ เสาวนนท์ 207,762 มทบ.28 5 เม.ย. 2562
807 นาย เลื่อน อุภัยพรม พ.อ. ภูวเดช อุทัยพรหม 207,752 มทบ.27 5 เม.ย. 2562
808 นาง วิไล ศรีผิวจันทร์ จ.ส.ต. ธนัตถ์ ศรีผิวจันทร์ 207,763 มทบ.27 5 เม.ย. 2562
809 นาย อ่อนสา บุญประครอง จ.ส.อ. สมร บุญประครอง 206,575 มทบ.22 5 เม.ย. 2562
810 นาง สายทิพย์ ไทยแขก จ.ส.อ. เชาวฤทธิ์ กลิ่นอ่อน 207,754 มทบ.15 5 เม.ย. 2562