การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
801 พ.ต. ประเทศ พรหมแสนจันทร์ นาง จำปี พรหมแสนจันทร์ 205,720 มทบ.22 16 ก.ค. 2561
802 ร.อ. สุขสวัสดิ์ นอเวชสกุลรัตน์ นาง อุษา นอเวชสกุลรัตน์ 205,952 มทบ.37 16 ก.ค. 2561
803 ร.อ. ซัพวิชญ์ คำเจริญ ด.ช. อภิวิชญ์ คำเจริญ 84,901 ร.19 พัน.3 16 ก.ค. 2561
804 ร.อ. ซัพวิชญ์ คำเจริญ น.ส. ราตรี เมืองแสน 121,031 ร.19 พัน.3 16 ก.ค. 2561
805 ร.ต. สุรพงศ์ ไกรไทสง นาย เรวัต ไกรไทสง 205,983 มทบ.23 16 ก.ค. 2561
806 ร.ต. อ้าย เพียวสูงเนิน นาง กิ้ง เพียวสูงเนิน 205,749 มทบ.21 16 ก.ค. 2561
807 ร.ต. ไฉน พุ่มเจริญ นาง สิริกร ยอแซฟ 205,752 มทบ.16 16 ก.ค. 2561
808 ร.ต. สุรัตน์ รอกระโทก นาง ละออ ผาน้อย 40,365 มทบ.23 16 ก.ค. 2561
809 ร.ต. สุรัตน์ รอกระโทก ร.อ. ประทีป วงศ์พิริยโยธา 40,365 มทบ.23 16 ก.ค. 2561
810 ร.ต. สุรัตน์ รอกระโทก นาง บังอร รอกระโทก 125,000 มทบ.23 16 ก.ค. 2561